Quyết định 27/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định 27/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 27/2004/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc phª duyÖt §Þnh híng  q u y   h o ¹ c h   c h u n g   x © y   d ù n g   d ä c   t u y Õ n   ® ê n g   H å   C h Ý   M i n h   ( g i a i  ®o¹n I) ®Õn n¨m 2020 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø §iÒu lÖ  qu¶n lý  quy ho¹ch  ®« thÞ  ban hµnh kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   91/CP   ngµy   17   th¸ng   8   n¨m   1994   cña   ChÝnh phñ; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  X©y dùng t¹i c¸c v¨n b¶n   sè  38/TTr­BXD   ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2003 vµ  sè  1907/BXD­ KTQH ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2003, quy Õ t  ®Þ nh:  §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   §Þnh   híng   quy   ho¹ch   chung   x©y  dùng däc tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh (giai  ®o¹n I) víi nh÷ng  néi dung chñ yÕu sau: 1. Ph¹m vi nghiªn cøu Tæng chiÒu dµi tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh (giai  ®o¹n I)  lµ   2.186   km,   trong   ®ã   nh¸nh   chÝnh   phÝa   §«ng   1.676   km;  nh¸nh phÝa T©y 510 km. Ph¹m vi nghiªn cøu hai bªn ®êng cã  chiÒu réng kho¶ng 2 km víi diÖn tÝch kho¶ng 437.200 ha. 2. Môc tiªu Ph¸t triÓn tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh víi chøc n¨ng chñ  yÕu lµ: hµnh lang giao th«ng vµ h¹ tÇng kü thuËt quèc gia  phÝa T©y cña  ®Êt níc; trôc ph¸t triÓn kinh tÕ  vµ  c¸c  ®«  thÞ,  ®iÓm d©n c n«ng th«n; trôc c¶nh quan g¾n víi c¸c di  tÝch v¨n ho¸, lÞch sö, danh lam th¾ng c¶nh. 3. Quy m« d©n sè a) Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010  d©n sè toµn khu vùc quy ho¹ch  kho¶ng 3.962.000 ngêi, trong ®ã: ­ D©n sè ®« thÞ: kho¶ng 3.375.000 ngêi; ­ D©n sè n«ng th«n:  kho¶ng 587.000 ngêi. b) Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 d©n sè toµn khu vùc quy ho¹ch  kho¶ng 6.235.000 ngêi, trong ®ã:
 2. 2 ­ D©n sè ®« thÞ: kho¶ng  5.335.000 ngêi. ­ D©n sè n«ng th«n: kho¶ng 900.000 ngêi. 4. Quy m« ®Êt ®ai a)  Dù  kiÕn  ®Õn 2010 tæng diÖn tÝch toµn khu vùc quy  ho¹ch   kho¶ng   437.200   ha,   trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   kho¶ng  49.200 ha (®Êt x©y dùng ®« thÞ kho¶ng 40.800 ha). b) Dù  kiÕn  ®Õn 2020  tæng diÖn tÝch toµn khu vùc quy  ho¹ch   kho¶ng   437.200   ha,   trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   kho¶ng  80.000 ha (®Êt x©y dùng ®« thÞ kho¶ng 78.000 ha). 5. §Þnh híng ph¸t triÓn a) §èi víi nh÷ng khu vùc hiÖn cã ­ Di dêi vµ  tæ chøc t¸i  ®Þnh c cho d©n c  ë  nh÷ng khu  vùc mµ phÇn lín diÖn tÝch ®Êt n»m trong ph¹m vi hµnh lang  an toµn cña tuyÕn  ®êng hoÆc n»m trong vïng cã   ®iÒu kiÖn  tù  nhiªn  ®Æc biÖt, kh«ng thuËn lîi (thêng bÞ  s¹t lë, lò  quÐt…);  ­ C¶i t¹o chØnh trang vµ  tËp trung ph¸t triÓn vÒ  mét  phÝa cña tuyÕn ®êng ®èi víi nh÷ng khu vùc bÞ ¶nh hëng mét  phÇn do tuyÕn ®êng ®i c¾t qua; ­ N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®èi víi nh÷ng khu vùc  n»m ven tuyÕn  ®êng n¬i cã   ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc   ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi.  b) §èi víi nh÷ng khu vùc x©y dùng míi TËp trung quy ho¹ch vµ qu¶n lý x©y dùng theo ®óng quy   ho¹ch nh÷ng khu vùc cã   ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ  ph¸t triÓn  kinh   tÕ   (n»m   trong   c¸c   vïng   nguyªn   liÖu   c«ng   nghiÖp,   kho¸ng s¶n, c¸c vïng c¶nh quan thiªn nhiªn, di tÝch…), cã  quü   ®Êt x©y dùng vµ   ®iÒu kiÖn tù  nhiªn thuËn lîi  ®Ó  x©y  dùng c¸c khu d©n c, c¸c khu vùc phôc vô  cho ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp, du lÞch, dÞch vô vµ th¬ng m¹i. 6. Ph©n bè  vµ  tæ chøc hÖ  thèng c¸c  ®« thÞ  trªn däc  tuyÕn §êng Hå  ChÝ  Minh (giai  ®o¹n I)  ®i qua 16 tØnh, thµnh   phè trùc thuéc Trung ¬ng, ®îc chia thµnh 5 vïng nh sau: a) Vïng I  ­ Gåm 2 tØnh: Hµ  T©y vµ  Hoµ  B×nh cã  chiÒu dµi tuyÕn  ®êng   Hå   ChÝ   Minh   ®i   qua   lµ   95   km,   tæng   diÖn   tÝch   ®Êt  kho¶ng   19.000   ha,   trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng 17.800 ha; ­ Cã tæng sè 6 ®« thÞ, trong ®ã 1 ®« thÞ lo¹i I, 1 ®«   thÞ lo¹i III vµ 4 ®« thÞ lo¹i V; ®« thÞ h¹t nh©n lµ chuçi  ®« thÞ MiÕu M«n ­ Xu©n Mai ­ Hoµ L¹c ­ S¬n T©y.
 3. 3 + §« thÞ míi Hßa L¹c ­ tØnh Hµ T©y  C¬   së   h×nh   thµnh   vµ   ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   lµ   khu   c«ng  nghÖ cao, trung t©m gi¸o dôc ®¹i häc, c¸c khu c«ng nghiÖp   tËp trung cã  quy m« lín, c¸c khu du lÞch vµ  dÞch vô  vïng   v.v... d©n sè  dù  kiÕn  ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 270.000 ngêi,  ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng   670.000   ngêi;  nhu  cÇu   ®Êt  x©y  dùng  ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 4.700 ha,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 12.000  ha. + §« thÞ Xu©n Mai  ­ tØnh Hµ T©y  C¬  së  ph¸t triÓn  ®« thÞ  lµ  c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt  liÖu x©y dùng, chÕ biÕn n«ng s¶n, trung t©m kinh tÕ th ¬ng  m¹i   phÝa   T©y   cña   tØnh   Hµ   T©y;   d©n   sè   dù   kiÕn   n¨m   2010  kho¶ng   35.000   ­   50.000   ngêi,   n¨m   2020   kho¶ng   100.000   ­  170.000   ngêi;  nhu  cÇu   ®Êt  x©y  dùng   ®Õn   n¨m   2010   kho¶ng   750 ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 2.500 ha. + C¸c ®« thÞ kh¸c: Gåm 4 ®« thÞ cã d©n sè dù kiÕn ®Õn  n¨m 2010 kho¶ng 62.000 ngêi,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 160.000  ngêi. b) Vïng II ­ Gåm 3 tØnh: Thanh Ho¸, NghÖ An vµ Hµ TÜnh, cã chiÒu  dµi tuyÕn  ®uêng Hå  ChÝ  Minh  ®i qua lµ  345 km, tæng diÖn  tÝch  ®Êt kho¶ng 69.000 ha, trong  ®ã   ®Êt x©y dùng  ®Õn n¨m  2020 kho¶ng 9.000 ha;  ­ Cã tæng sè 20 ®« thÞ, trong ®ã 1 ®« thÞ lo¹i III lµ  Lam S¬n ­ Sao Vµng vµ   ®« thÞ  Ngäc LÆc dù  kiÕn lµ   ®« thÞ  trung t©m vïng nói phÝa T©y tØnh Thanh Ho¸; 1  ®« thÞ  lµ  trung  t©m  vïng  nói phÝa T©y tØnh NghÖ  An (t¬ng   ®¬ng  ®«  thÞ   lo¹i   III;   17   ®«   thÞ   lo¹i   V;   ®«   thÞ   h¹t   nh©n   trªn   tuyÕn lµ Lam S¬n ­ Sao Vµng. + §« thÞ Lam S¬n ­ Sao Vµng ­ tØnh Thanh Ho¸ C¬   së   ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   lµ   c«ng   nghiÖp   ® êng   thùc  phÈm, rîu, cån, c«ng nghiÖp giÊy, bao b×  vµ  s¶n phÈm tõ  giÊy, c«ng nghiÖp chÕ biÕn l©m, n«ng s¶n, hµng tiªu dïng,   c¬  khÝ  söa ch÷a.v.v..., du lÞch, dÞch vô, th¬ng m¹i; d©n  sè  dù  kiÕn n¨m 2010 kho¶ng 30.000 ngêi, n¨m 2020 kho¶ng  50.000 ngêi; nhu cÇu ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 550 ha,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 700 ha. + ThÞ trÊn Th¸i Hoµ:  Lµ  huyÖn lþ, trung t©m kinh tÕ, hµnh chÝnh, v¨n ho¸   cña huyÖn NghÜa §µn, tØnh NghÖ An, d©n sè dù kiÕn ®Õn n¨m  2010 kho¶ng 13.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 18.000 ngêi. + ThÞ trÊn Phè Ch©u: Lµ  thÞ  trÊn huyÖn lþ, trung t©m kinh tÕ, hµnh chÝnh,  v¨n ho¸ cña huyÖn H¬ng S¬n, tØnh Hµ  TÜnh vµ  lµ  trung t©m 
 4. 4 dÞch vô xuÊt nhËp khÈu hµnh lang §«ng T©y (quèc lé 8) cña  tØnh Hµ TÜnh, d©n sè dù kiÕn n¨m 2010 kho¶ng 11.000 ngêi,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 18.000 ngêi. + C¸c  ®« thÞ  kh¸c: gåm 17  ®« thÞ, d©n sè  dù  kiÕn  ®Õn  n¨m 2010 kho¶ng 85.700 ngêi,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 169.000  ngêi. c) Vïng III ­ Gåm 5 tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng: Qu¶ng  B×nh,  Qu¶ng   TrÞ,   Thõa  Thiªn   HuÕ,   §µ   N½ng   vµ   Qu¶ng  Nam.   ChiÒu   dµi   tuyÕn   ®uêng   Hå   ChÝ   Minh   ®i   qua   lµ   1.054   km  (nh¸nh §«ng: 544 km; nh¸nh T©y: 510 km); tæng diÖn tÝch  ®Êt kho¶ng 210.800 ha, trong ®ã ®Êt x©y dùng ®Õn n¨m 2020   kho¶ng 26.200 ha; ­ Cã  tæng sè  24  ®« thÞ, trong  ®ã  2  ®« thÞ  lo¹i I, 2   ®« thÞ lo¹i III vµ 20 ®« thÞ lo¹i V; ®« thÞ h¹t nh©n trªn  tuyÕn lµ §akr«ng vµ Khe Sanh. + ThÞ x∙ §ång Híi ­ tØnh Qu¶ng B×nh Lµ   tØnh   lþ,   trung   t©m   kinh   tÕ,   chÝnh   trÞ,   v¨n   hãa,  khoa häc kü  thuËt  tØnh  Qu¶ng B×nh;  c¬  së  ph¸t  triÓn   ®«  thÞ   lµ   th¬ng   m¹i,   dÞch   vô,   du   lÞch   vµ   c«ng   nghiÖp   chÕ  biÕn n«ng, l©m, h¶i s¶n, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, l¾p  r¸p « t«;  d©n  sè  dù  kiÕn n¨m 2010  kho¶ng  120.000  ngêi,  ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng   150.000   ngêi;  nhu  cÇu   ®Êt  x©y  dùng  n¨m 2010 kho¶ng 1.300 ha, ®Õn       n¨m 2020 kho¶ng 1.650  ha. + Thµnh phè HuÕ ­ tØnh Thõa Thiªn HuÕ Lµ   thµnh  phè  cã  di  s¶n v¨n  hãa thÕ   giíi,  trung  t©m  v¨n   ho¸,   du   lÞch   cÊp   quèc   gia   vµ   quèc   tÕ;   lµ   tØnh   lþ,  trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x∙ héi, khoa häc  kü  thuËt cña tØnh Thõa Thiªn HuÕ, trung t©m y tÕ  chuyªn  s©u,   lµ   mét   trong   nh÷ng   trung   t©m   ®µo   t¹o   ®¹i   häc   ®a  ngµnh vµ  d¹y nghÒ  cña khu vùc; d©n sè  dù  kiÕn n¨m 2010  kho¶ng   300.000   ngêi,   ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng   350.000   ­  400.000 ngêi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 5.400  ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 6.000 ha. + §« thÞ míi Ch©n M©y ­ tØnh Thõa Thiªn HuÕ  Lµ trung t©m kinh tÕ, th¬ng m¹i, dÞch vô du lÞch phÝa  Nam tØnh Thõa Thiªn HuÕ; c¬  së  h×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn  ®«   thÞ   lµ   c¶ng   biÓn,   c«ng   nghiÖp   c«ng   nghÖ   cao,   th¬ng  m¹i,   dÞch   vô   du   lÞch;   quy   m«   d©n   sè   dù   kiÕn   n¨m   2010   kho¶ng 40.000 ngêi, n¨m 2020 kho¶ng 120.000 ngêi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 600 ha,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng  4.000 ha. + Thµnh phè §µ N½ng
 5. 5 Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, lµ trung t©m tæng hîp  cÊp   quèc   gia,   trung   t©m   vïng   kinh   tÕ   träng   ®iÓm   miÒn   Trung;   c¬   së   ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   lµ   c¶ng,   dÞch   vô   c¶ng,  c«ng nghiÖp dÖt, may, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c¬ khÝ,   chÕ  biÕn thñy s¶n v.v... du lÞch, dÞch vô  du lÞch, gi¸o  dôc ®µo t¹o; d©n sè dù kiÕn n¨m 2010 kho¶ng 650.000 ngêi,  ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng   865.000   ngêi;  nhu  cÇu   ®Êt  x©y  dùng  n¨m 2010 kho¶ng 6.500 ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 8.650 ha. + C¸c  ®« thÞ  kh¸c: gåm 20  ®« thÞ, dù  kiÕn d©n sè  n¨m  2010 kho¶ng 446.200 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 663.500 ng­ êi.  d) Vïng IV  ­ Gåm 4 tØnh: Kon Tum, Gia Lai, §¾k L¾k vµ  §¨k N«ng,  chiÒu dµi tuyÕn  ®uêng Hå  ChÝ  Minh  ®i qua lµ  502 km, tæng  diÖn   tÝch   ®Êt  kho¶ng   100.400   ha,   trong   ®ã   ®Êt  x©y  dùng   ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 15.400 ha;  ­ Cã  tæng sè  17  ®« thÞ, trong  ®ã  2  ®« thÞ  lo¹i II, 1   ®« thÞ lo¹i III, 1 ®« thÞ            lo¹i IV vµ 13 ®« thÞ  lo¹i V; ®« thÞ h¹t nh©n trªn tuyÕn lµ thÞ x∙ Kon Tum, thÞ   x∙ PleikÇn vµ thµnh phè Bu«n Ma Thuét. + ThÞ x∙ Kon Tum ­ tØnh Kon Tum Lµ  tØnh lþ, trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, v¨n hãa,   x∙ héi vµ  khoa häc kü  thuËt cña tØnh Kon Tum; lµ  trung  t©m du lÞch khu vùc B¾c T©y Nguyªn; c¬  së  ph¸t triÓn  ®«  thÞ  lµ  c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n, may mÆc,  ®iÖn  tö, c¬  khÝ, vËt liÖu x©y dùng vµ  du lÞch. D©n sè  dù  kiÕn   n¨m 2010 kho¶ng 156.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 210.000  ngêi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 3.320 ha,  ®Õn  n¨m 2020 kho¶ng 3.740 ha. + Thµnh phè Pleiku ­ tØnh Gia Lai  Lµ tØnh lþ, trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa, x∙   héi   vµ   khoa   häc   kü   thuËt   cña   tØnh   Gia   Lai;   c¬   së   ph¸t  triÓn  ®« thÞ  lµ  c«ng nghiÖp chÕ  biÕn cµ  phª, cao su, chÕ  biÕn gç, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng; d©n sè  dù  kiÕn n¨m  2010 kho¶ng 230.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 300.000 ng­ êi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010  kho¶ng  6.800  ha,  ®Õn  n¨m 2020 kho¶ng 9.700 ha. + Thµnh phè Bu«n Ma Thuét ­ tØnh §¾k L¾k Lµ  tØnh lþ, trung t©m hµnh chÝnh chÝnh trÞ, kinh tÕ,  v¨n hãa, gi¸o  dôc,  du lÞch,  dÞch vô, khoa  häc  kü  thuËt  cña tØnh §¾k L¾k; lµ trung t©m cña vïng T©y Nguyªn; c¬ së  ph¸t triÓn  ®« thÞ  lµ  c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n,  c«ng nghiÖp c¬  khÝ  l¾p r¸p, söa ch÷a, may mÆc, chÕ  biÕn  gç,   níc   gi¶i   kh¸t,   th¬ng   m¹i,   dÞch   vô;   d©n   sè   dù   kiÕn  n¨m 2010 kho¶ng 300.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 500.000 
 6. 6 ngêi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 2.400 ­ 3.000  ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 4.200 ­ 4.500 ha. + ThÞ x∙  Gia NghÜa ­ tØnh §¾k N«ng Lµ trung t©m hµnh chÝnh, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸,   gi¸o dôc, dÞch vô, du lÞch vµ  khoa häc kü  thuËt cña tØnh  §¾k N«ng; c¬ së ph¸t triÓn ®« thÞ lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn  n«ng, l©m s¶n; trung t©m hËu cÇu khai th¸c b«xÝt, chÕ t¸c   ®¸   quý,   th¬ng   m¹i   vµ   dÞch   vô;   d©n   sè   dù   kiÕn   n¨m   2010  kho¶ng 50.000 ngêi,  ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 80.000 ngêi; nhu  cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 1.480 ha,  ®Õn n¨m 2020  kho¶ng 1.700 ha. + C¸c  ®« thÞ  kh¸c:  gåm  13  ®« thÞ, d©n sè  dù  kiÕn n¨m  2010 kho¶ng 264.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 384.000 ng­ êi.  e) Vïng V  ­ Gåm 2 tØnh: B×nh D¬ng vµ B×nh Phíc,  chiÒu dµi tuyÕn  ®êng   Hå   ChÝ   Minh   ®i   qua   lµ   190   km,   tæng   diÖn   tÝch   ®Êt  kho¶ng   38.000   ha,   trong   ®ã   ®Êt   x©y   dùng   ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng 9.200 ha; ­ Cã  tæng sè  7  ®« thÞ, trong  ®ã  1  ®« thÞ  lo¹i II, 1   ®« thÞ  lo¹i III, 1 ®« thÞ           lo¹i IV vµ 4 ®« thÞ   lo¹i V.  ­ §« thÞ  h¹t nh©n trªn tuyÕn: thÞ  x∙ Thñ  DÇu Mét vµ   thÞ trÊn Ch¬n Thµnh. + ThÞ x∙ §ång Xoµi ­ tØnh B×nh Phíc Lµ  tØnh lþ, trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, v¨n hãa,   khoa häc kü thuËt cña tØnh B×nh Phíc; c¬ së ph¸t triÓn ®«  thÞ  lµ  c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n, chÕ  biÕn thøc  ¨n gia sóc vµ  gèm, sø xuÊt khÈu; d©n sè  dù  kiÕn n¨m 2010   kho¶ng 60.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 100.000 ngêi; nhu  cÇu   ®Êt   x©y   dùng   n¨m   2010   kho¶ng   720   ha,   ®Õn   n¨m   2020  kho¶ng 2.000 ha. + ThÞ x∙ Thñ DÇu Mét ­ tØnh B×nh D¬ng Lµ  tØnh lþ, trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, v¨n hãa,   khoa häc kü thuËt cña tØnh B×nh D¬ng; c¬ së ph¸t triÓn ®«  thÞ lµ c«ng nghiÖp c¬ khÝ ®iÖn tö, ®iÖn tö ­ tin häc, chÕ   t¹o thiÕt bÞ   ®iÖn, c¬  khÝ  tiªu dïng, may mÆc; d©n sè  dù  kiÕn   n¨m   2010   kho¶ng   180.000   ngêi,   ®Õn   n¨m   2020   kho¶ng  350.000 ngêi; nhu cÇu  ®Êt x©y dùng n¨m 2010 kho¶ng 2.200  ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 4.500 ha. + ThÞ trÊn Ch¬n Thµnh ­ tØnh B×nh D¬ng Lµ  huyÖn lþ, trung t©m hµnh chÝnh, kinh tÕ, v¨n hãa   huyÖn  ThuËn  An, lµ  trung t©m kinh  tÕ  phÝa  Nam  cña  tØnh  B×nh   D¬ng,   c¬   së   ph¸t   triÓn   ®«   thÞ   lµ   c«ng   nghiÖp   chÕ 
 7. 7 biÕn cao su, hoa qu¶ hép; d©n sè  dù  kiÕn n¨m 2010 kho¶ng  40.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 45.000 ngêi; nhu cÇu ®Êt  x©y dùng  n¨m 2010 kho¶ng 550 ha, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 600  ha. + C¸c  ®« thÞ  kh¸c:  gåm 4  ®« thÞ, dù  kiÕn d©n sè  n¨m   2010 kho¶ng 167.000 ngêi, ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 226.000 ng­ êi.  7. §Þnh híng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt a) VÒ giao th«ng: ­ §êng Hå ChÝ Minh §êng   Hå   ChÝ   Minh   kÕt   nèi   víi   m¹ng   líi   ®êng   bé   mét  c¸ch thèng nhÊt, c©n  ®èi,  ®ång bé, b¶o  ®¶m  ®îc tÝnh liªn  hoµn, liªn kÕt gi÷a c¸c lo¹i h×nh giao th«ng, t¹o thµnh   hÖ thèng giao th«ng th«ng suèt ®¸p øng nhu cÇu vËn chuyÓn   ngµy cµng t¨ng trªn ph¹m vi quèc gia vµ quèc tÕ.  ­ HÖ thèng giao th«ng g¾n víi tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh: + §êng bé §Çu t x©y dùng n©ng cÊp hÖ thèng c¸c tuyÕn ® êng ngang  nèi  ®êng Hå  ChÝ  Minh víi quèc lé  1, víi c¸c quèc lé  kh¸c   vµ   kÕt   nèi   víi   c¸c   tuyÕn   ®êng   ®èi   ngo¹i   n»m   trong   hÖ  thèng   ®êng   bé   xuyªn   ¸,   ®êng   ASEAN   vµ   khu   vùc   theo   Quy  ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i  ® êng bé  ViÖt Nam  ®Õn  n¨m 2010 vµ   ®Þnh híng  ®Õn n¨m 2020  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  162/2002/Q§­TTg ngµy 15  th¸ng 11 n¨m 2002, nh»m ph¸t huy tèi  ®a hiÖu qu¶ phôc vô  sù  nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn  ®¹i hãa  ®Êt níc vµ  tiÕn  tr×nh héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. + §êng thñy §Çu t x©y dùng ph¸t triÓn c¸c c¶ng biÓn cã   ®iÒu kiÖn   liªn kÕt thuËn lîi víi tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh trªn cë  së  Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn ViÖt Nam   ®Õn n¨m 2010 ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 202/1999/ Q§­TTg ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. + §êng s¾t §Çu t c¶i t¹o n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¸c tuyÕn ®êng  s¾t   cã   quan   hÖ   vËn   t¶i   víi   ®êng   Hå   ChÝ   Minh,   kÕt   nèi  thµnh   hÖ   thèng   ®êng   s¾t   liªn   hoµn   ®¸p   øng   nhu   cÇu   vËn  chuyÓn  quèc gia vµ  quèc tÕ, phï  hîp víi quy ho¹ch  ph¸t  triÓn ngµnh giao th«ng vËn t¶i  ®êng s¾t ViÖt Nam  ®Õn n¨m  2020,  ®∙  ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  06/2002/Q§­TTg  ngµy 07 th¸ng 01  n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. ­ C¸c gi¶i ph¸p tæ chøc c¸c khu d©n c däc tuyÕn vµ tæ  chøc c¸c ®Çu mèi giao c¾t ®¶m b¶o an toµn giao th«ng:
 8. 8 +   ViÖc   ph¸t   triÓn   c¸c   khu   d©n   c  däc   tuyÕn   ph¶i   cã  biÖn ph¸p nghiªm ngÆt  ®Ó  b¶o  ®¶m c¸c khu d©n c, c¸c khu,  côm   c«ng   nghiÖp   theo   ®óng   quy   ho¹ch   vµ   n»m   ngoµi   hµnh  lang an toµn giao th«ng cña toµn tuyÕn. + TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, kÓ  c¶ nhµ  d©n  ®Òu  kh«ng  ®îc tuú  tiÖn më  lèi rÏ  tõ   ®êng vµo c«ng tr×nh c¾t  qua r∙nh tho¸t níc, lµm t¾c r∙nh tho¸t níc däc tuyÕn. + H¹n  chÕ  tèi   ®a c¸c  c«ng tr×nh  x©y  dùng  trong  quy  ho¹ch däc tuyÕn më lèi ®i ra phÝa ®êng.  + Tæ chøc tèt c¸c  ®Çu mèi giao th«ng khi  ®êng Hå  ChÝ  Minh giao c¾t víi c¸c quèc lé, tØnh lé  quan träng cã  lu  lîng xe lín nh»m  ®¶m b¶o tèc  ®é  xe ch¹y vµ  an toµn giao  th«ng, ®ã lµ: tuyÕn ®êng cao tèc L¸ng ­ Hoµ L¹c; c¸c quèc  lé  6, 12B, 15, 47, 48, 7, 8, 12, 9, 49, 14, 24, 40, 19,  25, 26, 27, 28, 13, 22 .... + Tæ chøc c¸c tuyÕn tr¸nh qua  ®« thÞ  phï  hîp víi quy  ho¹ch  ph¸t  triÓn cña c¸c  ®« thÞ, b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng  khai  th¸c hiÖu qu¶, an toµn giao th«ng cho tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh vµ sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña ®« thÞ. + H¹n chÕ  tèi  ®a c¸c tuyÕn giao th«ng  ®Þa ph¬ng giao  c¾t cïng cèt víi ®êng Hå ChÝ Minh. + Tæ chøc c¸c tuyÕn  ®êng gom; cÇu, hÇm chui; cÇu,  ®­ êng vît vµ tæ chøc c¸c tuyÕn t¸ch nhËp hîp lý ®èi víi c¸c   ®o¹n  ®êng Hå  ChÝ  Minh  ®i qua  ®« thÞ, c¸c côm d©n c, c¸c  khu, côm c«ng nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ kh¶  n¨ng th«ng xe.  + TËn  dông  c¸c tuyÕn   ®êng d©n  sinh  song song   ®Ó  tæ  chøc   thµnh   hÖ   thèng   ®êng   gom   vµ   tæ   chøc   c¸c   ®iÓm   giao  c¾t, c¸c tuyÕn t¸ch nhËp hîp lý   ®èi víi c¸c  ®o¹n  ®êng Hå  ChÝ  Minh  ®i qua vïng d©n c n«ng th«n cã  møc  ®é  tËp trung   cao. +   ViÖc   trång   c©y   hai   bªn   tuyÕn   ®êng   ph¶i   theo   quy  ho¹ch; ph¬ng ¸n trång c©y cÇn  ®îc Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn   n«ng   th«n   quy   ®Þnh,   b¶o   ®¶m   tÜnh   kh«ng   theo   quy  ®Þnh t¹i TCVN 4054­98. ­ Gi¶i ph¸p tæ chøc c¸c ®iÓm dõng: + Quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng c¸c ®iÓm dõng n»m ngoµi   hµnh lang b¶o vÖ  cña tuyÕn  ®êng t¹i c¸c khu vùc cã  c¶nh  quan  ®Ñp, kÕt hîp víi khai th¸c tham quan du lÞch, dÞch  vô  c«ng céng nh tr¹m b¸n x¨ng, dÇu, duy tu b¶o dìng, söa  ch÷a xe... Cã thÓ tæ chøc x©y dùng ®iÓm dõng ®éc lËp hoÆc  kÕt nèi cïng c¸c ®iÓm d©n c. + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm dõng tõ 80 km ®Õn 150 km. + Quy m« diÖn tÝch tèi thiÓu mçi ®iÓm dõng kho¶ng 1,0   ha, bÒ réng tèi ®a däc theo ®êng kho¶ng 200 m.
 9. 9 +  Tæ  chøc ho¹t   ®éng  cña c¸c   ®iÓm  dõng ph¶i  b¶o  ®¶m  tuyÖt ®èi an toµn giao th«ng. b) Tho¸t níc vµ vÖ sinh m«i trêng: ­ B¶o vÖ nguån níc: + Ph¹m vi b¶o vÖ  nguån níc mÆt: phÝa thîng nguån tõ  200 m ®Õn 500 m, phÝa h¹ nguån: tõ 100 m ®Õn 200 m. + Ph¹m vi b¶o vÖ  nguån níc ngÇm: xung quanh khu vùc  giÕng khoan ph¶i ®¶m b¶o b¸n kÝnh b¶o vÖ 25 m. + Ph¹m vi b¶o vÖ hå chøa, ®Ëp níc: xung quanh khu vùc  hå  chøa,  ®Ëp níc ph¶i  ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch b¶o vÖ  300 m  trªn toµn lu vùc. Trong ph¹m vi b¶o vÖ  nªu trªn kh«ng  ® îc x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh g©y « nhiÔm, kh«ng ®îc x¶ níc th¶i. ­ B¶o vÖ m«i trêng: + §èi  víi c¸c  vïng  b¶o tån  thiªn  nhiªn,  c¸c khu  di  tÝch: theo quy ho¹ch vïng b¶o tån thiªn nhiªn, khu vùc di   tÝch vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + §èi víi c¸c khu vùc n»m trong hµnh lang tho¸t lò,  sôt lë: cÊm ph¸t triÓn x©y dùng t¹i vïng  ®Þa chÊt kh«ng  æn ®Þnh, vïng n»m trong hµnh lang tho¸t lò vµ vïng ®Êt bÞ  sôt lë. C¸c khu d©n c  hoÆc c¸c khu chøc n¨ng kh¸c  ®∙ cã  trong c¸c khu vùc nµy cÇn  ®îc nghiªn cøu vµ  cã  biÖn ph¸p  di dêi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù  ¸n x©y dùng tuyÕn  ®­ êng. C«ng t¸c chuÈn bÞ kü thuËt ®Êt x©y dùng cÇn chän gi¶i   ph¸p san lÊp côc bé, h¹n chÕ  tèi  ®a viÖc ph¸ vì   ®Þa h×nh   tù   nhiªn,   kh¾c   phôc   c¸c   hiÖn   tîng   båi   l¾ng   lßng   s«ng,  suèi vµ xãi lë, sôt lë. +   §èi   víi   c¸c   vïng   c¸ch   ly   b¶o   vÖ   nguån   níc   vµ   an  toµn líi ®iÖn: cÊm ph¸t triÓn x©y dùng trong khu vùc c¸ch   ly b¶o vÖ  nguån níc  ®∙  ®îc ho¹ch  ®Þnh theo tiªu chuÈn  ®∙  quy  ®Þnh nh  c¸c khu vùc ven s«ng, hå  lµ  nh÷ng nguån cÊp  níc chñ yÕu däc tuyÕn ®êng. C¸c khu vùc dù  kiÕn ph¸t triÓn x©y dùng däc tuyÕn  ® ­ êng Hå ChÝ Minh ph¶i n»m ngoµi hµnh lang c¸ch ly cña ®êng  ®iÖn cao thÕ 500 KV. + §èi víi c¸c vïng chÞu ¶nh hëng cña chÊt ®éc ho¸ häc  (Dioxin): h¹n chÕ  hoÆc cÊm x©y dùng tuú  theo khu vùc vµ  tÝnh chÊt cña c¸c h¹ng môc ®Çu t cô thÓ; kh«ng ph¸t triÓn  x©y dùng míi c¸c khu d©n c, c¸c khu du lÞch, dÞch vô, th­ ¬ng m¹i... Trêng hîp cÇn thiÕt, ph¶i nghiªn cøu  ®¸nh gi¸   møc   ®é   ¶nh   hëng   cña   chÊt   ®éc   ho¸   häc   ®Ó   cã   biÖn   ph¸p  phßng tr¸nh vµ kh¾c phôc.
 10. 10 §èi víi c¸c  ®« thÞ  vµ  c¸c khu chøc n¨ng kh¸c hiÖn cã  trong   c¸c   vïng   ¶nh   hëng   cña   chÊt   ®éc   ho¸   häc   trªn   däc  tuyÕn, viÖc xö  lý  chÊt  ®éc Dioxin cÇn  ® îc nghiªn cøu x¸c  ®Þnh thùc tr¹ng ¶nh hëng cña chÊt  ®éc da cam,  ®Ó  cã  biÖn  ph¸p phßng tr¸nh, khö ®éc, kh¾c phôc hËu qu¶ xÊu. 8. ¦u tiªn ®Çu t vµ x©y dùng a) LËp quy ho¹ch chi tiÕt, lËp dù ¸n ®Çu t vµ tæ chøc  thi   c«ng   x©y   dùng   c¸c   khu   t¸i   ®Þnh   c,   b¶o   ®¶m   æn   ®Þnh  cuéc sèng vµ  s¶n xuÊt cña nh©n d©n t¹i c¸c khu vùc ph¶i  di dêi. b)   X©y   dùng   c¸c   ®Çu   mèi   giao   th«ng   giao   c¾t   (vît,  chui),  ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu  ®Çu t  thi c«ng khi cÇn  thiÕt,  ®¶m b¶o an   toµn giao th«ng vµ  kh¶ n¨ng th«ng xe  trªn toµn tuyÕn. c) Trång c©y 2 bªn tuyÕn  ®êng,  ®ång thêi triÓn khai  c¸c dù  ¸n cã  liªn quan  ®Õn viÖc b¶o vÖ  vµ  kh«i phôc rõng   phßng hé ®Çu nguån. d) C¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c tuyÕn  ®êng ngang §«ng T©y,  ®Æc   biÖt   lµ   trong  vïng   T©y   nguyªn,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi cho viÖc lu th«ng, liªn hÖ  gi÷a  ®êng Hå  ChÝ  Minh víi  c¸c   vïng   kinh   tÕ   ph¸t   triÓn   ven   biÓn   vµ   vïng   bªn   giíi  phÝa T©y ®Êt níc. ®)  §Çu t c¶i t¹o, n©ng cÊp h¹  tÇng kü  thuËt c¸c khu   d©n c hiÖn cã theo quy ho¹ch vµ kh¶ n¨ng nguån vèn. §i Ò u  2.   1. Giao Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè: Hµ  T©y, Hoµ  B×nh, Thanh Ho¸, NghÖ  An, Hµ  TÜnh, Qu¶ng B×nh,   Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Kon Tum, Gia Lai, §¾k   L¾k, §¨k N«ng, L©m §ång, B×nh Phíc, B×nh D¬ng: ­ Phª duyÖt, tæ chøc c«ng bè  vµ  thùc hiÖn Quy ho¹ch  chung  x©y  dùng  däc tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh,  ®o¹n   ®i qua  tØnh,   thµnh   phè   m×nh,   phï   hîp   víi   §Þnh   híng   quy   ho¹ch  chung x©y dùng däc tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh (giai  ®o¹n I)  ®Õn n¨m 2020. ­ Ban  hµnh  §iÒu lÖ   qu¶n lý   x©y dùng  theo  Quy ho¹ch  chung  x©y  dùng  däc tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh,  ®o¹n   ®i qua  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. ­ Tæ chøc lËp vµ  phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt c¸c  ®«  thÞ  vµ  khu vùc dù  kiÕn ph¸t triÓn  ®Ó  lµm c¬  së  qu¶n lý  c«ng t¸c ®Çu t x©y dùng.
 11. 11 § i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ; Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã   ®êng Hå  ChÝ Minh ®i qua chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản