Quyết định 32/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 32/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 32/2003/QĐ-UB về việc ban hành "Qui định về một số chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi Bò sữa trên địa bàn Thành phố Hà Nội" do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 32/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 32/2003/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I BAN HÀNH "QUI NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÒ S A TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 c a Chính ph v m t s ch trương chính sách chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n ph m nông nghi p; Căn c Quy t nh s 167/2001/Q -TTg ngày 26/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp và chính sách phát tri n chăn nuôi Bò s a Vi t Nam th i kỳ 2001 - 2010; Th c hi n chương trình 12-CTr/TU ngày 5/11/2001 c a Thành y v phát tri n kinh t ngo i thành và t ng bư c hi n i hóa nông thôn (2001 - 2005); Xét ngh c a Giám c liên S : Nông nghi p và PTNT - Tư pháp t i T trình s 111 TTrLN/SNN-STP ngày 27/01/2003 v vi c ban hành Qui nh m t s chính sách khuy n khích phát tri n chăn nuôi Bò s a. QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh b n "Qui nh v m t s chính sách khuy n khích phát tri n chăn nuôi Bò s a trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, Nh ng qui nh trư c ây c a UBND Thành ph trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Nông nghi p và PTNT; K ho ch và u tư; Tài chính V t giá; Thương m i; Giao thông công chính; a chính Nhà t; Qui ho ch và Ki n trúc; Lao ng Thương binh và Xã h i; Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Tư pháp, C c trư ng C c Thu Hà N i, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Hà N i, Giám c Chi nhánh quĩ h tr phát tri n Hà N i, Ch t ch UBND các huy n và Th trư ng các ngành, các t ch c, h gia ình, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Lê Quí ôn QUY NNH V M T S CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÒ S A TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 32/2003/Q -UB ngày 21/02/2003 c a U ban nhân dân Thành ph ) Chương 1: NH NG QUI NNH CHUNG i u1: i tư ng ư c hư ng chính sách. M i t ch c, h gia ình, cá nhân trên a bàn Thành ph Hà n i (thu c b n huy n : Sóc Sơn, ông Anh, Gia Lâm và Thanh Trì) phát tri n chăn nuôi Bò s a và Bò cái sinh s n cho th tinh Bò Sind, phát tri n àn Bò lai Sind (Sind hóa àn Bò), ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công nh n, ư c hư ng chính sách ưu ãi qui nh t i chương II c a Qui nh này. Chương 2: CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH PHÁT TRI N CHĂN NUÔI BÒ S A i u 2 : Chính sách h tr gi ng và d ch v kèm theo, h tr lãi su t ti n vay Ngân hàng và Vaccin phòng b nh. 1. C p mi n phí tinh Bò, ni tơ l ng ph c v lai t o gi ng Bò lai Hà - n và Bò lai hư ng s a. 2. H tr 300.000 (ba trăm nghìn ng)/1 Bê lai F1 (Bê c và Bê cái) ư c sinh ra t th tinh Bò c hư ng s a Holstein v i Bò cái lai Sind. H tr ti n công ph i gi ng cho Bò lai Sind t o Bê lai Hà - n là 50.000 (năm mươi nghìn ng)/1 con Bò cái lai Sind có ch a và ti n công ki m tra Bò có ch a 10.000 (mư i nghìn ng)/1 con. 3. H tr 100% kinh phí mua Vaccin phòng các b nh : l m m long móng, nhi t thán, t huy t trùng và vi c ki m tra b nh lao Bò; ng th i h tr m t ph n kinh phí cho công tác tiêm phòng, ki m tra d ch b nh xây d ng vùng an toàn, cơ s an toàn d ch b nh th c hi n theo Quy t nh s 62/2002/Q -BNN ngày 11/7/2002 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT. 4. H tr 100% lãi su t ti n vay v n cho các t ch c, h gia ình, cá nhân có h p ng cung c p Bò lai hư ng s a mua Bò cái lai Zêbu v i m c v n vay ư c h tr lãi su t là hai tri u ng/1 con và th i gian h tr lãi su t là 36 tháng k t ngày mua Bò.
  3. 5. H tr kinh phí th c hi n D án t o Bò HF thu n ch ng b ng công ngh c y phôi ( i v i D án ư c c p có thNm quy n phê duy t). 6. Ngân sách Thành ph h tr lãi su t v n vay thông qua Kh ư c vay v n Ngân hàng Nhà nư c c a các ch chăn nuôi Bò s a phát tri n chăn nuôi. Ch chăn nuôi Bò s a ph i tr lãi su t v n vay là 0,3%/tháng, ph n chênh l ch lãi su t còn l i do Ngân sách Thành ph tr c p v i th i gian h tr lãi su t v n vay không quá 36 tháng k t ngày mua Bò và nh m c v n vay ư c h tr lãi su t không quá mư i lăm tri u ng/1 con Bò cái tơ ho c 1 con Bò cái ã v t s a. i u 3 : Chính sách t ai. 1. H gia ình chuy n i m c ích s d ng t nông, lâm nghi p sang t chuyên dùng xây d ng chu ng tr i chăn nuôi Bò s a, nhà qu n lý, kho và cơ s thu gom s a ư c th c hi n sau khi có quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t theo các i u ki n sau : a. Di n tích t chuy n i m c ích s d ng ph i n m trong vùng D án chuy n i m c ích s d ng t ư c c p có thNm quy n ư c phê duy t. b. Vùng chuy n d i m c ích s d ng t ph i có ý ki n xác nh n c a cơ quan qu n lý môi trư ng. c. L p h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t, g m : - ơn v ăng ký bi n ng t ai theo m u s 13 K (m u kèm theo Thông tư s 1990/2001/TT-TC C ngày 30/01/2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên và Môi trư ng). - Phương án chuy n i m c ích s d ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các gi y t h p pháp v quy n s d ng t. 2. Các t ch c, h gia ình, cá nhân thuê t xây d ng chu ng tr i và t tr ng c nuôi Bò s a th c hi n theo Quy t nh s 158/2002/Q -UB ngày 25/11/2002 c a UBND Thành ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p (ho c b o lãnh), góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, chuy n quy n s h u nhà trên a bàn Thành ph Hà N i, Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t và nh ng qui nh c a Lu t t ai; có nhu c u chuy n i m c ích s d ng t, ph i có s ch p thu n c a ngư i ho c cơ quan ư c giao t và các qui nh t i kho n 1, i u 3, chương II c a Qui nh này. 3. Mi n ti n thuê t 5 năm, k t ngày D án i vào ho t ng. i u 4 : Chính sách b o hi m. 1. Thành l p Hi p h i chăn nuôi Bò s a.
  4. 2. L p Quĩ b o hi m chăn nuôi Bò s a thu c Hi p h i chăn nuôi Bò s a, Ngân sách Thành ph h tr kinh phí ban u cho Quĩ ho t ng theo qui nh c a ch qu n lý tài chính hi n hành. i u 5 : Tiêu th s n ph m. 1. Khuy n khích các t ch c, cá nhân, doanh nghi p ký h p ng tiêu th nông s n, d ch v v n, v t tư th c hi n theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24/6/2002 c a Th tư ng Chính ph v chính sách khuy n khích tiêu th nông s n hàng hóa thông qua h p ng. 2. H tr m t ph n kinh phí t ch c các phiên ch bán u giá gi ng gia súc và t o th trư ng gi ng Bò cao s n. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 6 : S Nông nghi p và PTNT. Ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan : 1. Hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Qui nh này. 2. L p d toán trình UBND Thành ph xem xét, c p kinh phí t ch c th c hi n các n i dung ghi t i các kho n 1,2,3,5 - i u 2 và kho n 2 - i u 5 - chương II c a Qui nh này và kinh phí h tr cho công tác qu n lý, ch o, ki m tra, nghi m thu và quy t toán theo qui nh t ngu n Ngân sách s nghi p hàng năm. 3. Xây d ng Qui ch Quĩ b o hi m chăn nuôi Bò s a trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 7 : S Tài chính V t giá. Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT, S K ho ch và u tư cùng các ngành liên quan căn c các chính sách t i qui nh này, t ng h p kinh phí t Ngân sách trình UBND Thành ph xem xét, phê duy t theo k ho ch hàng năm. i u 8 : S K ho ch và u tư. Ph i h p v i S Tài chính V t giá, S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành liên quan hư ng d n các ch u tư l p D án theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c và th ng nh t xu t ngu n v n u tư phát tri n chăn nuôi Bò s a trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u9:S a ch nh Nhà t. Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành liên quan th ng nh t hư ng d n các t ch c, h gia ình, cá nhân th c hi n chính sách t ai t i i u 3 - chương II c a Qui nh này theo qui nh c a Lu t t ai.
  5. i u 10 : S Thương m i Ph i h p v i các ngành liên quan và UBND các qu n, huy n t ch c th c hi n chính sách tiêu th nông s n hàng hoá t i kho n 1- i u 5-chương II c a Quy nh này. i u 11: UBND các huy n: 1/ L p k ho ch và kinh phí th c hi n hàng năm v phát tri n chăn nuôi Bò s a t i a phương g i S Nông nghi p và PTNT, S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá t ng h p và th ng nh t trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. 2/ T ch c phê duy t các D án phát tri n chăn nuôi Bò s a trên a bàn huy n theo quy ho ch ư c duy t. 3/ Ki m tra, nghi m thu, c p phát kinh phí, c p bù chênh l ch lãi su t v n vay t i các kho n 4,6- i u 2-chương II c a Quy nh này. 4/ Qu n lý vi c chuy n i m c ích s d ng t nông, lâm nghi p sang t chuyên dùng theo Lu t t ai và Thông tư s 1990/2001/TT-TC C ngày 30/11/2001 c a T ng c c a chính (nay là B Tài nguyên và Môi trư ng). 5/ Ch o, ôn c và ki m tra UBND các xã t i a bàn hư ng d n các h gia ình, cá nhân có kh năng, nhu c u phát tri n chăn nuôi Bò s a l p phương án, d án u tư và làm th t c chuuy n i m c ích s d ng t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, trình c p có thNm quy n phê duy t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 12 : Khen thư ng và x lý vi ph m. Trong quá trình th c hi n, các t ch c, h gia ình, cá nhân có thành tích xu t s c s ư c khen thư ng theo quy nh, m i hành vi vi ph m tuỳ theo m c thi t h i s b x lý theo pháp lu t. i u 13: T ch c ki m tra th c hi n. 1/ Th trư ng các S , Ban, Nghành liên quan và Ch t ch UBND các huy n các trách nhi m ki m tra, ôn c và ph i h p th c hi n nh ng nhi m v ư c giao theo Quy nh này. 2/ Giám c S Nông nghi p và PTNT ch u trách nhi m t ng h p tình hình và k t qu th c hi n c a các nghành liên quan, các c p và các khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai, báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t k p th i./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản