Quyết định 2525/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
79
lượt xem
9
download

Quyết định 2525/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2525/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2525/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2525/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B GIAO THÔNG V N T I S 2525/2003/Q -BGTVT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t này ăng công báo và thay th Quy t nh s 4213/2001/Q -BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Khoa h c Công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Th nh c ( ã ký) QUY NNH
  2. THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRÊN Ư NG B ANG KHAI THÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Văn b n này quy nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân có liên quan tr c ti p ho c gián ti p n vi c thi công công trình trên ư ng b ang khai thác thu c h th ng ư ng b Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng M i t ch c, cá nhân khi thi công, s a ch a, nâng c p, c i t o và xây d ng m i các công trình (dư i ây g i t t là t ch c, cá nhân thi công) n m trong ph m vi t c a ư ng b , hành lang an toàn ư ng b , ph n trên không, ph n dư i m t t, ph n dư i m t nư c liên quan n an toàn công trình và an toàn giao thông ư ng b ph i th c hi n các i u kho n c a Quy nh này và các qui nh c a pháp lu t khác có liên quan b o m cho ngư i và xe qua l i an toàn, thông su t, liên t c; công trình ư ng b ang ư c khai thác b n v ng và b o v môi trư ng. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN THI CÔNG M C A. TRƯ C KHI THI CÔNG M C B - TRƯ C KHI THI CÔNG i u 3. Trư c khi quy t nh u tư, t ch c, cá nhân ph i có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n v các v n có liên quan n an toàn công trình giao thông ư ng b , ph m vi b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b và quy ho ch phát tri n ư ng b . i u 4. T ch c, cá nhân có công trình thi công trên ư ng b ang khai thác ph i ư c cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n tho thu n v th i gian thi công, bi n pháp b o m an toàn giao thông trong su t th i gian thi công, th i gian hoàn thành. i u 5. i v i công trình thi công trên t dành cho ư ng b 1. Ph i có gi y phép thi công c a cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n và th t c bàn giao hi n trư ng thi công.
  3. 2. N u công trình liên quan n an toàn khai thác ư ng b thì h sơ thi t k k thu t ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a ngành giao thông v n t i phê duy t ho c ch p thu n theo phân c p. i u 6. T ch c, cá nhân ã ư c c p phép thi công ph i n ơn v qu n lý ư ng b làm th t c nh n bàn giao m t b ng thi công tri n khai các bư c ti p theo. K t ngày nh n bàn giao m t b ng, t ch c, cá nhân thi công ph i ch u trách nhi m qu n lý và m b o giao thông êm thu n, thông su t, an toàn. i u 7. T ch c, cá nhân qu n lý ư ng b làm công tác qu n lý, s a ch a thư ng xuyên không ph i xin gi y phép thi công nhưng ph i nghiêm ch nh th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông trong su t qúa trình th c hi n nhi m v . M C B - TRONG KHI THI CÔNG i u 8. Trong su t quá trình thi công, t ch c, cá nhân ph i th c hi n úng phương án, bi n pháp, th i gian thi công ã ư c th ng nh t; ph i b o m an toàn giao thông thông su t theo quy nh và tránh không ư c gây hư h i các công trình ư ng b hi n có. Trong trư ng h p không th tránh ư c thì ph i có s ch p thu n c a cơ quan qu n lý ư ng b v bi n pháp b o v ho c t m th i tháo d , di d i và thi công hoàn tr ; nghiêm c m vi c san, t trong ph m vi hành lang an toàn ư ng b mà không ph c v thi công công trình, ng th i ch u m i trách nhi m v s m t an toàn giao thông do thi công gây ra. m b o giao thông, an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình trên ư ng b ang khai thác là m t h ng m c công vi c trong thi t k t ch c thi công và là m t ph n kinh phí c a gói th u; kinh phí này không ư c nh hơn kinh phí b o dư ng thư ng xuyên trư c khi tri n khai d án. T ch c, cá nhân ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a cơ quan qu n lý ư ng b và Thanh tra giao thông ư ng b v vi c th c hi n các quy nh b o m an toàn giao thông trong thi công theo quy nh c a gi y phép và c a pháp lu t. i u 9. ư ng tránh, c u t m và h th ng báo hi u b o m an toàn ph i ư c hoàn thành trư c khi thi công công trình chính. ư ng tránh, c u t m ph i m b o cho các lo i phương ti n giao thông có t i tr ng và kích c mà ư ng cũ ã cho phép qua l i an toàn. H th ng báo hi u b o m an toàn giao thông ph i theo úng i u l báo hi u ư ng b 22TCN-237-01 c a B Giao thông v n t i. i u 10. Trong su t th i gian thi công nh t thi t ph i có ngư i c nh gi i hư ng d n giao thông, khi ng ng thi công ph i có báo hi u an toàn theo quy nh như: bi n ch d n, c và èn vào ban êm. Ngư i c nh gi i hư ng d n giao thông ph i eo băng bên cánh tay trái, ư c trang b c , còi và èn vào ban êm. i u 11. Ph i có bi n hai u o n ư ng thi công ghi rõ tên ơn v thi công, lý trình thi công, a ch Văn phòng công trư ng, s i n tho i (n u có) và tên c a Ch huy trư ng công trư ng; ngư i ch huy nh t thi t ph i có phù hi u, ngư i làm vi c trên ư ng ph i m c trang ph c b o h lao ng theo quy nh. i u 12. Các xe máy thi công trên ư ng ph i y thi t b an toàn và sơn màu theo quy nh.
  4. i u 13. Ngoài gi thi công, xe máy ph i ư c t p k t vào bãi. Trư ng h p không có bãi ph i sát l ư ng nơi d phát hi n và có báo hi u. Xe máy hư h ng ph i tìm m i cách ưa sát vào l ư ng và ph i có báo hi u theo quy nh. i u 14. Khi thi công n n ư ng, m t ư ng, m t c u ph i dành l i m t ph n n n ư ng, m t ư ng, m t c u cho xe, ngư i i b qua l i, c th là: 1. M t ư ng, m t c u r ng t 3 làn xe tr xu ng ph i ít nh t 1 làn; 2. M t ư ng; m t c u r ng trên 3 làn xe tr lên ph i ít nh t 2 làn; 3. Trư ng h p không b r ng 1 làn xe thì ph i làm ư ng tránh. V i trư ng h p tuy n ư ng c o, m t ư ng thi công h p không tho mãn các i u ki n nêu trên, có nguy cơ cao gây ách t c giao thông trong khu v c thi công thì ph i c p ngay t bư c nghiên c u d án vi c b sung các d án m b o giao thông thành ph n (h tr b ng ư ng thu , ư ng s t, ư ng hàng không.v.v... ). Các d án thành ph n này ph i ư c tri n khai thi công trư c, m b o ưa vào khai thác trư c khi thi công tuy n chính. 4. Trư ng h p ào m r ng n n ư ng thì ào n âu ph i p l i ngay n ó. Trư ng h p thi công trên các o n n n t y u, ào h n n ư ng, p n n cao hơn 2m (hai mét) ph i có bi n pháp riêng v t ch c m b o giao thông ư c tư v n giám sát và Ch công trình ch p thu n. Lưu ý có bi n pháp ng phó khi g p tr i mưa. 5. Khi thi công móng và m t ư ng: chi u dài mũi thi công không quá 300m, các mũi thi công cách nhau ít nh t 500m. Trong mùa mưa lũ, ph i hoàn thành thi công d t i m t ng o n sau m i ca, m i ngày, tránh không trôi v t li u ra hai bên ư ng làm hư h ng tài s n c a nhân dân và gây ô nhi m môi trư ng. 6. Trư ng h p thi công c ng mà không có ư ng tránh thì ch ư c thi công trên 1/2 chi u dài, 1/2 còn l i m b o giao thông. N u không r ng m t làn xe thì ph i thi t k p t m m r ng mb o b r ng m t làn xe. Có c m hàng rào quanh h ào, t chư ng ng i v t ch c ch n và cách v m i bên 30 m. 7. Khi thi công trên ư ng ph ph i có phương án và th i gian thi công thích h p v i c i m t ng ư ng ph không gây ùn t c giao thông. Ph i m b o hành lang an toàn cho ngư i i b . i u 15. V t li u thi công ch ư c ưa ra ư ng dùng t 2 n 3 o n thi công và chi u dài v t li u không kéo dài quá 300m. Ph i v t li u m t bên l ư ng, không ư c song song c hai bên làm thu h p n n, m t ư ng. Nghiêm c m các lo i v t li u tràn lan làm c n tr và m t an toàn giao thông. Trư c t mưa lũ ph i thi công d t i m, thu d n h t v t li u th a trên ư ng và ph i có phương án m b o giao thông trong trư ng h p x y ra s c c u, ư ng do mưa lũ gây ra trong ph m vi m t b ng ư c giao thi công.
  5. i u 16. Nghiêm c m vi c t nh a ư ng trên ư ng nơi ông dân cư, các lo i v t li u ch y ra m t ư ng gây trơn trư t m t an toàn giao thông và ô nhi m môi trư ng. i u 17. Trư ng h p thi công có s d ng mìn ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t. M i t n mìn (k c thu d n t á) không ư c kéo dài quá 2 gi và ph i cách nhau ít nh t 4 gi m b o giao thông. Ph i b trí th i gian n mìn vào gi th p i m. T i nh ng khu v c g n khu dân cư, c m n mìn t 19 gi n 06 gi sáng hôm sau. Trong trư ng h p c n thi t yêu c u th i gian n mìn quá th i gian quy nh trên ph i ư c B Giao thông v n t i ch p thu n. V i các d án có kh i lư ng thi công n phá l n, có nhi u gói th u, nhi u mũi thi công..., Ban Qu n lý d án c n tham kh o ý ki n c a chính quy n a phương v th i gian n mìn, th ng nh t v i cơ quan c p phép thi công và ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 18. Khi ch t cây ven ư ng ph i có báo hi u và t ch c gác 2 u; không cho cây vào bên trong lòng ư ng gây c n tr giao thông. Trư ng h p b t bu c ph i cho cây vào trong lòng ư ng ph i nhanh chóng ưa cây ra sát l ư ng. Khi ch t cây b t kỳ b ph n nào c a ư ng u ph i ào b r và hoàn tr l i nguyên tr ng b ph n ư ng ó. Nghiêm c m các hành vi lao các v t t trên cao xu ng n n, m t ư ng. i u 19. i v i vi c thi công s a ch a c u, kè, ư ng ng m khi v a thi công s a ch a v a cho xe qua l i thì ph i: c m bi n báo hi u ư ng h p, bi n h n ch t c , bi n báo công trư ng.... ; t ch c gác ch n và có ngư i i u hành giao thông 24h/24h; v t tư, thi t b thi công ph i g n gàng vào bên trong hàng rào ngăn cách ph n dành cho thi công v i ph n dành cho lưu thông; h th ng d n i n, nư c ph c v thi công ph i thư ng xuyên ư c ki m tra tránh x y ra tai n n. Trư ng h p không th v a thi công v a m b o giao thông thì nh t thi t ph i có ư ng tránh. i u 20. Khi s a ch a ho c m r ng ư ng lên, xu ng b n phà, c u phao thì ph i s a 1/2 b r ng c a ư ng, ph n còn l i cho lên xu ng không nh hơn 4m i v i ư ng lên xu ng c u phao và không nh hơn 6m i v i ư ng lên xu ng phà và ph i thi t b an toàn. Trư ng h p không b r ng t i thi u và xét th y xe lên xu ng phà, c u phao không an toàn thì ph i làm b n t m. i u 21. Trư ng h p tr c v t phao, phà b m, k c vi c thanh th i các chư ng ng i v t lòng sông dư i c u ph i có y h th ng phao tiêu, tín hi u ư ng sông và ph i d n lu ng cho c u phao, phà ho t ng bình thư ng không ách t c giao thông. M C C. K T THÚC THI CÔNG i u 22. Sau khi hoàn thành m t o n ư ng không quá 1km ho c 1 c u, 1 c ng, t ch c, cá nhân thi công ph i thu d n toàn b các chư ng ng i v t b o m giao thông an toàn, thông su t.
  6. Trư c khi bàn giao công trình ph i d n toàn b v t li u th a, di chuy n máy móc, thanh th i các chư ng ng i v t và s a ch a các hư h ng công trình ư ng b do thi công gây ra. N u t ch c, cá nhân thi công không th c hi n y , ơn v qu n lý ư ng b có quy n t ch i nh n bàn giao. i u 23. T ch c, cá nhân thi công ph i bàn giao l i hi n trư ng cho ơn v qu n lý ư ng b ã bàn giao theo quy nh t i i u 6 c a Quy nh này. Chương 3: TRÁCH NHI M C A BAN QU N LÝ D ÁN ( I DI N CH U TƯ) i u 24. Ban Qu n lý d án có trách nhi m ki m tra nhà th u trong su t quá trình thi công v công tác m b o an toàn giao thông, trư ng h p nhà th u th c hi n không t yêu c u thì xem xét x ph t kinh t theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên có bi n pháp x lý thích h p. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ Ư NG B i u 25. Phân c p vi c c p gi y phép thi công 1. i v i các Qu c l : a. C c ư ng b Vi t Nam i v i các công trình nhóm A, B c a ngành giao thông v n t i ho c nhóm A, B, C c a các ngành khác. b. Khu Qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính i v i các công trình nhóm C c a ngành giao thông v n t i ho c công trình chưa n m c ph i l p d án c a các ngành khác. 2. i v i h th ng ư ng a phương: do U ban nhân dân c p t nh quy nh. i u 26. Th t c c p gi y phép thi công g m: 1. ơn xin phép thi công c a t ch c, cá nhân thi công 2. H sơ thi t k k thu t và thi t k t ch c thi công ã ư c c p có thNm quy n duy t; 3. H p ng xây l p: 4. Các văn b n th ng nh t v phương án thi công, bi n pháp m b o an toàn giao thông và th i gian thi công gi a ch u tư, ơn v thi công và cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n. i u 27. Các cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n c p phép thi công xem xét và c p phép thi công không ch m hơn 10 ngày k t khi ã nh n y h sơ h p l .
  7. i u 28. Các ơn v qu n lý ư ng b và l c lư ng Thanh tra giao thông ư ng b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ki m tra, thanh tra các t ch c, cá nhân trong su t th i gian thi công Trư ng h p t ch c, cá nhân thi công vi ph m các quy nh ghi trong gi y phép thi công và các quy nh c a pháp lu t v an toàn giao thông ư ng b thì cơ quan qu n lý ư ng b và Thanh tra giao thông l p biên b n x lý theo quy nh c a pháp lu t. N u t ch c, cá nhân thi công tái ph m thì cơ quan qu n lý ư ng b và Thanh tra giao thông ư ng b có quy n ình ch thi công, thu h i gi y phép thi công và trong 24 gi ph i báo cáo v cơ quan qu n lý ư ng b c p trên xem xét gi i quy t. Vi c ch m tr và m i phí t n do b ng ng thi công, t ch c, cá nhân thi công t ch u trách nhi m. i u 29. ơn v qu n lý ư ng b có trách nhi m ti p nh n l i và t ch c qu n lý, khai thác theo quy nh.
Đồng bộ tài khoản