Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dangngoc Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
293
lượt xem
3
download

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 33/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­­ Sè : 33/2006/Q§­TTg ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2006 QUYÕt ®Þnh Phª duyÖt §Ò ¸n D¹y nghÒ cho lao ®éng ®i lµm viÖc ë  níc ngoµi   ®Õn n¨m 2015 ____________  thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12  n¨m 2001; C¨n   cø   Bé   luËt   Lao   ®éng   ngµy   23   th¸ng   06   n¨m  1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt  Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002; C¨n cø LuËt Gi¸o dôc ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP ngµy 17 th¸ng  7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng  dÉn thi hµnh Bé luËt Lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt  Nam lµm viÖc ë níc ngoµi; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng  binh vµ X∙ héi,  QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Phª duyÖt ®Ò ¸n D¹y nghÒ cho lao ®éng ®i  lµm viÖc  ë  níc ngoµi  ®Õn n¨m 2015 víi c¸c néi dung  chñ yÕu sau: 1. Môc tiªu
  2. 2 a) Môc tiªu chung: Ph¸t triÓn nguån lao  ®éng  ®¸p øng yªu cÇu vÒ  sè  lîng,   chÊt   lîng,   c¬   cÊu   ngµnh   nghÒ   cho   thÞ   trêng  lao ®éng níc ngoµi, gãp phÇn t¹o viÖc lµm, t¨ng thu  nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng ngêi lao ®éng. b) Môc tiªu cô thÓ: ­ H×nh thµnh mét sè  trêng d¹y nghÒ  nßng cèt  ®Ó  d¹y nghÒ, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ®Þnh híng cho  lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi nh»m  ®¹t môc tiªu  hµng n¨m  ®a trên 10 v¹n lao  ®éng đã được đào tạo nghề đi làm việc ở nước ngoài; ­ §Õn n¨m 2010, tû  träng lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi cã  nghÒ   ®¹t 70%; trong  ®ã, lao  ®éng lµnh  nghÒ vµ tr×nh ®é cao trë lªn ®¹t 30%. ĐÕn n¨m 2015,  100%   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi   cã   nghÒ,  trong ®ã 40% cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cao; ­ Lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  ®îc  ®µo t¹o  ®¹t chuÈn vÒ ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ®Þnh híng. 2. NhiÖm vô: a) Giao nhiÖm  vô  cho c¸c c¬  së  d¹y nghÒ  cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt  ®Ó   ®µo t¹o, chuÈn bÞ  nguån lao  ®éng kü thuËt cho xuÊt khÈu lao ®éng; b) ChuÈn ho¸ ch¬ng tr×nh,  gi¸o tr×nh  d¹y nghÒ,  ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc  ®Þnh híng cho lao  ®éng  ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; c)   Båi   dìng,   n©ng   cao   tr×nh   ®é   ®éi   ngò   gi¸o  viªn,   c¸n   bé   qu¶n   lý   tham   gia   d¹y   nghÒ,   ®µo   t¹o   ngo¹i ng÷, gi¸o dôc  ®Þnh híng cho lao  ®éng  ®i lµm  viÖc ë níc ngoµi; d)   Tõng   bíc   thùc   hiÖn   kiÓm   ®Þnh   chÊt   lîng   d¹y  nghÒ cho lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi;
  3. 3 ® ) © y ùng hÖ  th èng  th«ng  ti  vÒ  th Þ  tr êng l    X  d n ao ® éng  ë  ní  ngoµ i cung cÊp  cho  c¸c  c¬  së  d ¹y  nghÒ ,  c doanh   nghi p   xuÊ t  khÈu   l   ® éng,  c¬   quan   qu¶n   l   Ö ao ý nhµ ní  vµ ngê i l  ® éng. c ao 3. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu a) Ph¸t triÓn m¹ng líi c¬ së d¹y nghÒ cho lao ®éng  ®i lµm viÖc ë níc ngoµi: ­ KhuyÕn khÝch c¸c c¬  së  d¹y nghÒ, trong  đó có  các cơ sở dạy nghề của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động,   thuéc c¸c  thµnh phÇn kinh tÕ   ®Çu t  ®µo t¹o nh©n lùc kü  thuËt  c¸c nghÒ mµ thÞ trêng lao ®éng ngoµi níc cã nhu cÇu;  ­ Lùa chän 10 trêng d¹y nghÒ  trong sè  c¸c trêng  d¹y nghÒ  träng  ®iÓm  ®∙  ®îc Nhµ  níc  ®Çu t  lín b»ng  c¸c nguån vèn trong vµ  ngoµi níc lµm nßng cèt trong  việc  t¹o nguån,  ®µo t¹o lao  ®éng cã  tr×nh  ®é  chuyªn  m«n kü thuËt cao, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ®Þnh h­ íng cho lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi.  b) N©ng cao chÊt lîng d¹y nghÒ  cho lao  ®éng  ®i  lµm viÖc ë níc ngoµi: ­ X©y dùng, ban hµnh ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh d¹y  nghÒ  theo modul, linh ho¹t, thÝch øng víi tõng hîp  ®ång lao  ®éng; t¨ng thêi lîng d¹y ngo¹i ng÷  vµ  rÌn  luyÖn  ý  thøc chÊp hµnh kû  luËt lao  ®éng, t¸c phong  c«ng nghiÖp trong gi¸o dôc ®Þnh híng; ­   §æi   míi   ph¬ng   ph¸p   d¹y   nghÒ,   øng   dông   c«ng  nghÖ  d¹y häc tiªn tiÕn, g¾n liÒn  ®µo t¹o trong nhµ  trêng   víi   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt   trong   níc   ®Ó   t¬ng  thÝch víi yªu cÇu cña thÞ  trêng tiÕp nhËn lao  ®éng  ViÖt Nam;  ­   T¹o   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®éi   ngò   gi¸o   viªn   tham   gia  d¹y nghÒ, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ®Þnh híng cho  lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi ®îc thùc tËp, kh¶o  s¸t thùc tiÔn ë c¸c níc tiÕp nhËn lao ®éng. c) ChÝnh s¸ch, c¬ chÕ:
  4. 4 ­  KhuyÕ n khÝch  c¸c  doanh nghi p thu é c c¸c  th µ nh   Ö phÇ n  ki   t   ® Çu  t  ® µo  t¹o   n© ng  cao   kü   n¨ng   nghÒ  nh Õ cho  l   ® éng cña  doanh nghi p  m × nh, gãp phÇ n cung  ao Ö øng l  ® éng kü  thu Ë t cho nhu cÇ u cña th Þ  tr êng l   ao ao ® éng  ngoµ i  ní   vµ   nhËn   hä   trë   l¹i   l m   vi c   t¹i   c µ Ö doanh nghi p sau  kh i hoµn th µ nh  h î   ® ång trë  vÒ  n­ Ö p íc; ­ C¸c c¬  së  d ¹y  nghÒ  cho l   ® éng  ® i µm  vi c  ë  ao  l Ö ní  ngoµ i ®î  hëng chÝnh s¸ch  u ® ∙ Ò  thuÕ  sö  dông  c c i v ® Êt, u  ® ∙ Ò  tÝ n  dông theo  quy  ® Þnh cña ph¸p  l Ë t   i v u vµ   ®î   thu   häc  phÝ   theo   quy  ® Þnh  cña   cÊp   cã   th Èm   c quyÒ n; ­ Trªn  c¬  së  chỉ tiêu và  dù  to¸n  ng© n s¸ch   ®î  bè  c trÝ  hµng n¨m  cho d ¹y  nghÒ , Nhµ ní  gi nh  một  số chỉ c à tiêu để thí điểm dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài, chủ động tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nước ngoài; ­ D oanh nghi p  xuÊ t khÈu l   ® éng  ®î  liªn  kÕ t  Ö ao c ® µo t¹o  v íi  c¸c  c¬  së  d ¹y  nghÒ  trong  vµ  ngoµ i ní   c hoÆ c tù   ® µo t¹o  nguån l   ® éng cã  nghÒ   ® ¸p øng yªu   ao cÇ u c¸c  h î  ® ång ®a ngê i l  ® éng ® i µm  vi c ë ní   p ao  l Ö c ngoµ i. ng líi  th«ng ti  về thị trường lao động ở d) X© y ùng m ¹  d n nước ngoài M¹ ng líi  th«ng  ti  vÒ  thÞ  tr êng l   ® éng  ë  ní   n ao c ngoµ i cã   ® Çu m èi ® Æ t ¹i  B é Lao   ® éng ­ Th ¬ ng bi      t nh vµ  X ∙ hé i  kÕ t nè i v íi  10 tr êng d ¹y  nghÒ  nßng cè t;   , c¸c   doanh   nghi p   xuÊ t  khÈu   l   ® éng;  c¸c   c¬   quan  Ö ao ngo ¹i gi , c¸c  v¨n  phßng ® ¹i di n qu¶n l  l  ® éng  ao Ö ý ao cña V i t Nam  ë  ní  ngoµ i Ö c ...  M ¹ng líi  th«ng  ti  này n cã   nhi m   vô   cËp   nhË t  vµ   cung   cÊp   th«ng   ti   liªn   Ö n quan tíi  c¬  së  d ¹y  nghÒ , doanh nghi p xuÊ t khÈu l   Ö ao ® éng,  ngê i  l   ® éng  vÒ   cÇ u   cña   th Þ   tr êng   l   ® éng  ao ao ngoµ i ní  kh¶ n¨ng cung øng l  ® éng; c¸c  th«ng ti   c; ao n vÒ  c¬  së  d ¹y  nghÒ , né i dung ch ¬ ng tr nh d ¹y  nghÒ  cho  × l  ® éng ® i µm  vi c ë ní  ngoµ i ao  l Ö c . ® ) î  t¸c  quèc t :  H p Õ
  5. 5 ­  M ë réng  quan hÖ  h î  t¸c  v íi  ní  ngoµ i  c¸c  t   p c , æ chøc quèc t  trong  l nh  vù c ® µo t¹o ,  bå i dì , n© ng  Õ Ü ng cao tr× nh  ® é ña  ® éi  c  ngò c¸n  bé  qu¶n l ,  gi  vi   ý ¸o ªn tham  gi  ® µo ¹o  l  ® éng ® i µm  vi c ë ní  ngoµ i a  t ao  l Ö c . e)  T¨ng   cêng   c«ng   t¸c   thanh   tra ,   ki m   tra   vµ   Ó ki m   ® Þnh  chÊ t  lî   d ¹y   nghÒ   cho   l   ® éng  ® i l m   Ó ng ao  µ vi c ë ní  ngoµ i Ö c . §iÒu 2. TiÕn ®é thùc hiÖn 1. Giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010: ­ Lùa chän 10 trêng d¹y nghÒ  lµm nßng cèt trong  việc xây dựng mô hình, phương pháp và chương trình, nội dung d¹y  nghÒ, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao  ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; - Xây dựng quy chế kiểm định chất lượng dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài;   ­   X©y   dùng   ch¬ng   tr×nh   ®µo   t¹o,   båi   dìng   kü  n¨ng nghÒ,  ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc  ®Þnh híng;  tæ chøc båi dìng c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn d¹y nghÒ  cho lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; ­ X©y dùng m¹ng líi th«ng tin vÒ  thÞ  trêng lao  ®éng ngoµi níc.  2. Giai ®o¹n tõ 2011 ®Õn 2015: ­   Hoµn   thiÖn   m«   h×nh   d¹y   nghÒ   cho   lao   ®éng   ®i  lµm viÖc ë níc ngoµi t¹i 10 trêng nßng cèt vµ triÓn  khai nh©n réng trong hÖ thèng c¸c trêng d¹y nghÒ. ­   §æi   míi   néi   dung   ch¬ng   tr×nh,   tËp   huÊn   n©ng  cao tr×nh  ®é   ®éi ngò  c¸n bé  qu¶n lý, gi¸o viªn d¹y  nghÒ cho lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi. §iÒu 3. Tæ chøc thùc hiÖn
  6. 6 1 . B é KÕ  ho ¹ch  vµ  §Ç u t, B é Tµ i chÝnh xây dựng  kế hoạch phân bổ kinh phí vµ  huy  ® éng c¸c  nguån l c  kh¸c   ® Ó ù   tri n  khai th ù c hi n c¸c né i dung cña §Ò  ¸n . Ó Ö   2.  Bé  Ngo¹i giao chØ  ®¹o c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn  ViÖt Nam ë níc ngoµi thu thËp vµ cung cÊp th«ng tin  vÒ thÞ trêng lao ®éng ë níc ngoµi.  3.  C¸c   Bé,   ngµnh,  ñy   ban   nh©n   d©n     c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   theo   chøc   n¨ng   vµ  thÈm quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm cô  thÓ  ho¸ c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch, x©y dùng kÕ ho¹ch, bè trÝ  ng©n s¸ch, huy ®éng  nguån   lùc   vµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   d¹y   nghÒ   cho   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi;   chØ   ®¹o   c¸c   doanh  nghiÖp xuÊt khÈu lao  ®éng, c¸c c¬  së  d¹y nghÒ  cho  lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi thuéc ph¹m vi phô  tr¸ch thùc hiÖn ®Ò ¸n. 4.  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi chñ  tr×,  phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh,  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng:  ­   Híng dÉn x©y dùng kÕ  ho¹ch, triÓn khai thùc  hiÖn ®Ò ¸n; ­ Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ tæng hîp kÕt qu¶  thùc hiÖn, ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   5.  C¸c   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang  Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. kt. thñ tíng  phã thñ tíng Ph¹m Gia Khiªm 
Đồng bộ tài khoản