Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2756/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2756/2002/Q -BGTVT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH TH L BÁO CÁO VÀ I U TRA TAI N N HÀNG H I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph qui nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Ông V trư ng V Pháp ch V n t i và Ông C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành" Th l báo cáo và i u tra tai n n hàng h i" kèm theo Quy t nh này. i u 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m ph bi n, t ch c th c hi n các qui nh c a th l này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1/10/2002 và thay th Quy t nh s 39/Q -PC ngày 03 tháng 01 năm1974 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Th l i u tra và báo cáo tai n n tàu, thuy n bi n, và hu b các qui nh có liên quan n ch báo cáo th ng kê tai n n giao thông ư ng bi n t i Quy t nh s 1071/Q -PC ngày 26/6/1981 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành ch báo cáo th ng kê tai n n giao thông. i u 4.Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch v n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và Th trư ng các V , Ban tham mưu c a B và các ch tàu thuy n, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
  2. TH L BÁO CÁO VÀ I U TRA TAI N N HÀNG H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2756/2002/Q -BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2002-09-08 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: M c ích i u ch nh B n Th l này quy nh c th v báo cáo và i u tra tai n n hàng h i nh m tăng cư ng hi u qu qu n lý Nhà nư c v an toàn hàng h i. i u 2: Ph m vi áp d ng 1. Các quy nh c a Th l này ư c áp d ng i v i các tai n n sau ây: a. T t c các tai n n liên quan n tàu bi n Vi t Nam; b. Tai n n liên quan n tàu bi n nư c ngoài khi ho t ng trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam; c. Tai n n c a các phương ti n thu khác ho t ng trong ph m vi vùng nư c các c ng bi n, khu v c hàng h i. 2. Các quy nh c a Th l này không áp d ng khi tai n n xNy ra i v i các tàu bi n chuyên dùng vào m c ích quân s và b o v an ninh, tr t t thu c các l c lư ng vũ trang, n u tai n n không gây h i cho an toàn hàng h i, môi trư ng . i u 3: Trách nhi m ph i h p i u tra tai n n hàng h i Ch tàu, Thuy n trư ng, S quan và thuy n viên c a tàu, các cơ quan, ơn v h u quan có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n thu n l i cho vi c i u tra tai n n hàng h i. i u 4: Gi i thích t ng 1. S c hàng h i là nh ng s ki n b t thư ng xNy ra trong quá trình ho t ng c a tàu bi n và có kh năng gây nguy hi m cho ngư i, tàu, công trình ki n trúc ho c môi trư ng. 2. Tai n n hàng h i là m t hay nhi u s c hàng h i gây ra m t trong các h u qu sau: a. Ngư i b ch t, b m t tích ho c b t n h i s c kho ; b. Tàu b chìm m, b m t tích ho c b thi t h i v v t ch t do âm va, va ch m, m c c n, cháy, n , hư h ng k t c u, máy móc, trang thi t b k thu t thi t y u c a tàu;
  3. c. Môi trư ng b ô nhi m ho c các công trình, thi t b ng m dư i nư c và trên m t nư c b hư h i ho c lu ng tàu bi n b ách t c. 3. Tai n n hàng h i c bi t nghiêm tr ng là tai n n gây ra m t trong các thi t h i sau: a. Làm ch t ho c m t tích trên ba ngư i; b. Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a trên mư i ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% n 60%; c. Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a sáu ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên; d. Gây thi t h i v tài s n, v t ch t mà chi phí cho vi c s a ch a, lai d t, tr c v t, thanh th i phương ti n chìm m; ho c chi phí cho vi c kh c ph c hư h ng c a công trình ng m dư i nư c và trên m t nư c; ho c chi phí kh c ph c ách t c lu ng tàu bi n; chi phí kh c ph c s c môi trư ng v i giá tr trên m t t ng; . Làm ách t c lu ng chính vào c ng bi n trên 72 gi ; e. Gây thi t h i ng th i v tính m ng, s c kho con ngư i và tài s n, v t ch t thu c 02 n 04 trư ng h p ư c quy nh t i kho n 4 i u này; 4. Tai n n hàng h i nghiêm tr ng là tai n n gây ra m t trong các thi t h i sau: a. Làm ch t ho c m t tích t m t n ba ngư i; b. Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a năm n mư i ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% n 60%; c. Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ba n năm ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên; d. Gây thi t h i v tài s n, v t ch t mà chi phí cho vi c s a ch a, lai d t, tr c v t, thanh th i phương ti n chìm m; ho c chi phí cho vi c kh c ph c hư h ng c a công trình ng m dư i nư c và trên m t nư c; ho c chi phí kh c ph c ách t c lu ng tàu bi n; chi phí kh c ph c s c môi trư ng v i giá tr t năm trăm tri u n m t t ng; . Làm ách t c lu ng chính vào c ng bi n t 24 gi n 72 gi ; 5. Tai n n hàng h i ít nghiêm tr ng là các trư ng h p không thu c quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u này. 6. i u tra tai n n hàng h i là vi c xác nh i u ki n, hoàn c nh, nguyên nhân hay nh ng kh năng có th là nguyên nhân gây tai n n hàng h i nh m có nh ng bi n pháp h u hi u phòng tránh và h n ch tai n n tương t .
  4. 7. Cán b i u tra tai n n hàng h i là cán b C ng v hàng h i có trình , năng l c chuyên môn và ki n th c pháp lu t c n thi t ư c Giám c C ng v hàng h i ch nh; tr trư ng h p c bi t, cán b i u tra do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 8. Thông tin ban u v tai n n là các thông tin v tàu ho c i tư ng b n n, các ho t ng c a tàu trư c và trong chuy n i b n n, i u ki n và hoàn c nh ngay trư c khi b n n... Chương 2: BÁO CÁO, TH NG KÊ TAI N N HÀNG H I i u 5: Báo cáo tai n n hàng h i. Báo cáo tai n n hàng h i bao g m Báo cáo kh n, Báo cáo chi ti t và Báo cáo nh kỳ theo các m u bi u ban hành kèm theo Th l này. Các n i dung báo cáo tai n n hàng h i ph i trung th c, chính xác, úng th i h n; trong trư ng h p c bi t, th i h n g i báo cáo do C ng v hàng h i ho c C c Hàng h i Vi t Nam xem xét, quy t nh. i u 6: Báo cáo kh n. 1. Trư ng h p tai n n xNy ra trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam: a. Thuy n trư ng tàu bi n ho c ngư i có trách nhi m cao nh t trên phương ti n thu ph i có Báo cáo kh n g i cho C ng v hàng h i g n nh t. N u vì m t lý do nào y, nh ng ngư i nói trên không th c hi n ư c Báo cáo khNn thì Ch tàu, Ch phương ti n hay i lý c a tàu b n n có trách nhi m báo cáo. b. C ng v hàng h i nh n ư c Báo cáo kh n ho c bi t tin v tai n n xNy ra có trách nhi m chuy n ngay Báo cáo kh n ho c các thông tin v tai n n cho các cơ quan, ơn v sau ây bi t: - C c Hàng h i Vi t Nam; - B o m an toàn hàng h i Vi t Nam, n u tai n n gây hư h ng, làm m t tác d ng các thi t b tr giúp hành h i; - Cơ quan, t ch c qu n lý, khai thác các công trình, thi t b ... n u tai n n gây hư h ng, t n th t cho các công trình, thi t b này; - S Khoa h c công ngh và môi trư ng và S Thu s n c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương, n u tai n n gây ra ho c có kh năng gây ra s c môi trư ng hay t n h i ngu n l i thu s n. 2. Trư ng h p tai n n xNy ra v i các tàu bi n Vi t Nam khi ho t ng ngoài ph m vi các vùng bi n Vi t Nam, Thuy n trư ng ph i báo cáo theo yêu c u c a qu c gia ven bi n và g i Báo cáo kh n cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 24 gi k t khi tai n n xNy ra.
  5. N u tai n n thu c lo i c bi t nghiêm tr ng, Thuy n trư ng ho c Ch tàu ph i báo cáo cho i s quán (Lãnh s quán) ho c Cơ quan ngo i giao Vi t Nam t i nư c ó bi t, h tr gi i quy t. 3. Báo cáo kh n có th ư c g i qua m t trong nh ng phương th c thông tin liên l c như i n tín, fax, telex hay thư i n t (e-mail). Trư ng h p tai n n xNy ra trong ph m vi vùng nư c c ng bi n, khu v c hàng h i Vi t Nam, thì Thuy n trư ng c a tàu có th báo cáo khNn cho Tr c ban C ng v hàng h i qua VHF ho c i n tho i c a tàu, nhưng sau ó v n ph i báo cáo b ng văn b n. 4. i v i tai n n hàng h i c bi t nghiêm tr ng, sau khi nh n ư c Báo cáo kh n, C c Hàng h i Vi t Nam ph i báo cáo ngay cho B Giao thông v n t i. 5. Báo cáo kh n theo Bi u s 1 ban hành kèm theo Th l này. i u 7: Báo cáo chi ti t. 1. Ti p theo Báo cáo khNn, Thuy n trư ng tàu bi n ph i th c hi n Báo cáo chi ti t theo Bi u s 2 ban hành kèm theo Th l này; 2. Căn c vào v trí xNy ra tai n n, Thuy n trư ng ph i th c hi n báo cáo như sau: a. N u tai n n xNy ra trong ph m vi vùng nư c các c ng bi n, khu v c hàng h i Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i g i cho C ng v hàng h i có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành hàng h i t i c ng bi n, khu v c hàng h i ó trong vòng 24 gi k t khi tai n n xNy ra. b. N u v trí xNy ra tai n n không thu c ph m vi vùng nư c các c ng bi n, khu v c hàng h i Vi t Nam nhưng trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam và sau khi xNy ra tai n n tàu vào neo, u t i vùng nư c c ng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i g i cho C ng v hàng h i có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành hàng h i t i c ng bi n ó trong vòng 24 gi k t khi tàu n v trí neo, u. c. Trư ng h p sau khi xNy ra tai n n tàu không vào neo, u t i vùng nư c thu c m t trong nh ng c ng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i ư c g i cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 48 gi k t khi tàu n c ng ghé u tiên sau khi xNy ra tai n n. d. N u tai n n liên quan n tàu bi n Vi t Nam khi ho t ng ngoài ph m vi các vùng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i ư c g i cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 48 gi k t khi tàu n c ng ghé u tiên sau khi xNy ra tai n n. i u 8: Báo cáo nh kỳ. T t c các tai n n hàng h i xNy ra trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam và tai n n liên quan n các tàu bi n Vi t Nam u ph i th c hi n báo cáo nh kỳ theo quy nh sau: 1. Ch tàu Vi t Nam ph i l p s theo dõi, c p nh t thư ng xuyên các tai n n hàng h i xNy ra v i i tàu c a mình theo Bi u s 3 ban hành kèm theo Th l này.
  6. Hàng quý Ch tàu Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n cho C c Hàng h i Vi t Nam v tai n n xNy ra v i i tàu c a mình. Th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t là vào ngày m ng 10 tháng u c a quý sau ph i g i báo cáo c a quý trư c ó. 2. C ng v hàng h i ph i l p s theo dõi, c p nh t thư ng xuyên tai n n hàng h i xNy ra trong khu v c trách nhi m c a cơ quan mình và tai n n hàng h i do cơ quan mình ti n hành i u tra theo Bi u s 3 ban hành kèm theo Th l này. Hàng quý C ng v hàng h i ph i báo cáo b ng văn b n cho C c Hàng h i Vi t Nam v các tai n n nói trên. Th i gian g i Báo cáo quý c a C ng v hàng h i như quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Hàng quý và hàng năm C c Hàng h i Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n cho B giao thông v n t i v các tai n n hàng h i xNy ra trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam và tai n n c a tàu bi n Vi t Nam theo Bi u s 4 ban hành kèm theo Th l này. Th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t là ngày 15 tháng u c a quý sau ph i g i báo cáo c a quý trư c ó và Báo cáo năm ch m nh t là ngày 20 tháng 01 năm sau g i báo cáo c a năm trư c. 4. Ch tàu Vi t Nam và C ng v hàng h i ph i k p th i phân tích, ánh giá nguyên nhân các tai n n hàng h i có nh ng bi n pháp phòng ng a, h n ch tai n n tương t xNy ra v i i tàu c a mình ho c xNy ra trong ph m vi khu v c trách nhi m c a cơ quan mình. Chương 3: I U TRA TAI N N HÀNG H I i u 9: Yêu c u i u tra tai n n hàng h i. Các tai n n hàng h i quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Th l này ph i ư c i u tra úng quy nh, k p th i, toàn di n và khách quan. i u 10: Trách nhi m i u tra tai n n hàng h i. 1. Giám c C ng v hàng h i có trách nhi m t ch c i u tra các tai n n hàng h i xNy ra trong khu v c trách nhi m c a mình và các tai n n hàng h i khác do C c hàng h i Vi t Nam ho c c p có thNm quy n giao. 2. Tuỳ theo m c ph c t p c a tai n n hàng h i, Giám c C ng v hàng h i quy t nh s lư ng cán b tham gia i u tra tai n n, song t i thi u ph i là 02 ngư i trình v chuyên môn chuyên ngành. 3. Trư ng h p c n thi t, B trư ng B giao thông v n t i ho c C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh thành l p T i u tra tai n n hàng h i. i u 11: Th i h n i u tra tai n n hàng h i.
  7. 1. i v i các tai n n hàng h i nêu t i kho n 2.a i u 7 thì th i h n i u tra không quá 30 ngày k t ngày tai n n xNy ra. 2. i v i các tai n n hàng h i nêu t i kho n 2.b, kho n 2.c i u 7 thì th i h n i u tra không quá 30 ngày k t ngày tàu n c ng ghé u tiên Vi t Nam sau khi b tai n n. 3. i v i các tai n n hàng h i nêu t i kho n 2.d i u 7 thì th i h n và quy mô i u tra tai n n do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t nh. 4. Trong trư ng h p ph c t p, vi c i u tra tai n n hàng h i không th hoàn thành trong th i h n nêu trên thì Giám c C ng v hàng h i ph i k p th i báo cáo b ng văn b n cho C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam xem xét, quy t nh. i u 12: Nhi m v và quy n h n c a cán b i u tra tai n n hàng h i 1. L p K ho ch i u tra tai n n hàng h i; 2. ư c yêu c u: - Các bên liên quan n tai n n có bi n pháp gi nguyên hi n trư ng; - Nh ng ngư i liên quan n tai n n tư ng trình b ng văn b n v n h bi t v i u ki n, hoàn c nh, di n bi n c a tai n n và i tư ng liên quan n tai n n. Trư ng h p c n thi t ph i thNm v n nh ng ngư i này thì cán b i u tra ph i thông báo cho h bi t trư c v th i gian, a i m ti n hành thNm v n; - Thuy n trư ng c a tàu cung c p b n sao Nh t ký hàng h i, Nh t ký máy tàu, Nh t ký tay chuông, Nh t ký Vô tuy n i n, b n ghi hư ng i, h i khu v c tàu b n n và các d li u c n thi t khác v tàu và trang thi t b trên tàu; - Các cơ quan, t ch c h u quan như: Cơ quan phân c p và giám sát k thu t c a tàu, Ch tàu, i lý c a tàu, ài thông tin duyên h i, Trung tâm ph i h p tìm ki m - c u n n hàng h i, Trung tâm i u hành H th ng giám sát lưu thông tàu bi n (VTS), B o m an toàn hàng h i, Hoa tiêu hàng h i và các cơ quan, t ch c có liên quan khác cung c p thông tin c n thi t cho vi c i u tra tai n n hàng h i; 3. n nơi xNy ra tai n n và lên tàu ki m tra hi n trư ng, xem xét các v trí làm vi c và l y các v t m u c n thi t cho công tác i u tra. Khi ti n hành các công vi c này, nh t thi t ph i có s ch ng ki n, xác nh n c a ngư i có thNm quy n trên tàu và tránh nh hư ng n s v n hành an toàn c a tàu; 4. Ki m tra, sao in h sơ, gi y t ăng ký hành chính, ăng ki m, b o hi m, k thu t c a tàu và trang thi t b k thu t có liên quan; b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên ph c v vi c ánh giá tình tr ng k thu t c a trang thi t b có liên quan và kh năng i bi n c a tàu trư c chuy n i và ngay khi xNy ra tai n n; 5. S d ng các thi t b ghi âm, ch p nh và ghi hình trong quá trình i u tra, n u th y c n thi t;
  8. 6. Báo cáo b ng văn b n v quá trình i u tra tai n n cho Giám c c ng v hàng h i ho c Th trư ng cơ quan giao nhi m v i u tra tai n n hàng h i. i u 13: i u tra tai n n hàng h i. 1. Ngay sau khi nh n ư c Báo cáo kh n quy nh t i i u 6 Th l này ho c b t k m t ngu n tin nào v tai n n xNy ra trong khu v c trách nhi m c a mình thì Giám c C ng v hàng h i ph i cho ti n hành xác minh thông tin nh n ư c tri n khai công tác i u tra tai n n hàng h i. 2. Công tác i u tra tai n n th c hi n theo trình t sau: a. Ch nh cán b ch trì i u tra và các thành viên h tr công tác i u tra; b. Thu th p các thông tin ban u v tai n n; c. Thông qua K ho ch i u tra do cán b ch trì i u tra xu t; d. n nơi xNy ra tai n n, lên tàu ki m tra t i ch các hư h ng và v t tích l i sau tai n n xác nh, thu th p ch ng c (văn ch ng, v t ch ng) c n thi t; . Ti n hành thNm v n nh ng ngư i liên quan n tai n n và nh ng ngư i ch ng ki n tai n n; e. T ng h p các thông tin thu th p ư c. N u th y c n thi t có th ti n hành ki m tra và thNm v n b sung làm rõ thêm nh ng v n còn nghi v n; f. Căn c quy nh pháp lu t hi n hành v an toàn hàng h i, ti n hành phân tích các thông tin thu th p ư c, k c các k t lu n giám nh v t m u, v t tích liên quan n tai n n. 3. i v i tai n n hàng h i mà các cơ quan khác th c hi n i u tra theo ch c năng c a h , Giám c C ng v hàng h i v n ph i cho ti n hành i u tra theo Th l này. 4. Trư ng h p c n thi t, Giám c C ng v hàng h i có th h p ng v i các chuyên gia am hi u v chuyên môn, nghi p v hàng h i hay các cơ quan giám nh, các phòng thí nghi m.v.v... tư v n v m t lĩnh v c chuyên sâu, giám nh và phân tích các v t m u liên quan n tai n n. i u 14: K t lu n i u tra tai n n. 1. N i dung văn b n K t lu n i u tra tai n n bao g m: a. K t lu n v i u ki n, hoàn c nh xNy ra tai n n; các vi ph m, các y u t hay kh năng c u thành nguyên nhân gây tai n n. Các k t lu n này ph i trên cơ s pháp lu t, ch ng c xác áng; b. Bi n pháp ho c ki n ngh bi n pháp phòng ng a, h n ch tai n n tương t ;
  9. c. Bi n pháp x lý hành chính thu c thNm quy n c a Giám c C ng v hàng h i ho c ki n ngh bi n pháp x lý c p có thNm quy n xem xét, quy t nh i v i nh ng hành vi vi ph m vư t quá thNm quy n x lý c a mình. 2. Văn b n K t lu n i u tra tai n n ph i g i cho m i bên liên quan m t b n, m t b n g i cho C c Hàng h i Vi t Nam ch m nh t là vào ngày k t thúc th i h n i u tra tai n n. Trư ng h p tai n n c bi t nghiêm tr ng thì văn b n K t lu n i u tra tai n n ph i g i cho B Giao thông v n t i. B n sao văn b n K t lu n i u tra tai n n có th ư c c p cho cá nhân ho c pháp nhân khác có liên quan tr c ti p n tai n n, n u h có văn b n yêu c u C ng v hàng h i cung c p. i u 15: Khi u n i và gi i quy t khi u n i. 1. N u Ch tàu ho c ngư i qu n lý các công trình, thi t b b thi t h i do tai n n hàng h i không ng ý v i k t lu n v các hành vi vi ph m và nguyên nhân gây tai n n nêu trong văn b n K t lu n i u tra tai n n (sau ây g i chung là ngư i khi u n i) thì trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c văn b n ó (theo d u bưu i n n), ph i có ơn khi u n i g i Giám c C ng v hàng h i. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, Giám c C ng v hàng h i ph i th lý và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t, trư ng h p không th lý thì ph i nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a Giám c C ng v hàng h i không quá 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i; i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t khi u n i c a Giám c C ng v hàng h i. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c C ng v hàng h i mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n khi u n i lên C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. Trong trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i ơn kèm theo b n sao quy t nh gi i quy t khi u n i c a Giám c C ng v hàng h i và các tài li u liên quan n khi u n i. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ph i th lý và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i và Giám c C ng v hàng h i ã gi i quy t khi u n i bi t; trư ng h p không th lý thì ph i nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam không quá 45 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i; i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n khi u n i lên B trư ng giao thông v n t i. Trong trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i ơn kèm theo b n sao quy t nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam.
  10. Th t c, th i h n th lý, gi i quy t khi u n i c a B trư ng giao thông v n t i như quy nh t i kho n 2 i u này.
Đồng bộ tài khoản