Quyết định 274/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 274/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 274/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các trường dạy nghề tập thể và tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 274/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 274/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1988 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÁC TRƯ NG D Y NGH T P TH V TƯ NHÂN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đã đư c Qu c h i thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ; Căn c ngh quy t s 73/HĐBT ngày 12 tháng 7 năm 1983 c a H i đ ng B trư ng v công tác giáo d c trong nh ng năm trư c m t ; Xét yêu c u phát tri n m ng lư i d y ngh c a ngành giáo d c chuyên nghi p thành ph theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” ; Xét đ ngh c a Trư ng Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph và Trư ng Ban T ch c Chánh quy n thành ph (t trình s 187/TCCQ ngày 3 tháng 12 năm 1988) ; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này b n quy ch v t ch c và ho t đ ng c a các trư ng d y ngh t p th và tư nhân trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph có trách nhi m hư ng d n th c hi n b n quy ch này. Đi u 2. B n quy ch nói đi u 1 có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Nh ng quy đ nh trư c đây c a UBND thành ph trái v i b n quy ch này đ u bãi b . Đi u 3. Các Đ ng chí Chánh văn phòng UBND thành ph , Trư ng ban t ch c chính quy n thành ph , Trư ng ban giáo d c chuyên nghi p thành ph , Ch nhi m y ban k ho ch thành ph , Giám đ c S Tài chánh, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng s , ban, ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T.CH T CH PHÓ CH T CH Đ Duy Liên QUY CH V T CH C VÀ HO T Đ NG C A CÁC TRƯ NG D Y NGH T P TH V TƯ NHÂN TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 274/QĐ-UB ngày 22-12-1988 c a y ban nhân dân thành ph ) I. T CH C CÁC TRƯ NG D Y NGH . Đi u 1. Nhà nư c khuy n khích các t p th ; ngh nhân và tư nhân m trư ng d y ngh nh m t o đi u ki n gi i quy t vi c làm cho thanh niên và nhân dân lao đ ng, góp ph n khôi ph c, phát tri n các ngh truy n th ng s n xu t các m t hàng tiêu dùng và ph c v xu t kh u. Đi u 2. Trư ng d y ngh t p th và tư nhân là lo i hình d y ngh ngoài h th ng trư ng chuyên nghi p c a Nhà nư c, đ t dư i s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c. - Trư ng d y ngh t p th và tư nhân có th ho t đ ng ph i h p v i các trung tâm d y ngh qu n, huy n v ngành ngh đào t o, giáo viên, cơ s v t ch t k thu t v.v… theo nguyên t c t nguy n và cùng có l i. Đi u 3. Trư ng d y ngh t p th và cá nhân có tư cách pháp nhân, đư c s d ng con d u riêng và m tài kho n t i ngân hàng theo quy đ nh c a Nhà nư c Các trư ng d y ngh t p th và tư nhân đư c t ch c lao đ ng s n xu t và d ch v có thu theo các quy đ nh hi n hành c a UBND thành ph và theo ngành ngh đào t o đ cho h c sinh th c t p, rèn luy n tay ngh k thu t và ngi p v , nâng cao ch t lư ng gi ng d y và h c t p, đ ng th i làm ra s n ph m ph c v xã h i. II. ĐI U KI N HO T Đ NG C A CÁC TRƯ NG D Y NGH T P TH VÀ TƯ NHÂN: Đi u 4. Trư ng d y ngh t p th và tư nhân đư c d y nh ng ngh mà Nhà nư c cho phép.
  3. Đi u 5. Trư ng d y ngh t p th và tư nhân đư c phép ho t đ ng sau khi đư c Ban Giáo d c chuyên nghi p thành ph ho c UBND qu n, huy n xét c p gi y phép hành ngh (theo phân c p). UBND qu n, huy n xét, c p gi y phép cho các trư ng: - Do gia đình ho c m t s ngư i (2 ho c nhi u ngư i) cùng h p tác t ch c và c m t ngư i đ i di n. - Do Công ty, xí nghi p, cơ quan, h i đoàn thu c s qu n lý c a c p qu n, huy n và phư ng, xã. Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph xét c p gi y phép hành ngh cho các trư ng: - Do đoàn th , h i qu n chúng, trư ng chuyên nghi p c a Nhà nư c, xí nghi p cơ quan…thu c s qu n lý c p trung ương và thành ph . - Trư ng d y ngh tư nhân t ch c d y ngh t i hai ho c nhi u đ a đi m không cùng đ a bàn m t qu n huy n ho c d y các ngh đ c bi t có yêu c u ph i qu n lý th ng nh t toàn thành ph (Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph xây d ng danh m c các ngh đ c bi t trình UBND thành ph quy t đ nh) Đi u ki n đ xét c p gi y hành ngh g m có: 1. Có ban giám hi u, có giáo viên là nh ng ngư i có thái đ chính tr t t, có đ s c kh e, trình đ chuyên môn, tay ngh , k thu t nghi p v thành th o theo quy đ nh c a nhà nư c. 2. Có phòng h c lý thuy t và th c hành, có h c c và máy móc thi t b đ d y và h c ngh . 3. Có m c tiêu đào t o, k ho ch gi ng d y, n i dung chương trình, giáo trình môn h c cho t ng ngành ngh , k ho ch tuy n sinh t ng khóa h c và đ m b o ch t lư ng theo quy đ nh chung c a ngành giáo d c chuyên nghi p. 4. Quy mô t ng trư ng b o đ m cân đ i gi a s lư ng h c sinh – đ i ngũ giáo viên – cơ s v t ch t v i các hình th c t ch c đào t o. 5. Có đăng ký bi u giá thu h c phí c a m i h c sinh cho t ng ngh và t ng khóa h c. Đi u 6. H sơ xin m trư ng d y ngh g m có: 1. Đơn xin m trư ng d y ngh (theo m u quy đ nh c a Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph ), có ch ng nh n c a chính quy n phư ng, xã n u là tư nhân. N u là trư ng do t p th t ch c thì cơ quan ch qu n đ ng tên trên đơn xin m trư ng.
  4. 2. Danh sách nhân s : Ban Giám hi u, giáo viên (kèm theo lý l ch, văn b ng, trình đ chuyên môn) có xác nh n c a chính quy n phư ng, xã, qu n, huy n ho c cơ quan tùy theo đ i tư ng xin m trư ng. 3. M c tiêu đào t o, k ho ch, nôi dung chương trình gi ng d y. 4. B n li t kê cơ s v t ch t, k thu t; l p h c lý thuy t, phòng h c th c hành, s lư ng máy móc, thi t b , h c c … 5. Bi u giá d ki n thu h c phí/h c sinh c a t ng ngh và t ng khóa hoc. Toàn b h sơ trư c khi n p lên Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph ho c UBND qu n, huy n đ xét c p gi y phép ph i có ý ki n c a chính quy n s t i: - Nh ng trư ng d y ngh t p th và tư nhân do ban giáo d c chuyên ngi p xét c p gi y phép (nói đi u 5) ho t đ ng đ i bàn nào ph i có ý ki n c a UBND quân, huy n nơi đó. - Nh ng trư ng d y ngh t p th và tư nhân do UBND qu n, huy n xét c p gi y phép ph i có ý ki n c a UBND phư ng xã. III. NHI M V , QUY N L I VÀ M T S QUY Đ NH V CH Đ , CHÍNH SÁCH: Đi u 7. Trư ng d y ngh t p th và tư nhân có nhi m v : 1. T ch c, qu n lý t t vi c gi ng d y, h c t p theo m c tiêu, k ho ch, gi ng d y, nôi dung chương trình, b o đ m ch t lư ng d y ngh như n i dung đã đăng ký trong gi y phép hành ngh . 2. Th c hi n đ y đ ch đ h p đ ng lao đ ng ký k t v i giáo viên th nh gi ng và công nhân viên nhà trư ng. 3. Báo cáo đ y đ theo quy đ nh và ch u s qu n lý ki m tra c a các cơ quan ch c năng (theo phân c p đi u 15 c a b n quy ch này). 4. Thu h c phí đúng bi u giá đã niêm y t công khai và n p l phí đ y đ theo quy đ nh. 5. Nghiêm ch nh ch p hành các ch trương, chính sách quy đ nh có liên quan c a Nhà nư c và UBND thành ph . Đi u 8. Quy n l i c a ngư i đ ng ra l p trư ng và c a các trư ng d y ngh t p th và tư nhân:
  5. 1. T p th và tư nhân m trư ng theo b n quy ch này đư c chính quy n các c p thành ph b o h quy n s h u tài s n, v n đ u tư thành l p trư ng và các thu nh p chính đáng do k t qu ho t đ ng gi ng d y, lao đ ng s n xu t c a trư ng mang l i. 2. Trư ng đư c tham d các l p b i dư ng, ph bi n ki n th c v chuyên môn nghi p v , qu n lý, khoa h c k thu t, chính tr , pháp lu t…do ngành giáo d c chuyên nghi p t ch c. 3. Đươc xét khen thư ng theo các danh hi u thi đua như các trư ng và trugn tâm d y ngh thành ph . Đi u 9. V h c phí h c ngh : 1. Các trư ng d y ngh t p th và tư nhân thành ph đư c thu h c phí theo bi u giá do ban Giáo d c chuyên nghi p thành ph và y ban V t giá thành ph quy đ nh (t ng kỳ 3 tháng, bi u giá xét đ áp d ng h s trư t giá thích h p) M c h c phí ph i đư c niêm y t công khai t i trư ng trư c khi khai gi ng khóa h c. 2. Các trư ng d y ngh t p th và tư nhân đư c s d ng k t qu do k t h p đào t o v i lao đ ng s n xu t c a th y và trò đ s a ch a ti t b , trang b l p h c, c i ti n đ i s ng giáo viên và nhân viên qu n lý, gi m b t h c phí c a h c sinh nh t là h c sinh thu c di n chính sách. Ch ý đãi ng th a đáng đ i v i giáo viên là ngh nhân cho tương x ng v i k t qu lao đ ng ngh thu t và d y ngh . Đi u 10. Nghĩa v và quy n l i c a ngư i h c ngh : 1. Ch p hành nghiêm ch nh ch đ , n i quy c a trư ng v h c t p, lao đ ng, s n xu t, thi c , đóng h c phí, khen thư ng, k lu t theo quy đ nh. 2. Trong th i gian h c ngh ph i th c hi n các nghĩa v công dân như đóng góp ngày công lao đ ng XHCN, lu t nghĩa v quân s và các nghĩa v khác theo lu t pháp nhà nư c. 3. Đư c nơi tuy n d ng (các cơ s s n xu t, d ch v thu c 5 thành ph n kinh t ) s d ng thích h p tùy theo trình đ t t nghi p ho c ti p t c h c lên các trư ng chuyên nghi p cao hơn n u b o đ m các đi u ki n quy đ nh c a nhà nư c. Đi u 11. V v t tư và thi t b máy móc d y ngh , các trư ng d y ngh này: 1. Đư c mua v t tư, thi t b các cơ s s n xu t, kinh doanh trong và ngoài thành ph theo quy đ nh c a nhà nư c đ ph c v cho vi c gi ng d y và h c t p. 2. Đư c v n đông nhà nh n v t tư, thi t b d y ngh c a các t ch c Vi t ki u (ho c thân nhân c a giáo viên, nhân viên qu n lý c a trư ng d y ngh ) và các t ch c t thi n qu c t nư c ngoài đ nâng cao ch t lư ng d y ngh (sau khi báo cáo và đư c UBND thành ph cho phép).
  6. 3. Tùy theo ngành ngh đào t o, đư c xét đ nh m c di n ưu tiên theo ch tiêu c a qu n, huy n. Đi u 12. V thu : 1. Các trư ng d y ngh thu n túy không s n xu t kinh doanh, đư c c p gi y phép hành ngh và ch p hành t t nh ng quy đ nh c a Nhà nư c thì đư c mi n các lo i thu . 2. Các trư ng d y ngh có t ch c s n xu t và d ch v có thu, đư c xét mi n gi m thu đ i v i s n ph m do th y và trò làm ra trong quá trình đào t o. Nh ng s n ph m này ph i bán theo quy đ nh c a nhà nư c. 3. Đ i v i v t tư, thi t b nh p t nư c ngoài đ ph c v cho vi c d y ngh đư c xét mi n, gi m thu theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 13. V tín d ng – ngân hàng: Các trư ng d y ngh đư c vay v n tính d ng ngân hàng đ mua s m thi t b , máy móc , v t tư, nguyên li u ph c v cho vi c d y ngh theo quy đ nh c a Nhà nư c. IV. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH D Y NGH : Đi u 14. Các trư ng d y ngh t p th và tư nhân ch đư c d y ngh theo đúng n i dung ngành ngh , k ho ch, chương trình gi ng d y đã đư c Ban giáo d c chuyên ngành thành ph ho c UBND qu n, huy n xét duy t khi c p gi y phép hành ngh . Cu i m i khóa, các trư ng d y ngh t p th và tư nhân ph i t ch c kỳ ki m tra, thi t t nghi p. Nh ng h c sinh đ t k t qu theo đúng quy ch c a ngành giáo d c chuyên ngi p thành ph thì m i đư c các trư ng xét c p gi y ch ng nh n h c ngh . V. V QU N LÝ CÁC TRƯ NG D Y NGH Đi u 15. Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph giúp UBND thành ph qu n lý th ng nh t công tác d y ngh trên đ a bàn thành ph theo quy t đ nh 106/QĐ-UB ngày 15-05- 1985 c a UBND thành ph trên cơ s phân công, phân c p như sau: 1. Ban giao d c chuyên nghi p thành ph giúp UBND thành ph qu n lý trư ng d y ngh tư nhân và t p th trên các m t sau đây: - Xét c p thu h i gi y phép hành ngh theo các đi u ki n ho t đ ng như đi u 5 đã ghi. - S p x p, quy ho ch (m r ng và thu h p) v ngành ngh và quy mô đào t o. - Quy đ nh m c thu h c phí và đóng l ph , quy đ nh các lo i bi u m u s sách giáo v , m u gi y ch ng nh n đã h c ngh .
  7. - Xét duy t ngành ngh m c tiêu đào t o, k ho ch gi ng d y, n i dung chương trình. - Ki m tra ch đ thu h c phí, l phí và th c hi n ch trương, chính sách, quy đ nh c a nhà nư c. 2. Phòng t ch c chính quy n qu n, huy n có nhi m v giúp UBND qu n, huy n và Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph qu n lý các trư ng d y ngh t p th và tư nhân v các như sau: - Tham gia ý ki n v vi c xét, c p thu h i gi y phép hành ngh đ i v i các trư ng l p d y ngh tư nhân và t p th đư c phân c p (theo các đi u ki n nêu đi u 5, 6 và nhi m v trư ng đã nêu đi u 7) - Hư ng d n v ngành ngh đào t o và theo dõi, ki m tra và th c hi n các chương trình chính sách quy đ nh c a Nhà nư c và UBND thành ph quy đ nh. - T p h p và báo cáo tình hình ho t đ ng c a các trư ng d y ngh t p th và tư nhân đ a phương cho UBND qu n, huy n và Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph . 3. Trung tâm d y ngh qu n, huy n có trách nhi m giúp UBND qu n, huy n và ban giáo d c chuyên nghi p thành ph qu n lý các trư ng d y ngh t p th và tư nhân (thu c qu n, huy n qu n lý) trên các m t như sau: - Hư ng d n ki m tra th c hi n m c tiêu, n i dung chương trình k ho ch gi ng d y, giáo trình, giáo án, các bi u m u s sách giáo v … theo quy đ nh c a ngành giáo d c chuyên nghi p c a thành ph . - T ch c b i dư ng nghi p v sư ph m d y ngh , nghi p v qu n lý d y ngh và ki m tra công nh n tay ngh giáo viên theo hư ng d n c a Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph . - Hư ng d n t ch c thi, ki m tra và duy t danh sách h c sinh t t nghi p . - Thu l phí và trích n p theo quy đ nh c a ngành giáo d c chuyên nghi p thành ph . 4. UBND phư ng, xã có trách nhi m giám sát, đôn đ c, nh c nh các trư ng th c hi n đúng ch c năng, nhi m v đã quy đ nh cũng như ch p hành đ y đ lu t pháp trên đ a bàn lãnh th , đ ng th i t o đi u ki n thu n l i, h tr các trư ng gi i quy t các vư ng m c, khó khăn, trong ph m vi th m quy n c a đ i phương. VI. ĐI U KHO N THI HÀNH: Đi u 16. Các trư ng d y ngh t p th và tư nhân có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh nh ng đi u trong quy ch này k t ngày ban hành. Nh ng trư ng l p d y ngh không đư c Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph ho c UBND qu n, huy n c p gi y phép hành ngh (nói đi u 5) đ u ph i đình ch ho t đ ng.
  8. Đi u 17. Ban giáo d c chuyên nghi p thành ph cùng v i các s , ban, ngành h u quan, UBND qu n, huy n, UBND phư ng, xã, Ban t ch c chính quy n qu n, huy n, các trung tâm d y ngh qu n, huy n tùy theo ch c năng c a mình hư ng d n, đôn đ c, ki m tra các trư ng d y ngh t p th và tư nhân th c hi n nghiêm ch nh b n quy ch này.
Đồng bộ tài khoản