Quyết định 28/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 28/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2004/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 28/2004/Q -BTC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004 V VI C PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T II NĂM 2004 U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A T NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 235/2003/Q -TTg ngày 13/11/2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Kho b c Nhà nư c tr c thu c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u Chính quy n a phương; Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; Theo ngh c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Phát hành trái phi u Chính ph t II năm 2004 u tư xây d ng m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c v i t ng s ti n là 8.200 t ng Vi t Nam và 50 tri u ô la M (USD). i u 2. Trái phi u Chính ph (sau ây g i t t là trái phi u) ư c phát hành và thanh toán b ng ti n Vi t Nam và ô la M , dư i hình th c ch ng ch ho c ghi s . Ch ng ch trái phi u b ng ti n Vi t Nam bao g m lo i có ghi tên và không ghi tên; in trư c các lo i m nh giá: 100.000 ng, 200.000 ng, 500.000 ng, 1.000.000 ng, 2.000.000 ng, 5.000.000 ng, 10.000.000 ng, 20.000.000 ng, 50.000.000 ng, 100.000.000 ng. Ch ng ch trái phi u b ng ô la M bao g m lo i có ghi tên và không ghi tên, in trư c các lo i m nh giá: 500 USD, 1.000 USD, 5.000 USD, 10.000 USD. i u 3. Phương th c phát hành trái phi u:
  2. 3.1. Phát hành qua h th ng Kho b c Nhà nư c: Trái phi u b ng ti n Vi t Nam ư c phát hành t i các ơn v Kho b c Nhà nư c trong ph m vi c nư c. Trái phi u b ng ô la M ư c phát hành t i Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Kho b c Nhà nư c H i Phòng, Kho b c Nhà nư c Qu ng Ninh, Kho b c Nhà nư c à N ng, Kho b c Nhà nư c Bà R a - Vũng Tàu. a- i tư ng mua trái phi u bao g m các t ch c, công dân Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; ngư i nư c ngoài làm vi c, cư trú t i Vi t Nam; t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam; tr các i tư ng là thành viên b o lãnh và u th u trái phi u (k c u th u trái phi u b ng ti n Vi t Nam qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán và u th u trái phi u b ng ô la M qua S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c). Các t ch c c a Vi t Nam không ư c s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p mua trái phi u. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm. c- Lãi su t trái phi u: Do B trư ng B Tài chính quy t nh t i th i i m phát hành. d- Th i gian phát hành: t ngày 15/4/2004 và k t thúc trư c ngày 15/6/2004. 3.2. u th u trái phi u b ng ti n Vi t Nam qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán: a- i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u là các thành viên th trư ng u th u trái phi u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. Các t ch c, cá nhân n u có nhu c u mua trái phi u qua u th u thì ăng ký v i các thành viên c a th trư ng u th u trái phi u và các t ch c ư c giao d ch trên th trư ng ch ng khoán. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm. c- Lãi su t trái phi u: hình thành qua k t qu u th u. d- Th i gian phát hành: t ngày 15/4/2004 và k t thúc trư c ngày 15/12/2004. 3.3. u th u trái phi u b ng ô la M qua Ngân hàng Nhà nư c: a- i tư ng ư c tham gia u th u trái phi u là các t ch c tín d ng t i Vi t Nam; ư c phép kinh doanh ngo i h i và có tài kho n ngo i t m t i Ngân hàng Nhà nư c. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm. c- Lãi su t trái phi u: hình thành qua k t qu u th u. d- Th i gian phát hành: t ngày 15/4/2004 và k t thúc trư c ngày 15/12/2004. 3.4. B o lãnh phát hành trái phi u b ng ti n Vi t Nam:
  3. a- i tư ng ư c tham gia b o lãnh phát hành trái phi u là các t ch c ư c phép b o lãnh phát hành trái phi u theo quy nh hi n hành. b- Kỳ h n trái phi u: 5 năm và 10 năm. c- Lãi su t trái phi u và phí b o lãnh phát hành ư c tho thu n gi a các t ch c b o lãnh phát hành và Kho b c Nhà nư c theo ch quy nh hi n hành. d- Th i gian phát hành: t ngày 15/4/2004 và k t thúc trư c ngày 15/12/2004. i u 4. Nguyên t c và phương th c thanh toán g c, lãi trái phi u: 4.1. Trái phi u ư c thanh toán theo úng ng ti n khi phát hành. 4.2. Trái phi u b ng ti n Vi t Nam: - Lo i không ghi tên, in trư c m nh giá, phát hành qua Kho b c Nhà nư c: thanh toán t i các ơn v Kho b c Nhà nư c trong ph m vi c nư c. - Lo i có ghi tên, in trư c m nh giá; phát hành qua Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph : thanh toán t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. - Trái phi u u th u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán và b o lãnh phát hành, ư c niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán: vi c thanh toán do Trung tâm Giao d ch ch ng khoán và Kho b c Nhà nư c ph i h p th c hi n. 4.3. Trái phi u b ng ô la M : - Phát hành qua Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Kho B c Nhà nư c H i Phòng, Kho b c Nhà nư c Qu ng Ninh, Kho b c Nhà Nư c à N ng, Kho b c Nhà nư c Bà R a - Vũng Tàu (bao g m lo i có ghi tên và không ghi tên, in trư c m nh giá): thanh toán t i Kho b c Nhà nư c nơi phát hành. - u th u qua Ngân hàng Nhà nư c: S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c làm i lý cho B Tài chính thanh toán trái phi u khi n h n. 4.4. Thanh toán ti n g c trái phi u: ti n g c trái phi u ư c thanh toán m t l n khi n h n. Trư ng h p ch s h u trái phi u là cá nhân, n u g p khó khăn c bi t, b t kh kháng, có nhu c u thanh toán trái phi u trư c h n, ph i ư c chính quy n a phương nơi cư trú ho c cơ quan ang công tác xác nh n; T ng giám c Kho b c Nhà nư c xem xét và trình B trư ng B Tài chính cho mua l i trư c h n. Trái phi u chưa th i h n hư ng lãi s không ư c thanh toán lãi. 4.5. Thanh toán ti n lãi trái phi u: ti n lãi trái phi u ư c thanh toán m i năm m t l n khi 12 tháng tính t ngày mua.
  4. n h n thanh toán g c ho c lãi mà ch s h u trái phi u chưa n thanh toán thì s ti n g c ho c lãi ó ư c b o lưu hoàn tr khi ch s h u có nhu c u thanh toán; không tính lãi nh p g c và không tính lãi trong th i gian quá h n thanh toán. i u 5. Ch s h u trái phi u có quy n và ư c hư ng các ưu ãi sau: 5.1. ư c chuy n như ng, t ng, l i th a k ho c c m c trong các quan h tín d ng. 5.2. ư c mua bán, giao d ch trái phi u qua Trung tâm Giao d ch ch ng khoán i v i trái phi u niêm y t t i Trung tâm Giao d ch ch ng khoán. 5.3. Ch s h u là t ch c tín d ng ư c giao d ch trái phi u trên th trư ng ti n t ; chi t kh u, tái chi t kh u trái phi u theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 5.4. Ch s h u trái phi u là cá nhân ư c mi n thu thu nh p cá nhân i v i kho n thu nh p t lãi trái phi u và chênh l ch giá mua bán trái phi u; n u có nhu c u, ư c g i t trái phi u t i các ơn v Kho b c Nhà nư c b o qu n h và mi n phí. i u 6. T ng giám c Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m: 6.1. T ch c phát hành và thanh toán trái phi u theo quy nh t i i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này. 6.2. Ch ng i u hành kh i lư ng, kỳ h n và lãi su t phát hành trái phi u theo các phương th c u th u, b o lãnh ư c quy nh t i i m 3.2, 3.3, 3.4 i u 3 Quy t nh này trong ph m vi kh i lư ng, kỳ h n và khung lãi su t do B trư ng B Tài chính phê duy t và phù h p v i nhu c u s d ng v n. 6.3. Th c hi n h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán các kho n thu trái phi u và thanh toán trái phi u theo ch quy nh. i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. T ng giám c Kho b c Nhà nư c hư ng d n chi ti t và ch o th c hi n trong toàn h th ng Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính, Giám c S Tài chính và Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản