Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2790/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2790/2002/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2002 V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH QU NG NINH VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V QU NG NINH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh t i Công văn s 440/UB ngày 11 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh bao g m: - Vùng nư c trư c c u c ng Hòn Gai, Cái Lân, B12, CNm Ph , Mũi Chùa. - Vùng nư c c a tuy n lu ng hàng h i, vùng neo u chuy n t i, tránh bão, thu c các c ng bi n Hòn Gai, Cái Lân, B12, CNm Ph , Mũi Chùa, Nhà máy óng tàu H Long và khu v c chuy n t i V n Gia. i u 2. Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Vùng nư c các c ng bi n khu v c Hòn Gai g m các c ng Hòn Gai, Cái Lân, B12: n m trong gi i h n các o n th ng n i các i m có to dư i ây: A1. èn lu ng Bãi Cháy t i v trí có to : 20057 32" N; 107003 19" E . A2. Mép phía B c Hòn G m. A3. Mép phía ông Hòn M t.
  2. A4. Mép phía ông Hòn Bê C t u. A5. 20042 36" N; 107009 20" E. A6. 20042 36" N; 107011 20" E. A7. Mép phía Nam Hòn H L ng. A8. Mép phía Tây Nam Hòn Vòng Vi ng. A9. Mép phía Tây Nam núi Bài Thơ, ch y d c theo b phía Tây Nam Hòn Gai n b n phà Bãi Cháy phía Hòn Gai, n i v i i m A10. A10. Mép phía Tây B c o Thành Công. A11. 200 59 30" N; 107004 54" E . A12. 200 59 36" N; 107001 00" E . A13. Mép phía Tây B c Nhà máy óng tàu H Long, ch y d c c u c ng Nhà máy óng tàu H Long n c ng Cái Lân, c ng Xăng d u B12, b n phà Bãi Cháy phía Bãi Cháy, n i v i i m A1. 2. Vùng nư c các c ng bi n khu v c CNm Ph g m c ng CNm Ph và các c ng khác: n m trong gi i h n các o n th ng n i các i m có to dư i ây: B1. Mép phía ông Nam c ng CNm Ph . B2. Mép phía Tây B c hòn á Bàn. B3. Mép phía Tây B c hòn ót B4. Mép phía Tây hòn Gà Ch i. B5. Mép phía Tây hòn Nét Gi a. B6. Mép phía ông hòn eo Còm. A7. Mép phía Nam hòn H L ng. A4. Mép phía ông hòn Bê C t u. A5. 20042 36 E, 107009 20 E. A6. 20042 36" N ; 107011 20" E. B7. 20047 18" N ; 107017 30" E. B8. Mép phía ông Nam hòn Mò Trai.
  3. B9. Mép phía ông hòn V Ráy Gi a. B10. 21001 42" N; 107022 30" E. B11. Mép phía Nam o C p Tiên. B12. Mép phía ông B c c ng CNm Ph , ch y d c theo c u c ng, n i v i i m B1. 3. Vùng nư c c ng bi n Mũi Chùa: n m trong gi i h n các o n th ng n i các i m dư i ây: C1. Mép phía ông B c c ng Mũi Chùa. C2. 21017 06" N ; 107027 30" E. C3. Mép phía Tây Nam hòn Thoi Dây. C4. Mép phía Nam hòn V m C5. Mép phía ông Nam hòn á D ng. C6. Mép phía ông Nam hòn Ba Rèn Gi a. C7. Mép phía B c hòn S u ông. C8. Mép phía B c hòn Chín. C9. Mép phía ông B c o Cái B u, ch y d c theo b phía B c o Cái B u, n i v i i m C10. C10. Mép phía Tây B c o Cái B u. C11. Mép phía Tây Nam c ng Mũi Chùa, ch y d c theo c u c ng, n i v i i m C1. 4. Vùng nư c khu v c chuy n t i V n Gia: n m trong gi i h n b i các o n th ng n i các i m dư i ây: D1. Mép phía Tây o Vĩnh Th c. D2. 21020 00" N ; 1070 50 38" E. D3. 21019 30" N ; 107049 24" E. D4. 21022 18" N ; 1070 48'36" E. D5. 21024 00" N ; 107054 30" E. D6. 21024 38" N ; 108001 00" E. D7. 21022 18" N ; 108001 00" E
  4. D8. 21022 18" N ; 107059 56" E D9. Phía ông o Vĩnh Th c, ch y d c theo b phía B c o Vĩnh Th c, n i v i i m D1. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho tàu thuy n vào khu v c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: a. i v i các c ng khu v c Hòn Gai: - Cho m i lo i tàu thuy n khi th i ti t bình thư ng: ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20043 24" N ; 107010 18" E . - Cho m i lo i tàu thuy n khi th i ti t x u: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20049 00" N ; 107008 06" E - Cho tàu thuy n Vi t Nam có tr ng t i n 5.000 DWT: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,4 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20052 30" N ; 107004 54" E. b. i v i các c ng khu v c CNm Ph : - Cho m i lo i tàu thuy n khi th i ti t bình thư ng: ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20043 24" N ; 107010 18" E . - Cho m i lo i tàu thuy n khi th i ti t x u: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20049 12" N ; 107017 00" E. - Cho tàu thuy n Vi t Nam có tr ng t i n 5.000 DWT: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,4 h i lý v i tâm t i v trí có to : 20057 42" N ; 107020 18" E . c. i v i c ng Mũi Chùa: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,4 h i lý v i tâm t i v trí có to 21015 05" N ; 107040 51" E. d. i v i khu chuy n t i V n Gia: ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý v i tâm t i v trí có to 21022 48" N ; 108000 20" E. 2. Vùng neo u, chuy n t i và tránh bão: a. Khu v c Hòn Gai: - Cho tàu hàng khô có tr ng t i trên 30.000 DWT v i m n nư c không quá 9,5 mét t i các v trí có to : HL6. 20056 42" N, 107003 30" E. HL7. 20056 42" N, 107003 34" E.
  5. HL8. 20056 12" N, 107003 42" E. - Cho tàu hàng khô có tr ng t i trên 30.000 DWT v i m n nư c trên 9,5m t i các v trí có to : HL11. 20051 36" N, 107007 06" E. HL12. 20051 42" N, 107006 36" E. HL15. 20051 48" N, 107006 12" E. - Cho tàu hàng khô có tr ng t i t 30.000 DWT tr xu ng t i các v trí có to : HL1. 20056 09" N, 107004 00" E. HL2. 20056 28" N, 107003 52" E. HL3. 20056 38" N, 107003 50" E. HL4. 20056 48" N, 107003 45" E. HL5. 20057 00" N, 107003 42" E. - Cho tàu v n chuy n hàng nguy hi m t i các v trí có to : HL9. 20052 50" N, 107004 00" E. - Cho tàu v n chuy n xăng d u có tr ng t i t 3.000 DWT tr xu ng ch vào c ng B12 t i v trí có to : HL10. 20058 00" N, 107003 45" E. - Cho tàu v n chuy n xăng d u có tr ng t i trên 3.000 DWT ch vào c ng Xăng d u B12 t i các v trí có to : HL13. 20050 46" N, 107007 32" E. HL14. 20050 24" N, 107007 40" E. b. Khu v c CNm Ph : - Cho tàu hàng khô có tr ng t i t 20.000 DWT tr lên t i các v trí có to : HN1. 20054 07" N, 107016 18" E. HN2. 20054 30" N, 107016 30" E. HN3. 20054 53" N, 107016 45" E. HN4. 20055 15" N, 107016 59" E.
  6. HN5. 20055 39" N, 107017 18" E. HN6. 20055 58" N, 107017 33" E. HN7. 20055 08" N, 107017 35" E. HN8. 20055 25" N, 107017 47" E. HN9. 20055 43" N, 107017 58" E. - Cho tàu hàng khô có tr ng t i dư i 20.000 DWT t i các v trí có to : HN10. 20055 26" N, 107016 23" E. HN11. 20055 09" N, 107016 12" E. HN12. 20054 48" N, 107016 02" E. HN13. 20054 22" N, 107015 46" E. HN14. 20053 36" N, 107015 46" E. HN15. 20053 00" N, 107016 12" E. CO1. 20057 06" N, 107018 56" E. CO2. 20057 19" N, 107019 20" E. - Cho tàu hàng khô có tr ng t i t 10.000 DWT tr xu ng t i các v trí có to : CO4. 20058 22" N, 107021 22" E. CO5. 20058 45" N, 107022 00" E. CO6. 20058 51" N, 107022 18" E. - Cho tàu v n chuy n d u và s n phNm c a d u t i các v trí có to : HN16. 20055 56" N, 107016 30" E. HN17. 20057 00" N, 107017 36" E. HN18. 20056 54" N, 107017 09" E. - Cho tàu v n chuy n hàng nguy hi m t i v trí có to : CO3. 20057 44" N, 107019 55" E. c. Khu v c c ng Mũi Chùa:
  7. - Cho tàu v n chuy n hàng khô t i các v trí có to VH1. 21012 45" N, 107037 43" E. VH2. 21013 00" N, 107038 26" E. VH3. 21013 28" N, 107038 50" E. VH4. 21013 27" N, 107039 24" E. - Cho tàu v n chuy n d u và hàng nguy hi m t i các v trí có to ; VH5. 21013 12" N, 107032 43" E. VH6. 21012 48" N, 107032 27" E. VH7. 21012 28" N, 107032 52" E. d. Khu v c chuy n t i V n Gia: - Cho tàu v n chuy n hàng khô có tr ng t i t 10.000 DWT tr xu ng t i các v trí có to : VG3. 21023 57" N, 107057 09" E. VG4. 21023 55" N, 107056 50" E. VG5. 21023 51" N, 107056 39" E. VG6. 21023 45" N, 107056 29" E. VG7. 21023 55" N, 107056 27" E. - Cho tàu v n chuy n xăng d u t i các v trí có to ; VG1. 21024 05" N, 107057 46" E. VG2. 21024 00" N, 107057 29" E. VG7. 21012 28" N, 107032 52" E. . Các v trí HL2, HL3, HL4, HL5, HL11, HL12, HL15 ư c s d ng cho tàu vào c ng H i Phòng nhưng ph i neo u, chuy n t i, tránh bão. i u 4. 1. C ng v Qu ng Ninh có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan n m i ho t ng hàng h i trong vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh.
  8. 2. C ng v Qu ng Ninh ch cho phép các tàu v n chuy n d u và s n phNm c a d u ư c neo u sang m n hàng hoá t i các v trí theo quy nh c a Quy t nh này sau khi c ng ã áp ng y các i u ki n v b o m an toàn hàng h i, phương án ng c u s c tràn d u và phương án phòng ch ng cháy n . 3. C ng v Qu ng Ninh có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v tr t t , an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng i v i tàu vào, ra c ng H i Phòng nhưng ph i neo u, chuy n t i, tránh bão t i các v trí quy nh t i i m Kho n 2 i u 3 Quy t nh này. C ng v H i Phòng có trách nhi m thông báo cho C ng v Qu ng Ninh ch m nh t trư c 02 gi khi tàu n ranh gi i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh và th c hi n các th t c pháp lý cho các tàu này. C ng v Qu ng Ninh có trách nhi m b trí v trí neo u cho các tàu nói trên và thông báo cho C ng v H i Phòng bi t. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c nói t i i u 2, i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này, C ng v Qu ng Ninh còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1333/VT-PC ngày 1 tháng 7 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Qu ng Ninh và khu v c trách nhi m c a C ng v Qu ng Ninh, và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i Qu ng Ninh, Giám c C ng v Qu ng Ninh, Giám c C ng v H i Phòng, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản