Quyết định 332/2004/QĐ-CTN của Chủ tịch nước

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
71
lượt xem
5
download

Quyết định 332/2004/QĐ-CTN của Chủ tịch nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 332/2004/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 332/2004/QĐ-CTN của Chủ tịch nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh c ñ a   C h ñ   t Þ c h   n í c   s è   3 3 2 / 2 0 0 4 / Q § ­ C T N   n g µ y   7   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2004 vÒ viÖc gia nhËp c«ng íc Berne vÒ b¶o hé t¸c phÈm  v¨n häc vµ nghÖ thuËt Chñ tÞch Níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ­ C¨n cø vµo §iÒu 103 vµ  §iÒu 106 HiÕn ph¸p níc Céng   hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992  ®∙  ®îc söa  ®æi bæ   sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; ­ C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn ®iÒu  íc   quèc tÕ  cña níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ngµy   20 th¸ng 8 n¨m 1998; ­ XÐt  ®Ò  nghÞ  cña ChÝnh phñ  t¹i Tê  tr×nh sè  595/CP­ QHQT ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2004; Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Gia nhËp C«ng  íc Berne vÒ  b¶o hé  t¸c phÈm  v¨n häc vµ nghÖ thuËt. §i Ò u   2.   Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam Tuyªn  bè: b¶o lu c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña C«ng íc Berne vµ  ¸p   dông   chÕ   ®é  u   ®∙i   dµnh   cho   c¸c   níc   ®ang   ph¸t   triÓn  theo §iÒu II vµ §iÒu III cña Phô lôc C«ng íc. §i Ò u   3.   Bé  trëng Bé  Ngo¹i giao cã  tr¸ch nhiÖm lµm  thñ   tôc   ®èi   ngo¹i   vÒ   viÖc   Nhµ   níc   Céng   hßa   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam gia nhËp C«ng íc nãi trªn vµ th«ng b¸o cho  c¸c c¬ quan h÷u quan ngµy cã hiÖu lùc cña C«ng íc. §i Ò u  4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. Thñ  tíng ChÝnh phñ, Chñ  nhiÖm V¨n phßng Chñ  tÞch níc  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản