Quyết định 2594/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 2594/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2594/QĐ-BGTVT về phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2594/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 2594/QĐ - BGTVT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC – LONG THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây lắp theo Luật xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 về qui định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Căn cứ hiệp định vay và hiệp định dự án cho Khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật của các dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái, Bến Lức – Long Thành được ký vào ngày 12/12/2008 giữa Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2008 của Bộ GTVT về việc Phê duyệt giao chủ đầu tư các dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị các dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Hạ Long – Móng Cái, Bến Lức – Long Thành do ADB tài trợ; Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2009 của Bộ GTVT về việc phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; Căn cứ văn bản số 1009/TTg-KTN ngày 3/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu của Bộ GTVT. Xét tờ trình số 958/TTr-VEC ngày 24/7/2009 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập dự án đầu tư xây dựng các Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, kèm theo báo cáo thẩm định số 1375/KHĐT, ngày 04/09/2009.
  2. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn Khảo sát và lập dự án đầu tư cho đường cao tốc Bến Lức – Long Thành với các nội dung sau: Tên gói thầu và Giá gói Nguồn Hình thức lựa Thời Hình thức hợp Thời gian nội dung gói thầu dự vốn chọn nhà thầu gian lựa đồng thực hiện thầu kiến và Phương chọn nhà hợp đồng thức đấu thầu thầu (tỷ đồng) Vốn 6 tháng Khảo sát và lập chuẩn Phần Khảo sát (Từ tháng dự án đầu tư dự bị đầu theo đơn giá, Tháng 10/2009 án Đường cao 17,984 tư hàng Chỉ định thầu phần Lập dự 9/2009 đến hết tốc Bến Lức – năm án đầu tư theo tháng Long Thành của Bộ tỷ lệ %. 3/2010) GTVT Điều 2: Căn cứ nội dung duyệt kế hoạch đấu thầu tại Điều 1 của Quyết định này, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ dự án. Điều 3: Chủ đầu tư, tư vấn bước lập dự án đầu tư lưu ý tận dụng các số liệu của Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đang thực hiện và số liệu của các giai đoạn nghiên cứu trước đây, đảm bảo tránh sự trùng lặp, lãng phí. Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Bộ trưởng (Để b/c); - Cục QLXD & CLCTGT; - Lưu VT, KHĐT(2). Ngô Thịnh Đức
Đồng bộ tài khoản