Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 294/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 294/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 294/2003/Q -BGTVT NGÀY 28/01/2003 BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M V QU N LÝ, I U HÀNH HO T NG C A TR M KI M TRA T I TR NG XE CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c và Pháp l nh ch ng tham nhũng ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch v n t i, V trư ng V T ch c cán b - lao ng và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, i u hành ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe cơ gi i ư ng b . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) qu n lý Tr m ki m tra t i tr ng xe cơ gi i ư ng b và Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M V QU N LÝ, I U HÀNH HO T NG C A TR M KI M TRA T I TR NG XE CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 294/2003/Q -BGTVT ngày 28/01/2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng. 1. Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý khi vi ph m v qu n lý, i u hành ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe cơ gi i ư ng b (sau ây g i là Tr m ki m tra t i tr ng xe). 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân qu n lý và tr c ti p th c hi n nhi m v t i các Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c ngành giao thông v n t i. i u 2. Các t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy nh này g m: 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c: a) B Giao thông v n t i là cơ quan qu n lý nhà nư c v t ch c, ho t ng c a các Tr m ki m tra t i tr ng xe và vi c c p gi y phép cho xe quá t i tr ng, quá kh gi i h n c a ư ng b , xe bánh xích gây hư h i m t ư ng; b) C c ư ng b Vi t Nam ư c B Giao thông v n t i y quy n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v qu n lý, t ch c ho t ng c a các Tr m ki m tra t i tr ng xe; c) Ban Thanh tra giao thông C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan giúp vi c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v t ch c ho t ng c a Thanh tra giao thông ư ng b t i các tr m ki m tra t i tr ng xe. 2. ơn v qu n lý tr c ti p c a Tr m ki m tra t i tr ng xe: a) Khu Qu n lý ư ng b , trong ó Thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b là ơn v ư c C c ư ng b Vi t Nam giao nhi m v tr c ti p qu n lý, t ch c ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe trên tuy n qu c l ư c giao qu n lý. b) S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính), trong ó Thanh tra giao thông thu c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m qu n lý, t ch c ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo s hư ng d n, ch o nghi p v c a C c ư ng b Vi t Nam trên tuy n qu c l ư c B Giao thông v n t i y thác qu n lý. 3. ơn v và cá nhân tr c ti p th c hi n nhi m v ki m tra t i tr ng xe:
 3. a) i Thanh tra giao thông và Tr m ki m tra t i tr ng xe. b) Cá nhân tr c ti p th c hi n nhi m v t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. i u 3. Trách nhi m ph i h p c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) và các B , ngành có liên quan. a) Tùy theo tính ch t và yêu c u c th c a t ng Tr m ki m tra t i tr ng xe, U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i d quy t nh biên ch c a m i tr m g m 3 l c lư ng: Giao thông, C nh sát giao thông và Quân c nh. b) Ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe và vi c ki m tra, x lý vi ph m ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và hư ng d n c a liên B Giao thông v n t i, B Công an và B Qu c phòng. i u 4. T ch c, cá nhân nêu t i i u 2 c a Quy nh này ph i tuân theo các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý, ho t ng ki m tra t i tr ng xe, văn b n quy ph m khác có liên quan và n i dung c a Quy nh này. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN M C A. TRÁCH NHI M C A T CH C i u 5. Trách nhi m c a B Giao thông v n 1. Xây d ng quy ho ch các Tr m ki m tra t i tr ng xe trên h th ng ư ng b trong toàn qu c trình Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n quy nh c a pháp lu t v t ch c và ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Ch trì và ph i h p v i U ban nhân dân c p t nh, các B , ngành có liên quan b o m ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe úng pháp lu t và có hi u qu . 4. Ki m tra vi c t ch c th c hi n c a C c ư ng b Vi t Nam và các S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ư c y quy n qu n lý Tr m ki m tra t i tr ng xe i v i ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. i u 6. Trách nhi m c a C c ư ng b Vi t Nam. 1. T ch c th c hi n quy ho ch các Tr m ki m tra t i tr ng xe trên h th ng ư ng b ã ư c Chính ph phê duy t. 2. Hư ng d n th c hi n các văn b n c a B Giao thông v n t i v t ch c và ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe.
 4. 3. T ch c ki m tra ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo quy nh và x lý v ph m theo thNm quy n. i u 7. Trách nhi m c a Khu Qu n lý ư ng b : 1. Qu n lý ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c Khu Qu n lý ư ng b . 2. T ch c tri n khai th c hi n quy nh c a pháp lu t và văn b n hư ng d n c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam v t ch c và ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Ki m tra ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo nh kỳ, t xu t kp th i phát hi n sai sót và có bi n pháp x lý theo thNm quy n. i u 8. Trách nhi m c a S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 1. Qu n lý ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 2. T ch c tri n khai, th c hi n các quy nh c a pháp lu t và văn b n hư ng d n c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam v t ch c và ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Ki m tra ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo nh kỳ, t xu t phát hi n nh ng sai sót và có bi n pháp x lý theo thNm quy n. i u 9. Trách nhi m c a i Thanh tra giao thông và Tr m ki m tra t i tr ng xe: 1. i u hành toàn b ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo úng quy nh c a pháp lu t, văn b n c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Khu Qu n lý ư ng b v t ch c và ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 2. Qu n lý cơ s v t ch t và lao ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Ch ng th c hi n các bi n pháp nh m ngăn ch n tiêu c c x y ra t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. M C B. TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN i u 10. Trách nhi m c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i: 1. Qu n lý nhà nư c theo s y quy n c a B trư ng B Giao thông v n t i trong lĩnh v c t ch c ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe trên h th ng qu c l theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 2. T ch c công tác thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý k p th i vi ph m trong công tác qu n lý, ho t ng ki m tra t i tr ng xe. 3. X lý theo thNm quy n vi ph m c a t ch c, cá nhân liên quan n qu n lý, ho t ng t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. i u 11. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra giao thông thu c C c ư ng b Vi t Nam. Chánh Thanh tra giao thông thu c C c ư ng b Vi t Nam ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam: 1. Tham mưu cho C c trư ng ban hành văn b n hư ng d n v chuyên môn nghi p v cho Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c C c ư ng b Vi t Nam. 2. Tham mưu cho C c trư ng các bi n pháp x lý nh m ngăn ch n, kh c ph c vi ph m x y ra t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Th c hi n chương trình thanh tra, ki m tra c a C c ư ng b Vi t Nam, B Giao thông v n t i i v i ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 4. Xây d ng chương trình, t ch c t p hu n, b i dư ng nghi p v cho cán b , thanh tra viên, công nhân viên công tác t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. i u 12. Trách nhi m c a T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b . T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam v các ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c Khu Qu n lý ư ng b : 1. Thư ng xuyên t ch c ki m tra, thanh tra, x lý vi ph m theo thNm quy n. 2. Có bi n pháp ngăn ch n k p th i bi u hi n tiêu c c i v i Tr m ki m tra t i tr ng xe tr c thu c. i u 13. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b . 1. Tr c ti p qu n lý ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c Khu Qu n lý ư ng b . 2. Tham mưu cho lãnh o Khu Qu n lý ư ng b hư ng d n và tri n khai th c hi n các văn b n c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam i v i Tr m ki m tra t i tr ng xe. 3. Ki m tra, phát hi n vi ph m trong ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe và có bi n pháp ch n ch nh k p th i không tái ph m. i u 14. Trách nhi m c a Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính).
 6. 1. Qu n lý ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe - ư c giao. 2. Ch o và t ch c th c hi n m i ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo quy nh c a pháp lu t, c a B Giao thông v n t i và hư ng d n nghi p v c a C c ư ng b Vi t Nam. 3. T ch c thanh tra, ki m tra, xu t bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i vi ph m x y ra t i Tr m ki m tra t i tr ng xe do S qu n lý. i u 15. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra giao thông thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): 1. Tr c ti p qu n lý ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 2. Tham mưu cho lãnh o S gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c c a Tr m ki m tra t i tr ng xe trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t, B Giao thông v n t i và hư ng d n nghi p v c a C c ư ng b Vi t Nam. 3. Ki m tra, phát hi n vi ph m trong ho t ng Tr m ki m tra t i tr ng xe và có bi n pháp ch n ch nh k p th i không tái ph m. i u 16. Trách nhi m c a i trư ng i Thanh tra giao thông ư ng b có Tr m ki m tra t i tr ng xe: 1. Ph i thư ng xuyên ki m tra có bi n pháp ngăn ch n tiêu c c x y ra t i Tr m. 2. Ch u trách nhi m trư c Chánh thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b , T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b ho c Chánh Thanh tra giao thông, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) i v i Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c S qu n lý v ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n c n B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam. i u 17. Trách nhi m c a Tr m trư ng Tr m ki m tra t i tr ng xe. Tr m trư ng Tr m ki m tra t i tr ng xe ch u trách nhi m trư c i trư ng i thanh tra giao thông có Tr m ki m tra t i tr ng xe, Chánh thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b , T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b và i trư ng i thanh tra giao thông có Tr m ki m tra t i tr ng xe, Chánh thanh tra giao thông thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính), Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có Tr m ki m tra t i tr ng xe v toàn b ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 1. Qu n lý và i u hành tr c ti p ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe. 2. T ch c th c hi n ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Thư ng xuyên ki m tra, ki m soát và x lý theo thNm quy n i v i vi ph m c a thanh tra viên, nhân viên; ch ng th c hi n các bi n pháp ngăn ch n tiêu c c có th x y ra Tr m ki m tra t i tr ng xe.
 7. i u 18. Trách nhi m c a Phó Tr m trư ng Tr m ki m tra t i tr ng xe: Phó Tr m trư ng ch u trách nhi m trư c Tr m trư ng và trư c pháp lu t v nh ng vi c làm và quy t nh c a mình i v i nhi m v ư c Tr m trư ng giao. i u 19. Trách nhi m c a Ca trư ng. Ca trư ng ch u trách nhi m trư c Phó tr m trư ng cùng ca làm vi c và Tr m trư ng v nhi m v ư c giao. 1. i u hành ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe trong ca làm vi c. 2. ôn c cán b , thanh tra viên, nhân viên trong ca th c hi n úng nhi m v ư c giao. 3. Giám sát, ki m tra phát hi n k p th i vi ph m trong ca và có trách nhi m báo cáo v i c p có thNm quy n x lý. i u 20. Trách nhi m c a Thanh tra viên. Thanh tra viên giao thông ch u trách nhi m trư c Trư ng ca, Tr m trư ng trong vi c: 1. Th c hi n úng quy trình hư ng d n xe vào cân ki m tra; nghiêm c m cho xe có d u hi u vi ph m không qua cân ki m tra t i tr ng xe. 2. Th c hi n úng quy trình cân xe m b o s li u cân chính xác. 3. L p biên b n vi ph m hành chính theo úng quy inh i u 21. Trách nhi m c a nhân viên vi tính. Nhân viên vi tính trong ca làm vi c làm nhi m v cân ki m tra t i tr ng xe ch u trách nhi m trư c Ca trư ng, trư c Tr m trư ng: 1. B o m máy tính ho t ng bình thư ng khi xe vào cân ki m tra t i tr ng xe. 2. C p nh t y , k p th i, chính xác s li u xe qua cân ki m tra t i tr ng. 3. Ch u trách nhi m v k t qu cân trong phi u do máy in ra. 4. Lưu gi h sơ s li u theo quy nh. Chương 3: HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ M C A. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I THANH TRA VIÊN, NHÂN VIÊN i u 22. Hành vi vi ph m.
 8. 1. Không ch p hành s phân công công tác c a Ca trư ng, Tr m trư ng i v i nh ng nhi m v thu c ph m vi trách nhi m c a thanh tra viên, nhân viên; 2. T ý th c hi n nh ng nhi m v không ư c lãnh o ơn v Tr m ki m tra t i tr ng xe phân công; 3. Có hành vi gây m t oàn k t n i b làm nh hư ng t i uy tín c a ơn v ; 4. Thi u tinh th n trách nhi m, không th c hi n úng nhi m v ư c giao, gây sai sót v m t chuyên môn nghi p v trong ki m tra, ph n nh và lưu gi s li u, l p biên b n, x lý vi ph m... nhưng chưa t i m c gây nh hư ng nghiêm tr ng t i ơn v . 5. Xác nh sai ho c s a ch a các s li u ki m tra v l i cá nhân; 6. L i d ng quy n h n làm trái các quy nh, quy trình, không hư ng d n xe vào ki m tra; 7. Môi gi i v i ch hàng, ch phương ti n, lái xe trong khi làm nhi m v v l i cá nhân; 8. Nh n h i l c a ch hàng, ch phương ti n, lái xe dư i m i hình th c trong khi làm nhi m v i u 23. Hình th c x lý vi ph m. 1. Khi n trách khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 và 5 c a i u 22 c a Quy nh này; 2. C nh cáo khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m quy nh t i kho n 6 i u 22 c a Quy nh này; b) B khi n trách l n th 2. 3. H ng ch, b c lương, chuy n công tác khác khi vi ph m quy nh t i kho n 7 i u 22 c a Quy nh này. 4. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m Thanh tra viên, nhân viên b bu c thôi vi c khi: a) Vi ph m kho n 7 và m t trong các kho n t kho n 1 n kho n 6 i u 22 c a Quy nh này. b) Vi ph m quy nh t i kho n 8 i u 22 c a Quy nh này. c) B x ph t theo quy t nh c a tòa án. M C B. HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I CA TRƯ NG, TR M TRƯ NG i u 24. Hành vi vi ph m.
 9. 1. Phân công thanh tra viên, nhân viên ho t ng ki m tra t i tr ng xe trái v i ch c trách, nhi m v i v i thanh tra viên, nhân viên b k lu t t hình th c khi n trách tr lên. 2. Thi u tinh th n trách nhi m trong vi c qu n lý, ki m soát ho t ng c a thanh tra viên, nhân viên thanh tra viên, nhân viên b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 3. Không th c hi n y ch c năng, nhi m v ho t ng c a Tr m ki m tra t i tr ng xe ư c giao qu n lý. 4. Tr c ti p gi i quy t mi n, gi m hình th c x ph t vi ph m hành chính iv i ngư i i u khi n phương ti n vi ph m. 5. T ch c ch o ho t ng Tr m ki m tra t i tr ng xe ngoài khu v c không úng quy nh hi n hành. 6. h th ng qu n lý nghi p v c a Tr m ki m tra t i tr ng xe th c hi n trái v i quy nh, quy trình c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam. 7. Không t ch c ki m tra thư ng xuyên, có bi n pháp phòng ng a vi ph m x y ra Tr m ki m tra t i tr ng xe. 8. L i d ng ch c v , quy n h n có hành vi gây phi n hà, sách nhi u và tiêu c c. 9. Nh n ho c t ch c nh n h i l dư i m i hình th c khi th c hi n nhi m v . i u 25. Hình th c x lý vi ph m. 1. Khi n trách khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 24 c a Quy nh này. 2. C nh cáo khi vi ph m m t trong các trư ng h p sau ây: a) Vi ph m quy nh t i kho n 4, 5, 6, 7, 8 i u 24 Quy inh này. b) B khi n trách l n th 2. 3. H ng ch, b c lương, chuy n công tác khác i v i trư ng h p b c nh cáo l n th 2. 4. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m Ca trư ng, Tr m trư ng b bu c thôi vi c khi: a) Vi ph m kho n 9 i u 24 c a Quy nh này; b) B x ph t theo quy t nh c a tòa án. M C C. CÁC HÌNH TH C X LÝ LÃNH O C P TRÊN ƠN VN KI M TRA T I TR NG XE DO TRÁCH NHI M LIÊN I i u 26. i v i C c ư ng b Vi t Nam:
 10. 1. C c trư ng, Phó C c trư ng b k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m. 2. Chánh Thanh tra giao thông, Phó Chánh thanh tra giao thông b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. i u 27. i v i Khu Qu n lý ư ng b : 1. T ng giám c, Phó T ng giám c b k lu t t m c phê bình n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m. 2. Chánh thanh tra giao thông, Phó Chánh thanh tra giao thông, i trư ng i thanh tra giao thông có Tr m ki m tra t i tr ng xe b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. i u 28. i v i S Giao thông v n t i (Giao thông công chính): 1. Giám c, Phó giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) b k lu t t m c phê bình n c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m. 2. Chánh Thanh tra giao thông, Phó Chánh thanh tra giao thông, i trư ng i thanh tra giao thông có Tr m ki m tra t i tr ng xe tr c ti p theo dõi ch o b khi n trách, c nh cáo, h ng ch, b c lương ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. M C D. TH M QUY N X LÝ VI PH M i u 29. Th m quy n x lý vi ph m. 1. B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh x lý k lu t C c trư ng, Phó C c trư ng, Chánh Thanh tra giao thông ư ng b thu c C c, T ng Giám c Khu Qu n lý ư ng b . 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh x lý k lu t Giám c, Phó Giám c, Chánh Thanh tra giao thông thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính). 3. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh x lý k lu t Phó T ng giám c, Chánh Thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b . Thu h i Th Thanh tra giao thông i v i i tư ng thu c di n C c c p và ngh B Giao thông v n t i thu h i Th Thanh tra giao thông i v i i tư ng thu c di n B c p. 4. Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) quy t nh x lý k lu t Phó Chánh Thanh tra giao thông thu c S , i trư ng i Thanh tra giao thông, Tr m trư ng, Phó tr m trư ng và các ch c danh khác thu c Tr m ki m tra t i tr ng xe. Thu h i Th Thanh tra giao thông i v i i tư ng thu c di n S c p và ngh B Giao thông v n t i thu h i Th Thanh tra giao thông i v i i tư ng thu c di n B c p. 5. T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b :
 11. a) Quy t nh x lý k lu t Phó Chánh Thanh tra giao thông Khu Qu n lý ư ng b , i trư ng i thanh tra giao thông và t t c các ch c danh t i Tr m ki m tra t i tr ng xe. b) Ki n ngh v i các cơ quan có liên quan (Ki m soát quân s , Công an, S Giao thông v n t )i quy t nh k lu t khi có vi ph m i v i cán b , nhân viên ư c c tham gia ph i h p ho t ng t i Tr m ki m tra t i tr ng xe thu c Khu Qu n lý ư ng b . c) ngh C c ư ng b Vi t Nam thu h i Th Thanh tra giao thông iv i i tư ng do C c ư ng b Vi t Nam c p. 6. Trình t quy t nh x lý ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 30. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) và Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan có trách nhi m ph bi n Quy nh này t i các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 31. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) có qu n lý Tr m ki m tra t i tr ng xe, T ng giám c Khu Qu n lý ư ng b và các ơn v có liên quan có trách nhi m ki m tra và t ch c th c hi n Quy nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v B Giao thông v n t i xem xét b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản