Quyết định 286/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 286/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 286/QĐ-UBDT về phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 286/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 286/Q -UBDT Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG NHI M V C A LÃNH O Y BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy ch làm vi c c a Chính ph (ban hành kèm theo Ngh nh s 179/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph ); Căn c Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c (ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBDT ngày 24/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c); Xét ngh c a Chánh Văn phòng y ban và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Nguyên t c phân công 1. Phân công nhi m v ph i ư c bàn b c công khai, t p trung dân ch trên cơ s s th ng nh t c a t t c lãnh o y ban Dân t c. 2. Phân công nhi m v v a b o m tính bao quát i v i t t c các công vi c, ng th i ph i b o m phân công rõ ràng, rành m ch và g n v i trách nhi m qu n lý, ch o t ch c th c hi n c a cá nhân t ng lãnh o y ban Dân t c; b o m tính h p lý, h th ng, liên thông trong gi i quy t công vi c, tránh trùng l p, ch ng chéo ho c b sót nhi m v . 3. Phân công nhi m v theo hư ng chuyên sâu, căn c theo nhi m v ư c Chính ph giao cho y ban Dân t c và các nhi m v khác do t p th lãnh o y ban Dân t c ã th ng nh t theo Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c. i u 2. Phân công c th 1. B trư ng, Ch nhi m Giàng Seo Ph a) Th c hi n nhi m v c a thành viên Chính ph , là ngư i ng u y ban Dân t c, ch u trách nhi m i u hành toàn b ho t ng c a y ban Dân t c, ký ban hành các văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh c a pháp lu t. Ch o, i u hành, phân công nhi m v cho các thành viên y ban Dân t c quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP theo Quy ch ho t ng do Th tư ng Chính ph ban hành.
  2. Th c hi n nhi m v ch o, theo dõi tình hình công tác dân t c m t s a phương và ch i công tác cơ s . y quy n b ng văn b n cho Phó Ch nhi m i u hành y ban Dân t c khi c n thi t ho c i v ng theo Quy ch làm vi c c a y ban. b) Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác t ch c cán b ; thanh tra; h p tác qu c t ; c i cách hành chính và là ch tài kho n c p I c a y ban Dân t c. Ph trách các ơn v : V T ch c cán b , V H p tác qu c t , Thanh tra. Th c hi n nhi m v Phó trư ng ban Thư ng tr c Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam, Trư ng Ban T ch c, Trư ng Ti u ban T ch c và Nhân s i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. c) Tham gia các Ban Ch o c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban V n ng Qu Vì ngư i nghèo TW. - Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006 – 2010. - Phó trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010. Tham gia thành viên các Ban Ch o khác do Ban Ch p hành Trung ương ng, B Chính tr , Ban Bí thư, Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh. 2. Phó Ch nhi m B Trư ng Thành a) ư c giao nhi m v : Phó Ch nhi m Thư ng tr c y ban Dân t c; i u hành ho t ng c a y ban theo y quy n c a B trư ng, Ch nhi m, báo cáo k t qu gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình trư c B trư ng, Ch nhi m trong th i gian ư c y quy n. Giúp B trư ng, Ch nhi m i u ph i công tác ch o, i u hành c a lãnh o y ban. Thay m t lãnh o y ban Dân t c ch o gi i quy t các công vi c thư ng xuyên, quan h i n i, i ngo i c a cơ quan y ban Dân t c v i các cơ quan Trung ương và a phương. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP, th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m phân công. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng, Ch nhi m và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. b) Tr c ti p ch o công tác t ng h p, báo cáo k t qu ch o, i u hành c a lãnh o y ban Dân t c và n m tình hình th c hi n nhi m v c a y ban; công tác ng d ng công ngh thông tin ph c v ho t ng qu n lý nhà nư c c a y ban; công tác
  3. xây d ng cơ b n; công tác thi ua – khen thư ng và k lu t; công tác nghiên c u khoa h c, nghiên c u, biên so n l ch s cơ quan y ban Dân t c; th c hi n Quy ch dân ch cơ s trong cơ quan y ban Dân t c; Ph trách các ơn v : Văn phòng, V K ho ch – Tài chính, V T ng h p, Trung tâm Thông tin, Nhà khách Dân t c. Ch o th c hi n d án: “Tăng cư ng năng l c cho công tác xây d ng và th c hi n các chính sách dân t c”. Th c hi n nhi m v Phó trư ng ban Thư ng tr c Ban T ch c, Trư ng Ti u ban N i dung – Văn ki n i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o TW th c hi n Quy ch dân ch cơ s . - y viên y ban Qu c gia v Ngư i cao tu i Vi t Nam; - Thành viên Ban Ch o chương trình ng d ng và chuy n giao khoa h c – công ngh phát tri n kinh t - xã h i vùng nông thôn mi n núi c a Chính ph . - Thành viên T biên t p Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2010 – 2020 c a Chính ph . 3. Phó Ch nhi m Hà Hùng a) Th c hi n nhi m v c a Phó Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh. Thay m t lãnh o y ban Dân t c, ph i h p và quan h công tác v i các B , ngành và a phương có liên quan n lĩnh v c công tác, a bàn ư c phân công ph trách. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP, th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phân công. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. b) Tr c ti p ch o các chương trình, m c tiêu qu c gia v xóa ói gi m nghèo i v i vùng ng bào dân t c thi u s , công tác xây d ng, ho ch nh các chính sách dân t c do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao cho y ban Dân t c; công tác qu n lý; hư ng d n t ch c th c hi n các chính sách dân t c theo ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c. Tr c ti p ch o xây d ng và t ch c th c hi n các án, d án: - án xây d ng tiêu chí xác nh chuNn nghèo m i iv i ng bào dân t c thi u s . - án xác nh thành ph n các dân t c thi u s .
  4. - án xây d ng b d li u v các dân t c thi u s Vi t Nam. - án Phát tri n ngu n nhân l c vùng dân t c thi u s n 2015, nh hư ng n 2020. - án xây d ng chính sách c thù cho các huy n nghèo nh t c nư c theo Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph . - D án “ ng d ng i n m t tr i cho khu v c mi n núi và dân t c Vi t Nam”. - D án “H tr k thu t qu n lý Chương trình 135 giai o n II”. Ph trách các ơn v : V Chính sách dân t c, V a phương II, Vi n Dân t c. Th c hi n nhi m v thành viên Ban T ch c, Phó Trư ng Ti u ban Tuyên truy n và Khánh ti t, Phó trư ng Ti u ban Văn ngh và D h i, i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o Tây Nguyên c a B Chính tr . - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i các t nh Tây Nguyên. - y viên Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo giai o n 2006-2010. - y viên Thư ng tr c Ban Ch o c a Chính ph th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010. - Thành viên Ban Ch o xóa ói gi m nghèo qu c gia. - Thành viên Ban Ch o c a Chính ph v nhân quy n. - Thành viên Ban Ch o Trung ương v các v n c p bách trong b o v và phòng cháy, ch a cháy r ng. - Thành viên Ban Ch o tr ng m i 5 tri u ha r ng. - Thành viên Ban Ch o t ng k t vi c qu n lý, s d ng t ai trong các nông, lâm trư ng qu c doanh. - y viên H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i. 4. Phó Ch nhi m Sơn Phư c Hoan a) Th c hi n nhi m v c a Phó Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh. Thay m t lãnh o y ban Dân t c, ph i h p và quan h công tác v i các B , ngành và a phương có liên quan n lĩnh v c công tác, a bàn ư c phân công ph trách.
  5. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và các văn b n hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. b) Tr c ti p ch o công tác pháp ch , ph bi n giáo d c pháp lu t; công tác ào t o, b i dư ng nghi p v công tác dân t c. Ph trách các ơn v : V Pháp ch , V a phương III, Trư ng Cán b dân t c. - Trư ng Ban So n th o d th o Ngh nh v công tác dân t c; Trư ng Ban Vì s ti n b c a ph n , Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm c a y ban Dân t c; Ch t ch H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a y ban Dân t c. Ph trách các Chương trình ph i h p c a y ban Dân t c v i các t ch c chính tr , oàn th Trung ương. Th c hi n nhi m v thành viên Ban T ch c, Phó Trư ng Ti u ban Thi ua – Khen thư ng, i h i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. c) Tham gia các Ban Ch o, y ban, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o Tây Nam B c a B Chính tr . - y viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Lào và Vi t Nam – Campuchia (Ban ch o 498) c a Chính ph . - Thành viên H i ng Ph i h p công tác Ph bi n giáo d c pháp lu t c a Chính ph . - Thành viên Ban So n th o Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy. 5. Phó Ch nhi m Hoàng Xuân Lương a) Th c hi n nhi m v c a Phó Ch nhi m y ban Dân t c theo quy nh. Thay m t lãnh o y ban Dân t c, ph i h p và quan h công tác v i các B , ngành và a phương có liên quan n lĩnh v c công tác, a bàn ư c phân công ph trách. Tham gia thành viên y ban Dân t c theo quy nh t i i u 4 Ngh nh s 60/2008/N -CP th c hi n các nhi m v c a thành viên y ban Dân t c do B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c phân công.
  6. Ký ban hành các văn b n ch o i u hành c a y ban Dân t c theo y quy n c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c và các văn b n ban hành chính thu c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. b) Tr c ti p ch o công tác tuyên truy n, Chương trình c p không thu ti n m t s lo i báo, t p chí nh m tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n ph c v s nghi p phát tri n chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i vùng dân t c thi u s và mi n núi, vùng c bi t khó khăn. Trư ng Ban Ch o Dân s - K ho ch hóa gia ình, Trư ng Ban Ch o Phòng, ch ng tai n n, thương tích c a y ban Dân t c. Ph trách các ơn v : V Tuyên truy n, V a phương I, T p chí Dân t c, Báo Dân t c và Phát tri n. c) Tham gia các Ban Ch o, H i ng c a Trung ương, Chính ph : - Thành viên Ban Ch o Tây B c c a B Chính tr . - Thành viên Ban T ch c, Phó Trư ng Ti u ban H u c n ih i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam. - Thành viên Ban Ch o Phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t – Trung n năm 2010 (Ban Ch o 120) c a Chính ph . - Thành viên Ban Ch o Phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa. - Thành viên Ban Ch o c a Chính ph v ph c p trung h c cơ s . - Thành viên Ban Ch o “Ch ng di n bi n hòa bình”. i u 3. Quy t nh này ã ư c t p th lãnh o y ban Dân t c th ng nh t thông qua, có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th các Quy t nh s 167/Q -UBDT ngày 30/6/2008; s 278/Q -UBDT ngày 22/9/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. i u 4. B trư ng, Ch nhi m, các Phó Ch nhi m y ban Dân t c, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 4; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Giàng Seo Ph - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  7. - H i ng Dân t c và các UB c a qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Lưu: Văn thư, TCCB.
Đồng bộ tài khoản