Quyết định 293/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 293/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 293/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án quy hoạch vùng sản xuất giống cho một số cây trồng tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 293/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H I PHÒNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 293/Q -UBND H i Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CƯƠNG ÁN QUY HO CH VÙNG S N XU T GI NG CHO M T S CÂY TR NG T P TRUNG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H I PHÒNG N NĂM 2020 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v vi c l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11/01/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Thông tư s 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11/01/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph v vi c l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 281/2007/Q -UBND ngày 26/3/2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành nh m c chi phí cho l p, th m nh quy ho ch và i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành và quy ho ch phát tri n các s n ph m ch y u; Căn c Quy t nh s 2037/Q -UBND ngày 02/12/2008 c a U ban nhân dân thành ph v vi c thành l p H i ng th m nh các án Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m ch y u v nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph H i Phòng; Theo ngh c a H i ng th m nh các án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n ph m ch y u v nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph H i Phòng t i T trình s 15/TT - H T QH ngày 02/02/2009 v vi c phê duy t cương, kinh phí l p án Quy ho ch vùng s n xu t gi ng cho m t s cây tr ng t p trung trên a bàn thành ph H i Phòng n năm 2020, kèm theo Văn b n s 08/BB-SNN ngày 23/01/2009 c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p ý ki n tham gia c a các thành viên H i ng th m nh; QUY T NNH i u 1. Phê duy t cương l p án Quy ho ch vùng s n xu t gi ng cho m t s cây tr ng t p trung trên a bàn thành ph H i Phòng n năm 2020 do S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i Trung tâm Nghiên c u và Phát tri n vùng
  2. (thu c B Khoa h c và Công ngh ) th c hi n, ư c H i ng thNm nh các án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u v nông nghi p và phát tri n nông thôn thành ph H i Phòng thNm nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t t i T trình s 15/TT - H T QH ngày 02/02/2009 (có b n cương chi ti t kèm theo). i u 2. Th i gian th c hi n xây d ng án: Trong năm 2009. Kinh phí xây d ng án là 406.813.000 ng (B n trăm linh sáu tri u tám trăm mư i ba nghìn ng) Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l p, thNm nh, phê duy t d toán cho các h ng m c, n i dung công vi c xây d ng án và th c hi n thanh quy t toán kinh phí th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Giao S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm ch u tư, có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành Trung ương và các Ban, ngành, cơ quan, ơn v c a a phương có liên quan t ch c tri n khai vi c xây d ng án theo quy nh hi n hành. Giao H i ng thNm nh các án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, s n phNm ch y u v nông nghi p và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph H i Phòng thNm nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. Giao S K ho ch và u tư hư ng d n Ch u tư tri n khai th c hi n theo quy nh. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám c các S : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph H i Phòng, Th trư ng các ngành, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TICH PHÓ CH TICH Trung Tho i
Đồng bộ tài khoản