Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 258/2000/Q -NHNN7 Hà N i, ngày 14 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 258/2000/Q -NHNN7 NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BÀN I NGO I T TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 ; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 103/Q -NH7 ngày 03/4/1995 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành "Quy ch ho t ng c a bàn thu i ngo i t ", Ch th s 01/1998/CT-NHNN7 ngày 09/01/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ch n ch nh ho t ng c a bàn i ngo i t và các quy nh v bàn i ngo i t t i Thông tư 01/1999/TT- NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh 63/1998/N -CP ngày 17/8/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ư c phép ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Dương Thu Hương ( ã ký) QUY CH
 2. HO T NG C A BÀN I NGO I T (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 258/2000/Q -NHNN7 ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này i u ch nh ho t ng c a các bàn i ngo i t trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Ho t ng i ng ti n c a các nư c có chung biên gi i t i khu v c biên gi i th c hi n theo quy nh riêng v qu n lý ngo i h i khu v c biên gi i. i u 2. Gi i thích t ng : Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ngo i t ti n m t là ng ti n c a m t qu c gia khác ho c ng ti n chung c a nhi u qu c gia dư i d ng ti n gi y, ti n kim lo i, séc du l ch và các công c thanh toán tương t khác b ng ngo i t theo pháp lu t quy nh ang ư c lưu hành h p pháp mà Ngân hàng Nhà nư c không c m s d ng trong giao d ch và ư c t ch c tín d ng ch p nh n trong ho t ng i ngo i t . 2. i ngo i t là nghi p v dùng ng Vi t Nam mua ngo i t ti n m t và bán ngo i t ti n m t l y ng Vi t Nam v i khách hàng là cá nhân. 3. Bàn i ngo i t là nơi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép làm d ch v i ngo i t , bao g m: a. Bàn i ngo i t c a các T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i tr c ti p làm d ch v i ngo i t (sau ây g i là Bàn tr c ti p); b. Bàn i ngo i t c a các t ch c khác làm i lý i ngo i t cho t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i và ư c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn cho phép làm i lý i ngo i t (sau ây g i là Bàn i lý). i u 3. Ph m vi ho t ng c a bàn i ngo i t 1. Các bàn i ngo i t ch ư c mua ngo i t ti n m t c a khách hàng, không ư c bán ngo i t ti n m t cho khách hàng (tr các Bàn tr c ti p ư c quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Quy ch này). Các bàn i lý ph i bán toàn b s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng u nhi m. 2. Các Bàn tr c ti p t t i h i s chính ho c t i tr s chi nhánh c a t ch c tín d ng ư c phép ho c t t i các khu cách ly các c a khNu qu c t ( ư ng b , ư ng bi n, ư ng không) ư c bán l i ngo i t ti n m t cho khách hàng là cá nhân mang h chi u do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p (dư i ây g i chung là cá nhân mang h chi u nư c ngoài) theo quy nh t i i u 7 Quy ch này.
 3. Chương 2 NH NG QUY NNH C TH i u 4. ăng ký bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng 1. Các t ch c tín d ng t Bàn i ngo i t ngoài nơi giao d ch t i H i s chính ho c tr s chi nhánh ph i ăng ký v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn nơi t Bàn i ngo i t . T ch c tín d ng ch ư c phép khai trương ho t ng c a các Bàn i ngo i t nêu trên sau khi có văn b n xác nh n vi c ăng ký Bàn i ngo i t c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . H sơ ăng ký g m: ơn xin ăng ký t bàn i ngo i t ( Ph l c 1); b. B n sao Quy t nh c a T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ho c ngư i ư c u quy n v vi c thành l p bàn i ngo i t ; 2. Trong th i h n 5 (năm) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i xác nh n b ng văn b n vi c ăng ký Bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng ( Ph l c 2). Trư ng h p t ch i xác nh n, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. i u 5. U nhi m làm i lý i ngo i t : 1. i tư ng ư c t ch c tín d ng u nhi m làm i lý i ngo i t : a. Các t ch c là doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p tư nhân, h p tác xã, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c du l ch, d ch v vui chơi gi i trí, khách s n, nhà hàng, siêu th , giao thông v n t i, vàng b c, á quý; b. Văn phòng bán vé c a các hãng hàng không, hàng h i, du l ch c a nư c ngoài; c. Các t ch c tín d ng chưa ư c phép ho t ng ngo i h i. 2. Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i căn c vào nhu c u m r ng mang lư i i ngo i t , uy tín và kh năng i ngo i t ti n m t c a các t ch c thu c i tư ng nêu trên ký h p ng i lý i ngo i t . Các t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i khi ký k t các h p ng i lý i ngo i t ph i ki m tra cơ s v t ch t và hư ng d n nghi p v cho nhân viên c a Bàn i lý. H p ng ph i có nh ng n i dung chính sau: a i m t Bàn i lý; b. Ph m vi ho t ng: Bàn i lý ch th c hi n mua ngo i t ti n m t c a khách hàng và ph i bán toàn b s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng;
 4. c.T giá: t giá mua ngo i t ti n m t c a khách hàng và t giá bán l i ngo i t ti n m t cho t ch c tín d ng; d. Quy n l i và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng; . M c t n qu ; e. Th i h n Bàn i lý ph i bán s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng u nhi m theo quy nh t i i u 11 Quy ch này. i u 6. i u ki n, th t c c p gi y phép làm i lý i ngo i t 1. i u ki n c p gi y phép làm i lý i ngo i t Các i tư ng nêu t i kho n 1, i u 5 c a Quy ch này có các i u ki n sau ây thì ư c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn c p gi y phép làm i lý i ngo i t : a. Có a i m t bàn i lý nơi trung tâm kinh t , văn hoá, giao thông ho c nơi có nhu c u i ngo i t ti n m t; b. Có trang thi t b và i u ki n v t ch t áp ng ư c các ho t ng i ngo i t ti n m t; c. Có nhân viên am hi u nghi p v làm d ch v i ngo i t như : nghi p v k toán, ngân qu , phân bi t ti n th t, gi ; d. Có h p ng i lý i ngo i t ký v i t ch c tín d ng. 2. Th t c c p gi y phép làm i lý i ngo i t Các t ch c có các i u ki n nêu t i kho n 1 i u này có nhu c u làm i lý i ngo i t cho t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ph i g i h sơ xin c p gi y phép làm i lý i ngo i t cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên cùng a bàn. H sơ g m: a. ơn xin phép làm i lý i ngo i t (Ph l c 3); b. B n sao có công ch ng Quy t nh thành l p (ho c văn b n, gi y t xác nh n vi c m , t, thành l p các i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 5 Quy ch này) ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c. H p ng i lý i ngo i t ký v i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. Trong th i h n 7 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph xem xét và duy t c p gi y phép làm i lý i ngo i t (Ph l c 4). Trư ng h p t ch i c p gi y phép cho t ch c, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i có văn b n gi i thích lý do.
 5. i u 7. Mua l i ngo i t khi xu t c nh v nư c Khách hàng là cá nhân mang h chi u nư c ngoài trong th i gian Vi t Nam có i ngo i t t i các Bàn i ngo i t l y ng Vi t Nam nhưng chi tiêu không h t, khi xu t c nh ra kh i Vi t Nam thì ư c mua l i ngo i t bàn i ngo i t theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Quy ch này. Các Bàn i ngo i t ư c bán ngo i t ti n m t cho khách hàng theo các quy nh sau ây: 1. Khách hàng có nhu c u mua dư i 500 USD (năm trăm ôla M ) ho c các ngo i t khác có giá tr tương ương ph i xu t trình: h chi u; vé máy bay (ho c vé tàu). 2. Khách hàng có nhu c u mua t 500 USD (năm trăm ôla M ) tr lên ho c các ngo i t khác có giá tr tương ương ph i xu t trình h chi u, vé máy bay (ho c vé tàu) và hoá ơn ã i ngo i t l y ng Vi t Nam. Các bàn i ngo i t ch bán l i ngo i t cho khách hàng có tên ghi trên hoá ơn i ngo i t . M c ngo i t khách hàng ư c mua l i t i a không quá s ngo i t ã i ghi trên hoá ơn. Hoá ơn i ngo i t ph i rõ ràng, không tNy xoá, ngày ghi trên hoá ơn ph i n m trong kho ng th i gian t ngày nh p c nh vào Vi t Nam l n g n nh t ghi trên h chi u n ngày xin mua l i ngo i t . Khi bán l i ngo i t cho khách hàng, Bàn i ngo i t ph i thu h i hoá ơn ã i ngo i t trư c ây. i u 8. Niêm y t lo i ngo i t và t giá Bàn i ngo i t ph i niêm y t công khai các lo i ngo i t và t giá áp d ng trong giao d ch t i bàn i ngo i t . i u 9. T giá áp d ng 1. T giá mua, bán ngo i t t i Bàn tr c ti p th c hi n theo hư ng d n c a T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i. 2. T giá mua ngo i t c a Bàn i lý v i khách hàng th c hi n theo tho thu n trong h p ng i lý gi a t ch c tín d ng và Bàn i lý, phù h p v i các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. i u 10. Ch ng t i ngo i t c a bàn i ngo i t Khi i ngo i t cho khách hàng, nhân viên bàn i ngo i t ph i ghi y nh ng n i dung quy nh trong hoá ơn và c p nh t s li u vào s k toán c a Bàn i ngo i t theo hư ng d n c a t ch c tín d ng, phù h p v i ch k toán hi n hành và ph i giao m t liên hoá ơn cho khách hàng. Bàn i lý cho t ch c tín d ng nào thì s d ng hoá ơn do t ch c tín d ng ó c p (m u hoá ơn t i Ph l c 5). i u 11. Th i gian n p ho c bán ngo i t , m c t n qu ngo i t 1. i v i Bàn tr c ti p: th i gian n p ngo i t ti n m t, m c t n qu ngo i t ti n m t do T ng Giám c (Giám c) t ch c tín d ng quy nh.
 6. 2. i v i Bàn i lý: Bàn i lý ph i bán toàn b s ngo i t i ư c cho t ch c tín d ng ã u nhi m làm i lý vào cu i m i ngày. Trong trư ng h p bàn i lý cách xa t ch c tín d ng u nhi m thì t ch c tín d ng tho thu n v i bàn i lý th i h n bán s ngo i t ti n m t i ư c cho t ch c tín d ng nhưng t i a không quá 3 (ba) ngày làm vi c. N u ngày bán s ngo i t i ư c trùng v i ngày ngh cu i tu n, ngày ngh l , ngh t t c a t ch c tín d ng u nhi m thì bàn i lý ph i bán s ngo i t vào ngày làm vi c ti p theo. Bàn i lý i ngo i t ư c gi l i m t s lư ng ngo i t t n qu (ngo i t ti n l ) tr l i cho khách hàng theo tho thu n gi a t ch c tín d ng v i bàn i lý nhưng t i a không quá 1000 USD (m t nghìn ô la M ) ho c các lo i ngo i t có giá tr tương ương. i u 12. a i m bàn i ngo i t 1. Vi c t a i m c a Bàn i ngo i t ph i th c hi n theo các quy nh sau ây: a. Bàn i lý ch ư c t t i các a i m ghi trong gi y phép do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph c p. b. Bàn tr c ti p ch ư c t t i h i s chính, tr s chi nhánh c a t ch c tín d ng và các a i m khác ã ăng ký v i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . 2. Các bàn i ngo i t ph i có b ng hi u ghi rõ tên c a Bàn i ngo i t , tên t ch c tín d ng ho c tên t ch c tín d ng u nhi m làm i lý b ng ti ng Vi t và ti ng Anh (authorized exchange bureau). i u 13. X lý khi phát hi n ti n gi Khi phát hi n khách hàng s d ng ti n gi i ngo i t , Bàn i ngo i t ph i l p biên b n, t m gi s ti n gi theo quy nh hi n hành và thông báo ngay cho cơ quan công an g n nh t ti n hành i u tra, x lý. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 14. Vi c c p gi y phép và ăng ký l i i v i nh ng Bàn i ngo i t ã ho t ng 1. i v i các Bàn tr c ti p ã ho t ng trư c ngày Quy ch này có hi u l c thì trong vòng 60 (sáu mươi) ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c, t ch c tín d ng ph i th c hi n ăng ký v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn. Trong th i h n ăng ký, Bàn tr c ti p v n ư c ti p t c ho t ng. Khi h t th i h n ăng ký, Bàn tr c ti p ch ư c ti p t c ho t ng sau khi có gi y xác nh n ăng ký c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn. Th i h n xác nh n ăng ký th c hi n theo quy nh t i i u 4 Quy ch này. 2. Trong vòng 120 (m t trăm hai mươi) ngày k t ngày Quy ch này có hi u l c, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph rà soát l i các Bàn i lý i ngo i t
 7. ã ư c phép ho t ng trên a bàn. Bàn i lý nào i u ki n ho t ng quy nh trong Quy ch này thì thu h i gi y phép cũ ã c p trư c ây và c p gi y phép m i. Bàn i lý nào không i u ki n quy nh thì thu h i gi y phép ã c p, yêu c u ình ch ho t ng ho c b sung các i u ki n còn thi u c p gi y phép m i. Trong th i h n b sung các i u ki n còn thi u, Bàn i lý v n ư c ti p t c ho t ng. Khi h t th i h n nói trên, Bàn i lý nào không ư c c p gi y phép m i thì không ư c ti p t c ho t ng. i u 15. Ki m tra và x lý 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có trách nhi m ki m tra, giám sát ho t ng i ngo i t c a các Bàn tr c ti p và Bàn i lý trên a bàn theo các quy nh c a Quy ch này. T ch c tín d ng có trách nhi m hư ng d n nghi p v và ki m tra ho t ng c a các bàn i lý do mình u nhi m trong vi c ch p hành các quy nh trong Quy ch này. 2. Trong trư ng h p Bàn i lý vi ph m các quy nh trong Quy ch này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có quy n t m th i ình ch ho c thu h i gi y phép ã c p và thông báo cho T ch c tín d ng u nhi m hu b h p ng i lý ã ký. i u 16. Ch báo cáo 1. Hàng tháng, trư c ngày 5 tháng sau, các Bàn i lý ph i báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph v tình hình i ngo i t c a tháng trư c (Ph l c 6). 2. Hàng quý, trư c ngày 10 tháng u quý sau, các t ch c tín d ng t ng h p tình hình i ngo i t trong quý c a mình (bao g m các Bàn tr c ti p và các bàn i lý) và báo cáo v Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph trên a bàn (Ph l c 7). 3. Hàng quý, trư c ngày 20 tháng u quý sau, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph t ng h p tình hình thu i ngo i t trên a bàn trong quý và báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c (Ph l c 8). i u 17. X lý i v i trư ng h p ho t ng i ngo i t không có gi y phép nh kỳ ho c t xu t, Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra ho t ng i ngo i t trên a bàn. N u phát hi n t ch c, cá nhân ho t ng i ngo i t không có gi y phép thì l p biên b n, t m gi tang v t x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà có th b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 19. B sung, s a i Quy ch
 8. Vi c b sung, s a i Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. PH L C 1 TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÍN D NG c l p - T do - H nh phúc ......., ngày tháng năm..... ƠN XIN ĂNG KÝ T BÀN I NGO I T Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh (Thành ph )........... Tên t ch c tín d ng (ho c chi nhánh t ch c tín d ng): Tr s t i: S i n tho i: ......................... S Fax:.............. Quy t nh thành l p s : c p ngày ............. Chúng tôi xin ăng ký v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh (thành ph ) s Bàn i ngo i t c a t ch c tín d ng (ho c chi nhánh c a t ch c tín d ng) như sau: Tên bàn i ngo i t a ch S i n tho i a/......................... b/......................... c/......................... ............................. Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 2 Ngân hàng Nhà nư c vi t nam C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Chi nhánh T nh, thành ph . . . c l p - T do - h nh phúc
 9. S : ......, ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ BÀN I NGO I T GIÁM C CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, THÀNH PH . . . Căn c Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ban hành kèm theo Quy t nh s 258/2000/Q -NHNN7 ngày 14/8/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; Xét h sơ xin ăng ký ho t ng i ngo i t c a (tên t ch c tín d ng ho c chi nhánh t ch c d ng), XÁC NH N 1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh (thành ph )...... xác nh n ..... (tên t ch c tín d ng ho c chi nhánh t ch c tín d ng)...... ã ăng ký các bàn i ngo i t sau ây: Tên bàn i ngo i t a i m a/..................... b/.................... c/.................... ...................... 2. Trong quá trình ho t ng, bàn i ngo i t ph i tuân th pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. Nơi nh n: Giám c - T ch c tín d ng; (Ký tên và óng d u) - V Qu n lý Ngo i h i; - Lưu. PH L C 3 TÊN T CH C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :_____/CV ............, ngày.......tháng.......năm ......... ƠN XIN PHÉP LÀM I LÝ I NGO I T Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh (Thành ph )...........
 10. Tên t ch c: Tr s chính t i: S i n tho i: ......................... S Fax:.............. Quy t nh thành l p s : Cơ quan c p:...........ngày ............. V n i ul : Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : Cơ quan c p:.............ngày ............. Lĩnh v c kinh doanh: Tài kho n ti n g i ng Vi t Nam s : T i Ngân hàng: Tài kho n ti n g i Ngo i t s : T i Ngân hàng: ngh cơ quan xem xét, c p gi y phép cho ơn v làm i lý i ngo i t theo h p ng i lý i ngo i t ã ký v i ....(t ch c tín d ng)...... s ...... ngày ....... Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c. Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) PH L C 4 Ngân hàng Nhà nư c vi t nam C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Chi nhánh T nh, thành ph . . . c l p - T do - H nh phúc S : ......, ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . GI Y PHÉP LÀM I LÝ I NGO I T GIÁM C CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C T NH, THÀNH PH . . .
 11. - Căn c Quy ch ho t ng c a bàn i ngo i t ban hành kèm theo Quy t nh s 258/2000/Q -NHNN7 ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; - Xét h sơ xin c p gi y phép làm i lý bàn i ngo i t c a ( tên t ch c xin c p phép ), QUY T NNH i u 1. Cho phép ..... (tên t ch c xin c p gi y phép)...... ư c làm i lý i ngo i t cho .... (tên TCTD)..... t i các a i m sau ây: 1. ................................ S i n tho i:............................................ 2. ................................ S i n tho i:............................................ 3. ................................ S i n tho i:............................................ i u 2. Trong quá trình làm i lý bàn i ngo i t , t ch c ph i tuân th pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, pháp lu t hi n hành v qu n lý ngo i h i và các quy nh khác có liên quan. i u 3: Gi y phép này có hi u l c k t ngày ký. Nơi nh n: Giám c - T ch c ; (Ký tên và óng d u) - TCTD ký h p ng i lý; - V Qu n lý Ngo i h i; - Lưu. PH L C 5 TÊN VÀ BI U TƯ NG C A TCTD Ư C PHÉP S : HOÁ ƠN I NGO I T MONEY RECEIPT H tên: Name: S h chi u: Passport No:
 12. S ti n i: Amount received: - - - T giá: Exchange Rate: S ti n tr : Amount Pay: Ngày / / Date NGÂN HÀNG Ư C PHÉP ( I LÝ I NGO I T ) PH L C 6 TÊN T CH C ............., ngày ........ tháng ......... năm ......... Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .......... BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Tháng ........ năm..........) S a i m ư c phép làm d ch v i ngo i t :......................................... T n qu u tháng(quy ra USD): ................................................................. Doanh s i ngo i t trong tháng (quy ra USD):.......................................... Doanh s bán ngo i t cho t ch c tín d ng u nhi m trong tháng (quy USD): .............................................................. T n qu cu i tháng (quy USD): .................................................................... L P BI U KI M SOÁT GIÁM C
 13. PH L C 7 TÊN T CH C TÍN D NG ............., ngày ........ tháng ......... năm ......... Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph .......... BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Quý ........ năm..........) S Doanh s i Doanh s bán Doanh s bán, n p bàn ngo i t (quy ngo i t (quy ngo i t vào Ngân USD) USD) hàng (quy USD) i v i Bàn i lý ___________ i v i Bàn tr c ti p T ng c ng L p bi u Ki m soát Giám c (Ký tên & óng dâú) (G i kèm B ng kê chi ti t tình hình i ngo i t trong Quý c a t ng bàn i lý) PH L C 8 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Chi nhánh t nh, thành ph ............. BÁO CÁO TÌNH HÌNH I NGO I T (Quý......... năm..........) S bàn Doanh s i Doanh s bán Doanh s bán, ngo i t ngo i t (quy n p ngo i t vào (quy USD) USD) Ngân hàng (quy USD) i v i Bàn i _____________ lý i v i Bàn tr c ti p T ng c ng
 14. L p bi u Ki m soát GIÁM C (Ký tên & óng d u)
Đồng bộ tài khoản