Quyết định 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành quy định về việc xây dựng, ban hành và công bố tiêu chuẩn trong ngành bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  æ n g  c ô c tr n g  t æ n g  c ô c b u  ® i Ö n  S è  27/2001/Q§­T C B §  n g µ y     T ë 9 th¸ng 1 n¨ m  2001 B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c  © y  d ù n g, b a n  h µ n h  v µ  x c« n g  b è  tiªu ch u È n  trong n g µ n h  B u   i Ö n ® T æ n g  c ô c  ë ng t æng c ô c b u ® i Ö n tr ­C¨n  Ph¸p  Önh  Êtl ng hµng  ãa  µy    cø  l ch  î   h ng 4/1/2000; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 12/CP  µy  ng 11/3/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng  Öm   ô  nhi v quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é   h vcc tæ  b m¸y  ña  c Tæng   ôc  u   cB ®iÖn; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  v B ch v Vi th«ng; ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  îp    èc  ngh v H t¸cqu tÕ, quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Nay ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n “Quy  nh   Ò   ®Þ v viÖc  ©y  ùng,ban  µnh  µ  xd   h v c«ng  è    Èn  b tiªuchu trong ngµnh  u  iÖn”.   B® §i Ò u   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2:   ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    «ng  µ)Ch¸nh    3: C¸c  (b   v¨n phßng,Ch¸nh    thanh    ô  ëng    tra, tr V c¸c Vô  Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  îp    èc  Õ, Ch Ýnh  ngh v H t¸cqu t   s¸ch  u  iÖn, Kinh  Õ  B®   t K Õ   ¹ch,Tæ   ho   chøc  c¸n  é, Thñ  ëng    n  Þ   ùc thuéc  b  tr c¸c ®¬ v tr   Tæng   ôc  u  cB ®iÖn  µ    v c¸cdoanh  nghiÖp  u  Ýnh    Ôn  B ch ­ Vi th«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                      
 2. Q uy   Þ nh   ® v Ò  vi Ö c x © y  d ù n g, b a n  h µ n h   µ  c«n g  b è   v tiªu c h u È n     trong N g µ n h   u   i Ö n B® (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 27/2001/Q§­TCB§  ngµy 9/1/2001 cña    Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn) c B® C h ¬ n g  I: u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u1:  B¶n  Quy  nh  µy    nh    ®Þ n x¸c ®Þ c¸c nguyªn  ¾c  ¬  t c b¶n  i  íiviÖc  ©y  ®è v   x dùng  µ  v ban  µnh  h Tiªu chuÈn  µnh  µ    Ng v quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi c«ng  è     b tiªu chuÈn  ã  Öu  ùcb ¾t  éc    ông  c hi l   bu ¸p d trongNgµnh  u  iÖn.   B®   §i Ò u2:  C¸c  n  Þ  ùcthuéc Tæng  ôc  u  iÖn, c¸cDoanh  ®¬ v tr     c B®    nghiÖp  u  Ýnh  B ch ­ ViÔn    th«ng (BC­VT),c¸c tæ      chøc  ã  ¹t®éng  ªnquan  n   Ünh  ùc  c ho   li   ®Õ l v BC­ VT, kh¸ch  µng  ö  ông  Þch  ô  h sd d v BC­VT   µ    i  îng  v c¸c ®è t kh¸c tham    µo    gia v ho¹t®éng  ©y  ùng    x d Tiªu chuÈn  µnh  u     Ng ®Ò ph¶i tu©n  ñ  ÷ng    th nh yªu  Çu  c trongQuy  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 3:  Trong  Quy  nh  µy  ét  è    Ö m  îchiÓu    ®Þ n m s kh¸i ni ®  nh sau: 1. TiªuchuÈn: lµtµiliÖu ® îcthiÕtlËp                b»ng  c¸ch tho¶  Ën,do  ét  ¬    thu   m c quan  îc thõa  Ën  ®  nh phª duyÖt  nh»m  cung  Êp  ÷ng  c nh quy  ¾c, híng  Én  t  d hoÆc     Æc   Ýnh  c¸c ® t cho  ÷ng  ¹t®éng  nh ho   hoÆc   Õt  k qu¶  ¹t®éng    ö  ho   ®Ó s dông chung  µ  v lÆp  i  ® lÆp  ¹ nh»m   t ® îc møc     Ëttù tèiu  li  ®¹     ®é tr       trong  ét  m khung c¶nh  Êt ®Þnh. nh   2. Quy  ¹m: lµ tµiliÖu híng dÉn  ùc hµnh    ph           th   hoÆc     ñ tôc cho  Öc  c¸c th     vi thiÕtkÕ,    s¶n  Êt,l¾p  Æt  hoÆc   ö  ông  ÕtbÞ, c«ng  ×nh hoÆc     xu   ®   sd thi     tr   s¶n phÈ m. 3. Tiªu chuÈn  µnh: lµ tiªuchuÈn, quy  ¹m  îc Tæng   ôc  u  iÖn      Ng        ph ®  c B® ban  µnh  íi Öu  ùcb ¾t  éc    ông. h v  hi l   bu ¸p d   4.  Êp   Ën    Èn  èc  Õ  µnh  Ch thu tiªu chu qu t th Tiªu  Èn  µnh:  µ ban  chu Ng l  hµnh  ét    Èn  µnh    ¬  ë  ét    Èn  èc  Õ ¬ng  ¬ng    m tiªuchu Ng trªnc s m tiªuchu qu t t ® hay chÊp  Ën    Èn  èc  Õ  thu tiªuchu qu t (khu  ùc) cã  Öu  ùc nh    Èn  µnh  v   hi l   tiªuchu Ng kÌm  theo viÖc    â m äi    ghir   thay ® æi.   5. Tiªu chuÈn ¬ng  ¬ng: lµ c¸c tiªuchuÈn      t ®        cho  ïng  ét  i îng  ng  c m ®è t nh do    ¬  c¸c c quan    Èn  ãa  tiªuchu h kh¸c nhau    ban  µnh    ÕtlËp  h ®Ó thi   kh¶ n¨ng  thay thÕ  Én    l nhau  ña    c c¸c s¶n  È m,  ph quy  ×nh vµ  Þch  ô.TiªuchuÈn ¬ng  tr   d v    t ® ¬ng  ã  Ó  ã    c th c c¸cthay ® æi  Ò   ×nh    vh thøc vµ  éidung      n  ë møc cho  Ðp. ph Thay  æi  ® cho  Ðp  Ò   ×nh  ph vh thøc  µc¸c thay ® æi  Ò   ×nh  l      vh thøc  kh«ng  lµm  Õn  æi  éi dung, nh      ó, c¸c th«ng    íng  Én    bi ® n    c¸c ghi ch     tinh d bæ sung, vµ    2
 3. c¸c thay ® æi  Ò   ×nh      vh thøc kh«ng  µm    l thay ® æi  Êu  ócvµ    c tr   c¸ch ®¸nh  è      s c¸c ®iÒu  kho¶n. Thay  æi  ® cho  Ðp  Ò   éi dung  µ c¸c thay  æi  Ò   éi dung  ph v n  l    ® v n  kh«ng  lµm cho  ét  iÒu  m® kho¶n  µo    îc chÊp  Ën  n ®ã ®   nh trong    Èn  èc  Õ  tiªuchu qu t (khu vùc)trënªn        kh«ng  Êp  Ën  îctrong TiªuchuÈn  µnh  µ  îcl¹ . ch nh ®      Ng v ng   i 6. Bé   Ën  ¹n th¶o  µ ®¬n  Þ, c¸ nh©n  îc giao nhiÖm   ô  ©y  ùng    ph so   l  v    ®    vx d Dù  th¶o    Èn  µnh    ×nh C¬   tiªuchu Ng ®Ó tr   quan  qu¶n  ýcã  Èm  Òn  Õt l   th quy quy   ®Þnh  Öc  vi ban  µnh. h §i Ò u 4:  1.TiªuchuÈn  µnh  îcx©y  ùng     Ng ®  d theo c¸cph¬ng     ph¸p sau:   ­Ph¬ng    ph¸p tùnghiªncøu  ©y  ùng;      xd ­Ph¬ng    ph¸p so¸txÐt söa  æi;     ® ­Ph¬ng    ph¸p chÊp  Ën    ông    Èn  èc  Õ.   thu ¸p d tiªuchu qu t 2. ViÖc  ©y  ùng    Èn  µnh    xd Tiªuchu Ng theo    ¬ng  c¸cph ph¸p trªnph¶itu©n       thñ c¸cyªu cÇu  Ò   ñ tôc® îcquy  nh  ¹ Ch ¬ng  I ña      v th       ®Þ t  i II  c Quy  nh  µy. ®Þ n 3.  Öc  ©y  ùng  Vi x d Tiªu chuÈn  µnh    Ng theo  ¬ng  ph ph¸p  Êp  Ën    ch thu ¸p dông    Èn  èc  Õ,ngoµic¸c yªu  Çu  Ò   ñ tôc ® îcquy  nh  ¹  ­ tiªuchu qu t      c v th       ®Þ tiCh ¬ng  Iph¶itu©n  ñ thªm      Çu  II   ,  th   haiyªu c sau: ­ B¶n    thuyÕt minh  ©y  ùng    Èn    x d tiªuchu ph¶i bao  å m   éi dung  ©n     g n  ph tÝch kh¶ n¨ng  dông    Èn  èc  Õ  ë  Öt nam,  ë  lùa chän    ¸p  tiªuchu qu t   Vi   s cø    tiªu chuÈn  èc  Õ  µ  ë  lùachän  ¬ng  qu t v s cø    ph ph¸p chÊp  Ën.   thu ­ C¸c    Õn  ng  ãp    ý ki ®ã g trong qu¸ tr×nh tr cÇu    Õn       ng  ý ki ph¶inªu  â  îc   r®   tÝnh    ùc,tÝnh ¬ng  ¬ng  ña  x¸cth   t ® c b¶n  Þch,tÝnh  îp lýcña    d   h    c¸cthay ® æi  Ò     v h×nh thøc vµ  éidung.   n  4. Tæng   ôc  u  iÖn    c B® khuyÕn  Ých  Öc  ©y  ùng  µ  kh vi x d v ban  µnh  h Tiªu  chuÈn  µnh  ng  êib»ng  tiÕng ViÖtvµ  Õng Anh. Ng ®å th   c¶      ti   5. C¬     quan  qu¶n  ýcã  Èm  Òn  ã  Ó  l   th quy c th cho  Ðp  n  ph ®¬ gi¶n hãa  ñ    th tôc  ©y  ùng    Èn  x d tiªuchu theo  ¬ng  ph ph¸p  Êp  Ën  dông    Èn  ch thu ¸p  tiªuchu quèc  Õ    Ðt thÊy  t khix   kh«ng  ã  Êt kú  c b   thay ® æi  µo    n hoÆc   ã  ÷ng  c nh thay ® æi    ë møc  cho  Ðp  Ò   Æt   éidung. ph v m n  §i Ò u    5: 1. Trong  ÷ng  êng  îp  Çn  Õt,Tæng   ôc  u  iÖn  nh tr hc thi   c B® quyÕt  nh   ®Þ c«ng  è      Èn  Öt nam,    Èn  ña    µnh  b c¸c Tiªuchu Vi   tiªuchu c c¸c Ng kh¸c,tiªuchuÈn     nícngoµivµ    Èn  èc  Õ  µb ¾t  éc    ông      tiªuchu qu t l   bu ¸p d trong Ngµnh  u  iÖn.   B® 2. Quy Õt  nh    ®Þ c«ng  è  ¾t  éc  dông  ã  Ó  b b bu ¸p  c th bao  å m   ÷ng    g nh ghi chó  Ò   éidung  v n  thay ® æi  µ  ã  Ó    v c th kh«ng  Ìm  k theo néidung  ô  Ó  ña       c th c tiªu chuÈn.  3
 4. §i Ò u 6:  1.TiªuchuÈn Ngµnh       bao  å m     ¹ng    Çu  g c¸cd yªu c nh»m   ùc hiÖn  Ö m   th   nhi vô qu¶n  ýnhµ  íc cña  l  n  Tæng   ôc  u  iÖn  i  íichÊt l ng  Ët t  ÕtbÞ, c B® ®è v    î v  , thi     m¹ng íi dÞch  ô  l , v BC­VT  µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn: v t s v«  ® a) Yªu  Çu  Ò   Êtl ng m¹ng íi µ  Þch  ô;   c v ch  î   l  d v v  b) Yªu  Çu  ªnquan  íkh¶    c li   t  i n¨ng  ïng ho¹t®éng  ÷a c¸cnhµ  c   gi     khaith¸c;     c) Yªu  Çu  Ò   toµn  ®iÖn,bøc  ¹,vv.)    c v an  (   x  ,møc    ©y  Ôu  iÖn  õ, ®é g nhi ® t  kh¶  n¨ng  ¹t®éng  ×nh  êng  ña  Ëtt  ÕtbÞ, m¹ng íi µ  Þch  ô; ho   b th c v  ,thi     l  d v v d) C¸c  ¹ng    Çu    d yªu c kh¸cdo    Tæng  ôc  u  iÖn  c B® quy  nh  ®Þ theo    Çu  yªu c qu¶n  ýtrongtõng thêikú. l       Ph¹m      cÇu  vic¸c yªu  cho  ét  è  i îng tiªuchuÈn    ô  Ó  îcquy  m s ®è t     ho¸ c th ®   ®Þnh  ¹    ô  ôc 1, Phô  ôc 2, Phô  ôc 3, Phô   ôc 4  µ  ô  ôc 5. Tæng   t i Ph l     c¸c l   l   l   v Ph l     côc  u  iÖn  B® quy  nh    cÇu  ô  Ó  ®Þ c¸c yªu  c th kh¸c tuú theo  õng  ¹  Ët t  Õt    t lo i  ,thi   v bÞ, m¹ng íi µ  Þch  ô  µ    l  d v v v theo yªu cÇu     qu¶n  ýtrongtõng thêikú. l       2. C¸c  ¹ng  cÇu    d yªu  kh¸c (c¸cyªu  Çu    Õtcho  ÕtkÕ,  Õ   ¹o,lùa     c chiti   thi   ch t     chän  ÕtbÞ,  thi   khai th¸c,b¶o  ìng,vv.)thuéc  ¹m      Èn  ¬  ë        d    ph vi tiªuchu c s do doanh  nghiÖp  BC­VT  ©y  ùng  xd theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Ph¸p  Önh  Êt l ng hµng  l ch  î   hãa.C¸c  ¹ng  cÇu  µy  òng  ã  Ó  îc® a  µo  Çn  ô  ôctham    d yªu  nc c th ®   v ph Ph l   kh¶o  cña    Èn  µnh,n Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt. Tiªuchu Ng   x  c thi   TiªuchuÈn  ¬  ë    c s kh«ng  îctr¸víi ®         Èn  µnh. i Tiªuchu Ng C h ¬ n g  II c¸c Yªu c Ç u  c h u n g  ® è i v íi  tiªu h u È n  N g µ n h  c §i Ò u 7:  Tiªu chuÈn  µnh    Ng bao  å m   ét  è  èithiÓu    cÇu  ü  Ëtphôc  g m s t  c¸c yªu  k thu   vô  ùctiÕp  ôc    tr   m tiªuqu¶n  ýnhµ  íccña  l  n  Tæng   ôc  u  iÖn  c B® trong lÜnh  ùc    v BC­VT  µ  îc®Þnh îng ë  v®  l   møc  èi Óu. t  thi §i Ò u    8:  Tiªu chuÈn  µnh    Ng ph¶i ® îc x©y  ùng     d theo nguyªn  ¾c  t  ô  éc t Ý ph thu   nhÊt vµo  ét    m c«ng  Ö   ô  Ó  ngh c th nh»m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  t  ki thu l   i s¸ng t¹ovµ     ® æi  íic«ng  Ö.  m  ngh Trong  êng  îp ph¶ilùa chän,c«ng  Ö   îc lùa chän  tr h       ngh ®     ph¶ilµ c«ng  Ö   ∙     ngh ® hoÆc   ã  Òu  Òm  c nhi ti n¨ng  îc chÊp  Ën  éng  i   ®  nh r r∙ trªn thÞ  êng  tr nh»m   ¶m   ® b¶o  ù  ñ  ng  s ch ®é cho doanh nghiÖp  µ  êi sö  ông  v ng   d trongviÖc  ùachän  ÕtbÞ  µ  Þch  ô.   l  thi   v d v §i Ò u    9: TiªuchuÈn  µnh  ©y  ùng  íiph¶i®¶m     Ng xd m    b¶o    c¸cnguyªn t¾c    sau: ­ §¶m     b¶o cho  Ö   èng  h th Tiªu chuÈn  µnh    Ng kh«ng  © u   Én  µ  ïng m thu v tr   lÆp  Ò   ÷ng    Çu  ü  Ët; v nh yªu c k thu 4
 5. ­ C¸c yªu  Çu  ü  Ët trong  c k thu   Tiªu chuÈn  µnh    Ng ph¶i cã    kh¶ n¨ng  o   ® kiÓm,  ¸nh    îcm ét  ® gi¸®   c¸ch kh¸ch quan;     ­ C¸c    Çu  ü  Ëttrong TiªuchuÈn  µnh    yªu c k thu      Ng ph¶i® îcdiÔn  tchÝnh     ®¹   x¸c,sóc  Ých  µ  n  Üa;   t v ®¬ ngh ­ C¸c    yªu  Çu  ü  Ët trong  c k thu   Tiªu chuÈn  µnh    Ng ph¶i ® îc thÓ  Ön  íi    hi d   d¹ng      Þgií h¹n  c¸cgi¸tr     hoÆc     Þ danh  nh  Ìm  i gi¸tr   ®Þ k theo    Þdung      gi¸tr   saicho phÐp. C h ¬ n g  III   T h ñ  t ô c  x © y  d ù n g  tiªu h u È n  n g µ n h  c §i Ò u    10:   Trªn c¬  ë    ¹ng  cÇu    s c¸c d yªu  quy  nh  ¹  Òu      i t ng quy  nh   ®Þ ti§i 6, c¸c ®è  î   ®Þ t¹  Òu  ®Ò u   ã  Ó    Êt c¸c Tiªu chuÈn  µnh  Çn  ©y  ùng  i§i 2  c th ®Ò xu       Ng c x d theo  m Éu   quy  nh  ¹ Phô  ôc6. ®Þ t  i l  C¸c Tiªu chuÈn  µnh  Çn  ©y  ùng    Ng c xd ph¶i® îc Tæng   ôc  u  iÖn       c B® phª duyÖt. §i Ò u 11:  M äi    Êt vÒ     Èn  µnh  Çn  ©y  ùng  ®Ò xu   Tiªuchu Ng cxd ph¶ithÓ  Ön  îcsù    hi ®   cÇn  Õtvµ  Ýnh  thi   t kh¶    thi bao  å m: , g ­Tªn  ù     D th¶o tiªuchuÈn  µ  ôc  ch  ©y  ùng;    vm ®Ý x d ­Néi dung,ph¹m      ông  µ  i t ng bÞ  iÒu       vi¸p d v ®è  î   ® chØnh; ­TµiliÖu kü  Ëtcã  ªnquan.       thu   li     §i Ò u 12:  ThuyÕt  minh  ôc  ch  ©y  ùng    Èn  µnh  m ®Ý x d Tiªuchu Ng ph¶inªu  â:  r ­ B¶n  Êt vµ    ch   quy    ña  Ên    Çn  îc Nhµ   íc qu¶n  ývÒ   Æt   m« c v ®Ò c ®  n  l  m kü  Ët; thu ­§¸nh      gi¸nhu  Çu  µ  c v møc    ®é qu¶n  ýNhµ   íc; l  n ­M ôc    ô  Ó  ña    tiªuc th c qu¶n  ýnhµ  íc. l  n §i Ò u 13:  ViÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch biªnso¹n m ét    Èn  µnh  xd k ho       Tiªuchu Ng bao  å m:    g x¸c ®Þnh  éidung    Õtvµ  èil ng c¸cc«ng  Öc  Çn  ùc hiÖn,nhu  Çu  Ò   n  chiti   kh  î     vi c th     cv thêigian,nh©n  ùcvµ  µichÝnh.     l   t  K Õ   ¹ch    ¹n Tiªu chuÈn  µnh  ho biªnso     Ng ph¶i® îcTæng  ôc  u  iÖn       c B® phª duyÖt. 5
 6. §i Ò u 14:  1.ViÖc    ¹n TiªuchuÈn  µnh    biªnso     Ng ph¶itËp    trungvµo  ét  è  ©u  ñ    m s kh ch yÕu  sau: ­Nghiªncøu,tæng  îp c¸cyªu cÇu  ü  Ët® Æc   ng;       h     k thu   tr ­ Nghiªn cøu, lùa chän           c¸c yªu  Çu  ü  Ët thiÕtyÕu    ¬  ë    c k thu     trªnc s c¸c m ôc    tiªuqu¶n  ýnhµ  íc; l  n ­§èichiÕu  íi ùc tÕ  ¹ng íi u  Ýnh   Ôn     v  th   m l   ch B ­Vi th«ng  ÖtNam; Vi   ­ §èichiÕu  íic¸c Tiªu chuÈn  µnh, c¸c quy  nh  ang  ã  Öu  ùc    v      Ng    ®Þ ® c hi l   cña Tæng   ôc  u  iÖn  µ    b¶n  c B® v c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtcã  ªnquan  ña  lu   li   c Nhµ   íc. n 2. Trong    ×nh biªnso¹n c¸c yªu cÇu  ü  Ët,cho  Ðp    qu¸ tr         k thu   ph tham  Õu  chi ®Õ n       Èn  µnh  ang  ã  Öu  ùc,vµ      Èn  ∙  îcTæng   c¸cTiªuchu Ng ® c hi l   c¸ctiªuchu ® ®   côc  u  iÖn  B® c«ng  è  ¾t  éc    ông  b b bu ¸p d trongngµnh  u  iÖn   B® K Õt  qu¶  ña    o¹n    ¹n lµDù   c giai® biªnso     th¶o tiªuchuÈn  µnh    Ng §i Ò u 15:  Dù   th¶o TiªuchuÈn  µnh  Çn     Ng c ph¶i® îcgöi®i      Õn  ña    i t       xiný ki c c¸c ®è  ­ îng cã  ªnquan  n   Öc    ông    Èn  èi Óu hailÇn.   li   ®Õ vi ¸p d tiªuchu t  thi     Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën  îc Dù   th   15  l vi k t ng nh ®  th¶o    tiªu chuÈn  µnh, ®¬n      ©n  îc hái ý  Õn  ã  Ng   vi,c¸c nh ®     ki c tr¸chnhiÖ m     êichÝnh    tr¶l   thøc b»ng      v¨n b¶n  í®¬n  Þ  öixiný  Õn. t  i v g     ki Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khih Õt  êih¹n  7  l vi k t     th   nªu trªn,n Õu  n     ®¬ vÞ, c¸ nh©n  îc hái ý  Õn     ®     ki kh«ng  ã  b¶n    êichÝnh  c v¨n  tr¶l   thøc  ×  th xem     nh ®ång    íi éidung  ù   ýv     n D th¶o tiªuchuÈn  µnh.    Ng §i Ò u 16:  Hå   ¬  öikÌm  ù   sg  D th¶o    Èn  µnh    ng  Çu    Õn  tiªuchu Ng ®Ó tr c ý ki ph¶ibao    gå m     µiliÖu sau: c¸ct     ­Dù     th¶o tiªuchuÈn;    ­ ThuyÕt minh  ù   D th¶o    Èn. Yªu  Çu  i  íiThuyÕt  tiªuchu   c ®è v   minh  ù  d th¶o tiªuchuÈn  îcquy  nh  ¹ Phô  ôc7;    ®  ®Þ t  i l  ­K Õ   ¹ch x©y  ùng    Èn;   ho   d tiªuchu ­ C¸c    Èn  èc  Õ    tiªuchu qu t trong tr ng  îp x©y  ùng    Èn   ê h   d tiªuchu theo  ­ ph ¬ng  ph¸p chÊp  Ën    ông    Èn  èc  Õ;   thu ¸p d tiªuchu qu t ­ C¸c  Çn  ã  ªnquan  ña    Èn  èc  Õ, níc ngoµi vµ    µi   ph c li   c tiªuchu qu t       c¸c t   liÖu kü  Ët® îctham    thu     kh¶o trong b¶n    thuyÕtminh    Èn;   tiªuchu ­ PhiÕu  ng  Çu    Õn.M É u   Õu  ng  Çu    Õn  îcquy  nh  ¹   tr c ý ki   phi tr c ý ki ®   ®Þ t  i Phô  ôc8. l  6
 7. §i Ò u 17: Ngoµi c¸c néi dung      quy  nh  ¹  Òu    å   ¬  Ò   öa  æi    ®Þ ti §i 16, H s v s ® bæ sung  dù th¶o    Èn    éi  ng  tiªuchu ®Ó H ®å nghiÖ m  thu    Êp  Õt  nh    öa  c¸c c quy ®Þ c¸c s ® æi    bæ sung  Çn  Õtph¶ibao  å m   c thi     g thªm: ­C¸c    Õn  ng  ãp;   ý ki ®ã g ­ThuyÕt    minh  Öc  Õp thu,c¸csöa  æi    vi ti       ® bæ sung  ∙  ùc hiÖn  i víi ® th   ®è     dù  th¶o tiªuchuÈn.    §i Ò u 18:  1. Trªn c¬  ë  å   ¬  Ò   öa  æi        sHsvs ® bæ sung  ù  d th¶o    Èn, Héi ®ång   tiªuchu     nghiÖ m      Êp  Õt  nh    öa  æi    thu c¸cc quy ®Þ c¸cs ® bæ sung  Çn  Õtm ét  c thi   c¸ch cô    thÓ theo  nguyªn t¾c  ng  Ën.M É u   Õu  ¸nh    ù    ®å thu   phi ® gi¸d th¶o    Èn  µ  tiªuchu v m Éu     biªnb¶n  äp  éi ®ång  ¸nh    îc quy  nh  ¹  ô  ôc 9  µ  ô  ôc h H  ® gi¸®   ®Þ tiPh l   v Ph l   10. 2. §èivíic¸c yªu  Çu  ü  Ëtm µ   éi ®ång         c k thu   H   nghiÖ m       Êp  thu c¸c c kh«ng  phª  Èn  îc theo  chu ®  nguyªn  ¾c  ng  Ën, C¬   t ®å thu   quan  qu¶n  ý c¸c cÊp    l    tæ chøc  ×m    t gi¶i ph¸p vµ  Õt ®Þnh    öa  æi,bæ     quy   c¸cs ®   sung  Çn  Õt. c thi §i Ò u 19:  Ngoµi c¸c néidung      quy  nh  ¹  Òu    å   ¬  ©y  ùng  ù  ®Þ ti §i 17, H s x d d th¶o    tiªu chuÈn  ép  ¬   n C quan  qu¶n  ýcã  Èm  Òn  l   th quy ph¶ibao  å m     g thªm B¶n thuyÕt  minh  Öc  Õp      öa  æi    vi ti thu,c¸c s ® bæ sung  ∙  ùc  Ön  i  íidù  ® th hi ®è v   th¶o    tiªu chuÈn theo  Õt  Ën  ña  éi  ng  k lu c H ®å nghiÖ m   vµ  ña  ¬   thu  c C quan  qu¶n  ýcã  l  thÈm  Òn. quy §i Ò u 20: Hå   ¬    Öt ban  µnh  ù   s phª duy   h D th¶o tiªuchuÈn     ph¶ibao  å m:   g ­Tê  ×nh cña  ô    tr   V Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  îp    èc  Õ      ãm  ngh v H t¸cqu t b¸o c¸o t t¾t qu¸ tr×nh x©y dùng tiªu  chuÈn, kÕt qu¶ thÈm  ®Þnh  cña Héi ®ång  nghiÖ m  thu  Êp  µnh,    Êt cña  ô   c Ng ®Ò xu   V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  îp    v H t¸c quèc  Õ  Ò   Öc  t v vi ban  µnh; h ­ Biªn b¶n    nghiÖ m  thu  ù   D th¶o    Èn  ña  éi  ng  tiªuchu c H ®å nghiÖm     thu cÊp  µnh; Ng ­B¶n  ù    d th¶o TiªuchuÈn  µnh.    Ng C h ¬ n g  IV C H Ê P  T H U Ë N  ¸P D ô N G  TI£ U C H U È N  Q U è C  T Õ  (K H U  V ù C) §i Ò u 21:  Tæng   ôc  u  iÖn  c B® khuyÕn  Ých  Öc  Êp  Ën  dông  kh vi ch thu ¸p  c¸c    tiªu chuÈn  èc  Õ  qu t trong viÖc  ©y  ùng    Èn  µnh.   xd Tiªuchu Ng 7
 8. §i Ò u    22: Tiªu chuÈn  èc  Õ  îc lùa  än  µm  ¬  ë    qu t ®   ch l c s cho  Öc  ©y  ùng  vi x d Tiªu  chuÈn  µnh  Ng ph¶itho¶ m∙n      Ý      c¸ctiªuch sau: ­Kh«ng    íi     tr¸v   quy  nh  Ön  µnh  ña  i c¸c ®Þ hi h c Tæng  ôc  u  iÖn; c B® ­Phï hîp víi ôc           m tiªuqu¶n  ýcña  l  Tæng  ôc  u  iÖn. c B® §i Ò u 23:  Tæng  ôc  u  iÖn  c B® khuyÕn  Ých  Öc  ùa chän      Èn  èc  Õ  kh vi l   c¸ctiªuchu qu t ®∙  îcnhiÒu  èc    Êp  Ën    ông  íihiÖu  ùcb ¾t  éc    ông  µ  ®  qu gia ch thu ¸p d v  l  bu ¸p d v c¸c tiªuchuÈn  èc  Õ     qu t cho    Ö   èng  Ôn  c¸c h th vi th«ng  µn  Çu  to c (khu  ùc) m µ   v  ViÖtNam     tham gia. §i Ò u 24: Khi  ©y  ùng  x d Tiªu chuÈn  µnh    ¬  ë  Êp  Ën  dông      Ng trªn c s ch thu ¸p  tiªu chuÈn  èc  Õ  ¬ng  ¬ng,  éi dung  ña    Èn  èc  Õ  îc chuyÓn  qu t t ® n  c tiªuchu qu t ®   thµnh  éidung    Èn  µnh  n  Tiªuchu Ng theo m ét    trongn¨m  ×nh    h thøc: ­H×nh    thøc dÞch    nguyªn vÑn    (translat ; ion) ­H×nh    thøc bao  µ m     h hay  tham  Õu  chi (inclus     ionor reference); ­H×nh    thøc biªnso¹n l¹(redraf ing)       i t; ­H×nh    thøc t¸ b¶n     i (completereprint ;   ) ­H×nh    thøc trang b×a  èc        qu gia(cover­ sheet). C¸c  ×nh  h thøc  Êp  Ën    ông    Èn  èc  Õ  ch thu ¸p d tiªuchu qu t nªu    îcquy  trªn®   ®Þnh    Õtt¹ c¸c§iÒu          díi y. chiti       i 25,26,27,28,29    ®© §i Ò u 25:  1. H×nh    thøc  Þch  d nguyªn  Ñn  µ h×nh  v l  thøc  Êp  Ën  dông  ch thu ¸p  trong  ®ã     Èn  èc  Õ  îcdÞch  änvÑn  tiªuchu qu t ®   tr   sang  Õng  Öt hoÆc   ã  Ìm  ti Vi   c k theo  c¸c thay  æi    ® cho  Ðp  Ò   ×nh  ph vh thøc  µ  éi dung  Õu  Çn  Õt.C¸c  vn  n c thi   thay  ® æi  µy  îc® a  µo  n ®   v ngay  sau      iÒu  c¸cc¸c® kho¶n  Þ  b thay ® æi.     2. B¶n    Èn  Þch  tiªuchu d nguyªn  Ñn  îc ban  µnh  íitrang  ×a  ña  v ®  h v  b c Tæng   ôc  u  iÖn, lêinãi ®Ç u   ña  c B®      c Tæng   ôc  u  iÖn  µ  Ìm  c B® v k theo  Quy Õt  ®Þnh ban  µnh  ña  h c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  u  iÖn. c B®   3.   èivíitr ng  îp ban  µnh   §     ê h   h song  ÷  ng (ng«n  ÷  Ýnh  ña    ng ch c Tæ chøc  Tiªu chuÈn    ho¸  èc  Õ  µ  Õng  Öt),ph¶icã  qu t v ti Vi     th«ng  b¸o  Ò     Þ ph¸p  ý v gi¸tr   l  cña nguyªn  b¶n  hoÆc   ña  c b¶n  Þch  d trong tr ng  îp  ã    ê h c nghi ngê   hay tranh  chÊp  c¸ch    Þch, n Õu  do  biªn d   kh«ng  ã  c th«ng  b¸o  µy  ×    n th hai b¶n  ã    Þ c gi¸tr   ph¸p lýngang     nhau. 4. Lêi nãi ®Ç u,      ó, th«ng    íng  Én        c¸c ghi ch   tinh d bæ sung ph¶i lµ song     ng÷  trongb¶n    song  ÷. ng 5.B¶n  n  ÷    ®¬ ng ph¶ichØ  â ng«n  ÷  ña    r  ng c b¶n  èc. g 8
 9. 6. C¶    b¶n  n  ÷  µ  ®¬ ng v song  ÷  ng ph¶icã      ó  ãi râ  ÷ng    c¸c ghi ch n   nh thay  ® æi  Ò   v biªn tËp    hay  ü  Ët.Nh÷ng  k thu   thay  æi  µy  ® n ph¶i ® îc ® a      ngay    sau nh÷ng  iÒu  ® kho¶n  ã  ªnquan  í vµ  c li   t   ph¶i® îcchØ  â b»ng  i    r  c¸ch ®¸nh  Êu      d “*” bªn  Ò  ña  iÒu  lc ® kho¶n    ®ã hoÆc   îcchØ    ®  ra trong lêi ãi®Ç u.     n 7.Møc   ¬ng  ¬ng  ña    Èn  ô  éc vµo  Ýnh  Êt,néidung    ®é t ® c tiªuchu ph thu   t ch     cña      ó  îcbæ   c¸cghich ®   sung  thªm  µ  v ph¶ighirâ trong lêi ãi®Ç u.          n §i Ò u 26:  1.  ×nh  H thøc bao  µ m   h hay tham   Õu  µ h×nh  chi l   thøc  Êp  Ën    ch thu ¸p dông trong ®ã     Tiªu chuÈn  µnh    Ng sao  Ðp  ch hay tham  Õu  chi nguyªn  Ñn    v tiªu chuÈn  èc  Õ  íi ïng lÜnh  ùc    ông.Theo  ×nh  qu t v   c  v ¸p d   h thøc bao  µ m     h hay tham  chiÕu,tiªuchuÈn  èc  Õ  îcban  µnh  íi ¹ng  ét  é  Ën  ña    Èn     qu t ®   h d  d m b ph c Tiªuchu Ngµnh. 2. N Õ u     Tiªu chuÈn  µnh    Ng sao  Ðp  ch hay tham  Õu  chi nguyªn  Ñn    v tiªu chuÈn  èc  Õ  íicïng  Ünh  ùc  dông  ng    Ëp  n   c¸c ®èi îng qu t v   l v ¸p  nh ®Ò c ®Õ c¶    t  kh¸ccha  îcbao  µ m     ®  h trong tiªuchuÈn  èc  Õ  × tiªuchuÈn  èc  Õ    ­    qu t th     qu t ®ã ® îcxem   µ® îcchÊp  Ën    ông    l    thu ¸p d nguyªn vÑn.   3.   Õ u    N Tiªu chuÈn  µnh    Ng sao  Ðp  ch hay tham  Õu  chi nguyªn  Ñn    v tiªu chuÈn  èc  Õ  íicïng lÜnh  ùc    ông  ng    qu t v     v ¸p d nh bæ sung  ét  è  cÇu  m s yªu  kh¸c  cña  ïng  i îng    Èn  ãa  ×    Èn  èc  Õ    îc xem   µ ® îc c ®è t tiªuchu h th tiªuchu qu t ®ã ®   l    chÊp  Ën    ông  thu ¸p d nguyªn vÑn.   4. N Õ u   ét    Èn  µnh    m tiªuchu Ng tham  Õu  n   ét    Èn  èc  Õ  chi ®Õ m tiªuchu qu t cã  ¹m      ông  éng  ¬n  ×    Èn  èc  Õ    ph vi¸p d r h th tiªuchu qu t ®ã kh«ng  îcxem   µ®∙  ®  l  ® îcchÊp  Ën    thu nguyªn vÑn.   §i Ò u 27:  1. H×nh    thøc biªnso¹n l¹ lµh×nh        i thøc chÊp  Ën    ông  ng  ã      thu ¸p d nh c biªn so¹n l¹    itrong ®ã     iÒu  ,   c¸c® kho¶n  Þ  öa  æi  îcghirâ. bs ® ®   2. Trong  êng  îp    ¹n l¹     tr h biªn so   iTiªu chuÈn  èc  Õ  îc tr×nh bµy  ,  qu t ®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c Tæng  ôc  u  iÖn. c B®   §i Ò u 28:  1.H×nh    thøc t¸ b¶n  µh×nh     i l  thøc chÊp  Ën    ông    thu ¸p d trong ®ã   éidung    n  chÝnh  ña    Èn  èc  Õ  îct¸ b¶n  c tiªuchu qu t ®   i   nguyªn vÑn  Ìm    (k theo  hoÆc   kh«ng  kÌm  theo b¶n  Þch).   d   2.       Èn  èc  Õ   Khitiªuchu qu t (khu  ùc)® îct¸ b¶n  µnh    Èn  µnh  v    i   th Tiªuchu Ng th×    Èn    îcban  µnh  íitrang b×a, lêinãi®Ç u   ña  tiªuchu ®ã ®   h v         c Tæng  ôc  u  cB ®iÖn  µ  Ìm  v k theo  Quy Õt  nh  ®Þ ban  µnh  ña  h c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  u  cB ®iÖn.   3. C¸c    ó  µ      ghi ch v c¸c th«ng    íng  Én  tinh d cho  õng  iÒu  t ® kho¶n  ô  Ó, c th   n Õu  ã,ph¶i® îc® a  c      ngay  ¹ c¸c®iÒu  t    i kho¶n  ã  ªnquan. c li   9
 10. §i Ò u 29:  1. H×nh    thøc trang b×a  èc    µh×nh      qu gia l   thøc chÊp  Ën    ông    thu ¸p d trong  ®ã     Èn  èc  Õ  îcg ¾n   Ìm  tiªuchu qu t ®   k nguyªn vÑn  íitrang b×a  ña    v    c Tæng  ôc  c B u  iÖn  ïng  ® c Quy Õt  nh   ®Þ ban  µnh  ña  h c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  u  cB ®iÖn. 2. Quy Õt  nh  Ò   Öc  Êp  Ën    ông    Èn  èc  Õ,c¸cghi   ®Þ v vi ch thu ¸p d tiªuchu qu t       chó,c¸cth«ng    íng dÉn,n Õu  ã,ph¶i® îc® a  µo     tinh     c      v ngay    trªntrang b×a.   C h ¬ n g  V T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 30:  Vô  Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  îp    èc  Õ  éc  ngh v H t¸cqu t thu Tæng   ôc  u  iÖn  cB® chÞu tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, tæ    h    chøc  µ  v gi¸m    ¹t®éng  ©y  ùng  µ    s¸tho   xd v ban hµnh    Èn  tiªuchu trong ngµnh  u  iÖn    B® theo Quy  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 31:  M äi  n   Þ   éc  ®¬ v thu Tæng   ôc  u  iÖn  ã  c B® c tr¸ch nhiÖ m     tham gia  ¹t ho   ®éng  ©y  ùng    Èn  µnh  xd tiªuchu Ng trong ph¹m      vichøc n¨ng  µ  Öm   ô  îc v nhi v®  giao. §i Ò u 32:  Bé  Ën  ¹n th¶o TiªuchuÈn  µnh  Þu  ph so      Ng ch tr¸chnhiÖ m:   ­Nghiªncøu  ©y  ùng  ù      xd d th¶o tiªuchuÈn;    ­Tæ     chøc      Õn  Ò   ù  xiný ki v d th¶o tiªuchuÈn;    ­ChuÈn  Þ  å   ¬  Ìm  ù    b H s k d th¶o göi®i      Õn;     xiný ki ­ Tæ     chøc    c¸c buæi  äp    t® îcsù  ng  Ën  i víi ù  h ®Ó ®¹     ®å thu ®è     th¶o n Õu   d   cÇn  Õt; thi ­ ChuÈn  Þ   å   ¬  Ò   öa  æi      bHsvs ® bæ sung  ù  d th¶o    Èn  ×nh  éi tiªuchu tr H  ®ång nghiÖ m      Êp; thu c¸cc ­ ChuÈn  Þ   å   ¬  ©y  ùng    Èn  ép  ¬     bHsx d tiªuchu n C quan qu¶n  ýcã  Èm   l   th quyÒn. §i Ò u    33: Trong  ÷ng  êng  îp cÇn  ÕtTæng  ôc  u  iÖn  ã  Òn  cÇu  nh tr h  thi   c B® c quy yªu  c¸cdoanh    nghiÖp BC­VT  ©y  ùng  ù  xd d th¶o tiªuchuÈn  µ  ×nh Tæng  ôc  u     v tr   cB ®iÖn xem  Ðt ban  µnh. x  h 10
 11. C h ¬ n g   VI  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 34:  Quy  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  kÓ   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15    t  k  M äi  quy  nh    íi   ®Þ tr¸v   b¶n  µy  u   Þ    á. i v¨n n ®Ò b b∙i b §i Ò u 35: Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi n cv m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¶nh  íiTæng   ôc  u  iÖn    Þp  êixem   Ðt    v  c B® ®Ó k th   x bæ sung hoÆc   öa  s ® æi. 11
 12. P h ô  l ô c 1 Yªu c Ç u  c ô  th Ó  ® è i v íi  Tiªu c h u È n  N g µ n h  v Ò  thi Õt b Þ   ® Ç u  c u è i thuª b a o  v µ  thi Õt b Þ  v « tuy Õ n 1.  ¹m        Çu  ü  Ëtvµ  ôc     Ph vic¸cyªu c k thu   m tiªuqu¶n  ýNhµ   íc®èi víi Õt l  n     thi   bÞ  u   èithuªbao  µ  ÕtbÞ  tuyÕn ®Ç cu     v thi   v«  1.1.   Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m   ¶m   c k thu   ® b¶o  toµn  µ  an  v søc  áe  kh cho  êisö  ng   dông  µ  v cho  ©n    ña    µ  nh viªnc c¸cnh khaith¸c   Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc  tham  Õu  chi ®Õ n     c¸c Tiªu chuÈn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu  toµn  Ò   iÖn  µ      Ng th h   c an  v® v c¸c yªu  Çu  Ò   toµn  c v an  kh¸c nh  èc  m     s © thanh  (acousticshock),an  µn  ¬  äc      to c h (®é  Òn  ÷ng  b v trongsö  ông,kh«ng  ã    ¹nh s ¾c),b¶o  Ö    d   c c¸cc     v con  êi®èi víi ng       bøc  ¹  iÖn  õ  x® t (th«ng  qua    Öu  c¸c hi øng  Öt vµ  nhi   kh«ng  Öt cña  nhi   bøc  ¹ x  kh«ng  ã    ông    ãa) vµ  toµn  i  íibøc  ¹ laser®Ó   ¶m   c t¸cd ion h   an  ®è v   x    ® b¶o    an toµn  µ  v søc  áe  kh cho  êisö  ông  µ  ng   d v cho  ©n    ña    µ  nh viªnc c¸cnh khaith¸c.   1.2.Yªu  Çu  ü  Ët nh»m   ¶m     c k thu   ® b¶o kh¶ n¨ng  ¬ng  Ých  iÖn  õ tr t th ® t ­ êng Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc  tham  Õu  chi ®Õ n       Èn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu  Ò  ¬ng  Ých  iÖn  õ tr c¸c Tiªuchu Ng th h   c vt th ® t ­ êng nh»m   ¶m   ® b¶o    ÕtbÞ   ã  c¸c thi   c kh¶  n¨ng  èng  Ôu  Ých  îp vµ  ch nhi th h   møc   bøc  ¹ kh«ng  ©y  Ôu  x  g nhi (kh«ng  ¶nh  ëng) ®Õ n   ¹ng  Ôn  h   m Vi th«ng c«ng  éng  c vµ    ÕtbÞ  iÖn  ökh¸c. c¸cthi   ® t  1.3.Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m     c k thu   b¶o  Ö   ¹ng íi i víi   vm l       ¶nh  ëng  ã  ¹i ®è c¸c h ch Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc   tham  Õu  chi ®Õ n     c¸c Tiªu chuÈn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu    Ng th h   c nh»m   ¶m   ® b¶o  ÕtbÞ   thi   kh«ng  ©y  ¹iho¹t®éng  ña  ¹ng íi òng    g h    cm l c nh kh«ng  îcsö  ông    Öch  µi ® d sail t  nguyªn m¹ng  n     ®Õ møc  ©y    g ra suy gi¶m  Êtl ng kh«ng  Ó  Êp  Ën  îc. ch  î   th ch nh ® 1.4.Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m   ¶m     c k thu   ® b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶ phæ   Çn  è  ts v«  Õn  iÖn tuy ® Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc   tham  Õu  chi ®Õ n     c¸c Tiªu chuÈn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu    Ng th h   c nh»m   ¶m   ® b¶o  ÕtbÞ   thi   v«  Õn  iÖn  ö  ông  ã  Öu  tuy ® sd c hi qu¶  phæ   Çn  è  tuyÕn  iÖn  îc ph©n  t s v«  ® ®  bæ   cho th«ng    Æt   t/ vÖ     µ  ån  µinguyªn  ü  o    tinm ®Ê   tinh v ngu t   qu ®¹ ®Ó tr¸nh   nhiÔu  ã  ¹igi÷a c¸ch Ö   èng  c h      th th«ng    Æt  tin® trong vò  ôvµ  Æt   t  µ      tr   m ®Ê v c¸c h Ö   èng  ü  Ëtkh¸c. th k thu   1.5.Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m   ¶m     c k thu   ® b¶o  kh¶  n¨ng  ïng ho¹t®éng  íi ¹ng c   v  m Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc   tham  Õu  chi ®Õ n     c¸c Tiªu chuÈn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu    Ng th h   c nh»m   ¶m   ® b¶o  ÕtbÞ   thi   thùc hiÖn  îcc¸cchøc    ®   n¨ng  ¬  c b¶n  iÒu  Ón  éc  äi(thiÕtlËp,thay ® æi, ® khi cu g          tÝnh  íc,duy  ×vµ      Õt  èi¶o  c  tr   xo¸ c¸c k n   hay  ùc)khikÕt  èivíi ¹ng    ùc th     n   m ®Ó th   hiÖn  Þch  ô      ÷a    iÓ m   Õt  èim¹ng  µ   êi sö  ông  ã  Ó  d v t¶itingi hai ® k cu   m ng   d c th truycËp  îc.   ® 1.6.   Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m   ¶m   c k thu   ® b¶o  Ýnh ¬ng  Ých  Ò   Æt   ö  ông  t t th vm sd trongc¸ctr ng  îp dÞch  ô     ê h   v phæ   Ëp  c (tho¹  è  nh, tho¹i   ng  i ®Þ c     ®é GSM) di
 13. Tiªu chuÈn  µnh    Ng cho  Õt bÞ   thi   ph¶i cã  ùc tiÕp    (tr   hoÆc  tham  Õu  chi ®Õ n       Èn  µnh  Ých  îp)c¸c yªu  Çu  c¸c Tiªuchu Ng th h     c nh»m   ¶m   ® b¶o  Ýnh ¬ng  t t thÝch  Ò   ö  ông  ÕtbÞ   u   èi­ ÕtbÞ   u   èi gi÷a    Ö   èng  vsd thi   ®Ç cu thi   ®Ç cu   c¸c h th gièng nhau    cung  Êp  Þch  ô  ¹i è  nh  µ  Þch  ô  ¹i   ng  cd v tho   ®Þ c vd v tho   ®é GSM. di 1.7.Yªu  Çu  ü  Ëtnh»m   ¶m     c k thu   ® b¶o  ét  è  ôc    m sm tiªuqu¶n  ý® Æc   Öt l  bi Trong  ét  è  êng  îp  Æc   Öt,Tiªu chuÈn  µnh  m s tr h® bi     Ng cho  ÕtbÞ   ã  thi   c thªm  ét  è    Çu  Æc   ïnh»m: m s yªu c ® th  ­B¶o  Ö   ÷  Öu c¸nh©n  µ  Ýnh    v d li     vt riªngtcña  êisö  ông;    ng   d ­ §¶m     b¶o kh¶ n¨ng cung  Êp  ét  è  Ýnh  c m st n¨ng nh»m  ng¨n  õa  ng gian  lËn; ­ §¶m     b¶o  kh¶  n¨ng  cung  Êp  ét  è  Ýnh  c m st n¨ng  ¶m   ® b¶o    Ëp  Þch  truyc d vô  Èn  Êp; kh c ­ §¶m     b¶o kh¶  n¨ng  cung  Êp  ét  è  Ýnh  c m st n¨ng  nh»m   ç  î ÷ng  êi h tr  nh ng   sö  ông  Þ  µn tËt. d bt  2.Yªu  Çu  ü  Ëtli     c k thu   ªnquan  n   o  Óm ®Õ ® ki 2.1.Ph¬ng    ph¸p ®o  Óm   ki Ph¬ng ph¸p  o   Óm   ® ki ph¶i ® îc quy  nh   â  µng  µ  ï  îp  íim ôc      ®Þ rr v ph h v   ®Ých  chøng  Ën  îp chuÈn  ÕtbÞ. Ph ¬ng  nh h   thi     ph¸p ®o  Óm    ki ph¶ikh¸ch quan,       cho    Õt  c¸c k qu¶  Ýnh    µ  ch x¸c v lÆp  ¹ ®Ó   ¶m   li   ® b¶o r»ng    Ðp  o   c¸c ph ® trong   nh÷ng  iÒu  Ön    nh  µso  ® ki x¸c®Þ l   s¸nh ® îcvíi      nhau. 2.2.Quy  ×nh ®o  Óm   tr   ki TiªuchuÈn  µnh    Ng ph¶iquy  nh  ×nh tù®o  Óm  Õu  ×nh tùnµy  ã    ®Þ tr     ki n tr     c thÓ ¶nh  ëng  n   Õt  ña  o  Óm.  h ®Õ k q ® ki Quy  ×nh ®o  Óm  ã  Ó  tr   ki c th tham  Õu  chi c¸ctiªuchuÈn  o  Óm  èc  Õ.    ® ki qu t 2.3.  Êy  É u   o  Óm  L m ® ki Khi cÇn  o  Óm   ét  è  É u       nh  ù  ï hîp víim ét  cÇu     ® ki m sm ®Ó x¸c ®Þ s ph       yªu  kü  Ëtcô  Ó,TiªuchuÈn  µnh  thu   th     Ng ph¶iquy  nh  è  É u     Çu.   ®Þ sm yªu c
 14. P h ô  l ô c 2 Yªu c Ç u  c ô  th Ó  ® è i v íi  Tiªu c h u È n  N g µ n h  v Ò   c h Ê t lî ng m ¹ n g  vi Ô n th«ng c « n g  c é n g 1.    Ö m  Kh¸ini TiªuchuÈn  µnh  Ò   Êt l ng m¹ng  Ôn    Ng v ch  î   Vi th«ng  µv¨n b¶n  l    ph¸p quy  ü    k thuËtquy  nh  ét  è  cÇu  Ò     ®Þ m s yªu  v n¨ng  ùccña  ¹ng íi i víi Öc  l  m l      ®è vi chuyÓn  t¶ith«ng    õ thuª bao  n     tint     ®Õ thuªbao  ét    m c¸ch nhanh  ãng, trung thùc vµ  ch       tränvÑn  n   ng  a    ®Õ ®ó ®Þ chØ    Çu. yªu c 2.  ¹ith«ng  è  Êtl ng chung  Lo   s ch  î   N¨ng  ùc cña  ¹ng íi® îc ®¸nh      ¬  ë  chøc  l  m l    gi¸trªnc s ba  n¨ng  ¬  c b¶n  µ l  thiÕtlËp    Ëp, chuyÓn      truy c   t¶ith«ng    µ    ãng    Ëp  tinv gi¶iph truy c theo  tiªu ba    chÝ   Êt l ng  µ tèc ®é,    Ýnh    µ      Ëy, trong    èc ®é,    ch  î l     ®é ch x¸c v ®é tinc   ®ã t   ®é chÝnh    µ      Ëy  îchiÓu    x¸cv ®é tinc ®   nh sau: ­  èc  :  èc    µ tiªuchÝ   Êt îng  Ó  Ön  T ®é T ®é l     ch l th hi kho¶ng  êigian  ö  th   s dông    ùc hiÖn  ét  ®Ó th   m chøc  n¨ng  hoÆc   èc®é   ùc hiÖn  ét  t   th   m chøc  n¨ng. ­  é  Ýnh    é  Ýnh    µ tiªuchÝ   Êt îng  Ó  Ön  § ch x¸c:§ ch x¸c l     ch l th hi møc     ®é chuÈn    µ   x¸cm chøc n¨ng    îcthùc hiÖn ®ã ®     ­  é    Ëy: §é    Ëy  µ tiªuchÝ   Êt îng  Ó  Ön  § tinc   tinc l     ch l th hi møc     ¾c  ®é ch ch ¾n   ña  Öc  ùc  Ön  ét  c vi th hi m chøc  n¨ng trong  ét  m kho¶ng  êigian    th   quy ®Þnh  µ   m kh«ng  Ýnh  n   èc®é   µ    Ýnh  t ®Õ t   v ®é ch x¸c. Ch Ýn  ¹ th«ng  è  Êtl ng t ng  lo i   s ch  î  ¬ øng  µ:l ­ Tèc    ÕtlËp    Ëp, Tèc      ®é thi   truy c   ®é chuyÓn    t¶ith«ng    èc      tin,T ®é gi¶i phãng    Ëp. truyc ­ §é  Ýnh    ÕtlËp    Ëp, §é  Ýnh      ch x¸cthi   truyc   ch x¸cchuyÓn    t¶ith«ng    é  tin,§ chÝnh      ãng    Ëp. x¸cgi¶iph truyc ­§é    Ëy  ÕtlËp truycËp,§é    Ëy    tinc thi         tinc chuyÓn    t¶ith«ng    é    Ëy  tin, tinc § gi¶i ãng    Ëp.  ph truyc 3.Ph¹m        Çu  ü  Ët   vic¸cyªu c k thu 3.1.Tæng   ôc  u  iÖn    c B® qu¶n  ý chÊt l ng  ¹ng íitrªnc¬  ë  Ýn  ¹  l   î m l     s ch lo i th«ng  è  Êt îng  s ch l chung. Tæng   ôc  u  iÖn  ô  Ó    c B® c th ho¸    ¹  c¸c lo ith«ng  è  s chÊt l ng chung   î   b»ng    cÇu  ü  ËtvÒ   Êt l ng ® Æc   ïcho  õng  ¹ c¸c yªu  k thu   ch  î   th  t lo i   m¹ng íi l. 3.2.M çi  ¹    lo ith«ng  è  Êt l ng  s ch  î ph¶i® îc cô  Ó      th ho¸ b»ng  èithiÓu  ét  t  m yªu cÇu  ü  ËtvÒ   Êtl ng m¹ng íi   k thu   ch  î   l. 3.3.Quy  nh    ®Þ khung    c¸c yªu  Çu  ü  Ët vÒ   Êt l ng  ¹ng  c k thu   ch  î m chuyÓn  m¹ch kªnh  µ  Êt l ng m¹ng  v ch  î   chuyÓn  ¹ch  ãiphïhîp víi m g       khuyÕn  Þ      ngh I.350 cña    Liªnminh  Ôn  Vi th«ng  Õ  í ITU­ vµ  îctrÝch dÉn  ¹ B¶ng  vµ  th gi  i T  ®     ti  1  B¶ng  2  ña  ô  ôcnµy. c Ph l  
 15. B ¶ n g   1 Q u a n  h Ö  ® Þ n h  t Ý n h gi ÷ a c¸c th«ng s è  c h Ê t lî ng c h u n g  v µ  c¸c yªu c Ç u   c h Ê t lî ng m ¹ n g  c h u y Ó n  m ¹ c h  kªnh Yªu  Çu chÊt l ng m¹ng  c   î   chuyÓn  ¹ch  m kªnh  Yªu  Çu s¬  Êp  c  c Yªu  Çu    c thø cÊp TrÔ  TrÔ  X¸c  Êt x¸csuÊt TrÔ  Sè   ót Sè   ©y  Sè   TrÔ  TrÔ    X¸c  X¸c  Thêi §é    su       ph   gi gi¶i   kh¶ Th«ng  è  s chung thiÕtlËp c¶nh  thiÕtlËp thiÕtlËp  lan suy           gi¶m  bÞ   çi gi©y  ® øt  phãng  suÊt suÊt tõ gian dông  l         kÕt  èi b¸o kÕt  èi kÕt  èi truyÒn chÊt l ng nghiªm  bÞ   çim¹ch kÕt  èi gi¶i chèixo¸ m¹ng  cña  n n  n   î l n      sai bÞ   õ t  träng phãn kÕt  èi ngõng m¹ng íi n l chèi g  ím s dÞch  ô v Tèc      Ëp  ®é truyc X X §é  chÝnh  x¸c truy   X cËp  §é    Ëy    Ëp  tinc truyc X Tèc  ®é  chuyÓn  t¶i  X th«ng tin S¬   §é   chÝnh   x¸c   X X X cÊp chuyÓn    t¶ith«ng  tin §é    Ëy  tinc chuyÓn    t¶i th«ng tin §é    Ëy    ãng  tinc gi¶iph X X truycËp   §é  chÝnh  x¸c gi¶i   X phãng    Ëp truyc §é    Ëy    ãng  tinc gi¶iph X truycËp   D Én  §é kh¶  ông d X X 15
 16. xuÊt 16
 17. B ¶ n g  2 Q u a n  h Ö  ® Þ n h  t Ý n h gi ÷ a c¸c th«ng s è  c h Ê t lî ng c h u n g  v µ  c¸c yªu c Ç u   c h Ê t lî ng m ¹ n g  c h u y Ó n  m ¹ c h  g ã i Yªu  Çu  Êt l ng m¹ng  c ch  î   chuyÓn  ¹ch  ãi m g Yªu  Çu  ¬  Êp c sc Yªu  Çu  cÊp c thø  Th«ng  è  s chung TrÔ  X¸c  X¸c  Êt TrÔ  Th«ng  û  Ö  suÊtX¸c  Êt TrÔ X¸c  Êt X¸c  X¸c  Thêi §é    su   T l X¸c    su   su     kh¶ thiÕtlËp  suÊt tõchèi truyÒn  l ng lçi         î  d khëi kÝch  xo¸ tõchèi suÊt suÊt            gian dông    m¹ch ¶o thiÕt thiÕtlËp gãid÷        ®éng  ¹ thÝch  m¹ch    ¹ch  øt  ím  kÝch  m¹ng  cña  li xo¸m ®s lËp  kÕt  èi liÖu n  khëi ¶o   ¶o m¹ch  thÝch  ngõng  m¹ng ¶o m¹ch    ¶o ¶o ®éng  ¹ li ® øt  ho¹t   sai sím  ®éng m¹ch  ¶o Tèc      Ëp  ®é truyc X §é  chÝnh  x¸c truy   X cËp  §é    Ëy    Ëp  tinc truyc X Tèc ®é  chuyÓn  t¶i   X X th«ng tin S¬   Êp §é   chÝnh   x¸c c   X X X chuyÓn    t¶ith«ng  tin §é  tin Ëy  chuyÓn   c X X X t¶i  th«ng tin §é    Ëy    ãng  tinc gi¶iph X truycËp   §é  chÝnh  x¸c gi¶i   phãng  truiy Ëp  c §é    Ëy    ãng  tinc gi¶iph X X X 17
 18. truycËp   Thø  §é kh¶  ông d X X cÊp 18
 19. 3.4.Nguyªn  ¾c  ùachän  ét    Çu  Êtl ng cô  Ó   t l  m yªu c ch  î   th M ét    Çu  Êtl ng cô  Ó  yªu c ch  î   th trong TiªuchuÈn  µnh     Ng ph¶itho¶ m∙n  ét      m sè    Çu  yªu c sau:   ­ Liªnquan  n     ù  Ön     ®Õ c¸c s ki hay    ¹ngth¸  c¸c tr   i quan    îct¹  s¸t®   igiao diÖn    c¸cphÇn  ökÕt  èi;   t  n ­ §o  Óm   îc t¹    ki ®  i giao  Ön    Çn  ö kÕt  èi.ViÖc    nh  óng  di c¸c ph t  n  x¸c ®Þ ch kh«ng  ô  éc vµo    Æc   ng  éit¹ cña  ¹ng  ét phÇn  ña  ¹ng) vµ  ph thu   c¸c ® tr n   i  m (m   cm   kh«ng  ô  éc vµo      nh  Ò     ph thu   c¸c gi¶®Þ v c¸c nguyªn nh©n    áng    hh hay suy  gi¶m  chÊtl ng kh«ng   î   quan    îct¹ c¸cgiao diÖn. s¸t®       i   3.5.Nguyªn  ¾c    nh    t x¸c®Þ møc    ña    Çu ®é c yªu c C¸c yªu  Çu  Êt l ng  ¹ng íiph¶ikÕt  îp  µi hoµ  î Ých  c ch  î m l    h h  l i kinh tÕ  ña   c c¸c Doanh    nghiÖp  BC­VT  µ  v yªu  Çu  Ò   c v møc     µi lßng  ña    éi®èi víi ®é h   c x∙ h       chÊtl ng c¸cdÞch  ô  Ôn   î     v Vi th«ng  îccung  Êp    ¹ng íi . ®  c trªnm l ®ã
 20. P h ô  l ô c 3 Yªu c Ç u  c ô  th Ó  ® è i v íi  Tiªu c h u È n  N g µ n h   v Ò  k Õ t n è i m ¹ n g 1.     Nguyªn  ¾c  ©y  ùng      Èn  Õt  èi m¹ng  µ  ùa chän    tx d c¸c tiªuchu k n   vl  c¸c yªu cÇu  ü  Ët   k thu   ViÖc  ©y  ùng      Èn  Õt  èim¹ng  µ  ùa chän    cÇu  ü  xd c¸c tiªuchu k n   vl  c¸c yªu  k thuËtph¶i®¶m       b¶o  ÷ng  ôc    nh m tiªuqu¶n  ýsau: l  1.1.§¶m     b¶o  Òn  Õt  èib×nh  ng   quy k n   ®¼ (kh«ng  ©n  Öt®èi xö) ph bi     1.2.§ñ    Õt®Ó     ¹ng  Ôn    chiti   c¸c m Vi th«ng  Õt  èivíinhau  k n   cung  Êp  îc c ®  c¸cdÞch  ô  ¬    v c b¶n. 1.3.Kh¶    Ò   Æt   ü  Ëtvµ    thi m v k thu   kinhtÕ   1.4.M ë       ®Ó cho  Ðp  µ  óc ®Èy    iÓnviÖc  ph v th   ph¸ttr   cung  Êp  Þch  ô  íi cd vm  trªnc¸cm¹ng  Ôn     Vi th«ng  Õt  èivíi k n   nhau. 2.§iÓ m   Õt  èi   kn §iÓ m   Õt  èi lµ ®iÓ m   Ët lýn¬i hai m¹ng  Ôn  k n    v        Vi th«ng  Õt  èi víinhau  k n   ®Ó   éc  äicã  Ó  cu g   th chuyÓn  õm¹ng  µy  t  n sang  ¹ng  m kh¸c. 3.  Õn  Õt  èi  Tuy kn TuyÕn  Õt  èi lµ tuyÕn  ÕtlËp  ét  k n    thi   m hay  Òu  êng  nhi ® truyÒn  Én  i  d ® qua  iÓ m   Õt  èivµ  Õt  èihaim¹ng  Ôn  ® k n  k n    Vi th«ng  íi v  nhau. 4.§iÓ m   Õt  èim¹ng   k cu   §iÓ m   Õt  èim¹ng  µ c¸c ®iÓ m   Õt  èivËt lýcã  ÷ng  Æc   Ýnh  ü  k cu   l    k n       nh ® t k thuËtcÇn  Õt®Ó   ã  Ó    thi   c th qua      Ëp  µo  ¹ng íi µ  ùc hiÖn  ªnl¹c ®ã truynh v m l   th   v li     cã  Öu  hi qu¶  th«ng qua  ¹ng. Khi m ét  ¹ng  Ôn  m    m Vi th«ng  Õt  èivíim ét  ¹ng  k n   m ViÔn  th«ng kh¸c,c¸c®iÓ m   Õt  èihaim¹ng­ n¬icuéc  äi® îcchuyÓn     k n       g    giao tõ    m¹ng  Ôn  Vi th«ng  µy  n sang  ¹ng  Ôn  m Vi th«ng  kh¸c­® îc coilµ c¸c ®iÓ m   Õt           k cuèim¹ng.     5.Giao  Ön  Õt  èim¹ng   di k n   Giao  Ön  Õt  èim¹ng  µ tËp  îp  ÷ng  di k n   l  h nh th«ng  è  ü  Ëtvµ  ñ tôc, s k thu   th     t¹  iÓ m   Õt  èi m¹ng  îc sö  ông  i® k cu   ® d cho  Õt  èi c¸c  ¹ng  Ôn  k n  m Vi th«ng  íi v  nhau, cÇn  Õtcho  Öc  ïng  ¹t®éng  µ  ïng    thi   vi c ho   vc nhau  cung  Êp  Þch  ô  c d v ®Õ n   kh¸ch hµng  ña    ¹ng íi   c c¸cm l  . 6.TiªuchuÈn  ü  ËtkÕt  èim¹ng  Ôn     k thu   n  Vi th«ng TiªuchuÈn  ü  ËtkÕt  èim¹ng  Ôn    k thu   n  Vi th«ng  µc¸c tµiliÖu kü  Ët® a  l         thu   ra    c¸c yªu  Çu  ü  Ët ®èi  íigiao  Ön  Õt  èi m¹ng, yªu  Çu  Êt îng c k thu   v  di k n     c ch l   ®ång  é  ¹ng  µ    Çu  Êtl ng ®èi víi Õn  Õt  èi. bm v yªu c ch  î       tuy k n 7.TiªuchuÈn     giao diÖn  Õt  èim¹ng   k n  TiªuchuÈn    giao diÖn  Õt  èim¹ng  µc¸c tµiliÖu kü  Ët® a          k n  l         thu   ra c¸c yªu cÇu  ü  Ët ®èi  íigiao  Ön  Õt  èi m¹ng  k thu   v  di k n   nh»m   ¶m   ® b¶o kh¶ n¨ng  ïng c  ho¹t®éng  µ    v kh¶ n¨ng  ïng cÊp  ét  Þch  ô  n   c  md v ®Õ kh¸ch hµng  ña    ¹ng ­   c c¸cm l íi îckÕt  èi.    ® n 8.C¸c    giao diÖn  Õt  èim¹ng   k n 
Đồng bộ tài khoản