Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để về việc sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 2 Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 312/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 312/2003/Q - NHNN NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG TI T A, I M 2 THÔNG TƯ S 03/2003/TT-NHNN NGÀY 24/2/2003 HƯ NG D N V CHO VAY KHÔNG PH I B O D M B NG TÀI S N THEO NGHN QUY T S 02/2003/NQ-CP NGÀY 17/1/2003 C A CHÍNH PH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. S a i, b sung ti t a i m 2 Thông tư s 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n v cho vay không ph i b o m b ng tài s n theo Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 c a Chính ph như sau: "a. i v i h nông dân, ch trang tr i s n xu t nông, lâm, ngư, diêm nghi p, mang tính s n xu t hàng hoá, có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh kh thi và n m trong vùng ã ư c quy ho ch, u tư cơ s h t ng, ã ký k t h p ng tiêu th s n phNm v i các doanh nghi p, h p tác xã ho c chưa ký k t h p ng tiêu th s n phNm v i doanh nghi p, h p tác xã nhưng s n phNm ư c nêu trong d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh có kh năng tiêu th , thì các t ch c tín d ng xem xét cho vay n 30 tri u ng không áp d ng bi n pháp b o m b ng tài s n, ch n p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v vi c không có tranh ch p t ai". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản