Quyết định 244/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 244/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 244/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 244/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 244/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 244/Q -BTC NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I T CH C GIAO DNCH CH NG KHOÁN T I TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 144/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v Ch ng khoán và Th trư ng Ch ng khoán; Căn c Quy t nh s 127/1998/Q -TTg ngày 11 tháng 07 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán; Theo ngh c a Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t m th i t ch c giao d ch ch ng khoán t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c, Giám c Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH T M TH I T CH C GIAO DNCH CH NG KHOÁN T I TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 244/Q -BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính)
 2. Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1. Ch ng khoán ăng ký giao d ch 1. Ch ng khoán giao d ch t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i (TTGDCK Hà N i) bao g m c phi u, trái phi u chưa niêm y t. 2. Các t ch c phát hành th c hi n vi c ăng ký giao d ch ch ng khoán t i TTGDCK Hà N i theo các i u ki n và th t c qui nh t i Quy ch này. i u 2. Thành viên TTGDCK Hà N i 1. Thành viên TTGDCK Hà N i (sau ây g i là thành viên) bao g m các công ty ch ng khoán ư c UBCKNN c p phép ho t ng theo Ngh nh s 144/2004/N - CP ngày 28/11/2004 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán (Ngh nh s 144/N -CP) và Thông tư s 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 c a B Tài chính v thành viên và giao d ch ch ng khoán (Thông tư s 58/TT-BTC). 2. Thành viên ph i tuân th theo các qui nh v thành viên t i Thông tư s 58/TT- BTC. i u 3. T ch c giao d ch 1. Giao d ch ch ng khoán ư c th c hi n qua thành viên; thông tin v giao d ch ph i ư c báo qua h th ng giao d ch c a TTGDCK Hà N i t ng h p và ưa ra k t qu giao d ch chung. 2. Nhà u tư nư c ngoài th c hi n giao d ch ch ng khoán ăng ký t i TTGDCK Hà N i theo qui nh t i Ngh nh s 144/N -CP và Thông tư 58/TT-BTC và qui nh pháp lu t hi n hành. i u 4. Công b thông tin 1. TTGDCK Hà N i, thành viên, t ch c ăng ký giao d ch th c hi n công b thông tin nh kỳ theo qui nh t i Ngh nh s 144/N -CP và Thông tư s 57/2004/TT- BTC ngày 17/6/2004 c a B Tài chính v công b thông tin trên th trư ng ch ng khoán (Thông tư s 57/TT-BTC). 2. Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c (UBCKNN) hư ng d n th c hi n vi c công b thông b t thư ng theo qui nh t i Ngh nh s 144/N -CP và Thông tư s 57/TT-BTC. i u 5. Lưu ký - ăng ký - Thanh toán - Bù tr ch ng khoán Các ch ng khoán ăng ký giao d ch ph i ư c lưu ký t p trung và th c hi n vi c ăng ký - lưu ký - thanh toán - bù tr ch ng khoán theo quy nh t i Ngh nh s 144/N - CP và Quy t nh s 60/2004/Q -BTC ngày 15/7/2004 c a B trư ng B Tài chính
 3. v vi c ban hành Quy ch ăng ký, lưu ký, bù tr và thanh toán ch ng khoán (Quy t nh s 60/Q -BTC). Chương 2: QUY NNH C TH M C I. ĂNG KÝ GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 6. i u ki n ăng ký giao d ch 1. i u ki n ăng ký c phi u 1.1. Là công ty c ph n có v n i u l t 5 t ng tr lên và có ít nh t 50 c ông; 1.2. Có tình hình tài chính minh b ch và ho t ng s n xu t kinh doanh c a năm li n trư c năm ăng ký giao d ch ph i có lãi; 2. i u ki n ăng ký trái phi u 2.1. Trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh, trái phi u Chính quy n a phương, trái phi u doanh nghi p chưa th c hi n niêm y t. 2.2. Các trái phi u c a cùng m t t phát hành có cùng ngày áo h n. i u 7. H sơ ăng ký giao d ch 1. H sơ ăng ký giao d ch i v i c phi u, trái phi u doanh nghi p bao g m: 1. 1. ơn ăng ký giao d ch c phi u/trái phi u doanh nghi p (theo m u Ph l c s 01 (a) / (b) kèm theo Quy ch này); 1.2. i u l công ty; 1.3. B n cáo b ch (theo m u Ph l c s 02 kèm theo Quy ch này); 1.4. Báo cáo tài chính năm li n trư c năm ăng ký giao d ch có xác nh n c a t ch c ki m toán. 2. H sơ ăng ký giao d ch i v i trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh, trái phi u Chính quy n a phương bao g m: 2.1. Văn b n ngh c a t ch c phát hành; 2.2. Danh sách ngư i s h u trái phi u. i u 8. Th t c ăng ký giao d ch
 4. Trong vòng 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ ăng ký giao d ch, TTGDCK Hà N i có văn b n ch p thu n ho c t ch i ăng ký giao d ch ch ng khoán. Trư ng h p t ch i ăng ký Trung tâm ph i gi i thích lý do. M C II. GIAO DNCH CH NG KHOÁN i u 9. Th i gian giao d ch 1. Th i gian giao d ch ch ng khoán th c hi n theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN. 2. Giao d ch ch ng khoán có th t m ng ng theo quy t nh c a Ch t ch UBCKNN khi x y ra các trư ng h p b t kh kháng. Trong trư ng h p ó, TTGDCK Hà N i ph i thông báo t i t ng thành viên và công b thông tin trên th trư ng. i u 10. Phương th c giao d ch 1. Phương th c tho thu n: 1.1. Trư ng h p tho thu n gi a hai khách hàng cùng thành viên; gi a khách hàng và thành viên: thành viên ph i chuy n k t qu giao d ch thông qua h th ng chuy n l nh vào h th ng giao d ch t i TTGDCK Hà N i. 1.2. Trư ng h p tho thu n gi a hai khách hàng khác thành viên; gi a hai thành viên: thành viên bên bán xác nh n giao d ch và thông báo k t qu vào h th ng giao d ch và thành viên bên mua xác nh n trên h th ng giao d ch. 1.3. Thành viên có trách nhi m chuy n ngay k t qu các l nh giao d ch ã ư c tho thu n vào h th ng. Vi c chuy n k t qu giao d ch ph i ư c th c hi n trong th i gian qui nh c a phiên giao d ch. 2. Phương th c báo giá: 2.1. L nh giao d ch báo giá là l nh gi i h n. 2.2. L nh giao d ch báo giá nh p vào h th ng có hi u l c n khi k t thúc phiên giao d ch. 2.3. Thành viên chuy n l nh c a khách hàng t i TTGDCK Hà N i qua h th ng chuy n l nh, i di n giao d ch c a công ty ch ng khoán nh p l nh vào h th ng giao d ch t i TTGDCK Hà N i. Các l nh này ư c hi n th trên màn hình c a i di n giao d ch và màn hình thông tin c a thành viên. L nh nh p vào h th ng giao d ch ư c kh p ngay n u có các l nh i ng trên h th ng áp ng ư c i u ki n v giá. Các l nh chưa ư c th c hi n ho c th c hi n m t ph n ư c lưu l i trên h th ng giao d ch. 2.4. Trong th i gian giao d ch, i di n giao d ch ư c phép s a l nh khi nh p sai l nh giao d ch c a khách hàng nhưng ph i xu t trình l nh g c và ư c TTGDCK Hà
 5. N i ch p thu n. Vi c s a l nh giao d ch ch có hi u l c khi toàn b ho c m t ph n l nh g c chưa ư c th c hi n. 2.5. L nh g c ho c ph n còn l i c a l nh g c chưa ư c th c hi n có th ư c hu b ho c thay i chào giá. 3. K t thúc phiên giao d ch, TTGDCK Hà N i xác nh n k t qu giao d ch v i thành viên và thành viên thông báo cho khách hàng. 4. N i dung c a l nh giao d ch và xác nh n k t qu giao d ch theo m u Ph l c s 03 và Ph l c s 04 kèm theo Quy ch này. i u 11. Biên dao ng giá, ơn v giao d ch, ơn v y t giá Trong trư ng h p c n thi t Ch t ch UBCKNN có th quy t nh áp d ng bi n dao ng giá ch ng khoán, ơn v giao d ch, ơn v y t giá ch ng khoán. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 12. TTGDCK Hà N i ban hành các qui trình nghi p v sau khi ư c UBCKNN ch p thu n. i u 13. UBCKNN, TTGDCK Hà N i th c hi n giám sát ho t ng giao d ch trên Trung tâm m b o công khai, minh b ch và b o v quy n l i h p pháp c a t ch c và cá nhân tham gia. PH L C S 01 (A). ƠN XIN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i t ch c giao d ch t i TTGDCK Hà N i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN ĂNG KÝ GIAO DNCH C PHI U C PHI U.... (tên c phi u) Kính g i: Trung tâm Giao d ch ch ng khoán Hà N i I. T CH C ĂNG KÝ GIAO DNCH 1. Tên t ch c ăng ký giao d ch c phi u ( y ): 2. Tên giao d ch: 3. V n i u l :
 6. 4. a ch tr s chính: 5. i n tho i: Fax: 6. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: II. C PHI U ĂNG KÝ GIAO DNCH Phát hành theo Gi y ch ng nh n ăng ký phát hành s ..., ngày.... tháng .... năm .... do .......... c p (n u có). 1. Tên c phi u: 2. Lo i c phi u: 3. M nh giá c phi u: ng 4. S lư ng c phi u ăng ký giao d ch: c phi u 5. T l c ph n do c ông ngoài t ch c ăng ký n m gi : - T l :...% - S lư ng c ông: .... ngư i 6. C phi u do ngư i nư c ngoài n m gi : - S lư ng: .... c phi u - T l : ..... % III. H SƠ KÈM THEO 1. i u l công ty; 2. B n cáo b ch; 3. Báo cáo tài chính năm li n trư c năm ăng ký giao d ch có xác nh n c a ki m toán; 3. Các tài li u khác n u có. IV. CA M K T C A T CH C ĂNG KÝ GIAO DNCH N u ư c ch p thu n ăng ký giao d ch c phi u t i TTGDCK Hà N i, chúng tôi cam k t tuân th y các qui nh v pháp lu t ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. ..., ngày ... tháng ... năm ... (tên t ch c ăng ký)
 7. TM. H i ng qu n tr Ch t ch H i ng qu n tr (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ph l c s 01 (b). ơn xin ăng ký giao d ch trái phi u (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i t ch c giao d ch t i TTGDCK Hà N i) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN ĂNG KÝ GIAO DNCH TRÁI PHI U TRÁI PHI U :.... (tên trái phi u Kính g i: Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán Hà N i I. T CH C ĂNG KÝ GIAO DNCH TRÁI PHI U 1. Tên t ch c ăng ký giao d ch trái phi u ( y ): 2. Tên giao d ch: 3. V n i u l : 4. a ch tr s chính: 5. i n tho i: Fax: 6. Nơi m tài kho n: S hi u tài kho n: II. TRÁI PHI U ĂNG KÝ GIAO DNCH Phát hành theo Gi y ch ng nh n ăng ký phát hành s ..., ngày... tháng .... năm ... do.......... c p. 1. Tên trái phi u: 2. Lo i trái phi u: 3. Th i h n trái phi u: ... năm 4. Kỳ h n tr lãi: 5. Lãi su t: .... %/năm
 8. 6. M nh giá trái phi u: ............ ng 7. S lư ng trái phi u ã phát hành:............... trái phi u 8. Tài s n m b o (n u có): - T ng giá tr c a tài s n m b o: .............. ng - Giá tr tài s n ư c b o hi m: ................ ng - T l trái phi u ư c m b o: ............. % (t ng giá tr tài s n m b o trên t ng giá tr trái phi u) 9. Phương th c thanh toán lãi và g c trái phi u: III. H SƠ KÈM THEO 1. i u l công ty; 2. B n cáo b ch; 3. Báo cáo tài chính năm li n trư c năm ăng ký giao d ch có xác nh n c a ki m toán; 4. Các tài li u khác n u có. IV. CA M K T C A T CH C ĂNG KÝ GIAO DNCH N u ư c ch p thu n ăng ký giao d ch trái phi u t i TTGDCK Hà N i, chúng tôi cam k t tuân th y các qui nh v pháp lu t ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. ..., ngày ... tháng ... năm ... (tên t ch c ăng ký) TM. H i ng qu n tr /H i ng thành viên Ch t ch (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C S 02. N I DUNG B N CÁO B CH (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i t ch c giao d ch t i TTGDCK Hà N i) TRUNGTÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I CH P THU N ĂNG KÝ CH NG KHOÁN GIAO DNCH CH CÓ NGHĨA LÀ VI C ĂNG KÝ CH NG KHOÁN Ã TH C HI N THEO CÁC QUY NNH C A PHÁP LU T LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý M B O GIÁ TRN C A CH NG KHOÁN. M I
 9. TUYÊN B TRÁI V I I U NÀY LÀ B T H P PHÁP. B n cáo b ch Công ty: ABC (Gi y ch ng nh n KKD s .... do.... c p ngày ...tháng ...năm....) ĂNG KÝ C PHI U (TRÁI PHI U) TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I B n cáo b ch này và tài li u b sung s ư c cung c p t i: . . . . . . . . . Ph trách công b thông tin: H tên:. . . . . . . . . . . . . . . . S i n tho i: . . . . . . . . . (trang bìa) Công ty: ABC (Gi y ch ng nh n KKD s .... do.... c p ngày ...tháng ...năm ....) ĂNG KÝ C PHI U (TRÁI PHI U) TRÊN TRUNG TÂM GIAO DNCH CH NG KHOÁN HÀ N I Tên c phi u/trái phi u: Th i gian áo h n ( i v i trái phi u): Lãi su t ( i v i trái phi u): M nh giá: T ng s lư ng ăng ký: T ng giá tr ăng ký: T CH C KI M TOÁN: CÔNG TY:.......... (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch) .............. T CH C TƯ V N (n u có): CÔNG TY:.......... (ghi rõ a ch tr s chính, s i n tho i, s fax giao d ch)
 10. .............. (trang bìa) M CL C Trang Nh ng ngư i ch u trách nhi m chính i v i n i dung B n cáo b ch Các khái ni m Tình hình và c i m c a t ch c ăng ký Ch ng khoán ăng ký Các i tác liên quan t i vi c ăng ký Các nhân t r i ro nh hư ng n giá c ch ng khoán ăng ký Ph l c N I DUNG B N CÁO B CH I. NH NG NGƯ I CHNU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CH 1. T ch c ăng ký Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Ch t ch H i ng qu n tr Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : Giám c (T ng giám c) Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : K toán trư ng Chúng tôi m b o r ng các thông tin và s li u trong B n cáo b ch này là phù h p v i th c t mà chúng tôi ư c bi t, ho c ã i u tra, thu th p m t cách h p lý. 2. T ch c tư v n (n u có) i di n theo pháp lu t: Ông/Bà: . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : . . . . . . . . . . . . . . . B n cáo b ch này là m t ph n c a h sơ xin ăng ký giao d ch c phi u/trái phi u do (tên t ch c tư v n) tham gia l p trên cơ s h p ng tư v n v i (tên t ch c ăng ký). Chúng tôi m b o r ng vi c phân tích, ánh giá và l a ch n ngôn t trên B n cáo
 11. b ch này ã ư c th c hi n m t cách h p lý và cNn tr ng d a trên cơ s các thông tin và s li u do (tên t ch c ăng ký) cung c p. II. CÁC KHÁI NI M (Nh ng t , nhóm t vi t t t ho c khó hi u, ho c có th gây hi u l m ư c th hi n trong b n cáo b ch c n ph i nh nghĩa) III. TÌNH HÌNH VÀ C I MC AT CH C ĂNG KÝ 1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n 2. Danh sách c ông sáng l p và t l c ph n n m gi (nêu các qui nh v h n ch chuy n như ng còn hi u l c); (không yêu c u i v i ăng ký trái phi u) 3. Danh sách nh ng công ty m và công ty con c a t ch c xin ăng ký, nh ng công ty mà t ch c ăng ký ang n m gi quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i, nh ng công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph i i v i t ch c ăng ký; (không yêu c u i v i ăng ký trái phi u) 4. Ho t ng kinh doanh 4.1. S n phNm, d ch v chính 4.2. K ho ch phát tri n kinh doanh 5. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong năm g n nh t 5.1. K t qu ho t ng kinh doanh Ch tiêu Năm X * i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: T ng giá tr tài s n Doanh thu thu n L i nhu n t ho t ng kinh doanh L i nhu n khác L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu T l l i nhu n tr c t c T l tr c t c
 12. * i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: T ng giá tr tài s n Doanh thu Thu và các kho n ph i n p L i nhu n trư c thu L i nhu n sau thu T l l i nhu n tr c t c T l tr c t c 5.2. Nh ng nhân t nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong năm báo cáo (Nêu rõ nh ng nhân t tác ng chính n tình hình kinh doanh c a công ty trong năm báo cáo. Trư ng h p tình hình kinh doanh c a công ty gi m sút, c n gi i trình rõ nguyên nhân) 5.3 M t s ch tiêu tài chính ch y u i v i t ch c ăng ký là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: Ch tiêu Năm X 1. Quy mô v n -V n i ul - T ng tài s n có - T l an toàn v n 2. K t qu ho t ng kinh doanh - Doanh s huy ng ti n g i - Doanh s cho vay - Doanh s thu n - N quá h n - N khó òi - H s s d ng v n - T l n b o lãnh quá h n/T ng s dư b o lãnh - T l n quá h n/T ng dư n - T l n khó òi/T ng dư n
 13. 3. Kh năng thanh kho n - Kh năng thanh toán ngay - Kh năng thanh toán chung (Tính toán các h s trên áp d ng theo Quy t nh s 292/1998/Q -NHNN5 ngày 27/08/1998 c a Th ng c NHNN ban hành quy ch x p lo i các t ch c tín d ng c ph n Vi t Nam). 6. H i ng qu n tr , Ban giám c, Ban ki m soát: (không yêu c u i v i ăng ký trái phi u) - Danh sách (Tên, tu i, ch c v hi n t i, các công tác ã tr i qua, b ng c p, t l s h u ch ng khoán c a b n thân và nh ng ngư i liên quan); - Quy n l i mâu thu n v i l i ích c a t ch c phát hành (n u có); - L i ích liên quan iv i t phát hành (n u có). 7. Tài s n (Nh ng nhà xư ng, tài s n thu c s h u c a công ty) 8. K ho ch l i nhu n và c t c (ít nh t trong 2 năm ti p theo) Ch tiêu Năm X+1 Năm X+2 ng % tăng gi m ng % tăng gi m so so v i năm X v i năm X+1 Doanh thu thu n (ho c Doanh s cho vay i v i t ch c tín d ng) L i nhu n sau thu T l l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n T l l i nhu n sau thu /V n ch s h u C t c 9. Nêu căn c t ư c k ho ch l i nhu n /kèm theo k ho ch s d ng v n ( i v i phát hành trái phi u) và c t c nói trên. 10. ánh giá c a t ch c tư v n v k ho ch l i nhu n/k ho ch s d ng v n và c t c (n u có). 11. Thông tin v nh ng cam k t nhưng chưa th c hi n c a t ch c xin ăng ký (thông tin v trái phi u chuy n i, thông tin v các h p ng thuê s d ng t…);
 14. 12. Các thông tin, các tranh ch p ki n t ng liên quan t i công ty mà có th nh hư ng n giá c ch ng khoán ăng ký (n u có) IV. CH NG KHOÁN ĂNG KÝ 1. Lo i ch ng khoán 2. M nh giá 3. T ng s ch ng khoán (ghi rõ s lư ng c phi u, trái phi u b h n ch chuy n như ng theo quy nh c a pháp lu t ho c c a t ch c phát hành) 4. Phương pháp tính giá 5. Cam k t v t l m b o (trong trư ng h p trái phi u ăng ký có m b o). 6. Gi i h n v t l n m gi i v i ngư i nư c ngoài 7. Các lo i thu có liên quan (thu thu nh p và các thu khác liên quan n ch ng khoán ăng ký) V. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C ĂNG KÝ (Nêu tên, a ch tr s chính và gi i thi u sơ b các i tác có liên quan n vi c ăng ký i di n ngư i s h u trái phi u, t ch c ki m toán, tư v n...) VI. CÁC NHÂN T R I RO (Phân tích rõ nh hư ng c a các nhân t r i ro n giá c ch ng khoán ăng ký) 1. i v i t ch c không ph i là t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: 1.1. R i ro v kinh t 1.2. R i ro v lu t pháp 1.3. R i ro c thù (ngành, công ty, lĩnh v c ho t ng) 1.4. R i ro khác 2. i v i t ch c tín d ng và t ch c tài chính phi ngân hàng: 2.1. R i ro v lãi su t: (Phân tích tình hình huy ng và cho vay, chênh l ch gi a kỳ h n ti n g i và ti n vay, t ó nh ng bi n ng v lãi su t ã gây tác ng th nào t i giá tr các kho n ti n g i và cho vay) 2.2. R i ro v tín d ng: (Phân tích r i ro có th x y ra do có m t s công ty vì lý do c th nào ó có th không tr ư c n vay)
 15. 2.3. R i ro v ngo i h i: (Bi n ng t giá ã gây tác ng th nào n giá tr c a các lo i tài s n có và n b ng ngo i t . K t qu ròng c a các tác ng này là thu n l i hay b t l i) 2.4. R i ro v thanh toán: (Phân tích kh năng có th x y ra vi c rút ti n t xu t v i kh i lư ng l n c a ngư i g i ti n và kh năng c a ngân hàng trong vi c b o m ti n m t áp ng yêu c u rút ti n thư ng xuyên và t xu t ( c bi t là nhu c u t xu t c a khách hàng) 2.5. R i ro t các ho t ng ngo i b ng: (Phân tích các giao d ch kỳ h n, các kho n cam k t cho vay, các kho n b o lãnh L/C có kh năng gây ra nh ng tác ng gì n tình hình tài chính c a ngân hàng) 2.6. R i ro lu t pháp: 2.7. R i ro khác: (R i ro b t kh kháng: thiên tai, ch ho ...) VII. PH L C 1. Ph l c I: B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh 2. Ph l c II: S theo dõi c ông/ Danh sách ngư i s h u trái phi u c a t ch c ăng ký 3. Ph l c III: Ngh quy t c a H QT/H i ng thành viên v ăng ký giao d ch c phi u/trái phi u 4. Ph l c IV: Báo cáo ki m toán (nguyên văn báo cáo ki m toán) 5. Ph l c V: Báo cáo v nh ng tranh ch p pháp lu t (n u có) 6. Các ph l c khác (n u có) PH L C S 03. M U N I DUNG C A L NH GIAO DNCH (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i t ch c giao d ch t i TTGDCK Hà N i) N i dung c a l nh giao d ch bao g m: 1. L nh mua, l nh bán; 2. Mã ch ng khoán; 3. S lư ng; 4. Giá; 5. S hi u tài kho n giao d ch c a ngư i u tư;
 16. 6. Ký hi u l nh giao d ch theo quy nh c a TTGDCK. PH L C S 04. M U N I DUNG XÁC NH N K T QU GIAO DNCH (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i t ch c giao d ch t i TTGDCK Hà N i) N i dung xác nh n k t qu giao d ch bao g m: 1. S hi u l nh giao d ch; 2. S hi u xác nh n giao d ch; 3. Mã ch ng khoán; 4. Giá th c hi n; 5. S lư ng mua ho c bán; 6. Th i gian giao d ch ư c th c hi n; 7. L nh mua ho c bán; 8. Ký hi u c a l nh; 9. S hi u tài kho n c a khách hàng; 10. S hi u i di n giao d ch c a thành viên;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản