Quyết định 2455/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
108
lượt xem
1
download

Quyết định 2455/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2455/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế duyệt phim

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2455/QĐ-ĐA của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  è  2455/Q§­§ A ë s n g µ y  9 th¸ng 8 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  a n  h µ n h b Q u y  ch Õ   u y Ö t p hi m d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 08/11/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng tin; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 48/CP  µy  ng 17/7/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  v ho   ® ¶nh; ­§ Ó   ñng  è  µ    êng   c c v t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýt¸cphÈ m   iÖn  l    ® ¶nh; ­X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  Ön    ®Ò ngh c C tr c §i ¶nh,Vô  ëng  ô    tr V Ph¸p  Õ. ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n "Quy  Õ   Öt  ch duy phim". §i Ò u 2: Quy  Õ   µy  ch n thay  Õ  th Quy  Õ   Öt      È m   iÖn  ch duy c¸c t¸cph ® ¶nh ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 619/Q§  µy  ng 21/7/1990  ña  é   ëng  é  c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng      Ó   tin­ Th thao  µ  lÞch  µ  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ v Du  v c hi l   15  k t  ngµy ban  µnh.M äi  h   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy      á. ch n ®Ò b∙i b §i Ò u 3:  ôc  ëng  ôc  Ön  C tr C §i ¶nh, Gi¸m  c  ë     ®è S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tin c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc      ph tr   Trung  ng  ã  Öm   ô  íng  Én  ùc hiÖn  ¬ c nhi vh d th   Quy  Õ   µy  µ  chøc  ch n v tæ  theo  âi,ph¸thiÖn  ÷ng  êng  îp viph¹m    Þp  d    nh tr h    ®Ó k thêixö  ý.  l Q uy   Õ ch d u y Ö t  hi m p (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 2455/Q§­ ngµy  th¸ng8  §A  9    n¨m  1997 cña  é  ëng  é  B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin) C h ¬ n g  I: N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1:  ôc  ch  Öt  M ®Ý duy phim, b¨ng  a   ×nh  íi®©y,  äi t¾t lµ   ®Ü h (d   g      duyÖt phim):  
  2. 2 Duy Öt phim  íckhiphæ   Õn  µ thùc hiÖn  Öc  tr     bi l     vi qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi l  n     ho¹t®éng  iÖn    ® ¶nh nh»m   tc¸cyªu cÇu  ®¹       sau  y: ®© 1.B¶o  ¶m   éidung  ëng  µ  Ö   Ëtcña    È m   ng  íi ñ  ­   ® n  tt v ngh thu   t¸cph ®ó v   ch tr ¬ng, chÝnh    s¸ch cña  µ   íc,kh«ng    íitruyÒn  èng  o  øc  µ  Çn    Nh n   tr¸ v   i th ®¹ ® v thu phong  ü   ôc cña  ©n  éc ViÖt Nam,  î Ých    Çn  ña    éi vµ  m t  d t    l i tinh th c x∙ h   c«ng  d©n. 2. Theo  âi,®iÒu    d  chØnh, c©n  i  ¬ng  ×nh phim    ®è ch tr   trong toµn    éi,   x∙ h   ng¨n chÆn   Öc  vi s¶n  Êt vµ  Ëp  Èu, phæ   Õn  xu   nh kh   bi phim  ét  m c¸ch  ú  Ön tu ti   g©y  çn  ¹ntrªnthÞ  êng  iÖn  h lo     tr ® ¶nh, lµm    ¶nh  ëng  Êu  n   ù  h x ®Õ s ph¸ttr Ón i  cña  Òn  iÖn  n ® ¶nh  ©n  éc. d t 3. B¶o  Ö   Òn  îchÝnh  ¸ng  ña    Ö   ü    v quy l i ® c c¸cngh s s¸ng    iÖn  t¸c® ¶nh,c¸c    tæ chøc  s¶n  Êt nhËp  Èu, kinh doanh  iÖn  xu   kh     ® ¶nh  îp  h ph¸p  µ  î Ých  ña  v l i c kh¶n    iÖn  gi¶® ¶nh. §i Ò u    È m   Òn  Öt  2: Th quy duy phim. 1. Phim    s¶n  Êt trong  íc hoÆc   Ëp  õ níc ngoµi ®Ò u   xu   n  nh t      ph¶i ® îc c¬     quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy cho  Ðp  êi  îc phæ   Õn  éng    ph m ®  bi r r∙i theo qui®Þnh  ô  Ó     c th sau  y: ®© a)  ôc  Ön  C §i ¶nh  Öt  µ  duy v cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim, b¨ng  a   ×nh,   ®Ü h   phim truyÖn  c¸c ®¬n  Þ   do    v trong  níc s¶n  Êt hoÆc   Ëp  Èu; Phim, c¶    xu   nh kh     b¨ng  a   ×nh    ¹  c¸c c¬  ë  éc  é   ®Ü h c¸c lo ido    s thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tins¶n  Êt. xu   Phim,b¨ng  a   ×nh  îcBé    ®Ü h ®   V¨n     ho¸ ­Th«ng    Æt  µng  tin® h hoÆc   î tr  gi¸. b)  ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Öt ¬ duy   vµ cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim, b¨ng  a   ×nh: Ca   ¹c,s©n  Êu, ca  Þch    ®Ü h   nh   kh   k c¶il ng,tµiliÖu ­ khoa  äc,ho¹th×nh,thÓ   ¬         h     thao,karaoke,m èt  êitrang,gi¸o     th      khoa,d¹y ngo¹ing÷  c¸c c¬  ë  ã        do    s c tc¸ch ph¸p  ©n    nh hoÆc   ã  ôsë  Ýnh  c tr   ch t¹  a   ¬ng  ×nh  i®Þ ph m s¶n  Êt hoÆc   Ëp  Èu. 2. C¸c  ¹  xu   nh kh     lo iphim, b¨ng  a     ®Ü h×nh thay s¸ch hoÆc   Ìm      k theo  s¸ch cña    µ  Êt b¶n  ùc hiÖn    c¸c nh xu   th   theo    qui ®Þnh  ña  Ët XuÊt  c Lu   b¶n. 3. ViÖc    ph¸tsãng    phim, b¨ng  a   ×nh      µi truyÒn  ×nh  ùc   ®Ü h trªnc¸c §   h th   hiÖn theo    nh  ña  Ët B¸o  Ý  µ    nh  ¹ m ôc    ¬ng  I qui®Þ c Lu   ch v qui®Þ ti  4, ch II  NghÞ   ®Þnh  48/CP  µy  ng 17/7/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  c Ch ph v tæ  v ho   ® ¶nh. 4. GiÊy  Ðp    ph phæ   Õn  bi phim, b¨ng  a   ×nh  Côc  Ön    ®Ü h do  §i ¶nh  é     B V¨n ho¸ ­Th«ng       tinhoÆc   ë  S V¨n     ho¸ ­Th«ng    Êp  ã    Þtrong c¶  íc. tinc c gi¸tr    n 5. B¨ng  a   ×nh  îcphÐp    ®Ü h ®  phæ   Õn  bi ph¶id∙n nh∙n kiÓm    ña  ôc       so¸tc C §iÖn ¶nh. B¨ng  a   ×nh  ∙    ®Ü h ® d¸n nh∙n  ña  ôc  Ön  cC §i ¶nh  ã    Þ l hµnh  c gi¸tr  u  trongph¹m    níc.   vic¶  §i Ò u    Héi ®ång  Öt  3: C¸c    duy phim: 1. Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng   Ên  óp Côc  ëng  ôc  Ön  tv gi   tr C §i ¶nh    é  ­ B V¨n    ho¸ ­ Th«ng      tintrong viÖc  Öt    duy phim  ã    éi  ng  c c¸c H ®å Trung  ng  Öt  ¬ duy phim.   C¸c  éi  ng  H ®å Trung  ng  ¬ duyÖt phim  Bé   ëng  é   do  tr B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin thµnh  Ëp. l
  3. 3 2.  ùc  Ön  Th hi chøc  n¨ng   vÊn  óp  t gi Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin trong viÖc  Öt    duy phim  ã  éi  ng  Öt  c H ®å duy phim  Êp  c tØnh. Héi  ng  Öt    ®å duy phim  Êp  c tØnh  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µnh  Ëp. ¬ th l 3.C¸c  éi ®ång    îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    H  trªn®   l   ho   theo nh÷ng    quy  Õ     ch do Bé  V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinban  µnh. h 4. C¨n  ý  Õn  ña    éi ®ång  Öt    cø  ki c c¸c H   duy phim  ôc  ëng  ôc  Ön    C tr C §i ¶nh hoÆc   gi¸m  c  ë  ®è S V¨n    ho¸ ­Th«ng    tinxem   Ðt,quyÕt ®Þnh  x    cho  Ðp  ph hoÆc   kh«ng  cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phin,b¨ng  a   ×nh  îc tr×nh  Öt  µ  Þu    ®Ü h ®  duy v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v quyÕt  nh   ña  × nh.  ®Þ cm Quy Õt  nh   ®Þ cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim  ph¶ighirâ ®èi t ng,ph¹m    îcphæ   Õn.        î   vi®   bi §i Ò u  4: Kh«ng cho  Ðp  ph phæ   Õn  ÷ng  bi nh phim  ã  éi dung    cn  sau ®©y: 1.Chèng  ¹ Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;    ¹ikhèi   l i n  ho x∙h   ngh Vi   ph¸ ho     ®oµn  Õt  µn  ©n; k to d 2. Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n     l  h th      técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng        nh d c¸cn   b¸ tt v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m     ®é     s d « ®åi  þ,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tru     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phßng  ü   ôcvµ  m t   m«i  êng tr sinh th¸ ;  i 3. TiÕtlébÝ  Ët  ña        m c §¶ng,Nhµ   íc,bÝ  Ët  ©n  ù,an    n   m qu s   ninh,kinh tÕ,      ®èi ngo¹ivµ  ÷ng  Ý  Ët      nh b m kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ 4.Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,    t     nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc,vu  èng, xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc, danh  ù, nh©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d  phÈ m   ña    ©n. c c¸nh 5. Dïng  ×nh    h ¶nh, ng«n  ÷  m     ng © thanh,hµnh  ng, kÝch  Ých  © m       ®é   th d « truþl¹c, lu©n,lo¹nlu©n;M«     µnh  ng  ×nh  ôc  ÷a ngêivíi êi,gi÷a    v«       t¶h ®é t d gi      ng     ngêi víisóc  Ët;M«     µnh  ng  ñ  © m      v  t¶ h ®é th d hoÆc   é  Ën  b ph sinh  ôc, c¶nh  d  kho¶  ©n  Ých  Ých  © m   th k th d «. 6. Dïng  ×nh    h ¶nh, ng«n  ÷, © m     ng   thanh,hµnh  ng    ®é miªu    t¶ c¶nh  ¸nh, ®   giÕt ngêi d∙ man,    Ên       tra t ghª  în vµ  ÷ng  µnh  ng  r   nh h ®é kh¸c xóc  ¹m  n     ph ®Õ tÝnh  ¹ng  µ  ©n  È m   m v nh ph con  êi,tµn  Én  i  íisóc  Ët,m«     ng   nh ®è v   v  t¶ c¶nh  ®Ç u   ¬i,c ¾t  õng  é  Ën  ¬  Ó  r  t b ph c th con  êi,m«     ng   t¶ c¶nh tho¶ m∙n, kho¸itr¸      cña  Î g©y  éi¸c; kh«ng  k  t    nh»m   è  t c¸o  éi¸c, kh«ng  t    nh»m  b¶o  Ö   Ýnh  v ch nghÜa, tr¸víi    i truyÒn  èng    µ  ×nh  µ  ©n    ña  ©n  écViÖtNam. th yªu ho b v nh ¸ic d t    7. Nh÷ng    phim  Êt l ng  ü  Ët vµ  ch  î k thu   nghÖ   Ën  thu qu¸  Êp  Ìm, kh«ng  th k   ®¹ttiªuchuÈn  èi Óu.    t  thi 8. Nh÷ng    phim  ∙  îcphÐp  ®®  phæ   Õn  ng  ã  éidung  éc  ¹  Çn  bi nh c n   thu lo ic h¹n  Õ   ï hîp víit×nh  ×nh  ¹  a   ¬ng  µo  êi®iÓ m     µnh  ×  ë   ch ph       h ti ®Þ ph v th   ph¸th th S V¨n ho¸    ­ Th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ã  Òn  ¹m    ph c quy t ho∙n  Öc  vi cho  Ðp   ph phæ   Õn  bi trong m ét  êigian nhÊt ®Þnh    th       sau    îcsù  Êp  Ën  ña  ôc  khi®   ch thu c C §iÖn ¶nh.
  4. 4 §i Ò u    êng  îp cÇn  Ó  Ön    5: Tr h  th hi trªnphim  ÷ng  éidung  nh n  quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n    §iÒu  theo  5, 6  4  yªu  Çu  ña  ñ      È m,  c c ch ®Ò t¸cph mang  Ýnh  ©n   t nh b¶n  hoÆc  nh»m   è c¸o  éi¸c,®Ó   t  t     cao  Ýnh  Üa  ×  îc phÐp  Ó  Ön  ch ngh th ®   th hi xa,m ê,    tho¸ng qua  µ    v ph¶i® îchéi®ång  Öt      duy phim  ña  é  c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinhoÆc   ë    S V¨n     ho¸ ­Th«ng   tincho  Ðp. ph §i Ò u    ÷ng  6: Nh phim  a  ch qua  Ðt  Öt  µ  a  ã  Õt  nh    x duy v ch c quy ®Þ cho phÐp  phæ   Õn  ña  ôc  Ön  bi c C §i ¶nh  hoÆc   ë  S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ   ∙  a    tinm ® ® ra phæ   Õn  íibÊt  ú  ×nh  bi d   kh thøc  µo  íthiÖu,chiªu®∙i,häp      µ ph¹m   n (gi   i      b¸o...)   l ph¸p.Phim    ÏbÞ   Þch    ÷ng  êiviph¹m    ®ã s   t thu,nh ng     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËt.   §i Ò u      7: Tæ chøc,c¸ nh©n  ã     c phim  ×nh duyÖt  ã  Òn  Õu  ¹i tr   c quy khi n   lªnBé   ëng  é     tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintrong tr ng  îp    ê h kh«ng  Êt trÝ víiquyÕt nh         ®Þnh  ña  ôc  ëng  ôc  Ön  c C tr C §i ¶nh  hoÆc  Gi¸m  c  ë  ®è S V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. C h ¬ n g  2: T h ñ  t ô c t æ  c h ø c d u y Ö t p hi m §i Ò u 8:  ÷ng  Nh phim, b¨ng  a   ×nh  ×nh  Öt    ®Ü h tr duy ph¶ilµ t¸cphÈ m        hoµn  chØnh  Ò   éidung  µ  ü  Ëtdo  ét  ¬  ë  ã   v n  v k thu   m c s c t c¸ch ph¸p  ©n      nh s¶n xuÊt hoÆc   Ëp  Èu  îp    nh kh h ph¸p  ×nh  Öt.T¸c  È m   îc s¶n  Êt b»ng  tr duy   ph ®  xu   vËt liÖu nµo     (phim  ùa,b¨ng  a   ×nh... th× ph¶itr×nh duyÖt  íi ¹ng  Ët nh   ®Ü h    )     d  d v  liÖu ®ã     (trongtr ng  îp kh«ng  Öt  îctrªnvËt liÖu gèc,khichiÕu   ê h   duy ®            ph¶igi÷    nguyªn néidung       nh b¶n  ∙  ×nh duyÖt). ® tr   T¸c  È m   níc ngoµi s¶n  Êt  µ   a  îc lång  Õng  ph do      xu m ch ®   ti hoÆc   ång l  thuyÕt minh  Õng  Öt th×    ti Vi   ph¶icã    b¶n  Þch  êitõ tiÕng  íc ngoµi ra  Õng  d l    n    ti ViÖtkÌm    theo.B¶n  Þch    d ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  Ýnh    Ò   éidung  µ  ã    t ch x¸cv n   v c tªn ngêi dÞch    Þu    ®Ó ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña    vt ch x¸c c b¶n  Þch  íc ph¸p d tr     luËt. §i Ò u    ñ  ôc®¨ng  ý  Öt  9: Th t   k duy phim: 1. C¬   ë  ã    s c phim  ×nh duyÖt  tr   ph¶ilµm  Õu  ¨ng  ý  Ðt  Öt    phi ® k x duy phim,   b¨ng  a   ×nh  ®Ü h (theo m É u     ô  ôcsè    öiCôc  Ön    ë ph l   1) g   §i ¶nh  i víi êng  îp ®è     tr h  qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  hoÆc   öiSë    ti   a  1  g   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹ ®èi víi ­ tins t i       tr êng  îp qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  h   t i b  1  2  Quy  Õ   µy. ch n 2. Khi mang    È m   n   Öt,n Õu  µ phim  Ëp  Èu     t¸cph ®Õ duy   l  nh kh ph¶icã      v¨n b¶n    Ën  Ëp  Èu  îp ph¸p  µ  Êy    Ën  x¸c nh nh kh h   v gi x¸c nh b¶n  Òn, n Õu  µphim  quy   l  s¶n  Êt trong níc ph¶ikÌm  xu        theo    biªnb¶n  ña  ¬  ë  c c s s¶n  Êt phim  ¸nh    xu   ® gi¸ néidung  ëng,chÊt l ng nghÖ   Ëtvµ  ü  Ët.Biªn b¶n  µy    tt    î   thu   k thu     n ph¶i® îcThñ     tr ng  ¬  ë c quan  ñ  ch quan  Êp    ùctiÕp cña  ¬  ë  c trªntr     c s s¶n  Êt phim    Ën, xu   x¸cnh   ký    ng  Êu. tªn®ã d 3. C¨n  phiÕu  ¨ng  ý  ×nh duyÖt    cø  ® k tr   phim  ôc  Ön  C §i ¶nh  hoÆc   ë     S V¨n ho¸  Th«ng    ¾p   Õp  a  µo  ¬ng  ×nh  µm  Öc  ña  ­  tins x ® v ch tr l vi c c¸c  éi  ng  H ®å duyÖt  phim  µ  v th«ng b¸o cho  ¬ng  ù  Õt ngµy  ê xÐt  Öt  ® s bi   gi   duy trong vßng    m ét  Çn  Ó   õngµy  Ën  îcphiÕu  ¨ng  ý. tu k t   nh ®   ® k
  5. 5 §i Ò u    ÷ng  10: Nh phim  ph¶ixö  ýsau    Öt:   l  khiduy a. Nh÷ng    phim sau    Öt  ã  Õt  nh  khiduy c quy ®Þ ph¶isöa  ÷a  × khisöa    ch th     ch÷a  xong ph¶i®¨ng  ý    Óm     ÷ng  ç  öa  ÷a    k ®Ó ki tranh ch s ch hoÆc   Öt  ¹ tõ duy l     i ®Ç u. b. Nh÷ng    phim  ∙  ã  Õt  nh  Ê m   ® c quy ®Þ c phæ   Õn  bi hoÆc   a  îc phÐp  ch ®   phæ   Õn  ×  ñ  ë  ÷u  ña  bi th ch s h c phim    ã  ®ã c tr¸ch nhiÖm   û  á    hu b hoÆc     b¶o qu¶n  ét  m c¸ch  chÆt  Ï.N Õ u     ätra  µi hoÆc   ú  Ön  ch   ®Ó l   ngo   tu ti phæ   Õn  íi bi d   bÊt  ú  ×nh  kh thøc  µo  ×  ñ  ë  ÷u  é  n th ch s h b phim  ph¶i chÞu  µn  µn    ho to tr¸ch  nhiÖ m  ícph¸p luËt. tr     §i Ò u 11: 1. Côc  Ön    §i ¶nh  ã  c tr¸chnhiÖ m   nh  ú  µng    ®Þ kh th¸ng hoÆc   µng  ý    h qu th«ng b¸o c«ng khaidanh  ôc  ÷ng    m nh phim  îc phÐp  ®  hoÆc   Ê m   c phæ   Õn  bi ®Ó     ¬  c¸c c quan  qu¶n  ýc¸c cÊp  µ  l    v c«ng  Ën  lu trong c¶  íc biÕt vµ  Óm       n    ki tra ng©n  chÆn   ÷ng  êng  îp viph¹m. nh tr h    2. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tinc¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c tr¸ch nhiÖm   nh   ú  µng    ®Þ kh th¸ng hoÆc   µng  ý  th«ng  h qu ra  b¸o c«ng  khai   danh  ôc   ÷ng  m nh phim  îc Së   ®   cho  Ðp  ph hoÆc   Ê m   c phæ   Õn      ¬  bi ®Ó c¸c c quan  qu¶n  ýc¸ccÊp    a  ¬ng  µ  l    ë ®Þ ph v c«ng  Ën  Õtvµ  Óm    lu bi   ki trang¨n chÆn     nh÷ng  êng  îp viph¹m. Th«ng  nµy  tr h      b¸o  ph¶i® îcgöití Côc  Ön         i §i ¶nh,Thanh    traBé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin,A25  é   éi vô, Côc  Ön  BN   §i ¶nh  tæng  îp vµ  h   th«ng  b¸o  µng  h th¸ng ®Õ n     a   ¬ng    c¸c ®Þ ph trong c¶  íc®Ó   èihîp kiÓm      n  ph     tra,qu¶n  lý. §i Ò u    äi    Ý  12: M chiph cho  Öc  chøc  Ðt  Öt  vi tæ  x duy phim  tæ  do  chøc  cã  phim  ×nh duyÖt  Þu. Møc    µ  ö  ông  Òn chiphÝ  Öt  tr   ch   thu v s d ti     duy phim  Ën  v dông  theo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h C h ¬ n g  III: §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 13: C¸c  éi ®ång  Öt  h  duy phim    ë trung  ng  µ  a   ¬ng, c¸c ¬ v ®Þ ph    c¬  ë  s s¶n  Êt,nhËp  Èu  µ  xu   kh v phæ   Õn  bi phim, b¨ng  a   ×nh    ®Ü h ph¶inghiªm    chØnh  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    ôc  Ön  14: C §i ¶nh,Së  ho¸ ­ Th«ng        V¨n      tinc¸c tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ã  Ö m   ô  íng  Én  ùc  Ön  ¬ c nhi vh d th hi Quy  Õ   µy  µ    ch n v tæ chøc  theo ®âi,ph¸thiÖn  ÷ng  êng  îp viph¹m    Þp  êixö  ý.     nh tr h    ®Ó k th   l
  6. 6 §i Ò u    15: Quy  Õ   µy  ch n thay thÕ    Quy  Õ   Öt      È m   iÖn  ch duy c¸c t¸cph ® ¶nh (Ban  µnh  h theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 619/Q§  µy  ng 21/7/1990 cña  é  ëng  é    B tr B V¨n    ho¸ Th«ng      Ó   tin­ Th thao  µ  lÞch)vµ  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ v Du    c hi l   15  k t  ngµy ban  µnh. h M äi  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b   P h ô  l ô c 1: MÉu  phi Õ u ® ¨n g  k ý  d u y Ö t p hi m § ¬ n v Þ C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi .. . ... . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   Hµ   éi,ngµy.. . t ¸ng. . n   N  . . h . . ¨m199 K Ý nh   öi:. . ....................... g . . ...................... § Ò   Þ... . ...® a  µo  ¬ng  ×nh duyÖt bé  ngh . . ..  v ch .. tr     phim  sau  y: ®© Tªn  phim: H∙ng  s¶n  Êt: xu Tªn  i t¸cnhËp  ®è     phim: Tªn        Þch: t¸cgi¶:Biªnk §¹o diÔn:   Kü  Ëts¶n  Êt:. . ...... thu   xu . . ...... §é  µi: . .... Çu:. . ..... d . . ....M . . ...  . Nãi tiÕng:. . ..........ý  Õn  Ën  Ðt cña  ¬  ë.. . ...   . . .........  ki nh x   .. c s . . ..
  7. 7 .. . ................. . ................. . ................ . . ..............  . . ..............  . . ............... .. .. § Ò   Þ  Öt vµo  ngh duy   kho¶ng  êigian tõ:. . . ®Õn.. . . n   th     . .. . . . ¨m199 Hå   ¬  öikÌm  Õu  ã):. . ............. sg  (n c . . ............. Ngµy... th . . ¨m199 . ¸ng. . n   Chøc  danh, ký    ng  Êu   tªn,®ã d (Ghirâ hä      tªn)     P h ô  l ô c s è  2: MÉu  quy Õt ® Þ n h   h o  p h Ð p  p h æ  bi Õ n  p hi m c B é  V¨n ho¸ Th«ng tin  C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C ô c §i Ö n ¶nh §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   è:.. . ./ /Q§ S . . . §A Hµ   éi,ngµy  N  th¸ngn¨m    199 §Ó  Gi¸m  c   ë     ®è S V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin Ën   v dông Q uy Õ t  Þ nh ® c h o  p h Ð p  p h æ   Õ n  t¸c h È m  ® i Ö n   n h bi  p ¶ C ô c  tr n g  C ô c   Ö n  ¶n h ë §i ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 578/Q§­   µy  TC ng 9/5/1994  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tinquy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm  ô  µ  Òn  ¹n cña  ôc  Ön    v v quy h  C §i ¶nh; ­ C¨n  "Quy  Õ   Ðt  Öt    È m   iÖn    cø  ch x duy t¸cph ® ¶nh" ban  µnh  µy    h ng 21 th¸ng7    n¨m  1990; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 439/Q§­ ngµy  §A  26/4/1993  ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n ho¸  Th«ng    Ò   Öc  ­  tinv vi giao  quyÒn  cho  ôc  ëng  ôc  Ön  C tr C §i ¶nh  ý k quyÕt ®Þnh    cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim;
  8. 8 ­ X Ðt    Þ  ña  éi ®ång  Ðt  Öt    È m   iÖn    ®Ò ngh c H   x duy t¸cph ® ¶nh trong biªn     b¶n  Öt phim  µy.. th¸ng..n¨m  duy   ng   .   . 199... Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u      È m   iÖn  ".. . ........ 1.­T¸c ph ® ¶nh  . . ......." H∙ng  s¶n  Êt: xu C¬   quan  ñ  ch qu¶n  (hoÆc  n  Þ  ×nh duyÖt): ®¬ v tr   BiªnkÞch:   §¹o diÔn:   Kü  Ëts¶n  Êt:. . .....n¨m  thu   xu . . ....  ., s¶n  Êt:. . ......  xu . . ....... . §é  µi: . .....  Ç u   ¾c:.. . ...  ãitiÕng.. . ... d . . .....m ., s . . ...n   . , . . ... Chñ    ëng: ®Ò tt Ph¹m    îcphÐp  vi®   phæ   Õn: bi §i Ò u    Ó   õngµy  ý  Õt  nh  µy  äi  ù    æi,söa  ÷a, 2.­K t   k quy ®Þ n m s thay ®   ch   xo¸bá    hoÆc     bæ sung  éidung  u   n  ®Ò nghiªm  Ê m. c §i Ò u 3.­Trëng    phßng  µnh  Ýnh      H ch ­ Tæ chøc, phßng    Kinh  Õ    ü   t ­K thuËt, phßng  Ngh Ö   Ëtvµ  thu   Phæ   Õn  bi phim  ôc  Ön  C §i ¶nh,Gi¸m  c  ë      ®è S V¨n ho¸  Th«ng      ­  tinc¸c tØnh, thµnh  è  µ    n   Þ   ã    È m   îc phÐp    ph v c¸c ®¬ v c t¸cph ®  phæ   Õn    y  Þu  bi trªn®© ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C ôc  ëng  ôc  Ön  tr C §i ¶nh M∙  è:. . ..... s . . ....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản