Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
5
download

Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều QĐ số 246/1998/QĐ-TTg ngày 22/12/1998 của TTCP về một số chế độ đặc thù đối với phi công quân sự, thành viên trong tổ bay và các đối tượng trực tiếp phục vụ bay tại các sân bay quân sự thuộc Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 268/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 268/2003/Q§­TTg  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è  ® i Ò u   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   2 4 6 / 1 9 9 8 / Q § ­ T T g   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  1 9 9 8   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   m é t   s è   c h Õ   ® é   ® Æ c   t h ï   ® è i  víi phi c«ng qu©n sù, thµnh viªn trong tæ bay vµ c¸c  ®èi tîng trùc tiÕp phôc vô bay t¹i c¸c s©n bay  qu©n sù thuéc Bé Quèc phßng thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Quèc phßng, Bé  trëng Bé   Néi vô,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh  sè 246/1998/Q§­TTg ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  chÕ   ®é   ®Æc thï   ®èi víi phi c«ng qu©n   sù,   thµnh   viªn   trong   tæ   bay   vµ   c¸c   ®èi   tîng   trùc   tiÕp  phôc vô  bay t¹i c¸c s©n bay qu©n sù  thuéc Bé  Quèc phßng  nh sau: 1. Söa ®æi ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 1 nh sau: ''2­ Phô cÊp giê bay: a) Phi c«ng vµ gi¸o viªn huÊn luyÖn bay: ­ Phô cÊp møc tõ 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/ giê   ®Õn møc 1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/giê  khi  bay   trªn   ®Êt   liÒn,   tïy   theo   ®iÒu   kiÖn   khÝ   tîng,   ngµy,  ®ªm, lo¹i m¸y bay. ­ Phô cÊp møc tõ 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/ giê   ®Õn møc 1,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/giê  khi  bay   trªn   biÓn,   tïy   theo   ®iÒu   kiÖn  khÝ  t îng,   ngµy,   ®ªm,  lo¹i m¸y bay. ­ Phô  cÊp møc 0,5 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/giê  khi bay chuyªn c¬ A. ­ Phô  cÊp møc 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/giê  khi bay chuyªn c¬ B". 2. Söa ®æi kho¶n 3 §iÒu 1 nh sau:
  2. 2 ''3­ Phô  cÊp bay thö: Møc tõ  1,0 so víi møc l¬ng tèi  thiÓu                     th¸ng/chuyÕn/ngêi ®Õn møc 1,4 so  víi møc l¬ng tèi thiÓu th¸ng/chuyÕn/ngêi tïy theo møc  ®é  söa ch÷a vµ  lo¹i m¸y bay  ®èi víi phi c«ng vµ  c¸c thµnh  viªn cña tæ bay qu©n sù''. 3. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 4 nh sau: ''§iÒu 4. 1.  Phi c«ng  vµ  c¸c  thµnh  viªn trong  tæ  bay qu©n  sù  m¾c bÖnh  ®îc ¸p dông thùc hiÖn chÕ   ®é  bÖnh binh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 42 cña NghÞ   ®Þnh sè  28/CP ngµy 29  th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. 2.  Phi c«ng  vµ  c¸c  thµnh  viªn trong  tæ  bay qu©n  sù  khi th«i bay  ®îc bè  trÝ  c«ng viÖc phï  hîp;  ®îc trî  cÊp  mét lÇn nh sau: a) Phi c«ng m¸y bay tiªm kÝch, tiªm kÝch bom vµ  gi¸o  viªn huÊn luyÖn bay cø mçi n¨m lµm nhiÖm vô  bay  ®îc tÝnh  b»ng 02 th¸ng l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. b)  Phi c«ng  vµ  c¸c  thµnh  viªn kh¸c  cña  tæ bay c¸nh  qu¹t vËn t¶i, trùc th¨ng, cø mçi n¨m lµm nhiÖm vô bay ®îc  tÝnh b»ng 01 th¸ng l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ChÝnh   phñ''. §i Ò u   2.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy 01  th¸ng 01 n¨m 2004. §i Ò u   3.   Bé  trëng Bé  Quèc phßng sau khi thèng nhÊt  ý kiÕn víi Bé Néi vô, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi,  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ   trëng  c¬   quan  thuéc   ChÝnh  phñ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản