Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế mẫu về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc -------- --------- S : 2851/Q -BNN-TCCB Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH M U V QU N LÝ, PH I H P CÔNG TÁC VÀ CH THÔNG TIN BÁO CÁO C A CÁC T CH C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C P T NH T T I NA BÀN C P HUY N V I U BAN NHÂN DÂN C P HUY N; CÁC NHÂN VIÊN K THU T CÔNG TÁC TRÊN NA BÀN C P XÃ V I U BAN NHÂN DÂN C P XÃ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Thông tư Liên t ch s 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân c p xã v nông nghi p và phát tri n nông thôn; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch m u v qu n lý, ph i h p công tác và ch thông tin báo cáo c a các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n v i U ban nhân dân c p huy n; các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã v i U ban nhân dân c p xã” (sau ây g i chung là Quy ch m u). i u 2. Căn c Quy ch m u và c thù riêng c a t ng a phương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng Quy ch c th , trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n:
  2. - Như i u 4; - B N i V (ph/h p ch o); - UBND các t nh, Tp. tr c thu c Trung ương (ch o); - S NN&PTNT, S N i v (th/hi n, các t nh, Tp. tr c thu c TW ph/h p); - Lưu: VT, TCCB. Cao c Phát QUY CH M U V QU N LÝ, PH I H P CÔNG TÁC VÀ CH THÔNG TIN BÁO CÁO C A CÁC T CH C NGÀNH NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C P T NH T T I NA BÀN C P HUY N V I U BAN NHÂN DÂN C P HUY N; CÁC NHÂN VIÊN K THU T CÔNG TÁC TRÊN NA BÀN C P XÃ V I U BAN NHÂN DÂN C P XÃ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2851/Q -BNN-TCCB ngày 8 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh trách nhi m, quy n h n trong qu n lý, ph i h p công tác và ch thông tin báo cáo c a các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n v i U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n); các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) trong vi c ch o, tri n khai th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c và cung c p d ch v công trong các ngành, lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn c p huy n, xã. i u 2. i tư ng áp d ng Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã, Th trư ng các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t thu c U ban nhân dân c p huy n, các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã và các t ch c, cá nhân có liên quan n th c thi nhi m v nhi m v qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn c p huy n, c p xã ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n” là các t ch c tr c thu c t ch c ngành d c c p t nh (S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn): Chi c c Thú y, Chi c c B o v th c v t, Chi c c Ki m lâm, Chi
  3. c c ê i u và phòng, ch ng l t bão, Trung tâm Khuy n nông-Khuy n ngư/Khuy n lâm và t trên a bàn c p huy n, bao g m: Tr m Thú y, Tr m B o v th c v t, H t Ki m lâm, H t Qu n lý ê, Tr m Khuy n nông - Khuy n ngư/Khuy n lâm. 2. “Các nhân viên k thu t” là các nhân viên chuyên môn, k thu t nông nghi p và phát tri n nông thôn do các cơ quan có thNm quy n h p ng ho c i u ng v công tác trên a bàn c p xã, g m nhân viên: thú y, b o v th c v t, thu l i, khuy n nông- khuy n ngư/khuy n lâm và ki m lâm viên a bàn. 3. “Các t ch c liên quan trên a bàn c p huy n, xã”, g m: Ban Ch huy quân s huy n; Công an huy n; cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng; ài Phát thanh và Truy n hình; Qu n lý th trư ng; các t ch c oàn th c p huy n, xã; l c lư ng dân quân t v và các t ch c khác có liên quan. Chương II N I DUNG, NGUYÊN T C, PHƯƠNG PHÁP QU N LÝ VÀ PH I H P CÔNG TÁC i u 4. N i dung qu n lý, ph i h p chung 1. Tri n khai th c hi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t Nhà nư c, các quy nh c a Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên. 2. Xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t , xã h i c a c p huy n, c p xã. 3. Tri n khai nhi m v c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn trong t ng lĩnh v c c th trên a bàn c p huy n, c p xã. i u 5. Nguyên t c qu n lý, ph i h p công tác 1. m b o th ng nh t gi a qu n lý ngành, lĩnh v c công tác t c p t nh t i cơ s v i qu n lý theo a bàn, lãnh th trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n, thNm quy n c a các t ch c ư c pháp lu t quy nh. 2. Trình t gi i quy t công vi c ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch công tác và quy ch làm vi c c a U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã, các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n và các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã. 3. T o i u ki n các t ch c, cá nhân hoàn thành nhi m v ư c giao. 4. S ph i h p công tác, trao i thông tin, báo cáo theo úng ph m vi, ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. i u 6. Phương pháp ph i h p khi gi i quy t công vi c c th
  4. 1. Khi c n gi i quy t các v n v t ch c th c hi n nhi m v thu c trách nhi m các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n nhưng có liên quan tr c ti p t i thNm quy n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a chính quy n a phương thì U ban nhân dân c p huy n, xã ch trì m i các t ch c này h p. N u vư t quá thNm quy n thì U ban nhân dân c p huy n, xã báo cáo U ban nhân dân c p trên ch trì, i di n S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c th trư ng t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n ư c m i tham gia ý ki n. 2. Khi c n ph i h p gi i quy t các lĩnh v c công tác có liên quan tr c ti p n nhi m v qu n lý ngành thu c thNm quy n, trách nhi m c a t ng t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n thì th trư ng các t ch c này ch trì m i các t ch c liên quan h p th o lu n, bàn b c gi i quy t. N u vư t quá thNm quy n thì có trách nhi m báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xem xét, gi i quy t. 3. Trong trư ng h p c n gi i quy t công vi c mà không t ch c h p ư c, ho c không c n t ch c h p thì có th b ng hình th c báo cáo, trao i thông qua các phương ti n thông tin liên l c, th ng nh t ý ki n b ng văn b n. Chương III QU N LÝ, PH I H P TRONG CÁC LĨNH V C CÔNG TÁC C TH TRÊN NA BÀN C P HUY N, XÃ i u 7. Trách nhi m, quy n h n c a các t ch c, cá nhân liên quan 1. U ban nhân dân c p huy n, xã ch u trách nhi m th ng nh t qu n lý nhà nư c v lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn; ch o các cơ quan chuyên môn tr c thu c ho c t ch c liên quan trên a bàn c p huy n, xã ph i h p ch t ch v i các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n trong các ho t ng qu n lý, chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n có trách nhi m xu t v i U ban nhân dân c p huy n, xã và ph i h p ch t ch v i các t ch c liên quan trên a bàn c p huy n, xã trong công tác qu n lý, ch o và hư ng d n chuyên môn nghi p v theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 3. Các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã th c hi n các nhi m v t i Thông tư s 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n nhi m v c a cán b , nhân viên chuyên môn, k thu t ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn công tác trên a bàn c p xã. i u 8. Trách nhi m, quy n h n c th trong các lĩnh v c công tác Vi c quy nh v n i dung qu n lý, ph i h p trong t ng lĩnh v c công tác c n m b o làm rõ trách nhi m, quy n h n c a t ng cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p và các cơ quan liên quan trong công tác qu n lý, ph i h p c a các t ch c, cá nhân liên quan
  5. (U ban nhân dân c p huy n, các t ch c ngành, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các nhân viên k thu t,…) ; ng th i c n quy nh rõ: - Nhi m v nào ph i xu t ho c ph i ph i h p v i Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t thu c U ban nhân dân c p huy n. - Nhi m v nào trư c khi t ch c th c hi n ho c th c hi n hoàn thành ph i báo cáo Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn/Phòng Kinh t ho c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, xã. - Nhi m v nào ph i h p v i các t ch c liên quan trên a bàn c p huy n, xã. - Nh ng nhi m v trong trư ng h p c n thi t ph i ch u s ch o, ki m tra và i u ng c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, xã theo quy nh c a pháp lu t. Trên cơ s ch c năng, nhi m v , cơ c u, s lư ng các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n và các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã; c i m c th c a a phương quy nh n i dung qu n lý, ph i h p c th c p huy n và c p xã tri n khai trong các lĩnh v c sau ây: 1. Qu n lý, ph i h p trong công tác thú y 2. Qu n lý, ph i h p trong công tác b o v th c v t 3. Qu n lý, ph i h p trong công tác b o v và phát tri n r ng 4. Qu n lý, ph i h p trong công tác thu l i và qu n lý ê i u 5. Qu n lý, ph i h p trong công tác khuy n nông/khuy n lâm/khuy n ngư Chương IV CH THÔNG TIN BÁO CÁO, GIAO BAN, SƠ K T VÀ T NG K T i u 9. Thông tin báo cáo 1. nh kỳ hàng tháng, các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n t ng h p k t qu th c hi n công tác chuyên môn và các n i dung th c hi n ph i h p công tác, báo cáo các t ch c ngành d c c p t nh; ng th i g i Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t huy n. 2. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t huy n t ng h p k t qu th c hi n công tác chuyên môn và các n i dung th c hi n ph i h p công tác c a các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân huy n. 3. Hàng tu n, hàng tháng ho c t xu t, các nhân viên k thu t trên a bàn c p xã có trách nhi m báo cáo v i U ban nhân dân c p xã, t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n v tình hình, k t qu th c hi n nhi m v ư c giao.
  6. i u 10. Giao ban nh kỳ hàng quý, U ban nhân dân c p huy n ch trì t ch c h p giao ban rút kinh nghi m vi c th c hi n công tác qu n lý, ph i h p, thông tin báo cáo theo Quy ch v i thành ph n g m: U ban nhân dân c p huy n, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t , các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n; các U ban nhân dân c p xã; các t ch c liên quan trên a bàn c p huy n (n u có n i dung qu n lý, ph i h p công tác có liên quan). i u 11. Sơ k t, t ng k t 1. Hàng năm, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân c p huy n t ch c h p sơ k t ánh giá k t qu th c hi n Quy ch ; ng th i l y ý ki n góp ý b sung, hoàn thi n Quy ch cho phù h p v i th c ti n. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m t ng h p các ý ki n, trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh i u ch nh, b sung Quy ch . 2. Ba năm ho c năm năm m t l n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì t ch c h p t ng k t ánh giá vi c th c hi n Quy ch trên a bàn c p t nh. Chương V T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xây d ng d th o, l y ý ki n các cơ quan, ơn v liên quan và hoàn ch nh Quy ch ph i h p công tác gi a các t ch c c p t nh t t i a bàn c p huy n v i U ban nhân dân c p huy n; gi a các nhân viên k thu t trên a bàn c p xã v i U ban nhân dân c p xã trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t. i u 13. Trách nhi m thi hành 1. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, Ch t ch U ban nhân dân c p xã, Th trư ng các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c Phòng Kinh t thu c U ban nhân dân c p huy n, các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã và các t ch c, cá nhân có liên quan n th c thi nhi m v nhi m v qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn c p huy n, c p xã ch u trách nhi m thi hành Quy ch sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m ch trì, ch o, hư ng d n, ki m tra các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn c p t nh t t i a bàn c p huy n và ph i h p các ngành, t ch c liên quan, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân dân c p xã và các nhân viên k thu t công tác trên a bàn c p xã th c hi n Quy ch sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Trong quá trình th c hi n Quy ch n u có vư ng m c, Th trư ng các t ch c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, U ban nhân dân c p huy n, U ban nhân
  7. dân c p xã ph n ánh b ng văn b n v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p, trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản