Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Ban chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  317/TTg  n g µ y   T t p s 15 th¸ng 5 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  b æ  su n g  P h ã  B a n  c h Ø  ®¹ o v Ò  p h¸t tri Ó n thu û  lîi µ   © y  d ù n g   « n g    v x n th«n vï ng ® å n g  b » n g  s«n g  C ö u  L o n g Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 99/TTg  µy  th¸ng02  ng 09    n¨m  1996  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v ph¸ttr Ón  û  î vµ  ©y  ùng    i thu l i x   d n«ng th«n  ïng  ng  v ®å b»ng  s«ng  öu  C Long; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1.­ Bæ  sung «ng Ph¹m  Hång  Giang, Thø  tr ng Bé  N«ng  ë nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  µm  ã  l Ph Ban  chØ  o  Ò   ®¹ v ph¸ttr Ón thuû  î  i   l  i vµ  ©y  ùng  xd n«ng th«n vïng ®ång      b»ng  s«ng  öu  C Long. §i Ò u 2.­ C¸c  é   ëng, Thñ íng  ¬    B tr   t c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ng  ®å b»ng  s«ng  öu  C Long  vµ  «ng  ¹m  ång  Ph H Giang  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản