Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Ban chỉ đạo về thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 316/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  316/TTg  n g µ y   T t p s 15 th¸ng 5 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  mi Ô n  n hi Ö m  P h ã  B a n  c h Ø  ®¹ o v Ò  p h¸t tri Ó n thu û  lîi µ  x © y  d ù n g    v n«ng   th«n vï ng  å n g  b» n g  s«n g  C ö u   o n g ® L Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 99/TTg  µy  th¸ng02  ng 09    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v ph¸ttr Ón  û  î vµ  ©y  ùng    i thu l i x   d n«ng th«n  ïng  ng  v ®å b»ng  s«ng  öu  C Long; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­¤ng  Phan  ü   ú,  S K Thø  ëng  é   tr B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón  i   n«ng th«n    th«ikiªm  Ö m   ã   nhi Ph Ban  chØ   o  Ò   ®¹ v ph¸ttr Ón thuû  î vµ  ©y   i   l  x i dùng  n«ng  th«n vïng ®ång      b»ng  s«ng  öu  C Long. §i Ò u    2.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ng  ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  vµ  «ng  Phan  ü  ú  Þu  S K ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản