Quyết định 2981/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
6
download

Quyết định 2981/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2981/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2981/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2981/Q -BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG THANH LÝ TÀI S N NNH GIÁ VÀ QUY T NNH GIÁ KH I I M I V I TÀI S N THU H I T D ÁN K T THÚC B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và x lý tài s n c a các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c khi d án k t thúc; Căn c Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính v hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Căn c Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 c a B Tài chính s a i, b sung Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 c a B Tài chính v hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m và chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá; Căn c Văn b n s 11884/BTC-QLCS ngày 25/8/2009 c a B Tài chính v vi c x lý tài s n thu h i t d án c u Yên L nh-QL38 t nh Hà Nam và Hưng Yên; Căn c vào Quy t nh s 2551/Q -BGTVT ngày 03/9/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c x lý tài s n thu h i t d án k t thúc; Xét ngh c a Ban qu n lý d án 6 t i Văn b n s 3888/BQLDA 6-TCKT ngày 15/9/2009 c cán b tham gia H i ng thanh lý tài s n thu h i t d án k t thúc; ngh c a V Khoa h c công ngh t i Văn b n ngày 04/9/2009 v c ngư i tham gia H i ng thanh lý tài s n nh giá và quy t nh giá kh i i m i v i tài s n thu h i t d án k t thúc; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thanh lý tài s n nh giá và quy t nh giá kh i i m i v i tài s n thu h i t D án c u Yên L nh –QL38 t nh Hà Nam và Hưng Yên do Ban qu n lý d án 6 qu n lý bán u giá thu ti n n p ngân sách nhà nư c theo Quy t nh s 2551/Q -BGTVT ngày 03/9/2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i v i thành ph n như sau: 1-Ông Nguy n Tân Khoa - Phó T ng giám c Ban qu n lý d án 6- Ch t ch H i ng.
  2. 2-Ông Nguy n Văn Quy n - Phó trư ng phòng TCKT Ban qu n lý d án 6 - U viên kiêm Thư ký H i ng. 3-Ông Ph m Huy Hi u - Chuyên viên V Tài chính B Giao thông v n t i -U viên. 4-Ông Lê Hoàng Minh - Chuyên viên V Khoa h c Công ngh B Giao thông v n t i -U viên. 5-Ông Nguy n Lưu Giang – Phó chánh Văn phòng Ban qu n lý d án 6- U viên. 6-Bà Hoàng Th Xuân Hương - Phó chánh Văn phòng Ban qu n lý d án 6- U viên. 7-Ông Vũ Chi n Th ng – Chuyên viên văn phòng Ban qu n lý d án 6- U viên. 8-Ông Cao Xuân Trư ng - Phó trư ng phòng Kinh t k ho ch Ban qu n lý d án 6- U viên. Ngoài ra, tuỳ theo tính ch t, c i m c a tài s n c n nh giá, Ch t ch H i ng m i m t s thành viên khác tham gia H i ng. i u 2. H i ng thanh lý tài s n có trách nhi m tri n khai th c hi n vi c nh giá và quy t nh giá kh i i m i v i tài s n thu h i t d án theo quy nh hi n hành. i u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V Khoa h c Công ngh , T ng giám c Ban qu n lý d án 6, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và các Ông/Bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - C c BVN; - Các thành viên H i ng; - Lưu: VT, TC. Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản