Quyết định 318/QĐ-UB-VX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 318/QĐ-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 318/QĐ-UB-VX về việc kiện toàn tổ chức Ban Việt kiều Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 318/QĐ-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 318/Q -UB-VX TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 1994 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN T CH C BAN VI T KI U THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; - Căn c Ngh nh s 03-CP ngày 18 tháng 01 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a Ban Vi t ki u Trung ương; - Căn c Thông tư s 04/TT-LB ngày 01 tháng 6 năm 1993 c a Liên B Ban t ch c Chính ph và Ban Vi t ki u trung ương hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy làm công tác Vi t ki u các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo Ngh nh Ngh nh s 03-CP ngày 18 tháng 01 năm 1993 c a Chính ph ; - Theo ngh c a Trư ng ban Vi t ki u thành ph và Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , QUY T NNH i u1. Ban Vi t ki u Thành ph H Chí Minh là cơ quan hành chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph , có ch c năng giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c v công tác Vi t ki u, t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a Chính ph i v i Vi t ki u và thân nhân trên a bàn thành ph . Ban Vi t ki u Thành ph là u m i ph i h p gi a các s ban ngành và các c p thành ph v công tác Vi t ki u và là u m i giúp Vi t ki u liên h v i các c p, các ngành thành ph . Ban Vi t ki u Thành ph ch u s lãnh o qu n lý tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph v công tác, t ch c, biên ch , ng th i ch u s ch o chuyên môn, nghi p v c a Ban Vi t ki u Trung ương, m b o s qu n lý th ng nh t v ch trương, chính sách công tác Vi t ki u c a ng và Nhà nư c. Ban Vi t ki u thành ph có tư cách pháp nhân, ư c c p kinh phí ho t ng, có con d u riêng và tài kho n Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c. i u2. Ban Vi t ki u Thành ph có nhi m v : nghiên c u, c th hoá và hư ng d n th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác Vi t ki u ; thông tin và t ch c cho Vi t ki u ti p xúc, h p tác v i các ngành, các c p, các oàn th qu n
  2. chúng, các cơ quan kinh t , khoa h c k thu t, văn hoá, xã h i, hư ng d n Vi t ki u t ch c các ho t ng phù h p v i lu t pháp và quy nh hi n hành c a Nhà nư c; t ch c các lo i hình d ch v thích h p ph c v cho Vi t ki u ; t ng h p tình hình báo cáo y ban nhân dân thành ph và Ban Vi t ki u Trung ương. Tham gia v i các ch c năng trong vi c ki m tra, x lý các ho t ng c a Vi t ki u t i thành ph . i u3. Ban Vi t ki u thành ph do m t Trư ng Ban ph trách. Giúp vi c cho Trư ng ban có m t s Phó Trư ng ban. Trư ng Ban Vi t ki u thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m v i s tho thu n c a Trư ng Ban Vi t ki u Trung ương , Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban. Các ch c danh khác c a Ban Vi t ki u thành ph do Trư ng Ban b nhi m sau khi tho thu n v i Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . i u4. T ch c cơ quan Ban Vi t ki u thành ph g m các phòng chuyên môn và các ơn v tr c thu c: a) Các phòng chuyên môn: - Phòng t ng h p chính sách tư li u; - Phòng văn hoá – thông tin – xã h i; - Phòng kinh t - khoa h c k thu t – công ngh ; - Phòng Hành chính - qu n tr - ón ti p. Khi ch c năng, nhi m v và kh i lư ng công vi c có thay i, Trư ng Ban Vi t ki u thành ph ư c ra quy t nh thay i, b sung, sáp nh p các phòng sau khi có s tho thu n c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . b) Các ơn v tr c thu c: Trư ng Ban Vi t ki u thành ph xây d ng án t ch c các ơn v tr c thu c trình y ban nhân dân thành ph (qua Ban T ch c chính quy n thành ph ) xem xét có quy t nh thành l p riêng. i u5. Bãi b Quy t nh s 108/Q -UB ngày 8-6-1981 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban Vi t ki u thành ph trư c ây. i u6.
  3. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Vi t ki u thành ph ”. i u7. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Trư ng Ban Vi t ki u thành ph , Th trư ng các s ngành, oàn th và Ch t ch y ban nhân dân thành ph các qu n, huy n có nhi m v thi hành Quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Trương T n Sang QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN VI T KI U THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 318/ Q -UB -VX ngày 28 tháng 01 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 1. Ban Vi t ki u thành ph là cơ quan hành chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c v công tác Vi t ki u, t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Chính ph i v i Vi t ki u và thân nhân trên a bàn thành ph . Ban Vi t ki u thành ph là u m i ph i h p gi a các s , ban, ngành và các c p thành ph v công tác Vi t ki u là u m i giúp Vi t ki u liên h v i các c p, các ngành thành ph . i u 2. Ban Vi t ki u Thành ph có nhi m v : 1. C th hoá các ch trương, chính sách c a Trung ương và thành ph v công tác Vi t ki u, phù h p v i c i m tình hình c a thành ph .
  4. 2. xu t v i y ban nhân dân thành ph ban hành các văn b n pháp quy t o i u ki n cho Vi t ki u và thân nhân Vi t ki u góp ph n xây d ng, b o v t nư c theo úng ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. T ch c ph bi n, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các ch trương, chính sách theo úng ư ng l i chính tr , ngo i giao c a Nhà nư c Vi t Nam. 3. T ch c vi c ón ti p và hư ng d n Vi t ki u v thăm quê hương, gia ình, ho c h p tác u tư v i thành ph và các t nh khác trong nư c. T ng h p s lư ng, thành ph n Vi t ki u v nư c qua thành ph , tình hình Vi t ki u có quê quán, thân nhân ang s ng trong thành ph , tâm tư nguy n v ng và ki n ngh c a Vi t ki u báo cáo nh kỳ v i y ban nhân dân thành ph . 4. Ph i h p v i các ngành, các c p, các oàn th liên quan c a thành ph xây d ng chương trình, k ho ch v n ng Vi t ki u và thân nhân Vi t ki u thành ph nh m ph bi n và th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. 5. T ch c thông tin cho Vi t ki u v tình hình t nư c và thành ph , v pháp lu t, chính sách nh m giúp ki u bào hi u úng tình hình t nư c và thành ph , thông tin và hư ng d n v các th t c hành chính giúp các m t ho t ng, sinh ho t c a Vi t ki u trong th i gian v thăm t nư c ư c thu n l i d dàng. 6. T ch c gi i thi u cho Vi t ki u ti p xúc v i các ngành, các c p, các ơn v kinh t , khoa h c k thu t, văn hoá xã h i c a thành ph và các a phương phía Nam, t o i u ki n thu n l i cho các cá nhân và t ch c Vi t ki u h p tác v i trong nư c trên các lĩnh v c nêu trên. 7. xu t v i Ban Vi t ki u Trung ương và y ban nhân dân thành ph nh ng ch trương, chính sách phù h p nh m t p h p ông o, r ng rãi ki u bào hư ng v T qu c, gi gìn b n s c dân t c, ra s c h c t p phát tri n tài năng, tích c c góp ph n xây d ng t nư c giàu m nh. xu t v i y ban nhân dân thành ph cho phép Vi t ki u u tư v nư c b ng nhi u hình th c thích h p, r ng rãi, k c thành l p các công ty, xí nghi p s n xu t kinh doanh. 8. i v i Vi t ki u h i hương; theo dõi giúp y ban nhân dân thành ph ch o vi c th c hi n các chính sách, ch Nhà nư c i v i Vi t ki u ã v tham gia xây d ng t nư c, ang công tác các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh. xu t v i y ban nhân dân thành ph và Ban Vi t ki u Trung ương nh ng v n c n gi i quy t nh m t o i u ki n thu n l i cho Vi t ki u h i hương n nh công tác và i s ng. 9. T ch c các lo i hình d ch v ph c v cho Vi t ki u như xu t nh p c nh, du l ch, h p tác u tư. i u 3. Ban Vi t ki u Thành ph có quy n h n: 1. ư c ra văn b n hư ng d n th c hi n úng các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n Vi t ki u và thông báo v i chính quy n a phương theo dõi, giúp Vi t ki u trong th i gian thành ph .
  5. 2. Yêu c u các ngành ch c năng, các ơn v kinh t , các t ch c, oàn th thu c thành ph thông báo n i dung, k ho ch và k t qu làm vi c v i cá nhân và t ch c Vi t ki u. 3. Tham gia v i các ngành ch c năng xét duy t và công nh n giá tr các s n phNm có tính khoa h c, văn hoá - ngh thu t c a Vi t ki u trên a bàn thành ph . 4. Xác nh n nh ng óng góp c a Vi t ki u i v i công cu c xây d ng b o v t nư c. xu t v i các cơ quan ch c năng có thNm quy n v m c và hình th c khen thư ng i v i Vi t ki u. 5. Tham gia ý ki n i v i các ngành ch c năng trong vi c x lý các vi ph m c a Vi t ki u i v i nh ng quy nh c a Nhà nư c trên các m t kinh t , khoa h c k thu t, văn hoá, xã h i… 6. Tham gia v i các ngành ch c năng ki m tra các t ch c Vi t ki u ang ho t ng trên các lĩnh v c: văn hoá, kinh t (h p tác u tư, kinh doanh xu t nh p khNu, d ch v …) khoa h c k thu t và xã h i. 7. ư c liên h v i c ng ng ngư i Vi t Nam Nư c ngoài theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c trao i, g i sách báo, tài li u, văn hoá phNm, ng th i ti p nh n các sách báo, tài li u, văn hoá phNm nư c ngoài c n thi t cho công tác nghiên c u c a Ban Vi t ki u Thành ph . Chương II T CH C B MÁY BAN VI T KI U THÀNH PH i u 4. Ban Vi t ki u Thành ph do m t Trư ng Ban ph trách, giúp vi c cho Trư ng Ban có các Phó Trư ng Ban. - Trư ng Ban Vi t ki u thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m sau khi tho thu n v i Trư ng Ban Vi t ki u Trung ương. - Phó Trư ng Ban Vi t ki u thành ph do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m sau khi tho thu n v i Trư ng Ban Vi t ki u thành ph . i u 5. Các ch c danh khác c a Ban Vi t ki u thành ph do Trư ng Ban Vi t ki u thành ph b nhi m theo s phân c p qu n lý cán b thành ph . T ch c b máy Ban Vi t ki u thành ph g m các phòng chuyên môn và các ơn v tr c thu c như sau: a. Các phòng chuyên môn: - Phòng t ng h p chính sách – tư li u; - Phòng văn hoá thông tin – xã h i;
  6. - Phòng kinh t - khoa h c k thu t công ngh ; - Phòng Hành chính - qu n tr - ón ti p. Các phòng chuyên môn có Trư ng, Phó phòng ph trách, Trư ng Ban Vi t ki u thành ph ư c ra quy t nh sáp nh p h p lý hoá các phòng chuyên môn sau khi có s tho thu n c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph . Vi c l p thêm các phòng m i ph i ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n. Trong ph m vi biên ch qu lương ư c y ban nhân dân thành ph giao, Trư ng Ban Vi t ki u thành ph có trách nhi m b trí, s p x p b máy và cán b theo hư ng tinh g n, có hi u l c. Trư ng Ban Vi t ki u thành ph có trách nhi m xây d ng ch c năng, nhi m v các phòng phù h p v i nhi m v , quy n h n c a Ban. b. ơn v tr c thu c Ban Vi t ki u thành ph có các ơn v tr c thu c, v i các lo i hình d ch v thích h p, ph c v cho Vi t ki u. Trư ng Ban Vi t ki u thành ph xây d ng án các ơn v tr c thu c trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u6. Trư ng Ban Vi t ki u thành ph là ngư i ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a Ban trư c y ban nhân dân thành ph . Các Phó Trư ng Ban ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban v k t qu các v n do Phó Trư ng Ban x lý. Khi ư c Trư ng Ban là ngư i y nhi m, các ý ki n c a Phó Trư ng Ban trong các cu c h p v i y ban nhân dân thành ph và c p trên, v i các s ban, ngành, qu n huy n là ý ki n c a Trư ng Ban. Chương III M I QUAN H CÔNG TÁC C A BAN VI T KI U i u 7. Ban Vi t ki u Thành ph ch u s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân thành ph và s hư ng d n v nghi p v c a Ban Vi t ki u Trung ương. Ban Vi t ki u thành ph có trách nhi m theo dõi, t ng h p, báo cáo các m t ho t ng c a Ban nh kỳ cho y ban nhân dân thành ph và Ban Vi t ki u Trung ương. Ban Vi t ki u thành ph ph i h p v i các s ban ngành, các c p, các oàn th c a thành ph nh m t ng h p tình hình xu t v i y ban nhân dân thành ph các chính sách, các bi n pháp th c hi n công tác v n ng và qu n lý Vi t ki u trên a bàn thành ph . Ban Vi t ki u thành ph ph i h p v i S Ngo i v , Công an thành ph và các t ch c du l ch trên a bàn thành ph qu n lý các du khách Vi t ki u tham quan thành
  7. ph , ho c các thương nhân và t ch c kinh t Vi t ki u v h p tác v i thành ph và m b o an ninh có liên quan n Vi t ki u. Ban Vi t ki u thành ph ph i h p v i các cơ quan Văn hoá, thông tin, M t tr n, oàn th c a thành ph t ch c thông tin, tuyên truy n ph bi n các báo chí, văn hoá phNm, các lo i sách giáo khoa… ư c Trung ương và thành ph cho phép g i ra nư c ngoài nh m giúp cho ki u bào hi u úng tình hình, gi gìn b n s c dân t c, góp ph n xây d ng t nư c, xây d ng thành ph . Ban Vi t ki u thành ph cùng v i y Ban Khoa h c k thu t thành ph , y Ban K ho ch thành ph , y ban h p tác u tư thành ph , S Tài chính, S Thương m i, S Văn hoá thông tin và S Lao ng – Thương binh và Xã h i t ch c giúp Vi t ki u, ti p xúc v i các ơn v kinh t , văn hoá xã h i, khoa h c k thu t c a thành ph , t o i u ki n thu n l i cho Vi t ki u h p tác u tư ho c h tr v m t khoa h c, k thu t c a thành ph . Ban Vi t ki u thành ph ph i h p v i y ban M t tr n T qu c thành ph , các qu n, huy n, phư ng, xã th c hi n công tác tuyên truy n v n ng Vi t ki u tích c c góp ph n xây d ng thành ph . Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c vào b n quy ch này, Trư ng Ban Vi t ki u thành ph có trách nhi m c th hoá thành chương trình công tác c a Ban, t ch c b máy và b trí cán b phù h p v i yêu c u nhi m v m i, b o m th c hi n t t ch c năng qu n lý Nhà nư c v công tác Vi t ki u trên a bàn thành ph ; xây d ng án thành l p các ơn v tr c thu c trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p ch t ch v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân, có trách nhi m ph i h p th c hi n úng quy ch này. i u9. B n quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản