Quyết định 3141/QĐ/TCCB-LĐ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 3141/QĐ/TCCB-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3141/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3141/QĐ/TCCB-LĐ

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3141/QĐ/TCCB-LĐ Hà N i, ngày 14 tháng 6 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRUNG TÂM ĐĂNG KI M PHƯƠNG TI N CƠ GI I ĐƯ NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP, ngày 22-3-1994 c a Chính ph , quy nh nhi m v , quy n h n trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i. Căn c yêu c u và nhi m v tri n khai Ngh nh 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Ti p theo quy t nh 1546/Q -TCCB-L , ngày 23-9-1994 c a B trư ng B Giao thông V n t i v vi c b sung nhi m v cho C c ăng ki m Vi t Nam và ch th s 75/PC, ngày 12-4-1995 c a B trư ng B Giao thông V n t i v vi c giao cho C c ăng ki m Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c b máy qu n lý toàn b vi c Ki m tra ch t lư ng k thu t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b . Xét ngh c a ông V trư ng V t ch c cán b và Lao ng. QUY T Đ NH : i u 1: Thành l p " Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b " tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam; t ch c th c hi n th ng nh t trong ph m vi c nư c vi c ki m tra giám sát ch t lư ng k thu t an toàn các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b theo tiêu chuNn và quy trình do B GTVT quy nh. Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b có tên giao d ch qu c t là: "VIETNAM AUTO REGISTER". Vi t t t là "V.A.R.". i u 2: Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b có nh ng nhi m v , quy n h n ch y u sau ây: 2.1. Nghiên c u th c tr ng phương ti n cơ gi i ư ng b xu t quy ho ch h th ng t ch c m ng lư i các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b trong c nư c, có k ho ch th c hi n 5 năm và hàng năm: v u tư cơ s v t ch t k thu t và ào t o ngu n nhân l c. 2.2. Áp d ng và xu t v i cơ quan ban hành các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn qu c gia và qu c t trong công tác ăng ki m k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b
  2. ã ư c Nhà nư c và B Giao thông V n t i ban hành. Quy nh các th t c, th th c cho vi c ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b t i các cơ s ki m tra k thu t. 2.3. T ch c vi c ào t o k thu t, ng d ng công ngh m i, nghi p v qu n lý cho i ngũ viên ch c c a Trung tâm s c hoàn thành nhi m v . Ch o k thu t nghi p v ki m tra, giám sát ch t lư ng k thu t an toàn và qu n lý vi c i u hành các thi t b ki m tra, giám nh c n thi t, m b o t ng h p, phân tích, khai thác và lưu tr thông tin d li u liên quan n n i dung ki m nh k thu t phương ti n c a các Tr m thu c m ng lư i ki m tra qu c gia. 2.4. Báo cáo nh kỳ công tác ki m tra, giám sát ch t lư ng k thu t an toàn phương ti n cơ gi i ư ng b theo ph m vi, m c tiêu, nhi m v ã ư c quy nh. 2.5. Thu phí ki m tra phương ti n ăng ki m theo quy nh c a Nhà nư c. T ch c h ch toán t p trung, b o toàn và phát tri n cơ s v t ch t k thu t ư c giao qu n lý. Ki m tra vi c tuân th ho t ng theo quy ch c a các Tr m. 2.6. Cung c p h sơ tài li u ch t lư ng các phương ti n ã qua ki m tra n cơ quan có thNm quy n. i u 3: 3.1. Trung tâm là t ch c công v , ư c s d ng d u riêng, m tài kho n t i ngân hàng, th c hi n h ch toán t trang tr i theo quy nh c a Nhà nư c và ư c h p tác, liên k t v.v... v i các T ch c ăng ki m nư c ngoài chuy n giao công ngh , thi t b v t tư, ào t o cán b v.v... m b o hoàn thành nhi m v ư c giao. Tr s c a Trung tâm t t i Hà N i. 3.2. Trung tâm do m t giám c lãnh o, có m t s phó Giám c giúp vi c; Giám c do B trư ng B Giao thông V n t i b nhi m theo ngh c a C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. Phó giám c và b máy qu n lý c a Trung tâm do C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam quy t nh theo ngh c a Giám c Trung tâm. 3.3. Các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b (sau ây g i t t là Tr m ki m tra ô tô), trư c m t có các tr m tiêu chuNn m u do C c ăng ki m Vi t Nam tr c ti p thành l p t i các khu v c Hà N i, H i Phòng, Vi t Trì, à N ng, thành ph H Chí Minh, C n Thơ tr c thu c Trung tâm, có nhi m v ki m tra k thu t và c p ch ng ch an toàn k thu t cho các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b t i khu v c. Ngoài ra còn có các Tr m ăng ki m ô tô thu c S GTVT, S GTCC và thu c t ch c chuyên ngành GTVT ư ng b . Các Tr m này ư c C c ăng ki m Vi t Nam thNm nh, c p gi y phép ho t ng, th c hi n nhi m v và tuân th s giám sát, ch o nghi p v c a Trung tâm, hình thành h th ng m ng lư i các Tr m ăng ki m ô tô qu c gia. Các Tr m t t i các a bàn theo phương án t ch c c a m ng lư i ki m tra trên quy mô c nư c ư c B duy t.
  3. 3.4. Tr m là cơ s h ch toán, ư c s d ng d u nghi p v , n ch , ư c m tài kho n theo quy nh. 3.5. Vi c thành l p, gi i th các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng B tr c thu c Trung tâm VAR do C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam quy t nh theo ngh c a Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b . Các Tr m ăng ki m khác (thu c t ch c s nghi p): vi c thành l p, gi i th theo quy nh ki m tra k thu t c a B . 3.6. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam quy nh i u l t ch c và ho t ng c th c a Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng B , m b o ư c nguyên t c qu n lý t p trung th ng nh t theo úng Ngh nh 36/CP, ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph , phù h p v i n n kinh t i m i c a t nư c và t p quán qu c t . i u 4: 4.1. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ch u trách nhi m trư c pháp lu t và B trư ng B Giao thông V n t i vi c m b o s trung th c, chính xác khi c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n cơ gi i ư ng b . 4.2. C c ăng ki m Vi t Nam xây d ng th ch , th t c, quy nh ki m tra giám sát ch t lư ng k thu t an toàn, các lo i bi u m u, gi y t , n ch , phù hi u v.v... có liên quan n nhi m v ư c giao trình B trư ng B Giao thông V n t i thNm duy t và ban hành. i u 5: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Các Văn b n trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 6: Các ông, bà C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng các V có liên quan, Giám c các S giao thông v n t i (ho c s Giao thông công chính), các ơn v , t ch c, công dân và ngư i nư c ngoài s d ng phương ti n cơ gi i ư ng b trên lãnh th Vi t Nam, có trách nhi m thi hành quy t nh này. Bùi Danh Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản