Quyết định 26/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 26/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính về quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 26/2005/Q§­BTC  n g µ y   1 3   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t µ i  chÝnh vÒ qu¶n lý, sö dông Quü hç trî xuÊt khÈu lao ®éng Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP   ngµy   17/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh bé   LuËt Lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt ­Nam ë níc ngoµi; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 163/2004/Q§­TTg ngµy 09/9/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc thµnh lËp, qu¶n lý  vµ  sö  dông Quü   hç trî xuÊt khÈu lao ®éng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy “Quy chÕ  tµi chÝnh vÒ  qu¶n lý  vµ  sö  dông Quü  hç  trî  xuÊt khÈu lao   ®éng”. §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3:   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang  Bé, Thñ  trëng  c¸c  c¬  quan  thuéc  ChÝnh  phñ,  Chñ  tÞch Uû  ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng vµ  Trëng  ban   ®iÒu  hµnh Quü  hç  trî  xuÊt khÈu lao  ®éng  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2
  3. 3 QUY CHÕ TµI CHÝNH VÒ QU¶N Lý Vµ Sö DôNG QUü Hç TRî XUÊT KHÈU LAO §éNG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 26  /2005/Q§­BTC  ngµy 13  th¸ng 5 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) CH¦¥NG I QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ  nµy ¸p dông  ®èi víi ho¹t  ®éng tµi chÝnh cña  Quü  hç  trî  xuÊt khÈu lao  ®éng thµnh lËp theo QuyÕt  ®Þnh  sè  163/2004/Q§­TTg ngµy 09/9/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  (sau ®©y gäi t¾t lµ Quü). §i Ò u  2.  Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña Quü 1. Quü  hç  trî  xuÊt khÈu lao  ®éng ho¹t  ®éng kh«ng v×  môc ®Ých lîi nhuËn, ®îc miÔn nép thuÕ, h¹ch to¸n ®éc lËp,  cã  t  c¸ch ph¸p nh©n vµ   ®îc më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ  níc Trung ¬ng.  2. Quü  thùc hiÖn c«ng khai t×nh h×nh huy  ®éng, qu¶n   lý   vµ   sö   dông   vèn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2004/Q§­TTg   ngµy   16   th¸ng   11   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  ban  hµnh  Quy chÕ  c«ng khai tµi chÝnh  ®èi   víi   c¸c   cÊp   ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n  ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch hç  trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn ng©n s¸ch nhµ  n íc,  c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc, c¸c quü  cã  nguån tõ  ng©n s¸ch  nhµ   níc   vµ   c¸c   quü   cã   nguån   tõ   c¸c   kho¶n   ®ãng   gãp   cña  nh©n d©n. 3. Quü  chÞu sù  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tµi chÝnh cña Bé  Tµi chÝnh; chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc  vÒ thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh vµ kiÓm to¸n. 4.   Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm  qu¶n lý, sö dông Quü theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. CH¦¥NG II NGUåN THU, C¸C KHO¶N CHI CñA QUü
  4. 4 § i Ò u   3.   Nguån h×nh thµnh Quü  Hç  trî  xuÊt khÈu lao  ®éng 1. Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ban ®Çu lµ 15 tû ®ång (trong  ®ã  bao gåm 3,5 tû   ®ång tõ  nguån kinh phÝ  chi tr¶  ®Òn bï  Iraq   do   tiÕt   kiÖm   vµ   ng©n   s¸ch   cÊp   trùc   tiÕp   11,5   tû  ®ång);  2. Kinh phÝ nhµ níc cÊp bæ sung hµng n¨m theo dù to¸n  ®îc cÊp cã thÈm quyÓn quyÕt ®Þnh. 3. §ãng gãp 1% tõ doanh thu phÝ dÞch vô cña c¸c doanh  nghiÖp xuÊt khÈu lao  ®éng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  23   NghÞ   ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP  ngµy   17  th¸ng   7  n¨m  2003   cña ChÝnh phñ vµ Môc VII, PhÇn B t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè  107/2003/TTLT­BTC­BL§TBXH ngµy 07/11/2003 cña Liªn Bé Tµi  chÝnh – Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙ héi. 4. Thu l∙i tõ  tµi kho¶n tiÒn göi, c¸c kho¶n thu hîp  ph¸p kh¸c  (tiÒn  tµi trî  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n,  tiÒn  ®Æt cäc cßn l¹i cña ngêi lao  ®éng vi ph¹m hîp  ®ång sau  khi thanh lý ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc). 5. Ng©n s¸ch cÊp bæ sung trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt  theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 6. Sè d Quü n¨m tríc ®îc chuyÓn sang n¨m sau sö dông. §i Ò u   4.  Quü  Hç  trî  xuÊt khÈu lao  ®éng  ®îc sö  dông  ®Ó: 1.  Hç  trî  cho  c¸c doanh  nghiÖp   kho¶ng  10 ­ 35%  chi  phÝ thùc tÕ cho khai th¸c, ph¸t triÓn thÞ trêng, cô thÓ: ­   Më   thÞ   trêng   lao   ®éng   míi:   hç   trî   cho   c¸c   doanh  nghiÖp tèi  ®a kh«ng qu¸ 35% chi phÝ  thùc tÕ   ®Ó  chi phÝ  cho ho¹t  ®éng th¨m dß, vËn  ®éng  ®èi t¸c, kh¶o s¸t vµ  t×m  hiÓu c¸c  ®iÒu kiÖn, quy  ®Þnh cña thÞ  tr êng lao  ®éng míi,  tr¸nh nh÷ng rñi ro sau nµy. ­ Khai  th¸c,  t¨ng  thªm  thÞ  phÇn   ë  c¸c thÞ  trêng   ®∙  cã: hç trî doanh nghiÖp tèi ®a kh«ng qu¸ 10% chi phÝ thùc  tÕ   ®Ó  gãp phÇn qu¶n lý  tèt sè  lao  ®éng hiÖn cã, gãp phÇn   æn ®Þnh vµ më réng thÞ phÇn.  Ban  ®iÒu hµnh Quü  cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c doanh  nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch vµ lËp dù to¸n chi hç trî;  tæng   hîp danh môc c¸c thÞ trêng; sè kinh phÝ hç trî tõ Quü cho  tõng doanh nghiÖp tr×nh Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi  quyÕt ®Þnh. 2.  Hç  trî  cho  ngêi lao  ®éng trong  viÖc   ®µo  t¹o  ®èi  víi nh÷ng ngµnh nghÒ   ®Æc thï   ®ßi hái yªu cÇu cao vÒ  tay  nghÒ, ngo¹i ng÷; ngêi lao  ®éng thuéc diÖn  ®èi tîng chÝnh 
  5. 5 s¸ch,   ngêi   cã   c«ng   vµ   nh÷ng   ngêi   thuéc   ®èi   tîng   chÝnh  s¸ch x∙ héi.  ViÖc hç trî cho ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn th«ng qua  doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ®a ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë  níc ngoµi  cã  tr¸ch  nhiÖm  lËp  dù  to¸n  chi  phÝ  häc  nghÒ,  ngo¹i ng÷, sè lîng lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch ngêi cã  c«ng, bé   ®éi xuÊt ngò, thanh niªn xung phong, thanh niªn  t×nh nguyÖn  tham gia c¸c c«ng  tr×nh,  dù  ¸n  ë  nh÷ng  n¬i  khã  kh¨n (biªn giíi, h¶i  ®¶o, vïng s©u, vïng xa)  ®∙ hoµn  thµnh  nhiÖm  vô  vµ  ngêi lao  ®éng  thuéc  diÖn hé  nghÌo  lµ  ngêi d©n téc thiÓu sè,  ®Ò  nghÞ  møc hç  trî  göi Ban  ®iÒu  hµnh Quü. Møc,   ph¬ng   thøc   hç   trî   cô   thÓ   cho   tõng   ®èi   t îng,  ngµnh nghÒ  do Trëng ban  ®iÒu hµnh Quü  tr×nh Bé  trëng Bé  Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙ héi quyÕt ®Þnh.  3. Hç  trî  cho ngêi lao  ®éng vµ  doanh nghiÖp  ®Ó  gi¶i  quyÕt rñi ro trong ho¹t  ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng nh thiªn  tai,   chiÕn   tranh,  doanh   nghiÖp   sö  dông   lao   ®éng   bÞ   ph¸   s¶n   vµ   nh÷ng   trêng   hîp   kh¸c   kh«ng   do   lçi   cña   doanh  nghiÖp, ngêi lao ®éng. Møc hç trî cô thÓ qui ®Þnh nh sau: ­ §èi víi doanh nghiÖp: tèi ®a kh«ng qu¸ 50% tæng chi   phÝ thùc tÕ, hîp lý ph¸t sinh ®Ó kh¾c phôc rñi ro. ­ §èi  víi ngêi lao  ®éng:  møc hç  trî  tuú  theo  thiÖt  h¹i thùc tÕ vµ trªn nguyªn t¾c thêi gian lµm viÖc cµng Ýt  th×  møc hç  trî  cµng nhiÒu  ®¶m b¶o cho ngêi lao  ®éng cïng  víi thu nhËp cña hä  vµ  phÇn hç  trî  cña doanh nghiÖp, bï  ®¾p mét phÇn chi phÝ  tríc khi  ®i nhng tèi  ®a kh«ng qu¸  70% tæng chi phÝ tríc khi ®i. C¸c doanh nghiÖp khi cã  ph¸t sinh rñi ro trong ho¹t   ®éng xuÊt khÈu lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh  rñi ro, møc  ®é  thiÖt h¹i  ®èi víi ngêi lao  ®éng vµ  doanh  nghiÖp;  c¸c biÖn ph¸p  kh¾c  phôc rñi ro,  ®Ò  xuÊt møc hç  trî   göi   Ban   ®iÒu   hµnh   Quü.   Trëng   ban   ®iÒu   hµnh   Quü   cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xem xÐt cô thÓ møc ®é thiÖt h¹i cho  tõng trêng hîp rñi ro, lËp ph¬ng ¸n vµ møc hç trî ®èi víi  ngêi   lao   ®éng,   doanh   nghiÖp   tr×nh  Bé   trëng  Bé   Lao   ®éng  Th¬ng binh vµ X∙ héi quyÕt ®Þnh. Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi huíng dÉn chi tiÕt  néi dung nµy. 4. Thëng cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc vµ c¸   nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt   khÈu   lao   ®éng  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   56/1998/N§­CP   ngµy   30/7/1998 cña ChÝnh phñ. Møc thëng ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ  tËp   thÓ   b»ng   møc   ¸p   dông   t¹i   Th«ng   t  sè  25/2001/TT­BTC  ngµy 16/04/2001 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c«ng t¸c qu¶n 
  6. 6 lý  tµi chÝnh thùc hiÖn chÕ   ®é  khen th ëng thµnh tÝch xuÊt  s¾c thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  b¶o vÖ  Tæ quèc.  5. Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o ho¹t  ®éng  xuÊt   khÈu   lao   ®éng   th«ng   qua   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng   (m¹ng   Internet,   ®µi   truyÒn   h×nh,   ®µi   ph¸t   thanh,  b¸o, tñ  s¸ch  ®Þa ph¬ng. Møc chi theo hîp  ®ång kinh tÕ  do  Trëng ban ®iÒu hµnh Quü quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o tiÕt kiÖm, hîp   lý. 6. Hç trî mét phÇn kinh phÝ cho viÖc tæ chøc, qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña Quü. Møc hç  trî  kh«ng qu¸ 5% dù  to¸n chi  hµng n¨m  ®∙  ®îc duyÖt cña Quü  (sau khi trõ  c¸c kho¶n chi  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  quyÕt   ®Þnh  hç  trî  trùc  tiÕp cho c¸c  ®èi tîng trong trêng hîp ®Æc biÖt). 7. Hç trî theo QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. ­ §èi víi c¸c trêng hîp  ®îc ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh chñ  tr¬ng hç  trî, Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi chñ  tr×,  phèi hîp cïng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan x¸c  ®Þnh møc hç trî cô thÓ. ­ §èi víi c¸c trêng hîp hç trî kh¸c Bé Lao ®éng Th¬ng  binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh liªn quan xem  xÐt cô  thÓ, x¸c  ®Þnh møc chi, lËp ph¬ng ¸n hç  trî, duyÖt  vµ chi cho c¸c ®èi tîng.  Nh÷ng kho¶n chi nªu t¹i môc 6 vµ  7  ®îc  Ên  ®Þnh chi  theo dù  to¸n. C¸c kho¶n chi cßn l¹i (tõ  môc 1  ®Õn 5) tuú   tõng  ®Æc  ®iÓm chi ph¸t sinh thùc tÕ, Tr ëng ban  ®iÒu hµnh  Quü   ®îc quyÓn chñ   ®éng  ®iÒu chØnh c¸c môc chi nµy  ®Ó   ®¸p  øng c¸c ho¹t  ®éng cña Quü  nhng kh«ng vît qu¸ tæng møc dù  to¸n ®∙ ®îc cÊp thÈm quyÒn giao. §i Ò u  5.  Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý Quü 1. Chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô  cÊp cho bé  m¸y qu¶n   lý Quü.  ­ Chi tiÒn l¬ng, phô  cÊp cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc  ®ù¬c  ®iÒu  ®éng lµm viÖc t¹i Quü  theo ng¹ch, bËc quy  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   204/2004/N§­CP   ngµy   14/12/2004   cña  ChÝnh phñ. ­ Chi  phô  cÊp  cña c¸n  bé, c«ng  chøc,  viªn  chøc  lµm  viÖc   theo   chÕ   ®é   kiªm   nhiÖm:   tuú   thuéc   khèi   lîng   c«ng  viÖc vµ  møc  ®é  tham gia, Trëng  ban  §iÒu  hµnh Quü  quyÕt  ®Þnh møc phô cÊp ®èi víi tõng ngêi, nhng tèi ®a kh«ng vît  qu¸ l¬ng  c¬  b¶n theo  ng¹ch,  bËc quy  ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh  204/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ.
  7. 7 2.   TiÒn   c«ng,   tiÒn   l¬ng   cña   c¸n   bé   hîp   ®ång   tuyÓn  dông theo chÕ ®é hîp ®ång cña Ban ®iÒu hµnh Quü: a. VÒ tr¶ l¬ng: ­ §èi  víi lao   ®éng  hîp  ®ång  lµm c«ng  t¸c  mang tÝnh  chÊt nghiÖp vô  trong Ban  ®iÒu hµnh Quü, thèng nhÊt thùc  hiÖn nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo møc b»ng víi l¬ng cña ngêi  lao  ®éng trong biªn chÕ  cã  tr×nh  ®é   ®µo t¹o vµ  tr×nh  ®é  nghiÖp vô  c«ng viÖc t¬ng  ®¬ng (®∙ céng thªm phô  cÊp qu¶n   lý Quü ®∙ nªu t¹i Kho¶n 1 §iÒu 5 trªn ®©y). ­ §èi  víi lao   ®éng  hîp  ®ång  lµm c«ng  t¸c  ®¬n gi¶n,  kh«ng mang tÝnh chÊt nghiÖp vô  cña Ban  ®iÒu hµnh Quü  nh  l¸i xe, v¨n th, b¶o vÖ, lµm vÖ  sinh, v.v.. : thùc hiÖn  theo nguyªn t¾c trªn nhng cã  møc khèng chÕ  tèi  ®a kh«ng  vù¬t qu¸ 1,5 lÇn so víi møc l¬ng c¬ b¶n. b. ChÕ ®é b¶o hiÓm: ChÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi vµ  b¶o hiÓm y tÕ  cho ng êi lao  ®éng tuyÓn dông theo chÕ ®é hîp ®ång ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. 3. C¸c kho¶n chi c«ng t¸c phÝ; chi  ®oµn ra,  ®oµn vµo  phôc vô  trùc tiÕp  cho  ho¹t   ®éng cña Quü; chi héi th¶o,  héi nghÞ ¸p dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nh÷ng tr êng hîp  ®Æc biÖt cã  thÓ  vît qu¸ møc quy  ®Þnh chung do Trëng ban  ®iÒu hµnh Quü quyÕt ®Þnh. 4.   C¸c   kho¶n   chi   nghiÖp   vô   chuyªn   m«n   vµ   c¸c   kho¶n  chi kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Quü nh: chi mua s¾m,  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh; chi vËt t v¨n phßng; chi thanh  to¸n dÞch vô  c«ng céng (tiÒn  ®iÖn, nhiªn liÖu, vÖ  sinh,   m«i trêng, v.v..) thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. CH¦¥NG III QU¶N Lý TµI CHÝNH QUü §i Ò u   6.   LËp kÕ  ho¹ch, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn  vµ quyÕt tµi chÝnh Quü Hç trî xuÊt khÈu lao ®éng. 1.   Hµng   n¨m   Quü   Hç   trî   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   lËp   kÕ  ho¹ch   thu,   chi   tµi   chÝnh   Quü,   trong   ®ã   thuyÕt   minh   râ  nguån thu, nhiÖm vô  chi vµ  kiÕn nghÞ  phÇn NSNN cÊp, göi  Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi xem xÐt, tæng hîp phÇn  vèn  ®Ò  nghÞ  NSNN cÊp trong n¨m göi Bé  Tµi chÝnh xem xÐt  tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh sè bæ sung tõ NSNN cho  Quü. 2.   §Þnh   kú   Quü   Hç   trî   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   b¸o   c¸o  nhanh vÒ  t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ  ho¹ch thu, chi tµi chÝnh  Quü  göi Bé  Lao  ®éng Th¬ng binh vµ  X∙ héi. KÕt thóc niªn 
  8. 8 ®é   kÕ   to¸n,   Quü   Hç   trî   xuÊt   khÈu   lao   ®éng   lËp   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m göi Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X∙  héi phª duyÖt. 3.  Bé  Lao  ®éng  Th¬ng binh  vµ  X∙  héi cã  tr¸ch  nhiÖm  quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch nhµ  níc hµng n¨m cho Quü  Hç  trî  xuÊt khÈu lao ®éng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. §i Ò u  7.  C«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh. 1. Quü  ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ  to¸n, quyÕt to¸n Quü  theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh cña ph¸p luËt kÕ  to¸n.  Trëng  ban   ®iÒu  hµnh Quü  lµ  Chñ  tµi kho¶n vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña Quü. 2. §ång tiÒn sö  dông: ViÖt Nam  ®ång (VN§); cã  thÓ  sö  dông §«la Mü  (USD) vµ  b¶n tÖ  nhng h¹ch to¸n ph¶i quy ra  VN§.   ViÖc   quy   ®æi   tiÒn   tÖ   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña  Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Trêng hîp nguån thu  ë  níc ngoµi b»ng b¶n tÖ  kh«ng  chuyÓn  ®æi  ®îc th×  thu vµo Quü  T¹m gi÷  ng©n s¸ch nhµ  níc  t¹i c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc ngoµi; Qu¶n lý  vµ  sö  dông theo quy ®Þnh tµi chÝnh hiÖn hµnh. 4. Më  sæ theo dâi vµ  thèng kª  ®Çy  ®ñ  danh s¸ch c¸c  doanh  nghiÖp,  tæ   chøc,   c¸  nh©n   ®ãng   gãp,   tµi   trî,  ph¶n   ¸nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh. 5. ChÞu sù  thanh tra, kiÓm tra vÒ  c¸c ho¹t  ®éng tµi  chÝnh Quü  cña c¬  quan tµi chÝnh; Cung cÊp c¸c th«ng tin  cÇn thiÕt cho c¸c c¬  quan qu¶n lý  chøc n¨ng cña Nhµ  níc  khi cã yªu cÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
Đồng bộ tài khoản