Quyết định 31/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 31/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 31/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 31/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 31/2005/Q§­BTC  n g µ y   2 7   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   b æ   s u n g   D a n h   m ô c   d ù   ¸ n  vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña   Nhµ níc;  C¨n cø NghÞ  quyÕt sè  13/2004/NQ­CP ngµy 03 th¸ng 11   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; C¨n cø C«ng v¨n sè  270/TTg­KTTH ngµy 17 th¸ng 3 n¨m   2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; C¨n   cø   C«ng   v¨n   sè   428/TTg­CN   ngµy   14   th¸ng   4   n¨m   2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh; QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Bæ   sung   Danh   môc   c¸c   dù   ¸n   vay   vèn   tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   54/2004/Q§­BTC   ngµy   16   th¸ng   6   n¨m   2004   cña   Bé   trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: 1. C¸c Dù  ¸n s¶n xuÊt xi m¨ng thuéc c¸c  ®èi tîng sau  ®îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc víi møc  kh«ng  qu¸  30%  tæng   møc   ®Çu   t  cña   dù  ¸n   (kÓ   c¶   vèn   mua  thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc): ­ C¸c dù  ¸n  ®Çu t  míi s¶n xuÊt xi m¨ng (cã  s¶n xuÊt   clinke) t¹i  ®Þa bµn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n (danh môc  B), ®Æc biÖt khã kh¨n (danh môc C) quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  sè 35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ;  ­ C¸c dù  ¸n xi m¨ng T©y Ninh, S¬n La, Yªn B¸i, Phó  Thä, Tuyªn Quang.
  2. 2 2.   Dù   ¸n   Nhµ   m¸y   chÕ   t¹o   thiÕt   bÞ   n©ng   h¹   cña   XÝ  nghiÖp   C¬  khÝ  Quang   Trung,   Ninh   B×nh   t¹i   x∙   Ph ¬ng  Nam,  thÞ x∙ U«ng BÝ, tØnh Qu¶ng Ninh. 3. C¸c c«ng tr×nh, dù  ¸n  ®Çu t, thuéc danh môc A, B,  C quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§­CP ngµy 29 th¸ng 3   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  cã  sö  dông s¶n phÈm thiÕt bÞ  n©ng  h¹  cña XÝ  nghiÖp C¬  khÝ  Quang Trung  ®îc vay vèn vµ  hëng  c¸c u ®∙i vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®Ó mua  nh÷ng s¶n phÈm nµy víi  ®iÒu kiÖn s¶n phÈm n©ng h¹  cña XÝ  nghiÖp c¬ khÝ Quang Trung cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ tõ 80% trë   lªn. Thêi gian u ®∙i ®Õn hÕt n¨m 2008. §i Ò u   2.   C¸c   Dù   ¸n   nªu   trªn   ®¸p   øng   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn theo quy  ®Þnh  ®îc vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn  cña Nhµ níc.  §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  99/2004/Q§­BTC ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ viÖc bæ sung danh môc dù ¸n vay vèn tÝn dông   ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t   triÓn;   Vô   trëng   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc   tµi   chÝnh;   Chñ   ®Çu   t  c¸c   dù   ¸n   nªu   trªn   cã   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản