Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
228
lượt xem
39
download

Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành các mẫu văn bản; qui định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 25/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 25/2007/QĐ-BXD NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2007 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN; QUI ĐỊNH TRANG PHỤC, PHỰ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2007/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Điều 11và khoản 3 Điều 16 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Đi ề u 1 . M ẫ u văn b ả n 1. Ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh này các mẫ u văn bả n sau đây: a) Biên b ả n ng ừ ng thi công xây d ự ng công trình vi phạ m trậ t t ự xây d ự ng ( Ph ụ l ụ c I); b) Quy ế t đ ị nh đình ch ỉ thi công xây d ự ng công trình vi ph ạ m tr ậ t t ự xây d ự ng (Ph ụ c l ụ c II và Ph ụ l ụ c III); c) Quy ế t đ ị nh c ưỡ ng ch ế phá d ỡ công trình vi ph ạ m tr ậ t t ự xây d ự ng (Ph ụ l ụ c IV). 2. Các m ẫ u Quy ế t đ ị nh x ử ph ạ t ti ề n, Quy ế t đ ị nh c ưỡ ng ch ế thi hành Quy ế t đ ị nh x ử ph ạ t ti ề n áp d ụ ng theo M ẫ u quy ế t đ ị nh s ố 07, M ẫ u quy ế t đ ị nh s ố 08 ban h ành kèm theo Ngh ị đ ị nh s ố 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 c ủ a Chính ph ủ Qui đ ị nh chi ti ế t thi hành m ộ t s ố đi ề u c ủ a Pháp l ệ nh Xử lý vi phạ m hành chính năm 2 002. Đi ề u 2. Trang ph ụ c, phù hi ệ u, c ấ p hi ệ u, bi ể n hi ệ u, ph ươ ng ti ệ n, thi ế t b ị k ỹ t hu ậ t c ủ a Thanh tra xây d ự ng qu ậ n, huy ệ n, xã, ph ườ ng, th ị tr ấ n t ạ i t hành ph ố Hà N ộ i và thành ph ố H ồ Chí Minh 1
 2. 1 . Qui đ ị nh v ề trang ph ụ c, phù hi ệ u, c ấ p hi ệ u, ph ươ ng ti ệ n, thi ế t b ị k ỹ t hu ậ t c ủ a Thanh tra xây d ự ng qu ậ n, huy ệ n, xã, ph ườ ng, th ị tr ấ n tạ i thành ph ố Hà N ộ i và thành ph ố H ồ Chí Minh đ ượ c th ự c hi ệ n theo Ch ươ ng III “Qui đ ị nh về tiêu c hu ẩ n Thanh tra viên, cán b ộ , công ch ứ c làm vi ệ c trong c ơ quan Thanh tra xây d ự ng; trang ph ụ c, phù hi ệ u, c ấ p hi ệ u, bi ể n hi ệ u; ph ươ ng ti ệ n, thi ế t b ị k ỹ thu ậ t c ủ a Thanh tra xây d ự ng” ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh s ố 36/2005/QĐ-BXD ngày 2 4/10/2005 c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Xây d ự ng; 2. Bi ể n hi ệ u c ủ a Thanh tra xây d ự ng qu ậ n, huy ệ n, xã, phườ ng, thị trấ n đ ượ c th ự c hi ệ n theo Ph ụ l ụ c V; 3. Ch ủ t ị ch Ủ y ban nhân dân qu ậ n, huy ệ n có trách nhi ệ m c ấ p và qu ả n lý b i ể n hi ệ u c ủ a cán b ộ Thanh tra xây d ự ng quậ n, huyệ n, xã, ph ườ ng, th ị tr ấ n do m ình qu ả n lý. Đi ề u 3. H i ệ u l ự c thi hành Quy ế t đ ị nh này có hi ệ u l ự c sau 15 ngày k ể t ừ ngày đăng Công báo. Ch ủ t ị ch Ủ y ban nhân dân thành ph ố Hà N ộ i, Ch ủ t ị ch Ủ y ban nhân dân t hành ph ố H ồ Chí Minh, các t ổ ch ứ c và cá nhân liên quan ch ị u trách nhi ệ m thi hành Q uy ế t đ ị nh này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng 2
 3. Phụ lục I MẪU BIÊN BẢN NGỪNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ––––––––––– UBND XÃ (phường, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thị trấn)………………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THANH TRA XÂY DỰNG ____________________________________________________ ……, ngày…… thỏng…… năm 200… ––––––––––– Số:........./BB-TTrXD BIÊN BẢN Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ khoản 1 Điều 9 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Hôm nay, hồi ….. giờ…. ngày….. tháng…….năm 200……tại……...………...... ………………………………………………………………………..……..………., 1. Thanh tra xây dựng phường (xã, thị trấn)..............................gồm: (Ghi rõ họ tên, chức vụ của từng cán bộ Thanh tra tham gia lập biên bản) ….…...………...………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….… * Lực lượng phối hợp (nếu có): …………………………………………………………………………………..…… 2. Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số………………….……… ngách…….. ngõ……………đường phố (thôn, xóm)……….…. tổ………….phường (xã, thị trấn) ………………….quận (huyện)…………………... thành phố………………… 3
 4. Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình. Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………… ……………………………………………………………………………………….. Và nhà thầu xây dựng là:………………………………………………………… Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức):…………… ……………………………………………………………………………………….. 3. Đã có hành vi vi phạm sau (ghi rõ từng nội dung vi phạm): ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. 4. Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng: a) Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; b) Khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản; 5. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi lập Biên bản, nếu không kịp thời thực hiện những nội dung yêu cầu theo Biên bản này thì sẽ bị đình chỉ thi công xây dựng công trình. Biên bản được lập thành bốn (04) bản, được đọc lại cho mọi người có tên cùng nghe nhất trí, ký tên và thực hiện./. Ghi chú: Trường hợp Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không ký Biên bản hoặc vắng mặt thì Biên bản vẫn có hiệu lực thi hành. CHỦ ĐẦU TƯ (hoặc đại diện cá nhân, NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN tổ chức vi phạm) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 4
 5. Phụ lục II MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ––––––––––– UBND XÃ (phường, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thị trấn)…………..….. Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________________ ––––––––––– Số:.…......./QĐ-UBND ……, ngày…… thỏng…… năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)……… Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ khoản 1 Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Biên bản ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Thanh tra xây dựng xã (phường, thị trấn).....................lập ngày….. tháng….. năm 200…; Xét thấy chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..……… đã không thực hiện đúng thời hạn những yêu cầu ghi trong Biên bản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..… đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn) ………………….quận(huyện)…………………..thành phố……...………... Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình. Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………… ……………………………………………………………………………………….. 5
 6. Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):…………………..… ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những qui định sau: 1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; 2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký. Quá thời hạn ba (03) ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)……………………………….. có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - UBND quận (huyện), TTrXD quận (huyện); - Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD); - Lưu:…….. 6
 7. Phụ lục III MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số…25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ––––––––––– UBND QUẬN (huyện)…... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA XÂY DỰNG Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ____________________________________________________ ––––––––––– Số:.…......./QĐ-TTrXD ……, ngày…… thỏng…… năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng CHÁNH THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN (HUYỆN)……….. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Trong quá trình kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là……………………………..……… đang tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).............................chưa xử lý kịp thời, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với: Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách………….. ngõ ………..… đường phố (thôn, xóm)………………….….…. tổ………….phường (xã, thị trấn) ………………….quận(huyện)…………………..thành phố……...………... Do ông/bà (hoặc tổ chức):…………………………………………… làm Chủ đầu tư xây dựng công trình. Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………… 7
 8. ……………………………………………………………………………………….. Đã có hành vi vi phạm (nêu cụ thể từng hành vi vi phạm):…………………..…... ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Điều 2. Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện những qui định sau: 1. Thủ trưởng các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; 2. Trưởng Công an phường (xã, thị trấn) có trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm; phối hợp với chính quyền địa phương, đôn đốc các cơ quan liên quan đảm bảo hiệu lực thi hành của Quyết định ngay sau khi ký. Quá thời hạn ba (03) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu Chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. Điều 3. Chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức)……………………………….. có vi phạm và các cơ quan nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Chủ tịch UBND quận (huyện); - Cơ quan cấp GPXD (nếu công trình có GPXD); - Lưu:…….. 8
 9. Phụ lục IV MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ––––––––––– UBND QUẬN (huyện, xã, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM phường, thị trấn)... Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ____________________________________________________ ––––––––––– Số:.…......./QĐ-UBND ……, ngày…… thỏng…… năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN QUẬN (HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Điều 8 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng số……/QĐ-UBND ngày…/…./200… của…………………………………..; Xét thấy hết thời hạn thi hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng mà chủ đầu tư (ông/bà hoặc tổ chức) là ………………… ……………………………………………………… vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các qui định, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cưỡng chế phá dỡ đối với: Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại số……………ngách……..… ngõ…………….đường phố (thôn, xóm)……………..………. tổ………….phường (xã, thị trấn)………………….quận (huyện)……………….thành phố……………... Do ông/bà (hoặc tổ chức)…………………………………………………….. làm Chủ đầu tư xây dựng công trình. 9
 10. Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở chính nếu là tổ chức):…………………… ……………………………………………………………………………………….. Lý do (nêu rõ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý đã áp dụng nhưng không được chủ đầu tư tự giác chấp hành):…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. Điều 2. Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) là………………………………………... có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế và chi trả toàn bộ kinh phí tổ chức cưỡng chế. Điều 3. Giao cho Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)……………………..… phối hợp Thanh tra xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng và các cơ quan liên quan khác tổ chức thi hành Quyết định này trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày ký. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 2 và Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - HĐND, Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…..; - TTrXD quận (huyện)…….; - Cơ quan cấp giấy phép xây dựng; - Lưu:………. (Nếu Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành thì phần nơi nhận bổ sung UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra Sở Xây dựng). 10
 11. Phụ lục V MẪU BIỂN HIỆU CỦA THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Kèm theo Quyết định số25./2007/QĐ-BXD ngày 30. tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 1. Màu s ắ c, kích th ướ c, cách b ố trí: t ươ ng t ự bi ể n hi ệ u c ủ a Thanh tra S ở X ây d ự ng theo qui đ ị nh t ạ i Quy ế t đ ị nh s ố 36/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2 005 c ủ a B ộ tr ưở ng B ộ Xây d ự ng; 2. S ố bi ể n hi ệ u: a) S ố bi ể n hi ệ u c ủ a Thanh tra xây d ự ng quậ n, huy ệ n g ồ m 3 nhóm s ố và c h ữ : ký hi ệ u nhóm s ố thành ph ố tr ự c thu ộ c Trung ươ ng g ồ m 2 ch ữ s ố (lấ y theo mã s ố đ ăng ký ph ươ ng ti ệ n vậ n tả i t ạ i đ ị a ph ươ ng); nhóm ch ữ tên củ a quậ n, huyệ n v i ế t t ắ t (ví d ụ : qu ậ n Hoàn Kiế m vi ế t là HK); nhóm s ố theo th ứ tự từ 01 đế n số c u ố i cùng c ủ a s ố l ượ ng cán b ộ Thanh tra. Ví d ụ : m ộ t cán b ộ Thanh tra xây d ự ng có s ố 18 trong danh sách qu ả n lý t hu ộ c Thanh tra quậ n Ba Đình, thành ph ố Hà N ộ i đượ c viế t như sau: 29-BĐ-18. b) S ố bi ể n hi ệ u c ủ a Thanh tra xây d ự ng xã, ph ườ ng, th ị tr ấ n g ồ m 4 nhóm s ố v à ch ữ : ký hi ệ u nhóm s ố thành ph ố tr ự c thu ộ c Trung ươ ng g ồ m 2 ch ữ s ố (l ấ y theo m ã s ố đăng ký ph ươ ng ti ệ n vậ n t ả i t ạ i đ ị a ph ươ ng); nhóm ch ữ tên củ a quậ n, h uy ệ n vi ế t t ắ t (ví d ụ : qu ậ n Hoàn Ki ế m vi ế t là HK); nhóm ch ữ tên c ủ a xã, ph ườ ng, t h ị tr ấ n vi ế t t ắ t (ví d ụ : ph ườ ng Hàng Đào vi ế t tắ t là HĐ); nhóm s ố theo thứ tự từ 0 1 đ ế n s ố cu ố i cùng c ủ a s ố l ượ ng cán b ộ Thanh tra. Ví d ụ : m ộ t cán b ộ Thanh tra xây d ự ng có s ố 03 trong danh sách qu ả n lý t hu ộ c Thanh tra xây d ự ng ph ườ ng Hàng Đào, quậ n Hoàn Ki ế m, thành ph ố Hà N ộ i đ ượ c vi ế t nh ư sau: 29-HK-HĐ-03. 11
Đồng bộ tài khoản