Quyết định 300/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
60
lượt xem
12
download

Quyết định 300/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 300/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc Chương trình 135 được đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 300/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   U û   b a n   d © n   t é c   s è   3 0 0 / Q § ­ U B D T   n g µ y   2 0   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5  v Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   d a n h   s ¸ c h   c ¸ c   x ∙   t h u é c   C h ¬ n g   t r × n h   1 3 5  ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i  cña ChÝnh phñ Liªn hiÖp V¬ng Quèc Anh vµ B¾c Ai len Bé trëng, chñ nhiÖm Uû ban d©n téc ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   16/5/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña   Uû ban D©n téc. ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   135/1998/Q§­   TTg   ngµy   31/7/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh   ph¸t triÓn kinh tÕ – x∙ héi c¸c x∙ ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn   nói vµ vïng s©u, vïng xa; ­ C¨n cø v¨n b¶n sè  326/TTg­QHQT ngµy 31/3/2005 cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª duyÖt tháa thuËn víi ChÝnh phñ   Anh   hç   trî   Ng©n   s¸ch   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   135;   tháa   thuËn Quan hÖ  §èi víi §èi t¸c hç  trî  Ch¬ng tr×nh 135 ký   ngµy  22/4/2005   gi÷a  ChÝnh  Phñ  ViÖt  Nam  th«ng   qua  Bé  kÕ   ho¹ch vµ  §Çu t  víi ChÝnh phñ  Anh quèc Anh vµ  B¾c Ai len   th«ng qua Bé Ph¸t triÓn Quèc tÕ (DFID); ­ C¨n cø  ®Ò  nghÞ  cña c¸c  ®Þa ph¬ng thuéc Ch¬ng tr×nh   135; ­ C¨n cø v¨n b¶n sè  3231/VPCP­VX  ngµy 13/6/2005 cña   V¨n phßng  ChÝnh phñ  vÒ  viÖc sö  dông nguån  vèn viÖn trî   (DFID) cho Ch¬ng tr×nh 135; Thõa ñy quyÒn cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   danh   s¸ch   c¸c   x∙   thuéc   Ch¬ng  tr×nh 135  ®îc hç  trî   ®Çu t t»ng nguån vèn viÖn trî  kh«ng  hoµn l¹i cña ChÝnh phñ  Liªn hiÖp V¬ng quèc Anh vµ  B¾c Ai  len, cô thÓ nh sau: ­ Hç trî thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng  thuéc   Ch¬ng   tr×nh   135   cho   280   x∙   cña   35   tØnh   (Phô   lôc  danh s¸ch kÌm theo). ­   Hç   trî   thùc   hiÖn   dù   ¸n   ®µo   t¹o   c¸n   bé   x∙,   b¶n,  lµng, phum, soãc cho tÊt c¶ c¸c x∙ thuéc Ch ¬ng tr×nh 135  cña 35 tØnh cã tªn trong danh s¸ch trªn.
  2. 2 § i Ò u   2.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh  ®îc hç  trî  cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  nguån vèn theo c¬  chÕ  qu¶n lý  ®Çu t  hiÖn hµnh cña Ch¬ng tr×nh 135 vµ  sö  dông  ®óng môc  tiªu,   ®óng   ®èi   tîng;   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   ®Þnh   kú  ®óng quy ®Þnh. §i Ò u   3.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy ký. §i Ò u   4.   Bé  trëng   c¸c  Bé:   KÕ   ho¹ch   vµ  §Çu   t,  Tµi  chÝnh,   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Tæng   kiÓm  to¸n Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c C¬  quan cã  liªn quan vµ  Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n cña 35 tØnh trong danh s¸ch t¹i §iÒu  1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc Danh s¸ch c¸c x∙ ®îc bæ sung vèn viÖn trî cña DFID  thùc hiÖn dù ¸n CSHT n¨m 2005 kÌm theo Q§ sè 300/Q§­UBDT  ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Uû ban D©n téc STT TØnh/ huyÖn Tªn x∙ C«ng tr×nh ®Çu t 1 2 3 5 1 Hµ Giang 11 1 1. MÌo V¹c Sñng Trµ Thñy lîi 2 NËm Ban Giao th«ng 3 Lòng Chinh Giao th«ng 4 2. §ång V¨n Phè CÊp Giao th«ng 5 S¶ng Tñng Giao th«ng 6 Lòng ThÇu Giao th«ng, thñy lîi 7 3. yªn Minh Th¾ng Mè Giao th«ng 8 4. Qu¶n b¹ NghÜa thuËn Giao th«ng 9 5. XÝn MÇn Thu Tµ Giao th«ng, Thñy lîi 10 B¶n DÝu Giao th«ng, thñy lîi 11 6. B¾c Mª Phiªng  Giao th«ng, thñy lîi Lu«ng 2 Tuyªn Quang 4 1 1. Na hang Sinh Long Giao th«ng, Thñy lîi 2 Phóc Yªn Giao th«ng, Thñy lîi 3 2. Chiªm hãa Hµ Lang Giao th«ng, Thñy lîi 4 B×nh Phó Giao th«ng, Thñy lîi 3 Cao B»ng 15 1 1. B¶o L¹c B¶o Toµn Giao   th«ng,     trêng  häc, Thñy lîi 2 Hng §¹o Giao th«ng, trêng häc,  Thñy lîi 3 2. H¹ Lang Kim loan Giao th«ng 4 Th¾ng lîi Thñy lîi, trêng häc 5 3. Th«ng N«ng Yªn S¬n Giao th«ng, trêng häc 6 L¬ng Can Thñy lîi, trêng häc 7 4.   Nguyªn  Thµnh c«ng Giao th«ng B×nh 8 5. Hµ Qu¶ng Quý Qu©n Thñy lîi 9 Sü Hai Trêng häc 10 6. Trµ LÜnh Quang Vinh Giao th«ng, trêng häc 11 6.   Trïng  §oµi C«n Giao th«ng, trêng häc kh¸nh 12 Trung Phóc GT 13 7. Qu¶ng Yªn Qu¶ng Hng Giao th«ng 14 8. Th¹ch An §øc th«ng Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  trêng häc 15 9. B¶o L©m VÜnh Quang Thñy lîi 4 L¹ng S¬n 12 1 1. Trµng §Þnh Kh¸nh Long Giao   th«ng,   thñy   lîi, 
  4. 4 trêng häc 2 T©n yªn Giao   th«ng,   thñy   lîi,  trêng häc 3 Cao Minh Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 4 2. V¨n L∙ng B¾c La Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 5 3. Cao Léc Song Gi¸p Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 6 Xu©n Long Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 7 4. V¨n Quan Tri LÔ Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 8 5. B×nh Gia VÜnh Yªn Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  trêng häc 9 T©n Hßa Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  trêng häc 10 6. §×nh LËp L©m Ca Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  trêng häc 11 7. H÷u Lòng Hu Liªn Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 12 §ång Th¾ng Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  trêng häc 5 Lao Cai 13 1 1. Si Ma Cai Lïng Sui Thñy lîi 2 2. B¾c Hµ T¶ Cö Tû Thñy lîi 3 Hoµng   Thu  GT Phè 4 Na Hèi Thñy lîi 5 Lïng Phinh Thñy lîi 6 3.Sa Pa Lao Ch¶i Thñy lîi 7 Trung Ch¶i Thñy lîi 8 4. B¸t X¸t B¶n XÌo Thñy lîi 9 Pa Cheo Thñy lîi 10 5. Mêng Kh¬ng B¶n Xen Thñy lîi 11 NÊm L Thñy lîi 12 6. B¶o Yªn T©n TiÕn GT 13 7. B¶o Th¾ng Phó NhuËn Thñy lîi 6 Yªn B¸i 11 1 1.   Mï   Cang  La P¸n TÈn N©ng   cÊp   ®êng   giao  Ch¶i th«ng 2 NËm Cã N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 3 ChÕ T¹o N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 4 Lao Ch¶i Giao th«ng 5 2. Tr¹m TÊu Tµ Xi L¸ng N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng
  5. 5 6 Xµ Hå N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 7 P¸ Lau N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 8 Ph×nh Hå Giao th«ng 9 3. V¨n Yªn Nµ HÈu N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 10 4. V¨n ChÊn Sïng §« N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 11 NËm Lµnh N©ng   cÊp   ®êng   giao  th«ng 7 Th¸i Nguyªn 6 1 1. §Þnh Hãa Linh Th«ng Giao th«ng, trêng häc 2 Béc Nhiªu Giao th«ng 3 Kim Phîng Giao th«ng, Thñy lîi 4 B×nh Thµnh Giao th«ng 5 2. Vâ Nhai S¶ng Méc Trêng häc, Thñy lîi 6 Thîng Nung Giao th«ng 8 B¾c C¹n 14 1 1. Ng©n S¬n Thîng Quan Thñy lîi 2 ThuÇn Mang Giao th«ng 3 L∙ng Ng©m Thñy lîi 4 2. Na R× Kim L Thñy lîi 5 3. Chî §ån Qu¶ng B¹ch Giao th«ng 6 B×nh Chung Giao th«ng 7 4. Chî Míi Mai L¹p Giao th«ng 8 Yªn C Giao th«ng 9 B×nh V¨n Giao th«ng 10 T©n S¬n Trêng häc 11 5. P¾c NËm An Th¾ng Trêng häc 12 B»ng Thµnh Trêng häc 13 C«ng B»ng Trêng häc 14 Nghiªm Loan Trêng häc 9 Phó Thä 6 1 1. Thanh S¬n §ång S¬n Giao th«ng 2 Lai §ång Thñy   lîi   hoÆc   giao  th«ng 3 Xu©n Viªn Giao th«ng  4 Th¬ng Cöu Giao th«ng 5 2.Yªn LËp Mü Lung Giao th«ng 6 Mü L¬ng Giao th«ng, Thñy lîi 10 B¾c giang 2 1 1. S¬n §éng LÖ ViÔn Giao th«ng 2 2. Lôc Ng¹n Xa Lý Giao th«ng 11 Qu¶ng Ninh 2 1 1. H¶i Hµ Qu¶ng S¬n Thñy Lîi 2 2. B×nh Liªu Vâ Ngù Thñy Lîi 12 Hßa B×nh 13
  6. 6 1 1. Mai Ch©u Noong Lu«ng Giao th«ng 2 2. T©n L¹c Ngæ Lu«ng Giao th«ng 3 Lòng V©n Trêng häc 4 Phó Vinh Giao th«ng 5 3. §µ B¾c Trung Thµnh Giao th«ng 6 §oµn KÕt Giao th«ng 7 4. L¹c Thñy An L¹c Giao th«ng 8 5. L¹c S¬n B×nh HÎm Trêng häc 9 6. L¬ng S¬n TiÕn S¬n Giao Th«ng 10 7. Kú S¬n §éc LËp Trêng häc 11 8.Yªn Thñy L¹c Sü Giao th«ng 12 L¹c Hng Giao th«ng 13 9. Cao Phong Yªn LËp Giao th«ng 13 S¬n La 11 1 1. S«ng M∙ NËm M»n Trêng häc 2 ChiÒng  GT Phung 3 2. ThuËn Ch©u B¶n LÇm Giao th«ng, Thñy lîi 4 Cß M¹ Trêng häc, Thñy lîi 5 РTßng Gi¸o th«ng, Thñy lîi 6 3. B¾c Yªn Phiªng C«n Trêng häc 7 XÝm Vµng Giao th«ng 8 4. Mêng La Ngäc ChiÕn Thñy lîi 9 5. Phï Yªn Mêng Lang Trêng häc 10 6. Méc Ch©u Liªn Hßa Trêng häc 11 7. Sèp Cép Póng P¸nh Giao th«ng 11 7. Mai S¬n ChiÒng N¬i Trêng häc 14 §iÖn Biªn 11 1 1. Tña Chïa Huæi Sã Trêng häc 2 SÝn Ch¶i Thñy lîi 3 2. Mêng NhÐ Mêng Toong Giao th«ng 4 Chung Ch¶i Giao th«ng, Thñy lîi 5 Nµ Hú Giao th«ng, Thñy lîi 6 3. Mêng Lay Chµ Të Giao th«ng 7 Mêng M¬n Giao th«ng 8 4.   §iÖn   Biªn  ChiÒng S¬ Giao th«ng, Thñy lîi §«ng 9 Na Son Thñy lîi 10 5. TuÇn Gi¸o Bóng Lao Thñy lîi 11 Mïn Chung Thñy Lîi 15 Lai Ch©u 16 1 1. Mêng TÌ Bum Të Thñy lîi 2 Pa VÖ Sö GT 3 Pa ñ GT 4 2. S×n Hå Pó §ao Trêng häc 5 NËm T¨m Thñy lîi 6 Tóa   SÝn  GT Ch¶i
  7. 7 7 3. Phong Thæ Sin Suèi Hå GT 8 Khæng Lµo GT 9 4. Tam §êng Sñng Phµi GT 10 B¶n Hon Thñy lîi 11 Nïng Nµng GT 12 Hå ThÇu Thñy lîi 13 T¶ LÎng Thñy lîi 14 5. Than Uyªn Mêng Khoa Thñy lîi 15 Hè MÝt §êng GT 16 Th©n Thuéc Thñy lîi 16 Thanh hãa 13 1 1. Mêng L¸t Chung Lý Giao th«ng 2 2. Quan S¬n Chung Thîng Giao th«ng 3 3. Quan hãa Trung Thµnh Giao th«ng 4 4. B¸ Thíc L¬ng Néi Giao th«ng 5 5. Nh xu©n Thanh Hßa Thñy lîi 6 Thanh Qu©n Thñy lîi 7 Thanh Phong Giao th«ng 8 Thanh L©m Giao th«ng 9 6. Nh Thanh Xu©n Th¸i Giao th«ng 10 7. CÈm Thñy CÈm L¬ng Thñy lîi 11 CÈm Quý Thñy lîi 12 8.   Th¹ch  Th¹ch L©m Giao th«ng Thµnh 13 Thanh Yªn Giao th«ng 17 NghÖ An 13 1 1. Kú S¬n Keng §u Trêng häc 2 NËm Cµn Trêng häc 3.  2. T¬ng D¬ng Nga My Thñy lîi, Giao th«ng 4 Yªn Hßa Thñy lîi, GT 5 3. Con Cu«ng Th¹ch Ngµn Thñy lîi, Trêng häc 6 4. QuÕ Phong NËm Gi¶i GT, Trêng häc 7 Mêng Nooc GT, Trêng häc 8 C¾m Muén Giao th«ng, Thñy lîi 9 5. Quú Ch©u Ch©u Hoµn GT, Trêng häc 10 Diªn L∙m GT 11 6. NghÜa §µn NghÜa L¹c GT 12 7. Quú Hîp Ch©u Cêng GT, Trêng häc 13 Ch©u TiÕn GT, Thñy lîi 18 Hµ TÜnh 5 1 1. H¬ng Khª H¬ng Liªn  Giao th«ng 2 2. H¬ng S¬n S¬n Kim II Giao th«ng 3 3. Kú Anh Kú L¹c Giao th«ng 4 4. Vò Quang §øc Liªn Giao th«ng 5 S¬n Thä Giao th«ng 19 Qu¶ng B×nh 8 1 1. LÖ Thñy L©m Thñy Giao th«ng, Trêng häc 2 2. Bè Tr¹ch Thîng Tr¹ch Trêng häc, Thñy lîi
  8. 8 3 Tr¬ng S¬n Giao th«ng 4 3. Minh Hãa D©n Hãa Giao th«ng, Thñy lîi 5 Hãa S¬n Giao th«ng, Trêng häc 6 Träng hãa Giao th«ng, Trêng häc 7 4. Tuyªn hãa L©m Hãa Giao th«ng, Thñy lîi 8 Ng Hãa Giao th«ng, Trêng häc 20 Qu¶ng trÞ 8 1 1. Híng Hãa Híng ViÖt Giao th«ng, Thñy lîi 2 Híng Léc Giao th«ng 3 Híng S¬n Giao th«ng 4 2. §¾k R«ng Ba Lang Giao th«ng 5 Tµ Long Giao th«ng, Thñy lîi 6 3. VÜnh Linh VÜnh Hµ Giao th«ng 7 4. Cam Lé VÜnh ¤ Giao th«ng 8 5. Do Linh Linh Thîng Giao th«ng 21 Thõa Thiªn  3 HuÕ 1 1. A Líi H¬ng Nguyªn Giao th«ng, Thñy lîi 2 A Ngo Giao th«ng, Thñy lîi 3 2. Nam §«ng Thîng Qu¶ng Giao th«ng, Thñy lîi 22 Qu¶ng Nam 8 1 1. Hiªn Ga Ri Trêng häc 2 Ch’ ¤m Thñy lîi 3 2. Nam Giang La ª ª Giao th«ng, Thñy lîi 4 Zu«ih thñy lîi, trêng häc 5 3. Phíc S¬n Phíc Kim Giao th«ng, Thñy lîi 6 4. Trµ My Tµ Linh Thñy lîi, Trêng häc 7 Trµ Nam Thñy lîi 8 5. HiÖp §øc Phíc Trµ Giao th«ng, Thñy lîi 23 Qu¶ng Ng∙i 6 1 1. S¬n T©y S¬n LËp Giao th«ng 2 S¬n Mïa Thñy lîi 3 2. Trµ Bång Trµ Chung Giao th«ng 4 3. Minh Long Long Ng«n  Giao th«ng 5 4. Ba T¬ Ba LÕ Thñy lîi 6 5. S¬n Hµ S¬n Cao Thñy lîi 24 B×nh §Þnh 3 1 1. An L∙o An Vinh Giao th«ng 2 2. VÜnh Th¹nh VÜnh S¬n Giao th«ng, Thñy lîi 3 3. T©y S¬n VÜnh An Giao th«ng, Trêng häc 25 Phó Yªn 4 1 1. S¬n Hßa Phíc T©n Giao th«ng 2 S¬n §Þnh Thñy lîi 3 Cµ Lói Giao th«ng, Thñy lîi 4 2. S«ng Hinh E a L©m Trêng häc 26 Ninh ThuËn 4 1 1. B¾c ¸i Phíc §¹i Trêng häc, Thñy lîi 2 Phíc Th¾ng Giao Th«ng, Thñy lîi
  9. 9 3 2. Ninh Phíc Phíc Hµ Giao th«ng, Thñy lîi 4 3. Ninh S¬n Ma Níi Thñy lîi 27 B×nh ThuËn 3 1 1. Tuy Phong Phan Dòng Thñy lîi 2 2. B¾c B×nh Phan S¬n Giao th«ng 3 3.   Hµm   ThuËn  Mü Th¹nh Giao th«ng Nam 28 Gia Lai 12 1 1.   Kr«ng  §¾k T¬ Pang Giao th«ng Ch’ro 2 §¨k Song Giao th«ng 3 Ch Krei Giao th«ng 4 2. IaPa Ia Tui Thñy lîi 5 Ch Må Trêng häc, Thñy lîi 6 Kim T©n Giao th«ng, trêng häc 7 3. Ch Sª Ayun Giao th«ng, trêng häc 8 4. Kr«ng Pa Ia Rmook Thñy lîi 9 Ia Rsai Thñy lîi 10 Ch Dr¨ng Thñy lîi 11 5. K’Bang Kroong  Giao th«ng 12 6. §¨k §oa Hµ §«ng Thñy lîi 29 Kon Tum 8 1 1. §¨k T« Tª X¨ng Giao th«ng 2 M¨ng Ri Thñy lîi 3 2. Kon Plong M¨ng Bót Giao th«ng 4 §¨kring Giao th«ng 5 M¨ng Cµnh Giao th«ng 6 HiÕu Giao th«ng 7 Ngäc Tem Thñy lîi 8 3. Kon RÉy §¨k K«i Giao th«ng 30 L©m §ång 5 1 1. L©m Hµ Liªn Srong Giao th«ng, Thñy lîi 2 2. Duy Linh S¬n §iÒn Giao th«ng 3 3. B¶o L©m Léc B¾c Trêng häc 4 Léc B¶o Giao th«ng 5 4. §a Huoai §oµn kÕt Giao th«ng 31 B×nh Phíc 4 1 1. Bï D¨ng §¨k Nhau Giao th«ng, trêng häc 2 2. §ång Phó §ång T©m Giao th«ng 3 3. Phíc Long Phó NghÜa Giao th«ng, Trêng häc 4 4. Ch¬n Thµnh T©n Quan Trêng häc 32 Trµ Vinh 5 1 1. Trµ Phó Ngäc Biªn Thñy lîi 2 Long HiÖp Thñy lîi 3 2. Diªn H¶i Ngò L¹c Giao th«ng 4 3. Ch©u Thµnh §a Léc Giao th«ng 5 4. CÇu Ngang Kim Hßa Thñy lîi 33 Sãc Tr¨ng 5
  10. 10 1 1. Th¹nh TrÞ L©m T©n Giao th«ng 2 2. VÜnh Ch©u VÜnh T©n Giao th«ng, trêng häc 3 3. Mü Xuyªn Thanh Quíi Giao th«ng, y tÕ 4 4.  Mü Tó Phó T©n Giao th«ng, Thñy lîi 5 5. KÕ S¸ch KÕ Thµnh Giao th«ng, Thñy lîi 34 §¾k N«ng 6 1 1. Kr«ng N« NËm Dir Giao   th«ng,   Thñy   lîi,  Trêng häc 2 2. §¨k Song ThuËn H¹nh Giao th«ng, Thñy lîi 3 3. §¾k N«ng Qu¶ng Khª Trêng häc 4 4. §¾k RlÊp Qu¶n T©n Giao th«ng, trêng häc,  Thñy lîi 5 5. §¾k Mil  §¾k G»n Giao th«ng, Thñy lîi 6 6. C Jót §¾k R«ng Thñy lîi 35 §¾k L¾k 10 1 1. M§rak Kr«ng Zing Giao th«ng, trêng häc,  2 2. Lak Kr«ng N« Thñy lîi 3 3. EaH’leo  Ea Sol Giao th«ng, trêng häc 4 4. Ea Kar C B«ng Giao th«ng, trêng häc 5 5. Kr«ng P¾c Vô Bæn GT, Thñy lîi 6 6. Kr«ng B«ng C Pui Giao th«ng, trêng häc 7 7. Kr«ng Ana   B¨ng   A  Giao th«ng, trêng häc Dªnh 8 8. Kr«ng N¨ng Ea T©n Giao th«ng, trêng häc 9 9. C M’ga Ea KiÕt Giao th«ng, trêng häc 10 Kr«ng Bóc C P¬ng Giao th«ng, trêng häc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản