Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thuỷ nội địa, Tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N C P K THU T C NG TH Y N I Đ A, TIÊU CHU N B N THU N IĐA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng th y n i đ a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, Q UY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Tiêu chu n c p k thu t c ng th y n i đ a, tiêu chu n b n thu n i đ a". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Đi u 3. C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam ki m tra th c hi n vi c áp d ng tiêu chu n này trong ph m vi c nư c. Đi u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c Đư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c Giám đ nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Giám đ c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Đào Đình Bình (Đã ký)
  2. C NG HÒA XÃ H I CH TIÊU CHU N C P K THU T C NG Ký s hi u 22TCN - NGHĨA VI T NAM TH Y N I Đ A, 326 - 04 B GIAO THÔNG V N T I TIÊU CHU N B N TH Y N I Đ A Có hi u l c t … (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 31/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TIÊU CHU N C P K THU T C NG TH Y N I Đ A, TIÊU CHU N B N TH Y N I Đ A PH N 1: QUY Đ NH CHUNG 1.1.Tiêu chu n này quy đ nh: - C p k thu t, tiêu chu n c p k thu t c ng th y n i đ a và cách tính toán các tiêu chu n đ xác đ nh c p k thu t c ng th y n i đ a; - Tiêu chu n ho t đ ng c a b n th y n i đ a. 1.2. Tiêu chu n này đư c s d ng trong các trư ng h p sau: - Làm cơ s cho cơ quan qu n lý nhà nư c th m quy n khi công b và xác đ nh c p k thu t c ng th y n i đ a; c p phép ho t đ ng b n th y n i đ a ; - Làm căn c cho công tác l p, th m đ nh quy ho ch; l p d án xây d ng m i, nâng c p các c ng, b n th y n i đ a. 1.3. Các t ch c, cá nhân khi l p d án đ u tư xây d ng, nâng c p c ng, b n th y n i đ a thì ngoài vi c tuân th nh ng yêu c u c a Tiêu chu n này vi c tính toán thi t k ph i th a mãn các yêu c u c a các tiêu chu n Vi t Nam và tiêu chu n ngành có liên quan. 1.4. Các thu t ng s d ng trong Tiêu chu n này đư c hi u như sau: - C ng công c ng là c ng c a t ch c ho c cá nhân ho t đ ng kinh doanh trong lĩnh v c b c x p hàng hóa , đón tr hành khách ph c v nhu c u công c ng. - C ng chuyên dùng là c ng c a m t hay m t s t ch c kinh t ch dùng đ x p d hàng hóa, v t tư ph c v cho s n xu t ho c đóng m i, s a ch a phương ti n cho chính t ch c đó. - C ng đ u m i, c ng khu v c là c ng mà tên, v trí, vai trò c a c ng đã đư c xác đ nh trong các quy ho ch c ng, b n th y n i đ a do cơ quan th m quy n ban hành. - B n th y n i đ a là v trí đ c l p đư c gia c b ng cách đóng c c kè x p đá, bao cát ho c kè b b ng đá xây đ phương ti n neo đ u x p, d hàng hóa; đón, tr hành khách. PH N 2:
  3. C P K THU T, TIÊU CHU N C P K THU T C NG TH Y N I Đ A Tùy theo tính năng, c ng th y n i đ a đư c chia thành c ng hàng hóa và c ng hành khách. Căn c vào v trí, vai trò và quy mô công trình, các c ng đư c xác đ nh c p theo các tiêu chu n k thu t quy đ nh t i B ng A, B ng B c a Tiêu chu n này; 2.1. C p k thu t,tiêu chu n c p k thu t đ i v i c ng hàng hóa: 2.1.1. Các c ng hàng hóa (c ng công c ng, c ng chuyên dùng) đư c xác đ nh c p k thu t trên cơ s các tiêu chu n: - Vai trò c a c ng đ i v i phát tri n kinh t vùng, khu v c; - C p k thu t tuy n đư ng th y n i đ a nơi xây d ng c ng; - Quy mô công trình c ng và kh năng k t n i v i các phương th c v n t i khác; - Kh năng cho phép lo i phương ti n l n nh t c p c u c ng; - Năng l c x p d hàng hóa thông qua c ng/năm; m c đ cơ gi i hóa x p d và kh năng x p d ki n hàng tr ng lư ng t i đa. 2.1.2. C p k thu t và tiêu chu n c p k thu t c ng hàng hóa: Căn c vào các tiêu chu n, các c ng hàng hóa đư c chia thành 4 c p k thu t theo B ng A sau đây:
  4. B NG A - TIÊU CHU N C P K THU T C NG HÀNG HOÁ STT C p Vai trò, v trí C p KT Quy mô công trình Kh năng Năng l c x p d c ng ti p nh n tuy n PT l n nh t ( Tri uT/năm ) ĐTNĐ (T) 1 2 3 4 5 6 7 1 C p I - C ng công Đ c bi t - B n k t c u bê tông Trên 1.5 tri u c ng, đ u -I c t thép ho c thép có T/năm. Cơ gi i hóa m i; t ng chi u dài tuy n 100%. b n t 300m tr lên. - C ng Có h th ng kho bãi, B c x p đư c ki n > 1500 Container . nhà xư ng, đư ng n i hàng đ n 50T ho c b bê tông, thi t b x p Container 40feet. d cơ gi i tiên ti n. Có cơ s d ch v đáp ng đư c các nhu c u c a phương ti n. - K t n i thu n ti n v i các phương th c v n t i khác. 2 C p II - C ng công Đ c bi t - B n k t c u bê tông Trên 1tri u T/năm. c ng, đ u - II c t thép ho c thép có Cơ gi i hóa trên m i, phù h p t ng chi u dài tuy n 80%. quy ho ch; b n t 150m tr lên . Có h th ng kho bãi, 1000-1500 B c x p ki n hàng - C ng nhà xư ng, đư ng n i đ n 30T ho c Container . b bê tông, thi t b x p Container 20feet. d cơ gi i. Có cơ s d ch v ; - K t n i thu n ti n v i các phương th c v n t i khác 3 C p - C ng công I - IV - B n k t c u bê tông Trên 0,5 tri u III c ng khu c t thép ho c thép có T/năm. Cơ gi i hóa v c, c ng t ng chi u dài tuy n 400
  5. 2.2. C p k thu t, tiêu chu n c p k thu t đ i v i c ng hành khách: 2.2.1. Các c ng hành khách đư c xác đ nh c p trên cơ s các tiêu chu n: - Vai trò, v trí c a c ng trong m ng lư i v n t i hành khách b ng đư ng th y n i đ a; - C p k thu t tuy n đư ng th y n i đ a nơi xây d ng c ng; - Quy mô công trình, trang thi t b , cơ s d ch v ph c v hành khách và kh năng k t n i v i các phương th c v n t i khác; - Năng l c hành khách thông qua c ng trong năm. - Kh năng cho phép lo i phương ti n l n nh t c p c u c ng. 2.2.2. C p k thu t và tiêu chu n c p k thu t c ng hành khách: Căn c vào các tiêu chu n, các c ng hành khách đư c chia thành 3 c p theo B ng B sau đây:
  6. B NG B - TIÊU CHU N C P K THU T C NG HÀNH KHÁCH STT C p Vai trò, v C p KT Quy mô công trình Kh năng C PT l n C ng trí tuy n thông qua nh t (Gh ) ĐTNĐ (HK/Năm) 1 2 3 4 5 6 7 1 C ng C ng đ u Đ c bi t - - B n k t c u bê tông Trên 200.000 Trên 300 gh khách m i. II ho c thép, có nhà ch c pI trang b ti n nghi; có nhà đi u hành và khu v c làm th t c c a các cơ quan ch c năng, cơ s d ch v đ đi u ki n ph c v khách n i đ a và khách qu c t ; - K t n i thu n ti n v i các phương th c v n t i khác. 2 C ng C ng khu C p I - IV - B n k t c u bê tông Trên 100.000 Trên 100 gh khách v c. ho c thép, có nhà ch c p II trang b ti n nghi, nhà đi u hành, nhà bán vé, sân đ xe ô tô.Thu n ti n giao thông ; - Có cơ s d ch v . 3 C ng C ng khu C p I-IV - B n k t c u bê tông Trên 50.000 Trên 50 gh khách v c, đ a ho c thép, có nhà ch c p III phương và khu d ch v . - Thu n ti n giao thông.
  7. 2.3. Nguyên t c tính toán, xác đ nh c p 2.3.1. C ng th y n i đ a ph i đ t đ ng th i các tiêu chu n quy đ nh c a b ng phân c p m i đư c áp vào c p tương ng. 2.3.2. Năng l c x p d căn c phương án x p d c a c ng ng v i trang thi t b x p d khi áp c p. Đ i v i c ng hành khách là lư ng hành khách thông qua trong năm th i đi m áp c p. 2.3.3. C phương ti n l n nh t căn c kh năng ti p nh n lo i phương ti n l n nh t c a c u c ng theo h sơ hoàn công khi xây d ng, nâng c p ho c k t qu ki m đ nh c a cơ quan tư v n th i đi m áp c p. 2.3.4. M c đ cơ gi i hóa tính theo t l % gi a kh i lư ng hàng hóa b c x p b ng thi t b cơ gi i trên t ng kh i lư ng hàng hóa x p d thông qua c ng theo phương án x p d khi áp c p. Kh năng b c x p ki n hàng có kh i lư ng l n nh t đư c l y theo kh năng t i đa c a thi t b x p d trên c u c ng (căn c vào h sơ thi t b đã đư c ki m đ nh). PH N 3: TIÊU CHU N B N TH Y N I Đ A Tùy theo công d ng, b n th y n i đ a đư c chia làm 2 lo i: B n hàng hóa, b n hành khách. Các b n th y n i đ a ph i đ m b o các tiêu chu n c a t ng lo i đư c quy đ nh c th sau đây: 3.1. Tiêu chu n b n hàng hóa: - Phù h p v i quy ho ch khu v c; - Không n m trong hành lang b o v lu ng và khu v c c m xây d ng theo các quy đ nh hi n hành; v trí n đ nh, thu n l i v th y văn. - B trí đ c c neo, đ m ch ng va và báo hi u theo quy t c Báo hi u ĐTNĐ. N u khai thác ban đêm ph i có đ h th ng đèn chi u sáng khu v c b c x p. 3.2. Tiêu chu n b n hành khách: - Phù h p v i quy ho ch khu v c; - V trí nơi đ t b n có đ a hình n đ nh, thu n l i v th y văn; không n m trong ph m vi hành lang b o v lu ng và các khu v c c m theo quy đ nh hi n hành. - B trí đ c c neo, đ m ch ng va và báo hi u theo quy t c báo hi u ĐTNĐ; có c u d n cho ngư i lên xu ng thu n ti n, an toàn. N u ho t đ ng ban đêm ph i có đèn chi u sáng khu v c hành khách lên xu ng. - Có nhà ch , đi m bán vé, khu v sinh và đư ng ra, vào thu n ti n.
Đồng bộ tài khoản