Quyết định 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
11
download

Quyết định 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   © y  d ù n g   è  27/2000/Q§­B X D   ë x S n g µ y  08 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   V ® i Ò u  ki Ö n  kinh d o a n h   © y  d ù n g x b é  tr ng b é  x © y d ù ng ë ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h v c c tæ  c BX d ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  CP ng 03/2/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  íng dÉn    µnh  ét  è  Òu  ña  Ët Doanh  h  thih m s §i c Lu   nghiÖp; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 30/2000/N§­   µy  CP ng 11/8/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc    á  ét  è  Êy  Ðp  µ  v vi b∙ib m s gi ph v chuyÓn  ét  è  Êy  Ðp  µnh  m s gi ph th ®iÒu  Ön  ki kinh doanh;   ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch  ©y  ùng, Vô   ëng  ô   x d   tr V Ph¸p  Õ. ch quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n "Quy  nh  Òu  ®Þ §i kiÖn  kinhdoanh  ©y  ùng".   xd §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u 3. C¸c  é;  ¬  B c quan ngang  é;  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ; c¬  thu Ch ph   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó; Uû   ¬ c c¸c ® th   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    trung  ng  µ    chøc, c¸ nh©n  ªnquan  ã  ¬ v c¸c tæ     li   c tr¸ch nhiÖ m       tæ chøc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n    
  2. 2 q u y  ® Þ n h  ® i Ò u  ki Ö n kinh d o a n h  x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 27./2000/Q§­BXD   ngµy 08/12      /2000  ña  é  ëng  é  ©y  ùng) c B tr BX d   C¸c  Ünh  ùc  l v kinh doanh  ©y  ùng  x d sau  y     ®© khi kinh doanh ph¶i cã    ®iÒu  Ön  ki (kh«ng  Çn  Êy phÐp): c gi     1.Kinh    doanh  Kh¶o    ©y  ùng; s¸tx d 2.Kinh    doanh  ÕtkÕ   Thi   c«ng  ×nh; tr 3.Kinh    doanh    Thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh. tr I. Ò u ki Ö n kinh d o a n h  K h ¶ o  s¸t © y  d ù n g:  §i  x 1.Cã   Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Ò     v Kh¶o    ©y  ùng; s¸tx d 2. Sö   ông    ng   d lao ®é ph¶ithùc hiÖn      nh  ña      c¸c qui®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   lao ®éng; 3.Sö  ông   d phßng  Ý  th nghiÖm    ôc  ô  ®Ó ph v cho  kinh doanh    kh¶o    ©y  s¸tx dùng  ×  th phßng  Ý  th nghiÖ m     ®ã ph¶i ® îc c«ng  Ën  îp  Èn     nh h chu theo    quy ®Þnh  ¹  ti"Quy  Õ   ch c«ng  Ën  nh phßng  Ý  th nghiÖm   chuyªn  µnh  ©y  ùng" ng x d   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 65/BXD­KHCN   µy  ng 22/3/1995 cña  é  ­   B tr ëng  é  ©y  ùng; BX d 4. Sö   ông    ¹   d c¸c lo im¸y, thiÕtbÞ,  Ët t vµ    Êt cã      v    c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng  × ph¶ithùc hiÖn    v an  lao®é th       c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t i ts 22/ TT­ L§TBXH   µy  ng 08/11/1996  ña  é   c B Lao  ng­  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi vÒ   v X∙    viÖc  íng dÉn  Öc  "H   vi khaib¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy  Ðp  ö  ông    ¹     k v xinc gi ph sd c¸c lo i m¸y, thiÕt bÞ,  Ët   vµ      vt c¸c  Êt  ã  ch c yªu  Çu c nghiªm ngÆt  Ò   toµn    v an  lao ®éng". II. Ò u ki Ö n kinh d o a n h  T hi Õ t k Õ  c « n g  tr× nh:  §i 1.Cã   Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Ò   ÕtkÕ     v Thi   c«ng  ×nh; tr 2.Sö  ông    ng   d lao®é chuyªn m«n    ph¶iqua  o  ¹ovµ    ®µ t   ph¶ithùc hiÖn        c¸c qui®Þnh  ña    c ph¸p luËtvÒ     ng;     lao®é 3.Cã   chøc    tæ  qu¶n  ýchÊtl ng s¶n  È m   ÕtkÕ   l   î   ph Thi   c«ng  ×nh theo quy  tr     ®Þnh   ¹  t iQuy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d (ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ) vµ    c Ch ph   c¸c quy  nh   ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d (ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2000/Q§­BXD   µy  ng 02/8/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng);   B tr BX d 4.Thùc  Ön    Õ       hi c¸cch ®é b¶o  Ó m   ã  ªnquan  hi c li   theo qui®Þnh  ña     c ph¸p  luËt; 5.Ng êiqu¶n  ýdoanh      l  nghiÖp (quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh     ti   3  6  ®Þ sè  03/2000/N§­   µy  CP ng 03/2/2000 cña  Ýnh  ñ) ph¶icã    Ch ph     chøng  chØ  µnh  h
  3. 3 nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh,thùc hiÖn    tr     c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Êp  ch c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   Õt kÕ   thi   c«ng  ×nh  tr ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 23/2000/Q§­BXD   µy  ng 13/11/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d III.§i Ò u ki Ö n kinh d o a n h  T hi c « n g  x © y  l ¾ p    c « n g  tr × nh: 1.Cã   Êy    Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  Ò   ©y  ùng;   vx d 2. Sö   ông    ng   d lao ®é ph¶ithùc hiÖn      nh  ña      c¸c qui®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   lao ®éng; 3. Cã   chøc    tæ  qu¶n  ýchÊt l ng x©y  ùng  l   î   d c«ng  ×nh theo  tr   quy  nh  ¹ ®Þ t i Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d (ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ)  µ  c Ch ph v c¸c  quy  nh   ®Þ qu¶n  ý l  chÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng   î   tr   d (ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 17/2000/ Q§­BXD   µy  ng 02/8/2000 cña  é  ëng  é  ©y  ùng);   B tr BX d 4.Thùc  Ön    Õ       hi c¸cch ®é b¶o  Ó m   ã  ªnquan  hi c li   theo qui®Þnh  ña     c ph¸p  luËt; 5.  ö   ông  Sd phßng  Ý  th nghiÖm     ôc  ô  ®Ó ph v cho  kinh doanh  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh  ×  tr th phßng  Ý  th nghiÖm     ®ã ph¶i ® îc c«ng  Ën  îp  Èn     nh h chu theo  quy  nh   ¹  ®Þ t i"Quy  Õ   ch c«ng  Ën  nh phßng  Ý  th nghiÖm   chuyªn  µnh  ©y  ng x dùng" ban  µnh  Ìm    h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 65/BXD­KHCN   µy  ng 22/3/1995 cña    Bé  ëng  é  ©y  ùng; tr BX d 6. Sö   ông    ¹   d c¸c lo im¸y  µ  ÕtbÞ     v thi   thic«ng  ph¶i®¶m     b¶o  toµn  Ën  an  v hµnh. Sö   ông    ¹   d c¸c lo im¸y, thiÕtbÞ,  Ët t cã      v     yªu  Çu  c nghiªm  ngÆt  Ò     v an toµn    ng  × ph¶ithùc hiÖn    lao®é th       c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t i ts 22/TT­L§TBXH     ngµy 08/11/1996  ña  é   c B Lao  ng­  ¬ng  ®é Th binh vµ  héivÒ   Öc  íng dÉn    X∙    vi "H   viÖc khaib¸o,®¨ng  ý  µ    Êp  Êy  Ðp  ö  ông    ¹      k v xin c gi ph sd c¸c lo im¸y, thiÕtbÞ,      vËttvµ    Êtcã    Çu     c¸cch   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng"; v an  lao®é 7. Ng êitrùctiÕp chØ         huy    thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn  ngµnh  ph¶icã  ×nh ®é     tr   chuyªn m«n  Ò   ©y  ùng    vx d chuyªn ngµnh    ã b»ng    ®ã (c   trungcÊp  ëlªn)vµ  ∙  ùctiÕp tham        tr     ® tr     giathic«ng  ©y  ¾p  èi Óu m ét  x l t  thi   c«ng  tr×nh.C¸c  ¹ thîsö  ông    lo i   d   trong thic«ng  ©y  ¾p     x l c«ng  ×nh ph¶iqua  o  ¹o tr     ®µ t   vµ  ã  c chøng  chØ  Ò   v chuyªn m«n,  ¾ m   ÷ng  Ò   ü  Ëtan  µn    ng.   n v v k thu   to lao®é   IV. u ¶ n  l ý c¸c h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h  x © y  d ù n g:  Q   1. C¸c    doanh nghiÖp, tæ    chøc, c¸ nh©n       khikinh doanh  ©y  ùng    x d ph¶i  ®¶m  b¶o  y       iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c ® ki kinh doanh  ¹    nh  µy, tù chÞu    t i ®Þ qui n    tr¸ch   nhiÖ m   Ò   v s¶n  È m   ña  ×nh;  Þu  ù  Óm     ph cm ch s ki tra,thanh    ña  ¬  tra c c quan  qu¶n  ýx©y  ùng  a  ¬ng  µ  ¬  l  d ®Þ ph v c quan  kh¸ccã  Èm  Òn    th quy theo    nh   qui®Þ cña  ph¸p luËt.   2. C¬     quan qu¶n  ýx©y  ùng    Êp  ã  l  d c¸c c c tr¸chnhiÖ m   chøc  Óm      tæ  ki tra, thanh    Öc  ùc hiÖn    iÒu  Ön  travi th   c¸c ® ki kinh doanh  ©y  ùng  µ  ö  ýc¸c vi   xd v x l     
  4. 4 ph¹m  theo  Èm   Òn  th quy hoÆc     Þ   ¬  ®Ò ngh c quan  ã  Èm   Òn  ö  ýtheo  c th quy x l  ph¸p luËt.    
Đồng bộ tài khoản