Quyết định 30/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 30/2004/Q -BTC NGÀY 6 THÁNG 4 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I NH P KH U XĂNG, D U VÀ T M NH P, TÁI XU T XĂNG D U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 187/2003/Q -TTg ngày15/9/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý kinh doanh xăng, d u; Căn c Quy t nh s 1752/2003/Q -BTM ngày 15/12/2003 c a B trư ng B Thương m i ban hành Qui ch kinh doanh t m nh p tái xu t xăng, d u; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c h i quan iv i nh p khNu xăng, d u và t m nh p tái, xu t xăng, d u. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 04/2001/TT-TCHQ ngày 21 tháng 6 năm 2001, Thông tư s 08/2001/TT- TCHQ ngày 26 tháng 10 năm 2001 c a T ng c c H i quan và các quy nh, hư ng d n khác có liên quan. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng ơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
  2. QUI NNH V TH T C H I QUAN I V I NH P KH U XĂNG, D U VÀ T M NH P, TÁI XU T XĂNG, D U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2004/Q -BTC ngày 6 tháng 4 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính) I. QUI NNH CHUNG: 1. Xăng, d u nh p khNu, t m nh p và tái xu t theo Qui nh này bao g m: xăng ng cơ, diesel, ma zút, d u ho , nhiên li u bay (ZA1, TC1) dư i ây g i t t là xăng, d u. 2. Doanh nghi p có gi y phép kinh doanh nh p khNu xăng, d u do B Thương m i c p ư c nh p khNu, t m nh p và tái xu t xăng, d u và ch ư c tái xu t xăng, d u do chính doanh nghi p ã nh p khNu. Doanh nghi p có ch c năng cung ng xăng, d u hàng không và tàu bi n ư c bán xăng, d u cho tàu bay c a các hãng hàng không Vi t Nam bay trên các tuy n bay qu c t , tàu bay c a các hãng hàng không nư c ngoài h cánh t i Vi t Nam, tàu bi n nư c ngoài, tàu bi n Vi t Nam ch y tuy n qu c t . 3. Xăng, d u nh p khNu, t m nh p tái xu t ph i làm th t c h i quan và n p thu theo qui nh c a pháp lu t. Xăng, d u tái xu t ư c hoàn thu theo úng s lư ng, ch ng lo i ã th c tái xu t. 4. Các trư ng h p mua xăng, d u t nư c ngoài bán cho các i tư ng sau cũng ư c coi là t m nh p tái xu t và ph i th c hi n theo qui nh này: - Các doanh nghi p thu c khu ch xu t và các doanh nghi p ch xu t n m trong các khu công nghi p, khu công ngh cao; - Tàu bay c a các hãng hàng không Vi t Nam bay trên các tuy n bay qu c t , tàu bay nư c ngoài h cánh sân bay Vi t Nam. - T u bi n nư c ngoài c p c ng Vi t Nam, tàu bi n Vi t Nam ch y tuy n qu c t xu t c nh. Xăng, d u bán cho các i tư ng trên ây ch ư c coi là tái xu t n u s xăng, d u ó là hàng nh p khNu c a doanh nghi p ư c phép nh p khNu. 5. Không ư c chuy n t i, sang m n xăng, d u trên bi n, tr trư ng h p cung ng cho tàu bi n và chuy n t i xăng, d u nh p khNu t các tàu l n mà c ng Vi t Nam không có kh năng ti p nh n sang tàu nh . Trư ng h p này ph i ư c cơ quan c ng v quy t nh. 6. Th t c h i quan th c hi n theo qui nh t i Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan, Thông tư s 26/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 c a B Tài chính, Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày16/04/2003 c a B trư ng B Tài chính Quy nh v h sơ h i quan, quy trình th t c h i quan
  3. i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán và Thông tư s 32/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n các i u 29,30 Lu t H i quan, i u 8 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan. 6.1. Th t c h i quan i v i xăng, d u tái xu t ư c th c hi n t i Chi c c H i quan c a khNu ã làm th t c nh p khNu chính lô xăng, d u ó; ho c t i Chi c c H i quan c a khNu xu t; ho c t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu, nơi doanh nghi p có kho n i a ch a xăng, d u tái xu t. 6.2. Xăng, d u ch ư c phép bơm lên kho ho c sang phương ti n khác sau khi t khai h i quan ã ư c H i quan ăng ký. 6.3. Lư ng hàng c a m t t khai tái xu t ph i xu t h t trong m t l n qua m t c a khNu (tr xăng, d u tái xu t cho tàu bay theo hư ng d n t i m c IV dư i ây). 6.4. Chi c c H i quan làm th t c cho lô hàng xăng, d u t m nh p th c hi n thanh kho n t khai t m nh p. 6.5. Xăng d u ã t m nh p nhưng không tái xu t ho c không tái xu t h t, ư c chuy n vào tiêu th n i a sau khi hoàn thành y các nghĩa v thu , tài chính theo lu t nh, khi h t th i h n lưu l i t i Vi t Nam, Chi c c H i quan nêu t i i m 6.4 trên ch u trách nhi m thanh kho n t khai t m nh p. 7. Trư ng h p xăng, d u nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng nhưng chưa có Gi y xác nh n t ch t lư ng: 7.1. i v i xăng, d u nh p khNu: 7.1.1. N u kho c a doanh nghi p có b n, b r ng thì bơm vào b n b r ng ó. Sau khi bơm xong, H i quan niêm phong b n, b . Khi có gi y xác nh n t yêu c u ch t lư ng thì cơ quan H i quan m i quy t nh thông quan và doanh nghi p m i ư c phép m niêm phong h i quan ưa vào s d ng. 7.1.2. N u doanh nghi p không có b n, b r ng mà bơm vào b n, b ang ch a xăng, d u cùng lo i thì sau khi bơm xong, H i quan niêm phong b n b ch k t qu ki m tra ch t lư ng. N u cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng xác nh n xăng, d u nh p khNu không t yêu c u v ch t lư ng nh p khNu thì toàn b xăng, d u (c cũ và m i) b x lý theo qui nh c a pháp lu t. Doanh nghi p ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t v vi c này. 7.2. i v i xăng, d u t m nh p tái xu t: 7.2.1. N u xăng, d u ư c bơm vào b n, b r ng, gi nguyên tr ng và niêm phong h i quan cho n khi tái xu t thì không ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng. 7.2.2. N u xăng, d u ư c bơm chung vào b n b ch a xăng, d u kinh doanh thì ph i m b o các i u ki n sau:
  4. - Xăng, d u t m nh p ph i cùng ch ng lo i v i xăng, d u có s n trong b n, b ch a. - Ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng như i v i xăng, d u nh p khNu. Trư ng h p sau khi ki m tra cơ quan ki m tra Nhà nư c xác nh xăng, d u không t ch t lư ng nh p khNu thì x lý như i m 7.1.2 trên ây. 7.3. i v i xăng, d u chuy n t i t i a i m ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thì lô hàng ư c hoàn thành th t c h i quan và thông quan sau khi doanh nghi p ã n p Gi y ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng có xác nh n c a cơ quan ki m tra. 8. Xác nh kh i lư ng: 8.1. Xăng, d u nh p khNu, t m nh p và xăng, d u tái xu t b ng tàu bi n, tàu sông ( ư ng sông sang Cămpuchia): Căn c vào Ch ng thư giám nh c a t ch c giám nh có ch c năng giám nh kh i lư ng xăng, d u. 8.2. i v i xăng, d u tái xu t b ng xe téc, xe b n qua c a khNu ư ng b : Lư ng xăng, d u ư c xác nh căn c vào ng h o t i kho khi bơm xăng, d u vào téc, b n xe v n chuy n ho c ch ng thư giám nh c a t ch c có ch c năng giám nh v kh i lư ng. nh ng nơi không có t ch c giám nh thì kh i lư ng xăng, d u ư c xác nh b ng Barem phương ti n v n chuy n ã ư c các cơ quan ki m nh c p gi y ch ng nh n. 8.3. Lư ng xăng, d u bán cho doanh nghi p ch xu t ư c xác nh b ng ng h o khi bơm t kho lên phương ti n v n chuy n và khi bơm t phương ti n v n chuy n vào b n, b c a doanh nghi p mua. N u b n, b c a doanh nghi p mua không có ng h o thì lư ng xăng, d u ư c xác nh b ng cân, Barem ho c thi t b o lư ng khác theo qui nh c a pháp lu t. 8.4. D u cung ng cho tàu bi n ư c xác nh như sau: 8.4.1. D u bơm tr c ti p t kho xu ng t u bi n ư c xác nh b ng ng h oc a kho. 8.4.2. D u bơm t kho xu ng phương ti n v n chuy n ư c xác nh b ng ng h o c a kho ch a trên t li n. D u bơm t phương ti n v n chuy n sang t u bi n nư c ngoài ư c xác nh b ng m t trong các phương pháp: giám nh, Barem, ng h o tuỳ theo i u ki n c th c a t ng tàu, phù h p thông l ư c áp d ng i v i m t hàng này. 8.5. Nhiên li u bay bán cho tàu bay: Căn c vào ng h o lưu lư ng c a phương ti n tra n p chuyên d ng cho tàu bay. 8.6. ng h o xác nh kh i lư ng: ng h o ph i ư c cơ quan tiêu chuNn o lư ng Nhà nư c ki m tra, xác nh n, niêm phong và ư c ki m tra nh kỳ theo qui nh c a pháp lu t (tr ng h o c a tàu bay, tàu bi n).
  5. 9. Xác nh ch ng lo i xăng, d u tái xu t: 9.1. Các trư ng h p không ph i giám nh: - Tái xu t xăng, d u t b n, b ch a riêng v n còn nguyên niêm phong h i quan khi nh p khNu. - Tái xu t nhiên li u bay (ZA1, TC1) cho tàu bay (doanh nghi p có văn b n xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t). - Tái xu t diesel, mazút: H i quan ki m tra th c t ho c ki m tra b ng phương ti n k thu t (t tr ng k , thu c th ho c d ng c ki m tra khác theo qui nh c a pháp lu t xác nh ư c m t hàng). 9.2. Các trư ng h p ph i giám nh: - Các trư ng h p tái xu t khác ngoài các qui nh t i i m 9.1 trên ây. - Trư ng h p tái xu t qua ư ng b , n u t i a phương không có t ch c giám nh c l p thì ch p nh n Phi u hoá nghi m c a doanh nghi p, doanh nghi p ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung Phi u hoá nghi m. Xăng, d u ư c l y ra t cùng 01 b n, b dư i s giám sát c a H i quan thì vi c giám nh xác nh ch ng lo i này là xác nh cho c lô hàng tái xu t, không yêu c u ph i xác nh riêng l cho t ng phương ti n v n chuy n. 10. i v i các trư ng h p có Ch ng thư giám nh c a các t ch c giám nh có ch c năng giám nh v kh i lư ng và ch ng lo i xăng, d u qui nh t i i m 8, 9 trên ây, n u phát hi n có d u hi u vi ph m thì Chi c c trư ng H i quan quy t nh ki m tra th c t xăng, d u. 11. Xác nh n th c xu t i v i xăng, d u tái xu t: Khi hàng ã th c xu t qua c a khNu, doanh nghi p ph i n p b n coppy ho c b n sao v n t i ơn (B/L) ho c gi y t có giá tr tương ương, thì H i quan xác nh n th c xu t vào t khai xu t khNu. Xác nh n th c xu t ph i ghi rõ tên, s hi u phương ti n v n chuy n; s , ngày v n t i ơn; ngày gi th c xu t qua c a khNu; tình tr ng niêm phong. ThNm quy n xác nh n th c xu t th c hi n theo qui nh t i Quy t nh s 56/2003/Q -BTC và s 53/2003/Q - BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính. 12. Chi c c H i quan làm th t c tái xu t, ngay sau khi ã hoàn thành th t c h i quan cho phương ti n chuyên ch xăng, d u tái xu t, ph i thông báo b ng văn b n cho Chi c c H i quan c a khNu xu t bi t các n i dung: ngày gi phương ti n xu t phát; tên, c i m c a phương ti n; tuy n phương ti n ho t ng; tên, s lư ng, ch ng lo i xăng, d u cùng ph i h p theo dõi, qu n lý. II. TH T C H I QUAN I V I NH P KH U, T M NH P XĂNG, D U: 1. H sơ h i quan:
  6. 1.1. Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan: 02 b n chính; -H p ng mua hàng : 01 b n sao; - V n t i ơn: 01 b n sao; - Hoá ơn thương m i: 01 b n chính; - Gi y phép kinh doanh nh p khNu xăng, d u : 01 b n sao; - Ch ng thư giám nh kh i lư ng: 01 b n chính. - Gi y Thông báo ho c Gi y ăng ký k t qu ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá nh p khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v ch t lư ng ( i v i lo i xăng, d u thu c danh m c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng): 01 b n chính. 1.2. Th i h n doanh nghi p n p các ch ng t cho H i quan: Các ch ng t nêu trên ph i n p khi n làm th t c ăng ký t khai, tr các ch ng t sau: - Ch ng thư giám nh kh i lư ng: Ph i n p trong th i gian 8 gi làm vi c k t khi bơm xong xăng, d u t phương ti n v n t i lên kho. - Gi y xác nh n ch t lư ng: Ph i n p trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c k t ngày ăng ký t khai. - Hoá ơn thương m i: Trư ng h p chưa có b n chính, doanh nghi p ph i n p b n fax (c a b n chính) ho c b n Telex trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, Giám c (ho c ngư i ư c Giám c u quy n) doanh nghi p ký xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a b n fax ho c b n Telex này. Trư ng h p có lý do chính áng thì th i h n n p ch m không quá 30 ngày k t ngày ăng ký t khai h i quan theo qui nh t i kho n 2, i u 7 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph . Khi ăng ký t khai n u vì lý do chưa có hoá ơn thương m i (b n chính), H i quan tính thu theo t khai báo c a doanh nghi p. Khi doanh nghi p n p hoá ơn thương m i (b n chính), H i quan ki m tra, i chi u v i khai báo trên t khai, n u có s thay i thì H i quan i u ch nh s thu ph i n p theo úng qui nh c a pháp lu t, không x ph t vi ph m. 1.3. Ch ng t xu t trình: Gi y phép kinh doanh nh p khNu xăng, d u (b n chính) do B Thương m i c p khi có yêu c u. 2. Trách nhi m c a H i quan làm th t c nh p khNu:
  7. 2.1. Th c hi n các bư c làm th t c h i quan theo úng qui nh t i Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 14/6/2003 c a B trư ng B Tài chính. 2.2. Niêm phong b n, b ch a sau khi hoàn thành vi c bơm xăng, d u vào b n, b ( i v i trư ng h p nêu t i i m 7, m c I). 2.3. Làm th t c tái xu t i v i xăng, d u nh p khNu không t ch t lư ng khi nh n ư c Quy t nh bu c tái xu t c a cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng. 3. Trách nhi m c a ch hàng: 3.1 ngh t ch c giám nh th c hi n giám nh kh i lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i xăng, d u. 3.2 m b o nguyên tr ng niêm phong h i quan i v i b n, b ch a xăng, d u có niêm phong h i quan. i v i xăng, d u thu c danh m c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng nhưng chưa có gi y xác nh n ch t lư ng t tiêu chuNn nh p khNu qui nh t i i m 7, m c I, khi có k t lu n c a cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thì x lý như sau: - Trư ng h p cơ quan ki m tra thông báo lô hàng t ch t lư ng nh p khNu, cơ quan H i quan ã quy t nh thông quan thì ch hàng ư c m niêm phong h i quan s d ng. - Trư ng h p cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng có Quy t nh bu c tái xu t i v i hàng hoá không t ch t lư ng thì doanh nghi p ph i ti p t c ch u trách nhi m gi nguyên tr ng niêm phong h i quan làm th t c tái xu t và ph i làm th t c tái xu t trong th i h n qui nh c a pháp lu t. III. TH T C H I QUAN I V I TÁI XU T XĂNG, D U: 1. H sơ h i quan: 1.1. Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan: 02 b n chính; - T khai h i quan c a lô hàng t m nh p : 01b n sao; -H p ng bán hàng: 01 b n sao; - i v i trư ng h p bán cho tàu bi n nư c ngoài c p c ng Vi t Nam và tàu Vi t Nam ch y tuy n qu c t xu t c nh, ngư i khai h i quan ph i n p thêm: + Gi y ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p cung ng tàu bi n: 01 b n sao (n p l n u);
  8. + H p ng mua bán gi a doanh nghi p ư c phép nh p khNu xăng, d u và doanh nghi p cung ng tàu bi n: 01 b n sao ( i v i trư ng h p doanh nghi p có ch c năng cung ng tàu bi n); + ơn t hàng (order) c a Thuy n trư ng ho c c a hãng tàu: 01 b n chính ho c b n Fax có xác nh n c a Giám c doanh nghi p; - Văn b n phê duy t k ho ch nh p khNu xăng, d u ph c v s n xu t, kinh doanh c a Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t ( i v i trư ng h p xăng, d u bán cho doanh nghi p Khu ch xu t) : 01 b n sao; - Ch ng thư giám nh v ch ng lo i ( i v i trư ng h p qui nh t i i m 9.2 m c I): 01 b n chính. - Ch ng thư giám nh kh i lư ng i v i nh ng trư ng h p qui nh t i i m 8.1, 8.2, 8.4 m c I: 01 b n chính. 1.2. Ch ng t xu t trình: - Văn b n phê duy t k ho ch nh p khNu xăng, d u ph c v s n xu t, kinh doanh c a Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t i v i trư ng h p xăng, d u tái xu t cho doanh nghi p Khu ch xu t : b n chính i chi u b n sao; - T khai h i quan c a lô hàng t m nh p: B n chính i chi u b n sao. 2. Trách nhi m c a H i quan làm th t c tái xu t: 2.1. Làm th t c h i quan cho lô hàng tái xu t theo úng qui nh t i Quy t nh s 56/2003/Q -BTC ngày 14/6/2003 c a B trư ng B Tài chính. 2.2. Ki m tra tình tr ng bên ngoài c a b n, b , khoang ch a xăng, d u c a phương ti n v n t i, n u không có gì nghi v n và các i u ki n m b o niêm phong h i quan còn nguyên tr ng thì cho bơm xăng, d u vào phương ti n v n t i ó; giám sát vi c bơm xăng, d u vào phương ti n v n t i. Sau khi bơm xong, niêm phong các b n, b , khoang ch a c a phương ti n v n t i. i v i trư ng h p xác nh kh i lư ng b ng Barem thì ph i ki m tra tình tr ng bên trong b n trư c khi bơm. Trư ng h p hàng tái xu t qua c a khNu ư ng b , c a khNu ư ng sông, doanh nghi p ch xu t, Chi c c H i quan nơi làm th t c tái xu t và Chi c c H i quan c a khNu xu t ph i th c hi n úng qui nh v th t c h i quan i v i hàng chuy n c a khNu t i Quy t nh s 53/2003/Q -BTC ngày14/6/2003 c a B trư ng B Tài chính. 2.3. Th c hi n tr lùi s xăng, d u tái xu t vào t khai h i quan và văn b n phê duy t k ho ch nh p khNu xăng, d u ph c v s n xu t c a Ban qu n lý Khu công nghi p, Khu ch xu t. 3. Trách nhi m c a H i quan c a khNu xu t và H i quan Khu ch xu t:
  9. 3.1. Trư ng h p tái xu t qua c a khNu ư ng b , ư ng sông: 3.1.1. Ti p nh n h sơ h i quan do Chi c c H i quan làm th t c tái xu t chuy n n. 3.1.2. Ki m tra các niêm phong c a khoang ch a, b n, b . Trư ng h p còn nguyên niêm phong thì th c hi n giám sát vi c xu t hàng, m b o toàn b lô hàng ph i th c xu t qua biên gi i. 3.1.3. N u phát hi n niêm phong không còn nguyên v n, niêm phong gi , ho c có d u hi u vi ph m v s thay i kh i lư ng, ch ng lo i xăng, d u thì H i quan c a khNu xu t yêu c u ch hàng trưng c u giám nh kh i lư ng và ch ng lo i. N u k t qu giám nh úng v i b h sơ thì l p biên b n xác nh n, niêm phong, làm th t c xu t qua c a khNu. N u k t qu giám nh xác nh có thay i v kh i lư ng, ch ng lo i thì l p biên b n vi ph m và x lý theo qui nh c a pháp lu t. 3.1.4. Th c hi n vi c luân chuy n h sơ lô hàng cho Chi c c H i quan nơi làm th t c tái xu t theo úng qui nh v hàng chuy n c a khNu. 3.1.5. Khi phương ti n chuyên ch xăng, d u tái xu t quay v , H i quan c a khNu ph i ki m tra phương ti n v n t i nh p c nh theo qui nh nh m phát hi n hàng nh p l u ho c xăng, d u không tái xu t h t quay l i tiêu th trong nư c. 3.2. Trư ng h p xăng, d u tái xu t cho doanh nghi p khu ch xu t: 3.2.1 H i quan qu n lý doanh nghi p ch xu t ph i th c hi n các nhi m v nêu t i i m 3.1.1 và 3.1.3 trên ây. 3.2.2. Giám sát vi c bơm xăng, d u vào kho, b n, b c a doanh nghi p ch xu t, ki m tra xác nh kh i lư ng qua ng h o, t ng lư ng, phát hi n sai ph m thì x lý theo qui nh pháp lu t. 3.2.3. Lưu 01 t khai tái xu t (b n sao), th c hi n vi c tr lùi ch tiêu nh p khNu c a doanh nghi p ch xu t. 3.3. D u bán cho tàu bi n theo hình th c cung ng tàu bi n: H i quan c a khNu làm th t c h i quan khi doanh nghi p n p t khai cho h i quan và giám sát cho n khi d u ư c giao toàn b cho tàu bi n. 4. Trách nhi m c a ch hàng: 4.1. ngh t ch c giám nh th c hi n giám nh kh i lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i, xăng, d u tái xu t i v i nh ng trư ng h p ph i giám nh. 4.2. m b o gi nguyên tr ng hàng hoá nguyên niêm phong h i quan và h sơ h i quan trong quá trình v n chuy n t i c a khNu xu t, doanh nghi p ch xu t. IV. TH T C H I QUAN I V I TÁI XU T XĂNG, D U CHO TÀU BAY: 1. Doanh nghi p ư c áp d ng hình th c ăng ký t khai m t l n xu t khNu nhi u l n: doanh nghi p khai 1 t khai cho t t c các hãng Hàng không nư c ngoài, 1 t
  10. khai cho các hãng Hàng không Vi t Nam. Th i h n hi u l c c a t khai theo qui nh c a pháp lu t. 2. Khi giao hàng cho tàu bay, doanh nghi p ph i n p ho c xu t trình cho H i quan: - Xu t trình t khai h i quan ã ăng ký. - N p hoá ơn bán hàng (ho c phi u xu t kho) : 01 b n chính - N p ơn t hàng c a Cơ trư ng ho c c a hãng hàng không : 01 b n chính ; - B n nh m c kh i lư ng xăng, d u bay ch ng n i a : 01 b n chính ( i v i trư ng h p tàu bay xu t c nh có bay ch ng n i a); 3. Sau khi giao hàng t ng chuy n xong, H i quan ph i xác nh n vào hoá ơn, ơn t hàng, th c hi n các nhi m v khác qui nh i v i ăng ký t khai m t l n. 4. Trư ng h p bán cho tàu bay Vi t Nam xu t c nh : Hãng Hàng không ph i xây d ng nh m c xăng, d u s d ng bay ch ng trong nư c và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh m c này. Căn c nh m c, H i quan xác nh n lư ng xăng, d u th c tái xu t tính t sân bay mà tàu bay xu t c nh. 5. Thanh kho n t khai: H i quan và doanh nghi p ti n hành thanh kho n t khai b ng cách c ng d n lư ng xăng, d u th c xu t trong các hoá ơn và Phi u theo dõi, ghi k t qu th c xu t vào t khai và ô xác nh n th c xu t. V. T CH C TH C HI N 1. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n n u phát hi n có sơ h , vư ng m c yêu c u báo cáo B Tài chính (qua T ng c c H i quan) có ch o k p th i. 2. M i hành vi vi ph m Quy t nh này u b x lý theo qui nh c a pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản