Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT về việc bãi bỏ Thông tư số 11/TTLB ngày 19/9/1997 của Liên bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội và Ban Vật giá Chính phủ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3204/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3204/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 3204/2000/Q -BYT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C BÃI B THÔNG TƯ S 11/TTLB NGÀY 19/9/1997 C A LIÊN B Y T , TÀI CHÍNH, LAO NG -THƯƠNG BINH - XÃ H I VÀ BAN V T GIÁ CHÍNH PH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph v vi c ban hành i u l B o hi m y t . Căn c ý ki n nh t trí c a B Tài chính t i Công văn s 3302/TC-HCSN ngày 14/8/2000, B Lao ng Thương binh và Xã h i t i Công văn s 2330/L TBXH-TL ngày 19/7/2000, Ban V t giá Chính ph t i Công văn s 635/BVGCP-CNTDDV ngày 21/7/2000. Theo ngh c a V trư ng V i u tr , V Pháp ch - B Y t và T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Bãi b Thông tư s 11/TTLB ngày 19/9/1997 c a Liên B Y t , Tài chính, Lao ng - Thương binh - Xã h i và Ban V t giá Chính ph s a i m t s i m c a Thông tư Liên b s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V i u tr , Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, T ng Giám c B o hi m y t Vi t Nam, Giám c các B nh vi n và Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản