Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
118
lượt xem
11
download

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 306/2000/Q -NHNN5 Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 306/2000/Q -NHNN5 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I M U I U L CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 và Lu t các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Công văn s 122/CP-KTTH ngày 3 tháng 2 năm 2000 c a Chính ph v vi c thành l p Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a các ngân hàng thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i m u i u l Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
  2. QUY NNH T M TH I M U I U L CÔNG TY QU N LÝ N VÀ KHAI THÁC TÀI S N TH CH P C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Quy t d nh s 306/2000/Q /NHNN5 ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Tính ch t s h u, m c ích và ph m vi ho t ng Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i (sau ây g i t t là Công ty) là Công ty tr c thu c ngân hàng thương m i, có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p b ng v n t có, ư c thành l p theo Quy t d nh s ... ngày.... tháng.... năm.... c a Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i, ho t ng trong lĩnhv c qu n lý n và khai thác tài s n th ch p. i u 2. Tên g i, a ch c a Công ty 1. Tên y b ng ti ng Vi t Nam 2. Tên g i t t 3. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng nư c ngoài thông d ng 4. Tên vi t t t b ng ti ng nư c ngoài thông d ng 5. Tr s chính: 6. S i n tho i: Telex: Fax: i u 3. Tư cách pháp nhân và t ch tài chính Công ty có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam 2. Con d u riêng; tài kho n m t i các ngân hàng thương m i trong nư c. 3. V n và tài s n, trong ó v n i u l là..... (b ng s và b ng ch ) do ngân hàng thương m i c p; ch u trách nhi m trong ph m vi s v n và tài s n thu c s h u c a Công ty. 4. B ng t ng k t tài s n, các qu theo quy nh c a pháp luât. i u 4. Th i gian ho t ng
  3. Th i h n ho t ng c a Công ty không quá th i gian ho t ng còn l i c a ngân hàng thương m i. i u 5. Nguyên t c t ch c và i u hành. 1. Công ty ư c i u hành b i Giám c Công ty. 2. Công ty ch u s qu n lý, ki m tra c a ngân hàng thương m i v t ch c và nhân s , v n i dung và ph m vi ho t ng; ch u s qu n lý, thanh tra, ki m tra c a Ngân hàng Nhà nư c, c a các cơ quan Nhà nư c khác có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 T CH C, QU N TRN, I U HÀNH i u 6. B nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b . 1. Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i b nhi m, mi n nhi m Giám c Công ty theo ngh c a T ng giám c ngân hàng thương m i. 2. T ng giám c ngân hàng thương m i b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b Công ty; Giám c chi nhánh, Trư ng văn phòng i di n c a Công ty và các ch c danh tương ương khác c a Công ty theo quy nh c a i u l ngân hàng thương m i. i u 7. Giám c và b máy giúp vi c 1. Giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c ngân hàng thương m i và pháp lu t v vi c i u hành ho t ng c a Công ty. 2. Giúp Giám c có m t s Phó Giám c, Trư ng phòng k toán và b máy chuyên môn, nghi p v . 3. Phó giám c là ngư i giúp Giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Công ty theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và pháp lu t v nhi m v ư c Giám c phân công. 4. Trư ng phòng k toán giúp Giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a Công ty, có các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. 5. B máy chuyên môn, nghi p v do H i ng qu n tr ngân hàng thương m i quy nh theo ngh c a T ng giám c Ngân hàng thương m i, có ch c năng tham mưu, giúp Giám c trong vi c i u hành ho t ng c a Công ty. 6. T trư ng t ki m tra n i b ki m tra vi c ch p hành pháp lu t và các quy nh n i b , các ho t ng nghi p v c a Công ty. i u 8. Nhi m v , quy n h n c a Giám c
  4. 1. Ti p nh n v n và các ngu n l c khác ư c ngân hàng thương m i giao cho Công ty qu n lý và s d ng. 2. Trình T ng giám c ngân hàng thương m i: - Vi c s a i, b sung i u l Công ty; - Vi c m chi nhành, văn phòng i di n; - Cơ c u t ch c b máy i u hành t i tr s chính Công ty, cơ c u t ch c b máy i u hành t i chi nhánh, văn phòng i di n Công ty; - Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b Công ty; Giám c chi nhánh, Trư ng văn phòng i di n c a Công ty và các ch c danh tương ương khác c a Công ty theo quy nh c a i u l ngân hàng thương m i; - Quy ch ho t ng c a Công ty; - Phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; - Thông qua quy ch ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a Công ty Giám c ký ban hành; - Vi c gi i th Công ty; chia, tách, sáp nh p, ch m d t ho t ng c a chi nhánh Công ty; - T ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán Công ty; - Báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a Công ty; - Hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 3. B nhi m, mi n nhi m Trư ng và Phó phòng chuyên môn, nghi p v c a Công ty; Phó giám c chi nhánh, Phó văn phòng i di n, Trư ng và Phó phòng chuyên môn, nghi p v c a chi nhánh. 4. Tuy n d ng, k lu t và cho thôi vi c các nhân viên Công ty theo úng quy nh c a pháp lu t. 5.Th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr ngân hàng thương m i phê duy t. 6. i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a Công ty theo úng pháp lu t, i u l Công ty và Quy t nh c a h i ng qu n tr ngân hàng thương m i; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a công ty. 7. i di n cho Công ty trong quan h dân s , t t ng, tranh ch p, gi i th .
  5. 8. ư c áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n...) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay v i H i ng qu n tr , T ng giám c ngân hàng thương m i. 9. Ch u s ki m tra, ki m soát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát c a ngân hàng thương m i, c a Ngân hàng Nhà nư c và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 10. Báo cáo H i ng qu n tr ngân hàng thương m i, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty. 11. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l c a ngân hàng thương m i và quy t nh c a H i ng qu n tr ngân hàng thương m i. Chương 3 QUY N, NGHĨA V , N I DUNG HO T NG C A CÔNG TY i u 9. Quy n và nghĩa v c a Công ty trong ho t ng kinh doanh: 1. S d ng có hi u qu v n và các ngu n l c khác ư c ngân hàng thương m i giao. 2. Th c hi n nh ng n i dung ho t ng quy nh t i i u l này. 3. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí, s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng theo quy nh c a B lu t lao ng và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 4. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B Lao ng, b o m cho ngư i lao ng quy n tham gia qu n lý. 5. Ch u trách nhi m trư c ngân hàng thương m i, trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Công ty. 6. Th c hi n s u thác c a Công ty mua, bán n t n ng c a các ngân hàng Vi t Nam cho Công ty. 7. Th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh c a ngân hàng thương m i. i u 10. N i dung ho t ng c a Công ty 1. Mua, bán n c a các t ch c tín d ng khác, c a các Công ty qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i khác. 2. Theo s u thác c a ngân hàng thương m i và c a các t ch c tín d ng khác: - Ti p nh n, qu n lý các kho n n c a ngân hàng thương m i bán;
  6. - Ti p nh n, qu n lý tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i và c a t ch c tín d ng khác, c i t o, nâng c p, s a ch a, khai thác, bán, cho thuê. 3. Thu h i các kho n n quá h n còn có kh năng thu h i theo u thác c a ngân hàng thương m i. 4. Theo s u thác c a ngân hàng thương m i, hoàn ch nh h sơ các kho n n ư c khoanh, ư c xoá, giúp ngân hàng thương m i gi i quy t d t i m các kho n n này; hoàn ch nh h sơ tín d ng làm cơ s cho ngân hàng thương m i xin vay tái c p v n c a Ngân hàng Nhà nư c; 5, Qu n lý, khai thác, bán các kho n n và tài s n th ch p theo s u thác c a Công ty mua, bán n t n ng c a các ngân hàng Vi t Nam. Chương 4 TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, K TOÁN i u 11. V n ho t ng c a Công ty g m: 1. V n i u l : Do ngân hàng thương m i c p; 2. V n vay c a t ch c tài chính, t ch c tín d ng trong nư c và nư c ngoài. 3. Các qu theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Cơ ch tài chính 1. Công ty ư c mi n thu theo quy nh hi n hành i v i cơ s m i thành l p. 2. Công ty th c hi n ch tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. H ch toán, k toán, báo cáo Công ty th c hi n ch h ch toán, k toán, báo cáo k toán và báo cáo th ng k theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 14. Ki m toán Công ty ph i l a ch n t ch c ki m toán c l p ki m toán báo cáo tài chính theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. T ch c ki m toán ó ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. Chương 5 TRANH CH P, GI I TH , THANH LÝ i u 15. Tranh ch p
  7. 1. M i tranh ch p gi a Công ty v i các pháp nh n, th nhân có quan h v i ho t ng c a Công ty ư c x lý theo pháp lu t hi n hành. 2. Giám c Công ty là ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty trư ng pháp lu t. i u 16. Gi i th , thanh lý 1. Công ty gi i th trong các trư ng h p sau ây: - Sau khi ã hoàn thành vi c qu n lý n và khai thác tài s n th ch p c a ngân hàng thương m i mà không có nhu c u ho t ng ti p; - ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n yêu c u gi i th ; - Có nhu c u gi i th và ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. - K t thúc th i h n ho t ng mà không có quy t d nh gia h n c a ngân hàng thương m i. 2. Khi gi i th , Công ty ph i th c hi n y quy n và nghĩa v i v i m t doanh nghi p gi i th theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 17. Hi u l c thi hành, s a i, b sung i u l 1. i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ư c Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i ký ban hành. 2. Vi c b sung, s a i các quy nh c a i u l này do Ch t ch H i ng qu n tr ngân hàng thương m i quy t nh.
Đồng bộ tài khoản