Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
95
lượt xem
12
download

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng  Sè 25/2004/Q§­BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ viÖc  ban hµnh KÕ ho¹ch vÒ triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai Bé trëng Bé Tµi nguyªn  vµ m«i trêng C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i tr ­ êng; C¨n cø ChØ thÞ  sè  05/2004/CT­TTg ngµy 09 th¸ng 2 n¨m   2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  triÓn khai thi hµnh LuËt   §Êt ®ai n¨m 2003; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  §¨ng ký  vµ  Thèng kª  ®Êt   ®ai, Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy KÕ  ho¹ch   vÒ triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngày kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Bé,  Gi¸m  ®èc c¸c Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 K Õ  HO ¹ CH VÒ triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 25/2004/Q§­BTNMT  ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng) Ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004, ChÝnh phñ ®∙ ban hµnh NghÞ   ®Þnh sè  181                  /2004/N§­CP vÒ  thi hµnh LuËt  §Êt  ®ai (sau  ®©y gäi lµ  NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP). §Ó  t¹o ra nh÷ng chuyÓn  biÕn râ  rÖt trong  c«ng  t¸c qu¶n lý  ®Êt ®ai theo LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP,   b¶n KÕ  ho¹ch nµy tËp trung vµo ba nhiÖm vô  träng t©m mµ  ChØ thÞ  sè  05/2004/CT­TTg ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2004 cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  triÓn khai  thi  hµnh  LuËt §Êt  ®ai  n¨m 2003  ®∙  ®Ò  ra trong thêi gian tríc m¾t  ®Õn cuèi n¨m  2005   lµ:   hoµn   thµnh   viÖc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông ®Êt; hoµn chØnh hÖ thèng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông   ®Êt c¸c cÊp vµ  kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy ho¹ch “treo”; rµ  so¸t   hiÖn   tr¹ng   sö   dông   ®Êt   vµ   thu   håi   diÖn   tÝch   ®Êt  kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng ®óng quy ®Þnh. I. VÒ CÊP GIÊY CHøNG NHËN QUYÒN Sö DôNG §ÊT  A.  Môc tiªu 1.   §Èy   nhanh   tiÕn   ®é   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông  ®Êt, tËp trung vµo  ®Êt  ë,  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých  s¶n   xuÊt   l©m   nghiÖp,   ®Êt   lµm   mÆt   b»ng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh phi n«ng nghiÖp ®Ó b¶o ®¶m hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy   chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt trong ph¹m vi c¶ níc trong  n¨m 2005.  2. X©y dùng hÖ thèng hå s¬ ®Þa chÝnh chÝnh quy, thèng   nhÊt song song víi qu¸ tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö   dông ®Êt. B. Néi dung vµ biÖn ph¸p  1. KiÖn toµn bé m¸y gióp Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp qu¶n  lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng   chØ   ®¹o   khÈn   tr¬ng   kiÖn   toµn   bé   m¸y   c¸c   c¬   quan  chuyªn m«n, b¶o  ®¶m  ®ñ  n¨ng lùc gióp Uû  ban nh©n d©n c¸c 
  3. 3 cÊp   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ®Êt   ®ai,   tríc   m¾t   lµ  thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Tuú   t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng mµ kiÖn toµn phï hîp:  a) ë c¸c ®Þa ph¬ng cha cã Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr­ êng huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh, cÇn khÈn  tr¬ng   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  172/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy   ®Þnh tæ chøc c¸c c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n  huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh. Bè  trÝ   ®ñ  c¸n  bé, c«ng chøc phï hîp víi khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao; b) Thµnh lËp V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt theo   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP vµ  Th«ng t  liªn  tÞch híng dÉn cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vµ  Bé  Néi  vô. Tríc m¾t, thµnh lËp V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt trùc thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, V¨n phßng ®¨ng  ký  quyÒn sö  dông  ®Êt trùc thuéc Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i  trêng t¹i nh÷ng huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh   cã sè lîng lín giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cÇn ph¶i  cÊp hoÆc cã nhiÒu giao dÞch vÒ ®Êt ®ai. ChØ ®¹o cô thÓ ®Ó   ®a   c¸c   Phßng   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   vµ   c¸c   V¨n   phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt ngay sau khi thµnh lËp  ®i vµo  ho¹t  ®éng  nÒn  nÕp,  b¶o  ®¶m tiÕn  ®é  cÊp giÊy chøng  nhËn  quyÒn sö dông ®Êt; c)   Bè   trÝ   c¸n   bé   ®Þa   chÝnh   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   ë  nh÷ng n¬i cha bè  trÝ; kÞp thêi thay thÕ  nh÷ng c¸n bé   ®Þa  chÝnh n¨ng lùc yÕu hoÆc cã vÊn ®Ò vÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc; d) §èi víi nh÷ng huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc   tØnh cã  sè  lîng lín vÒ  cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt nhng lùc lîng c¸n bé, c«ng chøc t¹i chç  kh«ng  ®ñ  søc  b¶o ®¶m môc tiªu hoµn thµnh cÊp giÊy chøng nhËn trong n¨m   2005, cÇn ph©n c«ng c¸n bé, c«ng chøc  ®ang c«ng t¸c t¹i  Së  hoÆc c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  trùc tiÕp vÒ gióp cÊp huyÖn trong mét thêi gian. 2. TËp huÊn nghiÖp vô vÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö   dông ®Êt  a) §èi tîng dù tËp huÊn bao gåm c¸n bé l∙nh ®¹o, c«ng  chøc   trùc   tiÕp   chØ   ®¹o   vµ   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   cÊp   giÊy  chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i  trêng, Phßng Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  c¸c  ®¬n vÞ  chuyªn m«n vÒ   ®¨ng ký,  thèng kª  ®Êt  ®ai,  ®o  ®¹c  ®Þa chÝnh, th«ng tin lu tr÷   ®Êt  ®ai; c¸n bé ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ trÊn. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng tæ chøc tËp huÊn cho c¸n  bé l∙nh ®¹o c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng, c¸c Phßng Tµi  nguyªn vµ  M«i trêng, c¸c V¨n phßng  ®¨ng ký  quyÒn sö  dông  ®Êt vµ  c¸n bé  phô  tr¸ch c¸c phßng,  ®¬n vÞ  chuyªn m«n vÒ  ®¨ng ký, thèng kª ®Êt ®ai, ®o ®¹c ®Þa chÝnh thuéc Së. C¸c 
  4. 4 Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng tæ chøc tËp huÊn cho c¸c  ®èi  tîng cßn l¹i.  Thêi gian tæ chøc tËp huÊn trong th¸ng 11 vµ th¸ng 12   n¨m 2004. b)   Néi   dung   tËp   huÊn   gåm   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   cÊp   giÊy  chøng nhËn hoÆc cã liªn quan ®Õn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn   quyÒn sö  dông  ®Êt  ®îc quy  ®Þnh trong LuËt §Êt  ®ai, NghÞ  ®Þnh   sè   181/2004/N§­CP;   QuyÕt   ®Þnh   sè   24/2004/Q§­BTNMT  ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ban hµnh Quy  ®Þnh vÒ  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt,  Th«ng t  sè  04/2004/TT­BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 cña Bé  Tµi  nguyªn vµ  M«i trêng vÒ  viÖc híng dÉn lËp, chØnh lý, qu¶n  lý  hå  s¬   ®Þa chÝnh vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã   liªn quan.  Trong khi tËp huÊn, cÇn  ®Æc biÖt lu  ý  tr×nh tù, thñ  tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt, c¸c c«ng viÖc  cô   thÓ   cña   mçi   bíc   trong   tr×nh   tù   ®ã,   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ  h×nh thøc xö  lý   ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m tr×nh tù  thùc hiÖn  c¸c  thñ  tôc  hµnh  chÝnh cña c¸n bé, c«ng  chøc  lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. 3. Tæ chøc tèt viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông   ®Êt  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a) Tæ chøc rµ  so¸t toµn bé  t×nh h×nh cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt t¹i  ®Þa ph¬ng, lËp kÕ  ho¹ch  cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo mÉu giÊy míi theo  híng sau: ­ §èi víi  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých l©m nghiÖp:  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®∙ vµ   ®ang triÓn khai dù  ¸n thµnh lËp b¶n  ®å  nÒn  ®Þa chÝnh theo nguån vèn c¸c dù  ¸n cÊp b¸ch vÒ   ®Êt  ®ai do Thñ tíng ChÝnh phñ xÐt duyÖt hoÆc nguån vèn c¸c dù  ¸n do Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng xÐt duyÖt, Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng bè  trÝ  kÞp  thêi vµ   ®ñ  kinh phÝ  tõ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®Ó  triÓn khai  døt  ®iÓm c«ng t¸c cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt.  ë c¸c ®Þa ph¬ng cha triÓn khai dù ¸n thµnh lËp b¶n ®å nÒn   ®Þa chÝnh cÇn chuÈn bÞ lùc lîng ®Ó triÓn khai kÞp tiÕn ®é  theo híng dÉn cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng. TiÕn hµnh  cÊp   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   l©m   nghiÖp   theo  hiÖn tr¹ng  ®èi víi phÇn diÖn tÝch  ®ñ   ®iÒu kiÖn cÊp giÊy,  kh«ng  chê  lËp  xong  b¶n  ®å  nÒn   ®Þa  chÝnh.  ViÖc  cÊp  giÊy  chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt l©m nghiÖp ph¶i g¾n víi viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   n«ng,   l©m   trêng  quèc   doanh   nhng   kh«ng  m¸y mãc chê thùc hiÖn xong viÖc s¾p xÕp míi cÊp giÊy. 
  5. 5 ­  §èi víi  ®Êt  ë: §Èy nhanh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn,  nhÊt lµ   ®èi víi  ®Êt  ë  t¹i khu vùc  ®« thÞ, trªn c¬  së  c¸c   lo¹i t  liÖu  ®o  ®¹c b¶n  ®å  hiÖn cã. Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o gi¶i quyÕt  c¸c   víng   m¾c   vÒ   hé   khÈu,   vÒ   quy   ho¹ch   vµ   c¸c   víng   m¾c  kh¸c   trong   tæ   chøc   thùc   hiÖn;   so¸t   xÐt   b∙i   bá   c¸c   quy  ®Þnh kh«ng phï  hîp ph¸p luËt,  ®ang lµm c¶n trë  viÖc cÊp  giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt. Chó   ý  xö  lý  c¸c trêng  hîp  ®Êt  ë  cã  vên, ao trong cïng thöa  ®Êt thuéc khu d©n c   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Êt   ®ai   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  181/2004/N§­CP. ­ §èi víi ®Êt chuyªn dïng (®Êt lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt,   kinh   doanh   phi   n«ng   nghiÖp,   ®Êt   trô   së   c¬   quan,   c«ng   tr×nh sù  nghiÖp,  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých c«ng céng,  ®Êt  quèc phßng, an ninh): §Èy m¹nh triÓn khai viÖc cÊp giÊy  chøng nhËn trªn c¬  së  tù  rµ  so¸t, kª khai viÖc sö  dông  ®Êt   cña   c¸c   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   vµ   kiÓm   tra  hiÖn tr¹ng sö  dông, thùc hiÖn trÝch  ®o  ®Þa chÝnh  ®èi víi  n¬i cha cã b¶n ®å ®Þa chÝnh. b) ChØ ®¹o sù phèi hîp, céng t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬  quan cã  tr¸ch nhiÖm liªn quan trong viÖc cÊp giÊy chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   nhÊt   lµ   ®èi   víi   c¬   quan   thuÕ  trong viÖc thu c¸c kho¶n nghÜa vô  vÒ  tµi chÝnh cña ngêi  xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; ®èi víi c¸c c¬  quan   qu¶n  lý   x©y   dùng,   quy   ho¹ch,  kiÕn   tróc   trong  c«ng   t¸c qu¶n lý  quy ho¹ch x©y dùng vµ  viÖc x¸c  ®Þnh diÖn nhµ  c¶i t¹o, nhµ  thuéc së  h÷u nhµ  níc b¸n cho ngêi  ®ang thuª  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   61/CP   ngµy   05   th¸ng   7   n¨m   1994   cña  ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë; ®èi víi Së N«ng   nghiÖp   vµ  Ph¸t   triÓn   n«ng  th«n   trong   viÖc   ®Èy  m¹nh   s¾p   xÕp, ®æi míi c¸c n«ng trêng, l©m trêng quèc doanh.   II. VÒ QUY HO¹CH, KÕ HO¹CH Sö DôNG §ÊT  A. Môc tiªu 1. Hoµn thµnh viÖc lËp,  ®iÒu chØnh, xÐt duyÖt vµ  c«ng  bè  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt c¸c cÊp theo quy  ®Þnh   cña LuËt §Êt ®ai trong n¨m 2005.  2. Ph¸t hiÖn vµ  kh¾c phôc kÞp thêi theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai ®èi víi nh÷ng trêng hîp quy ho¹ch "treo".  3. N©ng cao chÊt lîng lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông  ®Êt vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý   ®Êt  ®ai b»ng quy ho¹ch,  kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.
  6. 6 B. Néi dung vµ biÖn ph¸p  1.   Tæ   chøc   tËp   huÊn   vÒ   c«ng   t¸c   lËp   vµ   qu¶n   lý   quy   ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt §èi tîng dù  tËp huÊn bao gåm c¸n bé  l∙nh  ®¹o c¸c c¬  quan gióp Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn qu¶n lý  nhµ   níc vÒ   ®Êt  ®ai; c«ng chøc c¸c  ®¬n vÞ  lµm c«ng t¸c qu¶n lý   vµ  chuyªn m«n vÒ  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt; c¸n bé   ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ trÊn. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé  l∙nh ®¹o c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i tr êng, Phßng Tµi nguyªn  vµ  M«i trêng; c¸n bé  phô  tr¸ch c¸c phßng,  ®¬n vÞ  chuyªn  m«n vÒ  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt thuéc Së. C¸c Së  Tµi nguyªn vµ M«i trêng tæ chøc tËp huÊn cho c¸c ®èi tîng  cßn   l¹i.   Thêi   gian   tæ   chøc   tËp   huÊn   trong   th¸ng   11   vµ  th¸ng 12 n¨m 2004. 2. X©y dùng,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông   ®Êt a)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng chØ  ®¹o tæ chøc rµ  so¸t quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt t¹i  ®Þa ph¬ng. ViÖc  rµ  so¸t   ®îc tiÕn hµnh dùa  trªn c¸c c¨n cø sau: ­ LuËt §Êt ®ai;  ­ Quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn n¨m 2010 vµ  kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn n¨m 2005 cña c¶ níc  ®∙  ®îc Quèc héi quyÕt  ®Þnh t¹i kú häp thø 5, kho¸ XI; ­   NghÞ   ®Þnh   sè   181/2004/N§­CP   vµ   Th«ng   t  sè  05/2004/TT­BTNMT   ngµy   01   th¸ng   11   n¨m   2004   cña   Bé   Tµi  nguyªn vµ  M«i trêng vÒ  viÖc híng dÉn lËp,  ®iÒu chØnh vµ  thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; ­ T×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch  sö dông ®Êt t¹i ®Þa ph¬ng trong thêi gian qua. b) Trªn c¬  së  rµ  so¸t, tiÕn hµnh lËp kÕ  ho¹ch triÓn  khai viÖc hoµn chØnh hÖ thèng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông   ®Êt cña ®Þa ph¬ng víi nh÷ng c«ng viÖc chÝnh sau ®©y: ­ §Èy nhanh viÖc lËp, xÐt duyÖt quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch   sö dông ®Êt ë nh÷ng ®Þa ph¬ng cha thùc hiÖn;  ­ TiÕn hµnh c¸c thñ tôc ®iÒu chØnh, bæ sung (nÕu cÇn)   ®èi víi c¸c  ®Þa ph¬ng  ®∙ cã  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt ®îc xÐt duyÖt; ­ ViÖc lËp, ®iÒu chØnh, bæ sung vµ xÐt duyÖt ph¶i b¶o   ®¶m   ®óng   quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Êt   ®ai,   NghÞ   ®Þnh   sè   181/2004/N§­CP   vµ   Th«ng   t  sè   05/2004/TT­BTNMT   ngµy   01  th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng vÒ  viÖc 
  7. 7 híng dÉn lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch   sö   dông   ®Êt;   b¶o   ®¶m   tÝnh   hÖ   thèng   vµ   phï   hîp   víi   quy  ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   cña   cÊp   trªn   ®∙   ®îc   quyÕt  ®Þnh, xÐt duyÖt; n©ng cao tÝnh hiÖn thùc, kh¶ thi, kh¾c  phôc nh÷ng nhîc ®iÓm trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn quy   ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt thêi gian qua. 3. Thùc hiÖn ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ ®¹o tæ chøc rµ so¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn  quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt t¹i ®Þa ph¬ng, ph¸t hiÖn vµ  xö lý kÞp thêi nh÷ng trêng hîp giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu  håi ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt kh«ng ®óng quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc xÐt duyÖt; ph¸t hiÖn vµ  kh¾c  phôc kÞp thêi t×nh tr¹ng quy ho¹ch "treo" t¹i ®Þa ph¬ng. I I I .   V Ò   R µ   S O ¸ T   H I Ö N   T R ¹ N G   S ö   D ô N G   § Ê T ,   T H U   H å I   § Ê T  KH¤NG Sö DôNG HOÆC Sö DôNG KH¤NG §óNG QUY §ÞNH a. Môc tiªu 1. Tõ  nay  ®Õn gi÷a n¨m 2005 ph¶i hoµn thµnh viÖc thu  håi nh÷ng  diÖn  tÝch  ®Êt  ®∙ giao,  ®∙ cho thuª tríc ngµy  LuËt §Êt  ®ai n¨m 2003 cã  hiÖu lùc mµ  kh«ng sö  dông, sö  dông kh«ng ®óng tiÕn ®é, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých. 2. Nªu cao tr¸ch nhiÖm cña Uû  ban nh©n d©n vµ  c¸n bé  ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ  trÊn trong viÖc ph¸t hiÖn, ng¨n  chÆn vµ kiÕn nghÞ xö lý nh÷ng trêng hîp ®Êt ®îc giao, ®îc  thuª nhng kh«ng sö  dông, sö  dông kh«ng  ®óng tiÕn  ®é, sö  dông kh«ng ®óng môc ®Ých. B. Néi dung vµ biÖn ph¸p  1. Rµ so¸t t×nh h×nh sö dông ®Êt ®∙ giao, ®∙ cho thuª Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o tæ chøc rµ  so¸t t×nh h×nh sö  dông  ®Êt  ®∙  ® îc  Nhµ  níc giao hoÆc cho thuª; tiÕn hµnh kiÓm tra trªn thùc   ®Þa  ®Ó   ®¸nh gi¸  ®óng hiÖn tr¹ng sö  dông; ph¸t hiÖn nh÷ng  diÖn tÝch  ®Êt kh«ng sö  dông, sö  dông kh«ng  ®óng tiÕn  ®é,  sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých. 2. Thu håi  ®Êt kh«ng sö  dông hoÆc sö  dông kh«ng  ®óng  quy ®Þnh Rµ  so¸t  ®Õn  ®©u, tiÕn hµnh xö  lý   ®Õn  ®ã. ViÖc xö  lý  ®îc thùc hiÖn nh sau:
  8. 8 a) §èi víi ®Êt sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých ®∙ ®îc ghi  t¹i c¸c v¨n b¶n giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt, c«ng nhËn quyÒn  sö   dông   ®Êt   cña   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   th×   quy  ®Þnh thêi h¹n kh¾c phôc. NÕu qu¸ thêi h¹n  ®ã  mµ  ngêi sö  dông ®Êt kh«ng kh¾c phôc th× thu håi. b) §èi víi  ®Êt n«ng nghiÖp  ®∙  ®îc Nhµ  níc giao hoÆc  cho   thuª   mµ   kh«ng   sö   dông   trong   thêi   h¹n   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 11 §iÒu 38 cña LuËt §Êt  ®ai, nÕu ngêi sö  dông  ®Êt  kh«ng kÞp thêi kh¾c phôc th× thu håi. c)   §èi   víi   ®Êt   Nhµ   níc   giao   hoÆc   cho   thuª   ®Ó   thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t mµ  thêi h¹n triÓn khai thùc hiÖn dù   ¸n kh«ng phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 12 §iÒu 38 cña  LuËt §Êt  ®ai, nÕu xÐt thÊy kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng  ®Ó  cho phÐp gia h¹n thêi gian thùc hiÖn dù ¸n th× thu håi. ViÖc  xö  lý   ®èi víi  c¸c trêng  hîp kh«ng  sö   dông,  sö  dông kh«ng  ®óng tiÕn  ®é  hoÆc sö  dông  ®Êt kh«ng  ®óng môc  ®Ých ph¶i lµm kiªn quyÕt, døt ®iÓm, ®óng víi quy ®Þnh cña   LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§­CP. 3. §Ò  cao vai trß cña Uû  ban nh©n d©n vµ  c¸n bé   ®Þa   chÝnh x∙, phêng, thÞ trÊn trong viÖc ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn  nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ sö dông ®Êt Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o t¨ng cêng kiÓm tra,  ®«n  ®èc Uû  ban nh©n d©n  vµ  c¸n bé   ®Þa chÝnh x∙, phêng, thÞ  trÊn trong viÖc ph¸t  hiÖn,  ng¨n  chÆn hoÆc kiÕn  nghÞ  c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng tr­ êng   hîp   ®îc   Nhµ   níc   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt,   c«ng   nhËn  quyÒn sö  dông  ®Êt nhng kh«ng sö  dông, sö  dông kh«ng  ®óng  tiÕn ®é, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých. IV.  C¤NG T¸C KIÓM TRA, THANH TRA Vµ CHÕ §é  B¸O C¸O, GIAO BAN 1. C«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng t¨ng cêng  chØ   ®¹o  tæ chøc  kiÓm  tra, thanh  tra  viÖc  thi hµnh LuËt §Êt ®ai, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt  vµ viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trong KÕ ho¹ch nµy t¹i ®Þa  ph¬ng; kÞp thêi biÓu d¬ng, khen thëng nh÷ng tæ chøc, c¸  nh©n   thùc  hiÖn   tèt;   chÊn   chØnh   thiÕu   sãt,  xö   lý   nghiªm   nh÷ng   tæ   chøc,   c¸   nh©n   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm   hoÆc   vi   ph¹m  ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Thanh tra Bé, c¸c Côc, Vô  cã  liªn quan thuéc Bé  Tµi  nguyªn vµ  M«i trêng tiÕn hµnh thêng xuyªn c«ng t¸c kiÓm  tra,   thanh   tra   viÖc   chÊp   hµnh   ph¸p   luËt   vÒ   ®Êt   ®ai   vµ  viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  trong KÕ  ho¹ch nµy, tríc hÕt 
  9. 9 lµ   ë   cÊp   tØnh   vµ   ®èi   víi   nh÷ng   n¬i   cã   vÊn   ®Ò   næi   cém  trong c«ng t¸c qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®Êt  ®ai, kÞp thêi ph¶n  ¸nh víi l∙nh  ®¹o Bé  nh÷ng  víng  m¾c,  khã  kh¨n trong  qu¸  tr×nh thùc hiÖn KÕ ho¹ch nµy. C¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè  c«ng khai sè   ®iÖn tho¹i, sè  fax,  ®Þa chØ hßm th,  ®Þa chØ  th  ®iÖn tö   ®Ó  tiÕp nhËn c¸c ph¸t hiÖn, kiÕn nghÞ  cña tæ  chøc, c«ng d©n vµ  cña c¸c c¬  quan th«ng tin, b¸o chÝ  vÒ  c¸c trêng hîp vi ph¹m ph¸p luËt  ®Êt  ®ai; kiÓm tra vµ  xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn  xö lý. 2. ChÕ ®é b¸o c¸o, giao ban Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng b¸o c¸o nhanh vµo ngµy 25  h»ng th¸ng vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông   ®Êt, t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶ xö  lý   ®èi víi  ®Êt  ®îc Nhµ  níc  giao,   cho   thuª   nhng   kh«ng   sö   dông,   sö   dông   kh«ng   ®óng  tiÕn ®é, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých; b¸o c¸o vµo ngµy 25  th¸ng cuèi cïng cña mçi quý  vÒ  t×nh h×nh lËp, xÐt duyÖt,  ®iÒu chØnh, bæ sung vµ  thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt. C¸c b¸o c¸o göi vÒ  Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  (qua Vô §¨ng ký vµ Thèng kª ®Êt ®ai). Sö dông h×nh thøc th  ®iÖn tö vµ tiÕn tíi tæ chøc trao  ®æi trùc tuyÕn trªn m¹ng th«ng tin ®iÖn tö gi÷a Bé vµ c¸c  Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Ó  kÞp thêi n¾m b¾t t×nh h×nh  vµ chØ ®¹o th¸o gì c¸c víng m¾c.  Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng tæ chøc giao ban ®Þnh kú 6  th¸ng mét lÇn víi Gi¸m ®èc c¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng  theo tõng côm tØnh vÒ viÖc thùc hiÖn KÕ ho¹ch nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản