Quyết định 270/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 270/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 270/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghệ cao TP. HCM trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghệ cao TP. HCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 270/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Sè 270/Q§-BKH ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 2003 VÒ viÖc uû quyÒn cho Ban qu¶n lý Khu c«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh trong viÖc h×nh thµnh dù ¸n; tiÕp nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ dù ¸n; cÊp, ®iÒu chØnh, thu håi GiÊy phÐp ®Çu t vµ qu¶n lý ho¹t ®éng c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi trong Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh Bé trëng Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t - C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸nh 11 n¨m 1996 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2000; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - C¨n cø Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 233/1998/Q§-TTg ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph©n cÊp, uû quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; - C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 368/CP-QHQT ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ; - Theo ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh t¹i c«ng v¨n sè 06/CV-KCNC ngµy 9 th¸ng 1 n¨m 2003, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: 1. Ban Qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh (sau ®©y gäi lµ Ban qu¶n lý) lµ ®Çu mèi h íng dÉn c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo Khu c«ng nghÖ cao thµnh phè Hå ChÝ Minh, ho¹t ®éng theo Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ trªn ®Þa bµn thµnh phè Hå ChÝ Minh. Hå s¬ dù ¸n ®Çu t ®îc lËp theo híng dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. Uû quyÒn Ban qu¶n lý tiÕp nhËn hå s¬ cña c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo Khu c«ng nghÖ cao vµ thÈm ®Þnh, cÊp GiÊy phÐp ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 § iÒu 2: C¸c dù ¸n ®Çu t Ban qu¶n lý ®îc uû quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Phï hîp víi Quy ho¹ch chi tiÕt vµ §iÒu lÖ Khu c«ng nghÖ cao ®· ®îc phª duyÖt. 2. Lµ nh÷ng dù ¸n thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô c«ng nghiÖp, kÓ c¶ nh÷ng dù ¸n thuéc lÜnh vùc c«ng nghÖ cao cã quy m« ®Õn 40 triÖu ®« la Mü, trõ nh÷ng dù ¸n thuéc Nhãm A theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 114 Nghi ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ kho¶n 26 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. 3. Cã ph¬ng ¸n b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ tiÒn níc ngoµi hoÆc thuéc lÜnh vùc ®îc Nhµ níc ®¶m b¶o hç trî ngo¹i tÖ. 4. ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c«ng nghÖ ®¸p øng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh; trêng hîp kh«ng ®¸p øng c¸c quy ®Þnh ®ã ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt chÊp thuËn. 5. §¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr êng, an toµn lao ®éng vµ phßng, chèng ch¸y, næ. §iÒu 3: ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n do Ban qu¶n lý thùc hiÖn víi sù phèi hîp chÆt chÏ víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 95, 104, 108, 109 vµ 118 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§- CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 27/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Ban qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ phèi hîp lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng, tr×nh Uû ban Nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh phª duyÖt vµ th«ng b¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §iÒu 4: 1. Ban qu¶n lý tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tù quyÕt ®Þnh viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c lo¹i dù ¸n sau: - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ doanh nghiÖp chÕ xuÊt cã quy m« vèn ®Çu t ®Õn 40 triÖu ®«la Mü; - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã quy m« ®Õn 10 triÖu ®« la Mü vµ doanh nghiÖp dÞch vô c«ng nghiÖp ®¸p øng c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy cã quy m« ®Õn 5 triÖu ®« la Mü. ViÖc thÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ, doanh nghiÖp kü thuËt cao, vËt liÖu míi, vËt liÖu quý hiÕm; cÊp giÊy chøng nhËn doanh nghiÖp c«ng nghÖ cao, doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kü thuËt cao thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ.
  3. 3 2. Thêi h¹n Ban qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ cÊp GiÊy phÐp ®Çu t lµ 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n, kh«ng kÓ thêi gian chñ ®Çu t söa ®æi, bæ sung hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo yªu cÇu cña Ban qu¶n lý. Mäi yªu cÇu cña Ban qu¶n lý ®èi víi nhµ ®Çu t vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy phÐp ®iÒu chØnh ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n. 3. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t n»m ngoµi c¸c quy ®Þnh nªu trªn th× tríc khi ra quyÕt ®Þnh, Ban qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm göi tãm t¾t hå s¬ dù ¸n tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; lÊy ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña c¸c Bé, ngµnh. C¸c Bé, ngµnh ®îc lÊy ý kiÕn vÒ dù ¸n, kÓ c¶ trêng hîp ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t, cã nhiÖm vô tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n; qu¸ thêi h¹n nãi trªn mµ kh«ng cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n th× coi nh chÊp thuËn dù ¸n. §iÒu 5: GiÊy phÐp ®Çu t ®îc so¹n th¶o theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy phÐp ®Çu t , GiÊy phÐp ®iÒu chØnh Ban qu¶n lý göi GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy phÐp ®iÒu chØnh vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh (b¶n chÝnh) vµ Bé Tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc cã liªn quan (b¶n sao). §iÒu 6: §èi víi c¸c dù ¸n Ban qu¶n lý kh«ng ® îc uû quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t, sau khi tiÕp nhËn, Ban qu¶n lý gi÷ l¹i 1 bé hå s¬ (b¶n sao) vµ chuyÓn toµn bé sè hå s¬ dù ¸n cßn l¹i kÌm theo ý kiÕn cña Ban qu¶n lý vÒ dù ¸n ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh vµ cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 109 vµ 114 NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. §iÒu 7: 1. Ban qu¶n lý híng dÉn c¸c chñ ®Çu t triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n; thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong c¸c Khu c«ng nghÖ cao theo c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. 2. Ban qu¶n lý thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc uû quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t vµ c¶ c¸c giÊy phÐp ®Çu t do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp trong ph¹m vÞ h¹n møc vèn ®Çu t ®îc uû quyÒn.
  4. 4 3. Nh÷ng trêng hîp Ban qu¶n lý quyÕt ®Þnh víi sù tho¶ thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: - Do ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t mµ vît qu¸ h¹n møc vèn ®îc uû quyÒn, thay ®æi môc tiªu hoÆc bæ sung môc tiªu dù ¸n thuéc Danh môc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn, gi¶m tû lÖ xuÊt khÈu xuèng díi møc quy ®Þnh ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã quy ®Þnh tû lÖ xuÊt khÈu. - Gi¶m tû lÖ gãp vèn ph¸p ®Þnh cña Bªn ViÖt Nam trong c¸c tr êng hîp liªn doanh hoÆc chuyÓn h×nh thøc liªn doanh sang ®Çu t 100% vèn níc ngoµi. - Gi¶i thÓ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc chÊm døt Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tríc thêi h¹n. 4. Ban qu¶n lý quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp vµ thu håi c¸c GiÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 8: Hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m, Ban qu¶n lý tæng hîp viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t, ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c Khu c«ng nghÖ cao thuéc ph¹m vi qu¶n lý vµ göi b¸o c¸o tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh. §iÒu 9: Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ kiÓm tra Ban qu¶n lý thùc hiÖn c¸c viÖc ®îc uû quyÒn theo ®óng quy ®Þnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ tríc ChÝnh phñ vÒ viÖc uû quyÒn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 10: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản