Quyết định 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 27/2005/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ danh môc bÝ mËt nhµ níc  ®é Tèi mËt cña ngµnh X©y dùng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh B¶o vÖ  bÝ  mËt nhµ  níc ngµy 28 th¸ng   12 n¨m 2000; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 33/2002/N§­CP ngµy 28 th¸ng 3 n¨m   2002 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p   lÖnh B¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  X©y dùng vµ  Bé  trëng Bé   C«ng an, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Danh môc bÝ  mËt nhµ  níc  ®é  Tèi mËt trong  ngµnh X©y dùng bao gåm nh÷ng néi dung sau: 1. C¸c tµi liÖu chøa  ®ùng c¸c th«ng tin vÒ   ®Çu t x©y  dùng   c¸c   c«ng  tr×nh   quan   träng   quèc   gia   thuéc  lÜnh   vùc   quèc phßng, an ninh; c«ng tr×nh quan träng phßng thñ biªn   giíi, vïng biÓn, h¶i ®¶o cha c«ng bè hoÆc kh«ng c«ng bè. 2. Nh÷ng s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u  Ých, bÝ  quyÕt c«ng   nghÖ  míi trong lÜnh vùc x©y dùng  ®Æc biÖt quan träng  ®èi  víi quèc phßng, an ninh, cha c«ng bè hoÆc kh«ng c«ng bè. 3.   KÕ   ho¹ch   nhËp   khÈu,   xuÊt   khÈu   c¸c   s¶n   phÈm   x©y  dùng,   vËt   liÖu   x©y   dùng   ®Æc   biÖt   liªn   quan   ®Õn   quèc  phßng, an ninh cha c«ng bè hoÆc kh«ng c«ng bè. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  186/TTg ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1994 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ Danh môc bÝ mËt nhµ níc trong ngµnh X©y dùng.
  2. 2 § i Ò u   3.  Bé  trëng Bé  X©y dùng, Bé  trëng Bé  C«ng an  chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản