Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VNĐ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 327/2004/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 327/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 01 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 327/2004/Q -NHNN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2004 V VI C I U CH NH T L HUY NG TI N G I VN IV I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI C A CÁC NƯ C THU C LIÊN MINH CHÂU ÂU HO T NG T I VI TNAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 13/1999/N -CP ngày 17/3/1999 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 98/CP-QHQT ngày 31/10/2003 và Công văn s 19/CP-QHQT ngày 29/03/2004; Theo ngh c a V trư ng V Các ngân hàng và T ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài c a các nư c thu c liên minh Châu Âu (EU) ho t ng t i Vi t Nam ư c phép nh n ti n g i b ng ng Vi t Nam t các pháp nhân Vi t Nam mà Ngân hàng không có quan h tín d ng t i a b ng 250% v n ư c c p, t các th nhân Vi t Nam mà ngân hàng không có quan h tín d ng t i a b ng 250% v n ư c c p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/04/2004. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Quy t nh này h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nư c, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng Giám c (Giám c) các chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài c a các nư c thu c EU ho t ng t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản