Quyết định 2536/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 2536/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2536/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn I (đến năm 2011) Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2536/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2536/Q -BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TH C HI N GIAI O N 1 ( N NĂM 2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A B GTVT B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh quy t s 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 c a Chính ph v vi c ban hành Chi n lư c Qu c gia phòng ch ng tham nhũng n năm 2020; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. Ban hành K ho ch th c hi n giai o n I ( n năm 2011) Chi n lư c qu c gia phòng ch ng tham nhũng n năm 2020 c a B Giao thông v n t i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các Th trư ng B GTVT; - VP Chính ph ; - VP Ban ch o TW v PCTN; - Thanh tra CP; H Nghĩa Dũng - VP Ban cán s ng; - C ngành GTVT; C cơ quan B ; - Các V , VP B , Thanh tra B ; - Các ơn v thu c B ; - Website B GTVT; - Lưu: VT, TTr; K HO CH
  2. TH C HI N GIAI O N 1 ( N NĂM 2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A B GIAO THÔNG V NT I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2536/Q -BGTVT ngày 01/9/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I. M C ÍCH Ngăn ch n, t ng bư c Ny lùi tham nhũng, lo i b d n các cơ h i, i u ki n phát sinh tham nhũng trong các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B Giao thông v n t i; t o bư c chuy n bi n rõ r t v nh n th c, ý th c trách nhi m c a cán b lãnh o, ng viên trong phòng, ch ng tham nhũng; t o s th ng nh t, t giác và quy t tâm cao trong hành ng; xây d ng i ngũ cán b , công, ch c viên có ch t lư ng, có phNm ch t, o c t t. II. YÊU C U 1. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, quán tri t Pháp lu t, Chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a B và các văn b n v phòng, ch ng tham nhũng m t cách sâu r ng, thư ng xuyên, liên t c t i m i i tư ng trong các cơ quan ơn v thu c B . 2. Các quy nh thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B ph i ng b , nh t quán, h n ch t i a các i u ki n phát sinh nhũng nhi u, phi n hà và cơ ch phát sinh tham nhũng. 3. Các gi i pháp v phòng, ch ng tham nhũng ph i ư c tri n khai th c hi n m t cách ng b , toàn di n có chi u sâu và i vào th c ch t. Trong ó chú tr ng vi c công khai, minh b ch; phân c p, phân công; c i cách hành chính; ho t ng thanh tra, ki m tra và nâng cao năng l c phát hi n và x lý nghiêm các hành vi tham nhũng … III. N I DUNG K HO CH 1. Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t n i dung chi n lư c, K ho ch th c hi n Chi n lư c c a B và quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. - Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ph i h p v i các oàn th t ch c cho toàn th cán b , công ch c, ngư i lao ng t i cơ quan, ơn v h c t p, quán tri t n i dung Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020, K ho ch th c hi n giai o n 1 c a B và các văn b n v phòng, ch ng tham nhũng b ng nhi u hình th c cho phù h p v i th c ti n t i ơn v mình. C th : + T ch c h i ngh ph bi n, quán tri t chung cho cán b , công ch c kh i cơ quan B . + ưa n i dung phòng, ch ng tham nhũng vào chương trình ào t o, b i dư ng các ng ch công ch c, viên ch c. + Các trư ng thu c B hàng năm t ch c ph bi n, quán tri t cho cán b , giáo viên, ngư i lao ng, h c sinh, sinh viên ngay u năm h c
  3. + Các t ch c cơ s ng thu c các ng b ti p t c tri n khai m nh m cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. + Biên so n tài li u tuyên truy n v Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020. Ho t ng các cơ quan Báo chí ngành trong vi c tuyên truy n ph bi n các quy nh v PCTN. 2. Th c hi n các gi i pháp c a Chi n lư c. a) Tăng cư ng tính công khai, minh b ch trong ho ch nh chính sách, xây d ng và th c hi n pháp lu t v giao thông v n t i: - Rà soát, s a i, b sung ban hành ho c trình c p có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách m b o tính dân ch , minh b ch trong ban hành. - Công b công khai toàn b th t c hành chính thu c các lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a B , tri n khai th c hi n m t cách ng b và có hi u qu . b) Hoàn thi n ch công v , công ch c và nâng cao ch t lư ng th c thi công v : - Th c hi n phân công, phân c p rõ ràng; quy nh c th , rành m ch ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i c p qu n lý, m i b ph n ch c năng m b o công khai các n i quy, quy trình, th i h n, th t c gi i quy t công vi c, kh c ph c tình tr ng sách nhi u, gây khó khăn và thi u trách nhi m c a cán b , công ch c trong th c thi công v . Quy nh ch c trách c a t ng v trí công tác, nh t là trách nhi m ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v và căn c vào k t qu th c hi n ánh giá cán b , công ch c. - Xây d ng, công khai các quy t c ng x , o c ngh nghi p c a cán b , công ch c và tăng cư ng giám sát vi c th c thi nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. - Rà soát, s a i, b sung Danh m c các v trí công tác trong ngành Giao thông v n t i ph i nh kỳ chuy n i. - Th c hi n nghiêm quy nh x lý trách nhi m ngư i ng u khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, ơn v do mình qu n lý, ph trách. - Xây d ng tiêu chí c th ánh giá cán b , công ch c, làm cơ s xem xét quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b . - Công khai các ch , nh m c, tiêu chuNn và công khai vi c th c hi n ch , nh m c, tiêu chuNn s d ng tài s n công c a cán b , công ch c, trư c h t là ngư i ng u ơn v . - Th c hi n chi tr qua tài kho n i v i t t c các kho n chi t ngân sách Nhà nư c cho cán b , công ch c. c) Hoàn thi n cơ ch , chính sách, nh m c, tiêu chu n ngành.
  4. - Rà soát, s a i, b sung và xây d ng hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t, nh m c, tiêu chuNn ngành, h n ch t i a nh ng sơ h trong cơ ch , chính sách t o cơ h i phát sinh tiêu c c, tham nhũng. - Ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng i v i các d án do B qu n lý, các nh m c qu n lý s a ch a, Quy ch qu n lý, s d ng kinh phí s nghi p và qu n lý các ngu n kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p. - S p x p doanh nghi p cho phù h p v i i u ki n m i; th c hi n t t công tác giám sát ho t ng có gi i pháp phù h p phòng, ch ng tham nhũng t i các doanh nghi p. Th c hi n úng l trình c a Chính ph v chuy n i lo i hình doanh nghi p. d) Nâng cao hi u l c, hi u qu công tác thanh tra, ki m tra trong phát hi n, x lý các hành vi tham nhũng. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra trên các lĩnh v c: Hành chính, chuyên ngành, th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công v , công ch c, gi i quy t khi u n i, t cáo, c bi t là thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a Pháp lu t v Phòng ch ng, tham nhũng nh m phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi, bi u hi n tham nhũng. - X lý k p th i, tri t các t cáo v tham nhũng. X lý nghiêm các cá nhân, t ch c, ơn v có sai ph m liên quan n tham nhũng. - Tăng cư ng hi u l c thi hành các k t lu n thanh tra; công khai danh tính các i tư ng có sai ph m và hình th c x lý; g n ch t vi c x lý k lu t hành chính v i k lu t và công tác thi ua, khen thư ng. - Ki n toàn h th ng t ch c thanh tra giao thông v n t i t trung ương t i cơ s ; m b o i u ki n v cơ s v t ch t cho ho t ng thanh tra, ki m tra. T ch c ào t o, nâng cao trình chuyên môn, nghi p v v thanh tra, phòng, ch ng tham nhũng; t t c các cán b làm công tác thanh tra chuyên trách ho c kiêm nhi m u ph i qua ào t o nghi p v thanh tra. - Nghiên c u, xây d ng thí i m cơ ch thu th p thông tin liên quan n tham nhũng thông qua c ng tác viên t i m t s cơ quan, ơn v thu c B . - Xây d ng và th c hi n cơ ch khuy n khích, khen thư ng k p th i cá nhân, t ch c có thành tích trong vi c phát hi n, cung c p thông tin v các hành vi tham nhũng; th c hi n nghiêm các quy nh c a pháp lu t v bí m t thông tin và b o v ngư i t cáo các hành vi tham nhũng. e) Phát huy vai trò c a các t ch c oàn th và báo chí trong phòng, ch ng tham nhũng: - Nâng cao vai trò c a các t ch c oàn th (Công oàn, oàn thanh niên). T o m i i u ki n thu n l i cho các Ban Thanh tra nhân dân th c hi n quy n giám sát theo quy nh.
  5. - Phát huy vai trò c a các cơ quan báo chí trong ngành; m b o vi c cung c p thông tin k p th i; chính xác v các v vi c tham nhũng cho các cơ quan báo chí; xây d ng quy t c ngh nghi p cho các cơ quan báo chí trong ngành. - Phát huy vai trò c a doanh nghi p, hi p h i doanh nghi p, hi p h i ngành ngh trong ngành GTVT thông qua vi c xây d ng và th c hi n văn hóa kinh doanh lành m nh, phi tham nhũng; ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ngăn ch n và phát hi n k p th i hành vi nhũng nhi u, òi h i l c a cán b , công ch c. IV. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B căn c K ho ch này và các nhi m v ư c giao c th , xây d ng K ho ch th c hi n c a cơ quan, ơn v mình. K ho ch c n c th , rõ ràng, kh thi và phù h p v i c thù c a cơ quan, ơn v . nh kỳ 3 tháng, m t năm ánh giá k t qu th c hi n và báo cáo B (qua Thanh tra B ) trư c ngày 20 c a tháng cu i quý. 2. C p y ng các cơ quan, ơn v thu c B ki m tra, giám sát vi c xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a cơ quan, ơn v mình. 3. Giao Thanh tra B ch o chung vi c tri n khai th c hi n k ho ch này; hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch c a các cơ quan, ơn v thu c B ; nh kỳ t ng h p, ánh giá k t qu th c hi n K ho ch này báo cáo Lãnh o B và các cơ quan ch c năng theo quy nh; cu i kỳ k ho ch 2011, ti n hành sơ k t, rút kinh nghi m th c hi n giai o n 1 Chi n lư c xây d ng K ho ch th c hi n giai o n ti p theo. NHI M V THU C K HO CH TH C HI N GIAI O N I ( N NĂM 2011) CHI N LƯ C QU C GIA PHÒNG CH NG THAM NHŨNG N NĂM 2020 C A B GTVT (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2536/Q -BGTVT ngày 01/9/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Cơ quan th c Nhi m v CQ ph i Th i gian hi n h p hoàn thành 1 Các cơ quan T ch c h c t p, quán tri t n i dung Các t ch c Tháng 12 ơn v thu c Chi n lư c Qu c gia phòng, ch ng oàn th năm 2009 B tham nhũng n năm 2020, K ho ch thu c các cơ th c hi n giai o n I ( n năm 2011) quan ơn v Chi n lư c c a B 1 Xây d ng k ho ch thanh tra, ki m tra Các V , Tháng 11 hàng năm có b sung ho t ng thanh Văn phòng hàng năm tra công v và th c hi n Lu t PCTN B và các và k t h p v i th c hi n KH th c hi n ơn v có
  6. Chi n lư c qu c gia PCTN n năm liên quan. 2020 c a B 2 Th c hi n các ho t ng thanh tra, Các V có Th c hi n ki m tra vi c ch p hành các quy nh liên quan hàng năm c a PL theo KH và t xu t và ho t ng gi i quy t khi u n i t cáo. Xác minh, k t lu n nh ng t cáo v hành vi tiêu c c, tham nhũng. 3 Nghiên c u, xây d ng thí i m cơ ch Các V có Tháng 12 thu th p thông tin v PCTN liên quan năm 2011 4 T ng k t 5 năm th c hi n và ánh giá Các ơn v Quý IV giai o n 1 th c hi n Lu t PCTN năm 2009 2 V Pháp 1 Xây d ng văn b n QPPL có ch t Các ơn v Hàng năm ch lư ng cao t o i u ki n cho DN có liên quan phát tri n. 2 Rà soát các văn b n QPPL thu c lĩnh Các ơn v Hàng năm. v c qu n lý NN c a B . có liên quan 3 Văn 1 T ch c quán tri t n i dung Chi n V Pháp Quý phòng B lư c Qu c gia PCTN n năm 2020 ch , V IV/2009 và KH th c hi n giai o n 1 cho kh i TCCB và cơ quan B . Thanh tra B và các cơ quan ơn v có liên quan 2 Ban hành quy ch làm vi c c a B Các V , C c Quý III GTVT Thanh tra năm 2009 B 3 Rà soát, hoàn thi n Quy ch ti p nh n Các V , Quý và ban hành văn b n c a B GTVT Thanh tra II/2010 B 4 Rà soát, hoàn thi n Quy ch chi tiêu Các V , Quý I/2010 n i b và qu n lý s d ng tài s n. Thanh tra B 5 Xây d ng h th ng QLCL theo tiêu Các V , Quý IV chuNn ISO 9001-2000 c a Cơ quan B Thanh tra năm 2011 B 6 Công b công khai các th t c hành Các V , Năm 2009 chính trong lĩnh v c GTVT và ki m Thanh tra và hàng tra vi c th c hi n các quy nh v th c B các cơ năm hi n th t c hành chính ã công b . quan liên quan 4 V Tài 1 Nghiên c u hoàn thi n trình B Ban Các cơ quan Quý IV chính hành các cơ ch qu n lý ngu n kinh ơn v có năm 2011
  7. phí s nghi p kinh t . liên quan 2 Công khai, minh b ch d toán thu chi Các cơ quan Hàng năm NSNN (thư ng xuyên) và Quy t toán ơn v có NSNN hàng năm liên quan 3 Ki m tra x lý vi ph m v Tài chính, Các cơ quan Hàng năm tài s n, c bi t là các tài s n các d ơn v có án khi k t thúc liên quan 5 V 1 Ch o các ơn v th c hi n kê khai Các V , Hàng năm TCCB tài s n, thu nh p theo úng quy nh Thanh tra B , VP B 2 ưa n i dung PCTN vào chương trình Trư ng ào Tháng 6 ào t o, b i dư ng các ng ch công t ob i năm 2010 ch c, viên ch c. dư ng cán b công ch c Ngành GTVT 3 Ch o vi c th c hi n Quy t nh s Các ơn v Tháng 1623/Q -BGTVT ngày 05/6/2009 c a có liên quan 12/2010 B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành danh m c các v trí công tác ph i nh kỳ chuy n i t i các ơn v thu c B GTVT. 4 Ph i h p v i B N i v xây d ng Các V , Tháng 5 Thông tư liên t ch hư ng d n quy nh Thanh tra năm 2010 th i h n không ư c kinh doanh trong b , VP B lĩnh v c thu c trách nhi m qu n lý i các ơn v v i cán b , công ch c, viên ch c sau liên quan và khi thôi gi ch c v thu c ngành Giao B N iv . thông v n t i. 6 V K 1 Ch o các ơn v và th c hi n vi c Các ơn v Hàng năm ho ch công khai trong phân b và s d ng u tư v n u tư hàng năm c a B và các ơn v 2 Ph i h p ch t ch v i các Nhà tài tr Thanh tra Hàng năm v n trong ho t ng phòng ch ng B và các cơ tham nhũng i v i các d án v n quan ơn v ODA. liên quan 7 V K t Hoàn ch nh h th ng nh m c trong Các cơ quan Quý IV c uh qu n lý v n s nghi p trong ngành ơn v có năm 2010 t ng GT GTVT liên quan 8 V An Xây d ng, hoàn thi n các Văn b n V Pháp Các năm toàn GT QPPL v x lý hành chính trong lĩnh ch , các V , n Quý v c GTVT. VP B , IV – 2011 Thanh tra
  8. B 9 C c 1 Xây d ng quy ch qu n lý XD các Các cơ quan Quý IV QLXD và công trình i v i các d án do B ơn v năm 2011 CLCTGT qu n lý (thay th Q s 64/2007/Q - BGTVT. 2 Ph i h p v i các cơ quan ưa lên VP B , Quý IV website c a B GTVT công tác u Trung tâm năm 2010 th u và x lý vi ph m trong qu n lý tin h c th c hi n d án. 10 Các cơ Tuyên truy n và ph n nh các ho t Các cơ quan Thư ng quan báo ng phòng ch ng tham nhũng c a B ơn v xuyên chí trong ngành GTVT
Đồng bộ tài khoản