Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
5
download

Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tạm thời các hình thức xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp thí điểm đưa lao động đi làm việc tại Malaysia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 335/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh Cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi Sè 335/2003/Q§-BL§TBXH ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc quy ®Þnh t¹m thêi c¸c h×nh thøc xö lý vi ph¹m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thÝ ®iÓm ®a lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i Malaysia Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 07/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh viÖc ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi; C¨n cø C«ng v¨n sè 146/VPCP-VX ngµy 08/3/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc Tæ chøc thÝ ®iÓm ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc t¹i Malaysia; XÐt ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Doanh nghiÖp thÝ ®iÓm ®a lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i Malaysia vi ph¹m mét trong c¸c néi dung díi ®©y sÏ bÞ xö lý: 1. §¨ng ký kh«ng ®Çy ®ñ hîp ®ång cung øng lao ®éng sang Malaysia (tõ 10% trë lªn so víi sè ®i); 2. TuyÓn lao ®éng qua trung gian; 3. §µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng kh«ng ®óng quy ®Þnh; 4. Cã trªn 100 lao ®éng mµ kh«ng cã c¸n bé qu¶n lý; 5. Ký hîp ®ång víi ®èi t¸c Malaysia tr¸i víi quy ®Þnh (vÝ dô: l¬ng thÊp h¬n quy ®Þnh, thuÕ cao h¬n LuËt Malaysia quy ®Þnh...); 6. Cã lao ®éng bá trèn, ®¸nh nhau, nghØ viÖc tËp thÓ, ®×nh c«ng.... nhng kh«ng gi¶i quyÕt kÞp thêi, døt ®iÓm g©y ¶nh hëng ®Õn uy tÝn lao ®éng ViÖt Nam t¹i thÞ trêng Malyasia; 7. Thu tiÒn cña ngêi lao ®éng kh«ng ®óng quy ®Þnh; 8. Thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n chÕ ®é b¸o c¸o theo qui ®Þnh.
  2. 2 § iÒu 2: C¸c h×nh thøc xö lý: 1. C¶nh c¸o, th«ng b¸o cho c¬ quan chñ qu¶n vµ c¸c doanh nghiÖp nÕu vi ph¹m mét ®Õn hai néi dung nªu trªn t¹i §iÒu 1 nh ng hËu qu¶ cha nghiªm träng; 2. T¹m ®×nh chØ ®a lao ®éng sang Malaysia tõ 1 ®Õn 2 th¸ng ®Ó cñng cè nÕu vi ph¹m ®ång thêi tõ 2 ®Õn 3 néi dung nªu t¹i §iÒu 1, hoÆc cã vô viÖc tranh chÊp gi¶i quyÕt kh«ng kÞp thêi (qu¸ thêi h¹n 7 ngµy mµ kh«ng gi¶i quyÕt xong hoÆc kh«ng qu¶n lý ®Ó lao ®éng bÞ b¾t, bá trèn...), g©y t×nh h×nh phøc t¹p hoÆc g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn lao ®éng ViÖt Nam t¹i Malaysia; 3. T¹m ®×nh chØ ®a lao ®éng sang Malaysia tõ 3 ®Õn 6 th¸ng ®Ó cñng cè nÕu vi ph¹m tõ 4 néi dung trë lªn nªu t¹i §iÒu 1; 4. §×nh chØ ®a lao ®éng sang Malaysia nÕu ®· bÞ xö lý theo kho¶n 2, 3 §iÒu nµy nhng l¹i vi ph¹m mét trong c¸c néi dung nªu t¹i §iÒu 1. §iÒu 3: Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm: 1. Xö lý doanh nghiÖp vi ph¹m theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu 2 vµ b¸o c¸o l·nh ®¹o Bé kÕt qu¶ xö lý b»ng v¨n b¶n; 2. Tr×nh l·nh ®¹o Bé xö lý ®èi víi doanh nghiÖp vi ph¹m theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3, 4 §iÒu 2; 3. Theo dâi, kiÓm tra, thanh tra viÖc doanh nghiÖp chÊp hµnh quyÕt ®Þnh xö lý vµ b¸o c¸o Bé b»ng v¨n b¶n. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 5: Ch¸nh V¨n phßng Bé, Côc trëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp thÝ ®iÓm ®a lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i Malysia vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản