Quyết định 264/2003/QĐ-TTg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 264/2003/qđ-ttg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 264/2003/QĐ-TTg về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 264/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 264/2003/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG12 NĂM 2003 V M T S GI I PHÁP QU N LÝ, S D NG T TRONG CÁC NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 28/NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a B Chính tr ; Theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n m t s gi i pháp qu n lý, s d ng t i v i các nông lâm trư ng qu c doanh theo Quy t nh này nh m: 1. B trí l i t ai phù h p v i phương hư ng, nhi m v s p x p i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh; qu n lý ch t ch t ai và nâng cao hi u qu s d ng t; t o i u ki n các nông, lâm trư ng qu c doanh hoàn thành t t nhi m v ư c giao; th c hi n úng ch c năng, vai trò c a mình i v i phát tri n kinh t - xã h i a phương và phát tri n ngành hàng; góp ph n Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn; 2. Ti p t c i m i cơ ch qu n lý trong các nông, lâm trư ng qu c doanh; xác nh rõ nhi m v s n xu t, kinh doanh và nhi m v công ích ư c gi m b o v nghiêm ng t và phát tri n r ng phòng h u ngu n, r ng c d ng. 3. Ti p t c u tư, phát tri n nông, lâm trư ng t i vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i, vùng chi n lư c qu c phòng, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn làm h t nhân cho phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh t i a phương. i u 2. Rà soát hi n tr ng s d ng t và xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a các nông, lâm trư ng qu c doanh theo quy nh sau: 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B , ngành, T ng công ty nhà nư c ch o vi c rà soát hi n tr ng s d ng t và xây d ng ho c i u ch nh quy
  2. ho ch s d ng t c a các nông, lâm trư ng thu c B , ngành, t ng công ty và a phương qu n lý. Các nông, lâm trư ng có trách nhi m th c hi n vi c rà soát l i qu t ang qu n lý s d ng và xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. V vi c rà soát hi n tr ng qu t c a nông, lâm trư ng ang qu n lý, s d ng. a. Ph i căn c vào quy t nh giao t, cho thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và k t qu t ng k t công tác qu n lý, s d ng t ai c a nông, lâm trư ng theo Quy t nh s 708/Q -TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; b. K t qu rà soát ph i th hi n rõ trên b n a chính ho c b n a hình (t l t 1/5.000 - 1/25.000) và th ng kê qu t c a nông, lâm trư ng ang qu n lý, s d ng bao g m: - T ng di n tích t nông, lâm trư ng ư c Nhà nư c giao, cho thuê s d ng; Di n tích t nông, lâm trư ng t t ch c s n xu t; - Di n tích t ã giao khoán cho h gia ình, cá nhân s d ng; - Di n tích vư n cây ã bán cho t ch c, h gia ình, cá nhân theo Ngh nh s 12/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph ; - Di n tích t liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t khác; - Di n tích t ang cho t ch c, h gia ình, cá nhân thuê, mư n s d ng s n xu t, kinh doanh; - Di n tích t ã b trí làm t , khu dân cư cho h gia ình cán b , công nhân viên nông, lâm trư ng ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh vi c theo ch ; - Di n tích t nông, lâm trư ng ã chuy n như ng; - Di n tích t c a nông, lâm trư ng b l n chi m, có tranh ch p. 3. V vi c xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng. a. Ph i căn c vào phương hư ng nhi m v c a nông, lâm trư ng ư c xác nh trong án s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng c a ngành, a phương ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch, k ho ch phát tri n nông nghi p, lâm nghi p a phương; k t qu rà soát qu t c a nông, lâm trư ng ang qu n lý, s d ng; b. N i dung quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng ph i xác nh rõ di n tích t ng lo i t c a nông, lâm trư ng ư c gi l i s d ng; di n tích phân b cho t ng m c ích s d ng phù h p v i nhi m v ư c giao; bi n pháp b o v , c i t o s d ng t, b o v môi trư ng.
  3. 4. i v i di n tích t c a nông, lâm trư ng b l n chi m, có tranh ch p thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o gi i quy t d t i m i v i t ng trư ng h p c th theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Th c hi n giao t, cho thuê t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho nông, lâm trư ng theo quy nh sau ây: 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào k t qu s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng c a các ngành, a phương; quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng ã ư c phê duy t quy t nh vi c giao t, cho thuê t i v i các nông, lâm trư ng; Các nông, lâm trư ng thành l p m i nơi c n thi t ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t theo quy nh t i kho n 2 i u này và ph i làm th t c giao t, thuê t theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. 2. Hình th c giao t, cho thuê t i v i nông, lâm trư ng qu c doanh bao g m: a. Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t cho: Ban qu n lý r ng phòng h , r ng c d ng, nông, lâm trư ng ho t ng theo lo i hình doanh nghi p công ích, s nghi p có thu; làm d ch v s n xu t gi ng, xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao ti n b k thu t cho nông dân trong vùng; nông, lâm trư ng th c hi n nhi m v phát tri n kinh t , xã h i k t h p qu c phòng, an ninh t i vùng sâu vùng xa, vùng biên gi i, vùng chi n lư c qu c phòng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; di n tích t s d ng vào m c ích công c ng trong các nông, lâm trư ng; b. Nhà nư c cho thuê t ho c giao t có thu ti n s ng t i v i di n tích t c a các nông, lâm trư ng s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh. 3. Vi c bàn giao t ngoài th c a ph i xác nh rõ ranh gi i và óng c c m c ranh gi i s d ng t c a nông, lâm trư ng; l p biên b n bàn giao t t i th c a. 4. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n vi c o c, l p h sơ a chính (bao g m c b n a chính) và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các nông, lâm trư ng ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t, th c hi n xong trong năm 2005. 5. Di n tích t c a các nông, lâm trư ng ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê ph i qu n lý ch t ch và s d ng có hi u qu . a. i v i di n tích t r ng c d ng, r ng phòng h u ngu n (bao g m r ng tr ng và r ng t nhiên) Ban qu n lý khNn trương th c hi n vi c giao khoán chăm sóc, b o v và phát tri n; b. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ã liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t khác mà sau khi s p x p l i v n n m trong ph m vi ranh gi i c a nông, lâm trư ng thì v n ư c ti p t c liên doanh, liên k t song ph i th c hi n úng các th t c theo quy nh c a pháp lu t;
  4. c. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ang giao khoán cho h gia ình, cá nhân ngư i lao ng theo Ngh nh s 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph mà th c hi n úng h p ng, s d ng t úng m c ích thì ngư i s d ng t ư c ti p t c nh n khoán v i nông, lâm trư ng theo h p ng ã ký k t và ph i i u ch nh, b sung cho phù h p v i trách nhi m qu n lý t ai c a nông, lâm trư ng. i u 4. Gi i pháp x lý qu t không n m trong quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng sau khi ã ư c s p x p l i, bao g m: 1. i v i di n tích t nông, lâm trư ng không s d ng, s d ng không úng m c ích, s d ng không có hi u qu ; di n tích t ã cho thuê, ã chuy n như ng, ã cho mư n; di n tích t ã bán vư n cây; di n tích t c a các nông, lâm trư ng ph i gi i th ; di n tích t ph i i u ch nh do thu h p nhi m v ã ư c c p có thNm quy n xét duy t thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thu h i qu n lý, s d ng theo quy ho ch, k ho ch s d ng t c a a phương. Các nông, lâm trư ng có di n tích t b thu h i ph i bàn giao toàn b h sơ v qu t b thu h i cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có k ho ch ưa t ã thu h i vào s d ng, không ư c b hoang hóa và t ch c ch o U ban nhân dân c p có thNm quy n th c hi n giao t, cho thuê t theo quy nh sau: a. Ưu tiên vi c giao t s d ng n nh vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n cho các h gia ình, cá nhân là cán b công nhân viên không còn vi c làm nông, lâm trư ng do th c hi n vi c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh và ng bào dân t c thi u s , h nông dân ang sinh s ng t i a phương hi n không có ho c thi u t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n; Trư ng h p h gia ình, cá nhân có ngu n s ng ch y u không d a vào thu nh p t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n n u có nhu c u thì ư c xem xét cho thuê t s n xu t; Trư ng h p t ch c kinh t có nhu c u thì ư c xem xét giao t có thu ti n s d ng t ho c thuê t s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh. b. M c t giao cho các h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n ph i phù h p v i m c t giao cho h gia ình nông dân t i a phương. 3. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ã giao khoán cho h gia ình, cá nhân là công nhân nông, lâm trư ng và h nông dân t i a phương, n u không có tranh ch p và phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương ( ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n) thì ngư i ang s d ng t ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n giao t ho c cho thuê t ti p t c s d ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai; Trư ng h p di n tích t ã nh n khoán nhi u hơn so v i m c t giao cho h nông dân a phương thì ph n di n tích t vư t m c t giao ph i chuy n sang thuê t.
  5. 4. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ã cho t ch c, h gia ình, cá nhân thuê, n u ang s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương thì t ch c, h gia ình, cá nhân ó ư c U ban nhân dân c p có thNm quy n ti p t c cho thuê t s d ng theo quy nh c a pháp lu t v t ai; th i h n s d ng t ư c tính t ngày thuê t c a nông, lâm trư ng. 5. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ã liên doanh, liên k t v i các thành ph n kinh t khác thì U ban nhân dân c p có thNm quy n th c hi n vi c giao t có thu ti n ho c cho thuê t cho thành ph n kinh t ã liên doanh, liên k t v i nông, lâm trư ng; th i h n s d ng t ư c xác nh theo h p ng liên doanh, liên k t ã ký k t v i nông, lâm trư ng. 6. T ch c, h gia ình, cá nhân ã mua vư n cây c a nông, lâm trư ng ti p t c phát tri n s n xu t theo quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph , n u không có tranh ch p và phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương thì U ban nhân dân c p có thNm quy n làm th t c cho t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t; th i h n s d ng t ư c tính t ngày mua vư n cây. 7. T ch c, h gia ình, cá nhân s ng t quy nh t i i u này ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t sau khi ã hoàn thành các th t c v giao t cho thuê t và th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. i v i di n tích t nông, lâm trư ng ã b trí cho h gia ình, cá nhân là cán b , công nhân viên nông, lâm trư ng ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh vi c theo ch làm nhà (bao g m c vư n, ao kèm theo) thì nông, lâm trư ng ph i bàn giao cho a phương qu n lý ho c quy ho ch l i thành khu dân cư trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t phê duy t th c hi n b trí l i theo quy ho ch và bàn giao cho a phương qu n lý. Nghiêm c m vi c các nông, lâm trư ng l y qu t ư c giao, ư c thuê b trí làm t cho cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng. U ban nhân dân c p có thNm quy n ti p nh n qu t (bao g m c vư n, ao kèm theo) và ti n hành rà soát công nh n m c t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; i v i trư ng h p cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng chưa ư c giao t mà có nhu c u v t thì U ban nhân dân c p có thNm quy n xem xét giao t có thu ti n s d ng t phù h p v i quy ho ch s d ng t c a a phương và phù h p v i m c giao t quy nh t i a phương. i u 6. B Tài chính hư ng d n vi c c p phát, s d ng kinh phí th c hi n vi c rà soát hi n tr ng s d ng t và xây d ng ho c i u ch nh quy ho ch s d ng t c a nông, lâm trư ng qu c doanh và vi c giao t, cho thuê t, o c l p h sơ a chính (g m c b n a chính), c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo Quy t nh này. i u 7. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này t ng a phương và ph i hoàn thành trong năm 2005. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  6. i u 9. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản