Quyết định 28/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 28/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2003/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2003-2005 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B N I V S 28/2003/Q -BNV NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH K HO CH ÀO T O, B I DƯ NG GI NG VIÊN QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2003 - 2005 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 74/2001/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2001 - 2005; Xét ngh c a V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n K ho ch ào t o, b i dư ng gi ng viên qu n lý nhà nư c giai o n 2003 - 2005. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Giám c H c vi n Hành chính Qu c gia, V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký) K HO CH ÀO T O, B I DƯ NG GI NG VIÊN QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2003 – 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2003/Q -BNV ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B N i v ) Quy t nh s 74/2001/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2001 - 2005 ã ch rõ s c n thi t ph i ào t o, b i dư ng xây d ng i ngũ gi ng viên cho
  2. các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và giao cho Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch ào t o, b i dư ng i ngũ cán b này. K ho ch ào t o, b i dư ng gi ng viên qu n lý nhà nư c (QLNN) giai o n 2003-2005 là ho t ng tri n khai th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , nh m xây d ng i ngũ gi ng viên QLNN có trình chuyên môn và phương pháp sư ph m, bư c u áp ng yêu c u c a ho t ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hi n nay, góp ph n th c hi n thành công Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. i tư ng c a K ho ch này là gi ng viên ang th c hi n nhi m v gi ng d y môn QLNN thu c biên ch c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, c a các trư ng Chính tr c p t nh, các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c các B , ngành. I. NHU C U ÀO T O, B I DƯ NG C A I NGŨ GI NG VIÊN QU N LÝ NHÀ NƯ C S lư ng gi ng viên gi ng d y môn QLNN c a H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, H c vi n Hành chính Qu c gia, c a các Trư ng Chính tr c p t nh, các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c các B , ngành hi n nay là 657 ngư i (s li u th ng kê năm 2002), chi m kho ng 30% t ng s gi ng viên c a các cơ s này. Trong s 657 gi ng viên QLNN ó có 4 ngư i ang gi ng ch gi ng viên cao c p, 160 ngư i gi ng ch gi ng viên chính và 493 ngư i ang gi ng ch gi ng viên; có 213 ngư i có thâm niên gi ng d y b môn QLNN trên 10 năm, 189 ngư i trên 5 năm và 255 ngư i có thâm niên gi ng d y dư i 5 năm. V trình chuyên môn, trong s 657 gi ng viên nói trên có 193 ngư i có trình sau i h c, 459 ngư i có trình i h c và 5 ngư i có trình cao ng. Tuy nhiên, chuyên môn cơ b n mà gi ng viên QLNN ư c ào t o là lu t và chính tr ; ch có 125 ngư i (chi m 19%) ư c ào t o chuyên môn v hành chính; trong s gi ng viên còn l i ch có 330 ngư i (chi m g n 50%) ư c b i dư ng ki n th c QLNN theo các chương trình b i dư ng chuyên viên, chuyên viên chính. Như v y, hi n nay ang còn kho ng 200 gi ng viên, chi m g n 30% chưa ư c ào t o, b i dư ng ki n th c QLNN ang th c hi n nhi m v gi ng d y b môn này. V phương pháp gi ng d y, trong s 657 gi ng viên QLNN m i có 368 ngư i (chi m 56%) ã ư c b i dư ng v phương pháp sư ph m chung. S gi ng viên QLNN còn l i 289 ngư i (chi m 44%) chưa ư c ào t o v phương pháp sư ph m. TT Cơ s ào T ng Trình T, BD v Trình T, Phương t o, b i s GV chuyên môn BD v hành pháp sư dư ng QLNN chính ph m HC Cao Trên Chuyên ngành i Các ã Chưa ng, i ư c o t o h c, khoá ư c ư c i h c trên b i T, T, h c i dư ng BD BD h c Lu t Chính tr
  3. 1 H c vi n 151 51 100 76 9 20 63 91 60 chính tr Qu c gia 34% 66% 50% 6% 13% 42% 60% 40% HCM và H c vi n HCQG 2 Trư ng 456 381 75 249 190 99 233 253 203 chính tr các t nh, 84% 16% 55% 42% 22% 51% 55% 45% thành ph tr c thu c TW 3 Trư ng 50 32 8 12 12 6 30 24 26 (TT) T, BD cán b , 64% 36% 24% 24% 12% 60% 48% 52% công ch c các b , ngành C ng: 657 464 193 337 211 125 330 368 289 Theo ánh giá chung c a lãnh o các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, hi n nay có t i g n 25% gi ng viên QLNN chưa t trình so v i yêu c u t ra. Nguyên nhân ch y u là i ngũ gi ng viên này ư c hình thành t nhi u ngu n khác nhau, như b i chuy n ngành, cán b ng, oàn th chuy n sang, nh ng ngư i ư c ào t o các ngành chuyên môn khác nhau (532 ngư i), do ó i m y u cơ b n c a h là trình chuyên môn và nghi p v k năng gi ng d y ngư i l n. M t nguyên nhân quan tr ng n a là công tác phát tri n i ngũ gi ng viên này cho các cơ s B , ngành và a phương trong th i gian qua chưa ư c chú tr ng. Theo s li u kh o sát, trong khi ch t lư ng i ngũ gi ng viên QLNN hi n t i còn nhi u b t c p như ã nêu trên nhưng v n có t i 53/74 cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ang thi u gi ng viên QLNN. Nhu c u ào t o, b i dư ng c a i ngũ gi ng viên QLNN, s li u i u tra cho th y, có hai lo i nhu c u: nhu c u ư c ào t o, b i dư ng v trình chuyên môn - ki n th c hành chính và nhu c u b i dư ng v phương pháp sư ph m hành chính. Nhu c u ào t o, b i dư ng v chuyên môn ki n th c hành chính. Trong s 657 gi ng viên QLNN có 329 ngư i có nhu c u ư c ào t o trình i h c và sau i h c v hành chính; có 298 ngư i có nhu c u ư c b i dư ng ki n th c QLNN theo các chương trình b i dư ng khác nhau. - Nhu c u b i dư ng v phương pháp sư ph m hành chính. H u như t t c các gi ng viên chưa ư c b i dư ng v nghi p v , phương pháp sư ph m chung (285 ngư i), u có nhu c u ư c b i dư ng v nghi p v , phương pháp gi ng d y b môn QLNN. Tuy nhiên, k t qu phân tích s li u i u tra cũng cho th y, trong s 368 gi ng viên
  4. QLNN ã ư c b i dư ng v phương pháp sư ph m, ph n l n u theo h c các khoá b i dư ng v phương pháp gi ng d y chung, ch m t s ít là ư c b i dư ng v phương pháp sư ph m hành chính. TT Cơ s ào t o Nhu c u o t o, b i dư ng v hành chính Phương pháp sư ph m HC ih c Cao h c Các khoá b i dư ng HC HC GVCC GVC GV 1 H c vi n chính 16 38 34 29 23 43 tr Qu c gia HCM và H c vi n HCQG 2 Trư ng chính tr 65 194 50 96 37 214 các t nh, thành ph tr c thu c TW 3 Trư ng (TT) T, 8 8 10 13 6 28 BD cán b , công ch c các b , ngành C ng: 89 240 94 138 66 285 Trong s các gi ng viên có nhu c u ào t o, b i dư ng nâng cao năng năng l c, trình nói trên có 248 ngư i có nhu c u ư c b i dư ng c v hai n i dung: ki n th c qu n lý nhà nư c và phương pháp sư ph m hành chính; 37 ngư i có nhu c u b i dư ng ch v phương pháp sư ph m hành chính và 50 ngư i có nhu c u b i dư ng ch riêng v ki n th c qu n lý nhà nư c. II. K HO CH ÀO T O, B I DƯ NG GI NG VIÊN QU N LÝ NHÀ NƯ C (2003 - 2005) 1. M c tiêu. 1.1. M c tiêu chung: - Gi ng viên QLNN ph i ư c ào t o v hành chính, t i thi u ph i ư c b i dư ng ki n th c hành chính (cho giai o n 2003 - 2005), n m v ng nghi p v hành chính, có kinh nghi m và hi u bi t th c ti n QLNN. - Gi ng viên QLNN ph i ư c ào t o, b i dư ng v phương pháp sư ph m hành chính hi n i ( i v i c nh ng ngư i ã ư c ào t o trong các trư ng sư ph m).
  5. 1.2. M c tiêu c th . - m b o n năm 2005, t t c các gi ng viên chưa ư c trang b ki n th c QLNN và phương pháp gi ng d y hành chính ư c b i dư ng v hai n i dung này. - T ch c ào t o trình i h c và trên i h c v hành chính cho kho ng 100 gi ng viên hi n trong biên ch , bư c u hình thành i ngũ gi ng viên QLNN ư c ào t o cơ b n; th c hi n thí i m ào t o ngu n gi ng viên QLNN có a ch s d ng. 2. N i dung và ti n th c hi n. 2.1. B i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c và năng l c sư ph m Vi c m các l p b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c và phương pháp sư ph m hành chính ư c t ch c trên cơ s phân lo i nhu c u và có 3 lo i l p: - L p g p: L p t ch c chung cho nh ng gi ng viên v a có nhu c u b i dư ng ki n th c QLNN v a có nhu c u b i dư ng phương pháp sư ph m hành chính, g m 248 ngư i, t ch c thành 7 khoá h c; - L p b i dư ng ki n th c QLNN cho 50 gi ng viên, t ch c thành 1 khoá h c; - L p b i dư ng phương pháp sư ph m hành chính hi n i cho 37 gi ng viên, t ch c thành 1 khoá h c. Th i gian t ch c các khoá h c này d ki n như sau: Th i gian Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Kinh phí N i dung, Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý các khóa I II III IV I II III IV I II III IV T, BD Khóa 35 GV 1 Khóa 35 2 GV L p Khóa 35 3 GV g p Khóa 35 5,5 t 4 GV
  6. Khóa 35 5 GV Khóa 35 6 GV Khóa 38 7 GV L p 50 GV QLNN L p 37 GV PPSP 2.2. ào t o gi ng viên qu n lý nhà nư c T ch c ào t o gi ng viên QLNN, g m: 01 khoá ào t o c nhân hành chính, 02 khoá ào t o th c sĩ hành chính và 01 khoá ào t o c nhân hành chính t o ngu n gi ng viên do cơ s l a ch n và có trách nhi m b trí công tác sau khi t t nghi p. Th i gian t ch c các khoá h c d ki n như sau: Th i gian Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Kinh phí N i dung, Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý Quý các khóa T, I II III IV I II III IV I II III IV BD Tc Khoá 50 GV nhân 1 HC T Khóa 25 GV 6,8 t th c 1 sĩ
  7. hành Khóa 25 GV chính 2 r Khóa 50 GV 3,2 t ngu n 1 (Th i gian t 2004 - 2008) GV 2.3. Hình th c t ch c ào t o, b i dư ng T t c các khoá ào t o và b i dư ng gi ng viên QLNN u th c hi n dư i hình th c t p trung. i v i các khoá ào t o i h c, sau i h c v hành chính có n i dung ào t o phương pháp sư ph m và các khoá b i dư ng phương pháp sư ph m hành chính b trí có m t s chuyên gia nư c ngoài tham gia gi ng d y (ho c m i chuyên gia gi ng d y i v i các khoá t ch c trong nư c ho c t ch c tham kh o, th c t p nư c ngoài). 3. Các gi i pháp th c hi n k ho ch 3.1. Xây d ng các chương trình ào t o, b i dư ng gi ng viên QLNN, bao g m: - Các chương trình ào t o i h c và sau i h c hành chính có c p ch ng ch hành ngh gi ng viên QLNN. Các chương trình ào t o này ph i m b o k t h p n i dung ào t o chuyên môn - hành chính v i n i dung ào t o phương pháp sư ph m hành chính hi n i; - Chương trình b i dư ng ki n th c QLNN dành cho gi ng viên; - Chương trình b i dư ng phương pháp sư ph m hành chính. Chương trình này có th s d ng chương trình hi n có (có s a i, b sung cho phù h p v i tình.hình m i). 3.2. Tăng cư ng năng l c cho i ngũ gi ng viên cơ h u và th nh gi ng c a H c vi n Hành chính qu c gia áp ng yêu c u và m b o th c hi n k ho ch. 3.3. Tăng cư ng h p tác quác t trong ào t o, b i dư ng i ngũ gi ng viên QLNN, c bi t v phương pháp sư ph m hành chính v i vi c áp d ng phương pháp gi ng d y tiên ti n và phương pháp h c t p tích c c. 3.4. Xây d ng tiêu chuNn gi ng viên QLNN trong các trư ng Chính tr , các cơ s ào t o b i dư ng cán b , công ch c các B , ngành. 3.5. Tăng cư ng cơ s v t ch t cho các cơ s ào t o, b i dư ng nh m m b o i u ki n cho các gi ng viên áp d ng các phương pháp gi ng d y hi n i, sau khi ư c
  8. ào t o, b i dư ng. (N i dung này th c hi n thông qua vi c k t h p v i các k ho ch, d án khác). 4. Kinh phí th c hi n T ng kinh phí th c hi n K ho ch ào t o, b i dư ng gi ng viên qu n lý nhà nư c d tính là 16 t ng; trong ó chi phí cho vi c xây d ng các lo i chương trình, giáo trình, quy ch là 500 tri u ng, chi cho ho t ng ào t o là 10 t ng và chi phí cho ho t ng b i dư ng là 5,5 t ng. Kinh phí này l y t ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c phân b hàng năm (d ki n 3 t ng/3 năm, theo d trù c a K ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2001 - 2005 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t) và tài tr t các D án (kho ng 13 t ng). 5. T ch c th c hi n 1. Giao H c vi n Hành chính Qu c gia: - Ch trì, ph i h p v i V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c và các cơ quan liên quan t ch c xây d ng các chương trình, giáo trình c p t i i m 3.1 m c 3 ph n II c a K ho ch này; m b o i ngũ gi ng viên cơ h u và th nh gi ng c a H c vi n áp ng ư c yêu c u và m c tiêu c a K ho ch c p t i i m 3.2 m c 3 ph n II. - T ch c các khoá ào t o theo úng ti n ã ư c nêu t i các i m 2.1, 2.2 m c 2 ph n II c a b n K ho ch theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và theo chương trình m i ư c xây d ng; ph i h p v i V ào t o t ch c các khoá b i dư ng ki n th c QLNN và phương pháp sư ph m hành chính quán tri t yêu c u t i i m 3.3 m c 3 ph n II c a K ho ch. 2. V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c có trách nhi m: - Ch trì, ph i h p v i H c vi n Hành chính Qu c gia và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n các n i dung quy nh t i i m 3.4 m c 3 ph n II c a K ho ch này; là u m i t ch c, theo dõi, ki m tra ch t lư ng, ti n th c hi n K ho ch. Tham mưu xu t và chuNn b các i u ki n c n thi t Lãnh o B làm vi c v i B Tài chính, B K ho ch và u tư và các ơn v liên quan chuNn b kinh phí và tìm ki m các ngu n tài tr khác m b o kinh phí cho vi c th c hi n K ho ch. T ch c xây d ng K ho ch ào t o ki n th c hành chính cho s gi ng viên QLNN chưa ư c ào t o c p b ng v n i dung này và k ho ch b i dư ng c p nh t ki n th c qu n lý nhà nư c, phương pháp sư ph m hành chính hi n i cho gi ng viên QTNN kiêm ch c giai o n 2006 - 2010, trình B trư ng vào quý 4 năm 2005. 3. V (Ban) T ch c - cán b các B , ngành, Ban T ch c chính quy n các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan nói trên trong vi c c cán b i h c, m b o úng i tư ng, úng m c ích.
Đồng bộ tài khoản