Quyết định 28/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2004/QĐ-TTg về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và Công ty Đường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 28/2004/Q -TTG NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2004 V T CH C L I S N XU T VÀ TH C HI N M T S GI I PHÁP X LÝ KHÓ KHĂN I V I CÁC NHÀ MÁY VÀ CÔNG TY Ư NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p Nhà nu c và Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban ch p hành Trung ương ng khoá IX v công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn; Xét ngh c a B trư ng các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c Qu H tr phát tri n, QUY T NNH : i u 1. T ch c l i s n xu t và th c hi n m t s gi i pháp x lý khó khăn i v i các nhà máy, công ty ư ng (trong Quy t nh này g i chung là Nhà máy), nh m t o i u ki n cho ngành công nghi p ư ng ti p t c phát tri n, th c hi n m c tiêu 1 tri u t n ư ng, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t , gi i quy t vi c làm, thúc Ny quá trình công nghi p hoá nông nghi p, nông thôn. i u 2. Căn c th c tr ng v công ngh , kh năng cung ng nguyên li u và tình hình tài chính, th c hi n phân lo i các nhà máy ư ng theo 3 nhóm như sau: Nhóm 1: Các Nhà máy ang ho t ng có hi u qu c n ti p t c duy trì hi n tr ng và có chính sách h tr phát tri n t t hơn; Nhóm 2: Các Nhà máy ph i ti n hành s p x p l i, th c hi n c ph n hoá (nhà nư c không nh t thi t ph i gi c ph n) ho c thí i m : bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghi p; Nhóm 3: Các Nhà máy ph i di chuy n n a i m m i ho c d ng s n xu t. Danh sách phân lo i c th nhóm các Nhà máy nêu t i ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 3. Th c hi n các gi i pháp x lý khó khăn cho các Nhà máy sau khi phân lo i.
  2. 1. i v i các Nhà máy thu c nhóm 1: a/ Xoá n kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng chưa n p v thu giá tr gia tăng phát sinh t năm 2001-2003 i v i s n phNm ư ng và s n phNm có s d ng ph phNm, ph li u thu h i t s n xu t ư ng. S ti n xoá n không vư t quá s l phát sinh lu k n ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a Nhà máy. b/ i v i Nhà máy là công ty c ph n vay v n tín d ng u tư xây d ng nhà máy ho c Nhà máy thu c doanh nghi p nhà nư c vay v n c a các t ch c tín d ng trong nư c góp v n pháp nh trong các liên doanh s n xu t ch bi n ư ng, ngoài vi c xoá n kho n n p ngân sách nêu trên còn ư c áp d ng m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c k t ngày 01 tháng 01 năm 2004 i v i các kho n vay trong nư c (Qu H tr phát tri n, các ngân hàng thương m i) có m c lãi su t khác nhau trong t ng th i kỳ có s dư n ngày 31 tháng 12 năm 2003. Ngân sách nhà nư c c p bù kho n chênh l ch gi a lãi su t thương m i v i m c lãi su t ã ư c i u ch nh cho các t ch c tín d ng cho vay theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. i v i các Nhà máy thu c nhóm 2: Khi th c hi n c ph n hoá, bán khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p, ngoài các bi n pháp x lý t n t i và h tr tài chính theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, ư c áp d ng các bi n pháp h tr sau: a/. Áp d ng m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c k t ngày 01 tháng 01 năm 2004 i v i các kho n vay trong nư c (Qu H tr phát tri n, các ngân hàng thương m i) có m c lãi su t khác nhau trong t ng th i kỳ có s dư n ngày 31 tháng 12 năm 2003, k c kho n vay nh n n b t bu c phát sinh sau ngày 01 tháng 01 năm 2004 c a các d án u tư xây d ng nhà máy. i v i các kho n n vay ngo i t t ngu n ngoài nư c (ODA, vay thương m i) nh p khNu thi t b , u tư xây d ng cơ b n, phát tri n vùng nguyên li u c a các Nhà máy ư ng cho phép chuy n i thành vay n i t tương ng t ngày 01 tháng 01 năm 2004; t giá chuy n i ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. Vi c i u ch nh l i lãi su t vay sau khi chuy n thành n i t tương ng i v i t ng ngu n ngo i t vay c a các nhà máy ư ng theo nguyên t c không vư t quá m c lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n nhà nư c. Xác nh l i th i h n vay v n i v i các kho n vay sau khi ã i u ch nh lãi su t và vay ngo i t chuy n thành n i t , th i gian t i a là 15 năm k t ngày 01 tháng 01 năm 2004; trư ng h p th i gian vay trong các h p ng tín d ng ã ký trên 15 năm thì th c hi n theo th i gian trong h p ng tín d ng ã ký. Ngân sách nhà nư c c p bù kho n chênh l ch gi a lãi su t thương m i v i m c lãi su t ã ư c i u ch nh cho các t ch c tín d ng cho vay theo hư ng d n c a B Tài chính. b/ Xoá n lãi ti n vay i v i các kho n vay trong nư c, các kho n n phí b o lãnh, phí tái b o lãnh phát sinh t các kho n vay nư c ngoài (b ng ngo i t , vay nh p khNu thi t b tr ch m) do các t ch c tín d ng trong nư c b o lãnh cho các nhà máy ư ng tính n ngày 31 tháng 12 năm 2003. B Tài chính hư ng d n h ch toán và x lý các
  3. kho n xoá n trên theo ch tài chính, lu t thu thu nh p doanh nghi p cho các t ch c tín d ng. c/ Xoá n kho n ph i n p ngân sách nhà nư c nhưng chưa n p v thu giá tr gia tăng phát sinh t năm 2001-2003 i v i s n phNm ư ng và s n phNm có s d ng ph phNm, ph li u thu h i t s n xu t ư ng. S ti n xoá n không vư t quá s l phát sinh lu k n ngày 31 tháng 12 năm 2003 c a Nhà máy. d/ C p bù chênh l ch t giá ngo i t vay nh p khNu thi t b (k c n vay nh p khNu thi t b tr ch m) phát sinh n ngày 31 tháng 12 năm 2003 nhưng chưa ư c x lý. B Tài chính căn c s li u c th c a t ng nhà máy ư ng gi i quy t. / Các kho n l c a các Nhà máy khi th c hi n c ph n hoá ho c thí i m bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghi p ư c x lý theo quy nh c a Chính ph iv i doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá và chuy n i s h u. i v i các Nhà máy ã hoàn thành chuy n i s h u ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, kho n l phát sinh t th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m chuy n sang công ty c ph n ư c i u ch nh gi m v n nhà nư c t i doanh nghi p. e/ i v i kh i lư ng xây d ng cơ b n thu c d án u tư Nhà máy ư ng ã hoàn thành và ã ư c c p có thNm quy n phê duy t quy t toán theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nu c, nhưng chưa ư c vay v n thanh toán cho các nhà th u, thì Qu H tr phát tri n cho vay v i lãi su t hi n hành c a tín d ng u tư phát tri n nhà nư c. Th i h n cho vay v n th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 3 c a Quy t nh này. 3. i v i các Nhà máy thu c nhóm 3: a/ B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh vi c di chuy n Nhà máy ư ng Qu ng Bình, Nhà máy ư ng Qu ng Nam n a i m m i phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành mía ư ng và vùng nguyên li u. Vi c di chuy n Nhà máy ph i trên cơ s D án u tư di chuy n nhà máy, phương án tài chính, s p x p l i doanh nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o 2 Nhà máy ư ng l p D án u tư di chuy n, chính sách h tr , phương án x lý n c a Nhà máy và vùng nguyên li u. Trên cơ s ó, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b/ D ng s n xu t ch bi n ư ng c a Công ty ư ng rư u bia Vi t Trì (nay là Công ty Bia rư u VIGER), th c hi n các gi i pháp tài chính, lao ng như sau: - Th c hi n thanh lý, như ng bán tài s n theo quy ch tài chính hi n hành iv i doanh nghi p nhà nư c. - i v i các kho n l , n ph i thu khó òi phát sinh trư c th i i m d ng s n xu t ư ng, s d ng ngu n chi phí c i cách doanh nghi p x lý. i v i các kho n vay ngân hàng u tư s n xu t ch bi n ư ng c a doanh nghi p còn t n ng th c hi n phương án x lý n theo án x lý n t n ng c a các ngân hàng thương m i ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  4. i v i các kho n vay t Qu H tr phát tri n c a doanh nghi p, giao Qu H tr phát tri n xây d ng phương án x lý các kho n n u tư xây d ng Nhà máy và vùng nguyên li u c a Nhà máy trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. - Cơ ch h tr i v i lao ng dôi dư sau khi d ng s n xu t áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph iv i ngư i lao ng. c/ Các doanh nghi p nhà nư c khác có s n xu t ch bi n ư ng ph i d ng s n xu t th c hi n s p x p l i, chuy n i ngành ngh kinh doanh cũng ư c x lý tài chính và chính sách cho ngư i lao ng dôi dư c a doanh nghi p theo quy nh t i i m b kho n này. i u 4. V gi i pháp phát tri n vùng nguyên li u. 1. U ban nhân dân các t nh có Nhà máy ư ng ph i t p trung ch o phát tri n vùng nguyên li u mía theo hư ng: tr ng di n tích theo quy ho ch, nhân nhanh di n tích mía gi ng m i có năng su t, ch ư ng cao; Ny m nh thâm canh, nh t là áp d ng phương pháp tr ng có tư i nâng cao năng su t. T năm 2006 năng su t mía bình quân ph i t trên 60 t n/ha, ch ư ng t trên 10 CCS i v i các t nh duyên h i mi n Trung, Tây Nguyên và phía B c và năng su t t trên 90 t n/ha, ch ư ng t trên 8 CCS i v i các t nh phía Nam, b o m có nguyên li u mía cho nhà máy ép t công su t thi t k . Ch o các Nhà máy l p d án u tư phát tri n gi ng mía, u tư phát tri n cơ s h t ng (thu l i, giao thông) vùng nguyên li u, trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Các d án phát tri n vùng nguyên li u sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c do Qu H tr phát tri n hư ng d n và x lý c th . N u vay v n tín d ng thương m i u tư, phát tri n vùng nguyên li u ư c áp d ng cơ ch h tr lãi su t sau u tư theo quy nh hi n hành. Ngân sách nhà nư c h tr : nh p khNu và nhân gi ng m i; u tư h ch a nư c, công trình th y l i u m i (kênh c p 1,2) và giao thông trong vùng nguyên li u. y ban nhân dân các t nh có k ho ch s d ng ngu n ngân sách a phương u tư h t ng ngoài Nhà máy và ngoài vùng nguyên li u. 3. Các nhà máy ph i có k ho ch và gi i pháp phát tri n vùng nguyên li u mía và ký h p ng tiêu th mía v i ngư i tr ng mía theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c tiêu th nông s n thông qua h p ng. Các Nhà máy th c hi n ký h p ng tiêu th mía v i ngư i tr ng mía ư c áp d ng các chính sách ưu ãi quy nh t i Quy t nh v khuy n khích tiêu th nông s n thông qua h p ng. i u 5. T ch c ch o th c hi n. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn : ch trì ph i h p v i các B ngành, y ban nhân dân các t nh có liên quan rà soát, ánh giá l i quy ho ch t ng th chương trình mía ư ng, trư c m t duy trì m c s n xu t 1,0 tri u t n ư ng; vi c m r ng, tăng công su t nhà máy ph i ư c xem xét t ng trư ng h p c th .
  5. - Hư ng d n các a phương gi i pháp h tr nông dân chuy n i cơ c u cây tr ng, gi i quy t vi c làm i v i nơi có vùng nguyên li u mà Nhà máy ph i d ng s n xu t ho c di chuy n. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan và Hi p h i Mía ư ng Vi t Nam xây d ng, ban hành quy ch ph i h p gi a các Nhà máy trên ph m vi c nư c trong vi c s n xu t, tiêu th mía nguyên li u và ư ng, kh c ph c tình tr ng tranh mua, tranh bán, phá giá th trư ng gây thi t h i cho nhà máy và ngư i tr ng mía. 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân t nh hư ng d n x lý khó khăn v tài chính và n i dung có liên quan cho các Nhà máy ư ng theo Quy t nh này. 3. U ban nhân dân t nh có nhà máy ư ng và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, hư ng d n các Nhà máy ư ng xây d ng phương án s p x p l i và phê duy t phương án s p x p, chuy n i s h u các Nhà máy ư ng theo n i dung Quy t nh này, th i gian hoàn thành trư c 30 tháng 6 năm 2004. 4. B K ho ch và u tư có trách nhi m ki m tra ôn c vi c tri n khai th c hi n và ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh có nhà máy ư ng t ng h p k t qu , tri n khai, th c hi n Quy t nh này, nh kỳ 6 tháng báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân t nh ch o vi c tri n khai, th c hi n phương án s p x p, chuy n i s h u các Nhà máy. 6. Th i gian th c hi n và hoàn thành vi c s p x p, chuy n i các Nhà máy ư ng trong 2 năm 2004 - 2005. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 7. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c Qu H tr phát tri n, T ng giám c Ngân hàng u tư Phát tri n Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, T ng giám c Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân các t nh có Nhà máy ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) DANH SÁCH
  6. PHÂN LO I, T CH C L I CÁC NHÀ MÁY, CÔNG TY Ư NG (Ph l c kèm theo Quy t nh s 28/2004/Q -TTg ngày 04 tháng 3 năm 2004) I. NHÓM 1: CÁC NHÀ MÁY TI P T C DUY TRÌ HI N TR NG VÀ CÓ CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N T T HƠN. 1) Công ty c ph n Mía ư ng Lam Sơn. 2) Công ty c ph n Mía ư ng La Ngà. 3) Công ty c ph n ư ng Bình nh. 4) Công ty liên doanh Mía ư ng Ngh An Tate and Lyle. 5) Công ty TNHH ư ng mía Vi t Nam - ài Loan. 6) Công ty TNHH Qu c t Nagarjuna Long An. 7) Công ty TNHH Công nghi p KCP Vi t Nam. 8) Công ty TNHH Mía ư ng Bourbon Tây Ninh. 9) Công ty liên doanh Mía ư ng Bourbon - Gia Lai. II. NHÓM 2: CÁC NHÀ MÁY PH I TI N HÀNH S P X P L I, TH C HI N C PH N HOÁ HO C THÍ I M BÁN, KHOÁN KINH DOANH VÀ CHO THUÊ DOANH NGHI P. 1) Công ty ư ng Sơn Dương thu c T ng công ty Mía ư ng I. 2) Công ty ư ng Nông C ng thu c T ng công ty Mía ư ng I. 3) Công ty Mía ư ng Trà Vinh thu c T ng công ty Mía ư ng I. 4) Công ty Mía ư ng Tuy Hoà thu c T ng công ty Mía ư ng II. 5) Công ty Mía ư ng ng Xuân thu c T ng công ty Mía ư ng II. 6) Công ty ư ng Bình Dương thu c T ng công ty Mía ư ng II. 7) Công ty ư ng Hi p Hoà thu c T ng công ty Mía ư ng II. 8) Nhà máy ư ng Qu ng Phú thu c Công ty ư ng Qu ng Ngãi. 9) Nhà máy ư ng An Khê thu c Công ty ư ng Qu ng Ngãi. 10) Nhà máy ư ng Ph Phong thu c Công ty ư ng Qu ng Ngãi. 11) Nhà máy ư ng Kon Tum thu c Công ty ư ng Qu ng Ngãi.
  7. 12) Công ty Mía ư ng Hoà Bình. 13) Công ty Mía ư ng Cao B ng. 14) Công ty Phát tri n Công nghi p Tuyên Quang (Công ty mía ư ng). 15) Công ty Mía ư ng Sơn La. 16) Công ty Mía ư ng Sông Lam. 17) Công ty Mía ư ng Sông Con - Ngh An 18) Công ty Mía ư ng c Nông. 19) Công ty Mía ư ng 333. 20) Nhà máy ư ng Ninh Hoà thu c Công ty ư ng Khánh Hoà. 21) Công ty Mía ư ng Phan Rang. 22) Công ty Mía ư ng Tr An. 23) Công ty Mía ư ng Tây Ninh. 24) Nhà máy ư ng thô Tây Ninh thu c Công ty CP ư ng Biên Hoà. 25) Công ty ư ng B n Tre. 26) Xí nghi p ư ng V Thanh thu c Công ty Mía ư ng C n Thơ. 27) Xí nghi p ư ng Ph ng Hi p thu c Công ty Mía ư ng C n Thơ. 28) Công ty Mía ư ng Sóc Trăng. 29) Công ty Mía ư ng Kiên Giang. 30) Nhà máy ư ng Th i Bình. 31) Nhà máy ư ng Cam Ranh thu c Công ty ư ng Khánh Hoà. 32) Công ty ư ng Bình Thu n thu c T ng công ty Mía ư ng II. III. NHÓM 3: CÁC NHÀ MÁY PH I DI CHUY N HO C D NG S N XU T. 1) Công ty mía ư ng Qu ng Nam thu c T ng công ty Mía ư ng II. 2) Công ty ư ng Qu ng Bình thu c T ng công ty Mía ư ng I. 3) Công ty Bia rư u VIGER thu c T ng Công ty Mía ư ng I.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản