Quyết định 29/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt II (năm 2004) để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 29/2004/Q -BTC NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2004 V M C LÃI SU T PHÁT HÀNH TRÁI PHI U CHÍNH PH T II (NĂM 2004) U TƯ M T S CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THU L I QUAN TR NG C A T NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Căn c Quy t nh s 182/2003/Q -TTg ngày 05/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c; Theo ngh c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c và V trư ng V Tài chính ngân hàng. QUY T NNH: i u 1- Lãi su t trái phi u Chính ph t II (năm 2004) u tư m t s công trình giao thông, thu l i quan tr ng c a t nư c phát hành tr c ti p qua các ơn v Kho b c Nhà nư c như sau: - Lãi su t trái phi u Chính ph phát hành b ng ti n Vi t Nam, kỳ h n 5 năm là 8,5%/năm. - Lãi su t trái phi u Chính ph phát hành b ng ô la M , kỳ h n 5 năm là 3,5%/năm. i u 2- T ng Giám c Kho b c Nhà nư c hư ng d n các ơn v Kho b c Nhà nư c t ch c tri n khai phát hành trái phi u Chính ph theo m c lãi su t trên ây. i u 3- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính; Giám c S Tài chính, Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Huỳnh Th Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản