Quyết định 3407/QĐ-KH-KT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 3407/QĐ-KH-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3407/QĐ-KH-KTvề việc ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 226-95 "Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3407/QĐ-KH-KT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 3407/Q -KH-KT Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 1995 QUY T NNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c ngh nh s : 141/H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành " i u l v công tác tiêu chu n hoá". Căn c ngh nh s : 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i. Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph v b o m an toàn tr t t giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Theo ngh c a các ông: V trư ng V Khoa h c - K thu t và C c trư ng c c ăng ki m Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Tiêu chuNn ngành: "Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b " Tiêu chuNn v nguyên t c th t c. S ăng ký: 22TCN 226-95 i u 2: Tiêu ChuNn ngành này có hi u l c thi hành t ngày ký. i u 3: Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V KHKT, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam , C c trư ng C c ư ng B Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S GTCC và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m tri n khai và ki m tra quá trình áp d ng tiêu chuNn này trong c nư c. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA Tiêu huNn tr m ăng S tiêu chuNn VI T NAM ki m phương ti n cơ gi i ư ng b 22-TCN 226-95 B Giao thông v n t i Có hi u l c t 5-7-1995 I. QUY NNH CHUNG i u 1.1: Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b là cơ s làm nhi m v ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a các phương ti n cơ gi i ư ng b trong m t h th ng th ng nh t trên quy mô toàn qu c theo Quy nh t i Thông tư s 135 CP/KHKT ngày 27-6-1995 c a B trư ng B Giao thông V n t i. i u 1.2: H th ng t ch c m ng lư i ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b bao g m: a. Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b và các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam. b. Các tr m Tr m ăng ki m làm nhi m v ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b thu c các s GTVT, S GTCC c a t nh và thành ph tr c thu c Trung ương. II. QUY NNH C TH i u 2.1: Cơ s xác nh tiêu chuNn các Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b là tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n cơ gi i ư ng b có s ăng ký: 22-TCN 224-95 do B trư ng B Giao thông V n t i ban hành theo Quy t nh s 3321 Q /KHKT ngày 29 tháng 6 năm 1995 và tiêu chuNn quy trình ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng có s ăng ký: 22-TCN. 225-95 do B trư ng B Giao thông V n t i ban hành theo Quy t nh s 3322 Q /KHKT ngày 29 tháng 6 năm 1995; i u 2.2: Tiêu chuNn Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b trang b bán cơ gi i g m: a) a i m, nhà xư ng: - a i m c a tr m ph i b trí sao cho phương ti n ra, vào ư c d dàng thu n l i không gây c n tr giao thông, nên ch n a i m v a m b o nhi m v trư c m t trang b bán cơ gi i v a có th m r ng sau này xây d ng cho Tr m trang b cơ gi i ng b . Di n tích m t b ng cho m i dây chuy n ki m tra t i thi u ph i m b o sau ây: - Chi u dài: 28m.
  3. - Chi u r ng: 10m. Ngoài ra ph i m b o có quãng ư ng dài t i thi u 150m m t ư ng c ng (r i nh a ho c bê tông) ki m tra phanh chính, ngoài ra ph i có m t o n ư ng có d c 31%, có dài t i thi u là 7m ki m tra phanh tay. - Thi t b ki m tra ph i ư c t nhà xư ng có mái che tho mãn cho nh ng lo i phương ti n quy nh cho dây chuy n ki m tra có th ra vào ư c. b) Thi t b ki m tra: - Thi t b do dơ c a vô lăng lái. - C lê l c. - Thi t b ki m tra èn chi u sáng. - èn soi ki m tra. - Thi t b o gia t c phanh ho c d ng c o quãng ư ng phanh. - Thi t b o n. - Thi t b ki m tra áp su t l p. - H th ng cung c p khí nén. - Kích thu l c. - H m ho c c u ki m tra phù h p v i B lu t lao ng. - Thi t b lưu tr và x lý thông tin như máy vi i n toán, máy in, b Fax n i v i h th ng máy tính c a Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b (VAR). c) Nhân l c S lư ng biên ch c a các Tr m tuỳ theo s lư ng dây chuy n ki m tra b trí trong Tr m xác nh biên ch c n có, nhưng t i thi u m i tr m ph i b trí l c lư ng sau ây: - M t tr m trư ng: n u là k sư cơ khí ho c v n t i ôtô ã qua 5 năm công tác chuyên ngành, n u là trung h c ph i là trung h c cơ khí ho c v n t i ô tô ã qua 7 năm công tác chuyên ngành. - M t ăng ki m viên ki m tra h th ng chi u sáng và tín hi u : Yêu c u: N u là k sư cơ khí ho c v n t i ô tô ph i qua 3 năm công tác chuyên ngành, n u là trung c p cơ khí ho c v n t i ôtô ph i qua 5 năm công tác chuyên ngành, n u là th i n trình b c 5/7.
  4. - M t ăng ki m viên ki m tra h th ng g m (thùng, b v xe, h th ng chuy n ng, h th ng lái, h th ng phanh). Yêu c u: N u là k sư ph i là k sư cơ khí ho c v n t i ô tô ã qua 3 năm công tác chuyên ngành, n u là trung h c ph i là trung h c cơ khí ho c v n t i ô tô ã qua 5 năm công tác chuyên ngành, n u là công nhân ph i là th s a ch a ô tô có b c th 5/7 và b t bu c ph i có gi y phép lái xe. - M t ăng ki m viên ki m tra ti ng n và khí x : Yêu c u: N u là k sư ph i là k sư cơ khí ho c v n t i ô tô ã qua 3 năm công tác chuyên ngành, n u là trung h c ph i là trung h c cơ khí ho c v n t i ô tô ã qua 5 năm công tác chuyên ngành, n u là công nhân ph i là th máy có b c th 5/7. - M t nhân viên lưu tr h sơ và x lý thông tin. Yêu c u: T t nghi p PTTH tr lên và bi t s d ng thành th o máy vi tính. - Tr m trư ng và ăng ki m viên làm vi c trong các tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ph i m b o các tiêu chuNn sau: + Tư cách o c t t. + Tôn tr ng lu t pháp. + Có ý th c t ch c. + Trung thành v i nghi p v ư c giao. + Không b can án. - T t c các cán b công tác t i Tr m ăng ki m k c Tr m trư ng và ăng ki m viên ph i qua l p hu n luy n chuyên nghi p b túc v k thu t ki m tra và c p ch ng ch theo quy nh c a C c ăng ki m Vi t Nam. i u 2.3: Tiêu chuNn Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b trang b cơ gi i: a. a i m nhà xư ng: a i m c a Tr m ăng ki m ph i b trí m b o cho phương ti n ra, vào ki m tra ư c d dàng thu n l i, không gây c n tr giao thông, di n tích m t b ng c a tr m ph i m b o l p t thi t b ki m tra, m i dây chuy n ki m tra ph i có kích thư c sau ây: - Chi u dài 28m. - Chi u r ng 8m. Thi t b ki m tra ph i ư c thi t k , l p t ch c ch n trên m t b ng c a tr m nh m mb o chính xác và an toàn trong quá trình thi t b làm vi c.
  5. - Nhà xư ng ph i có k t c u và mái che v ng ch c và ph i tho mãn chi u cao t i thi u 3,5m phương ti n ra vào ki m tra ư c d dàng. - Trong tr m ph i trang b y d ng c phòng h lao ng cho nhân viên làm vi c, ph i có y d ng c và thi t b phòng cháy ch a cháy. b. Thi t b ki m tra. - Thi t b ki m tra i u ch nh èn. - Thi t b ki m tra phanh. - Thi t b ki m tra trư t ngang c a bánh xe d n hư ng. - Thi t b ki m tra ng h t c . - Thi t b o thành ph n khí x c a ng cơ xăng. - Thi t b o thành ph n khí x c a ng cơ diezel. - Thi t b o ti ng n. - Thi t b o âm thanh. - Thi t b o áp su t l p. - H th ng cung c p khí nén. - Kích nâng g m xe. - Các d ng c khác. - H m ho c c u ki m tra b ng m t thư ng phù h p v i B Lu t Lao ng. - Thi t b lưu tr và x lý thông tin như máy vi i n toán, máy in, b Fax n i v i h th ng máy tính c a Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b (VAR). c. Nhân l c: áp d ng như m c C, i u 2.2 c a Tiêu chuNn này. i u 2.4: Tiêu chuNn c a các thi t b ki m tra trong Tr m ăng ki m ghi t i i u 2.2, 2.3 trong b ng tiêu chuNn này ph i tuân theo Quy nh c a C c ăng ki m Vi t Nam. i u 2.5: M i Tr m ăng ki m ph i quy nh các bi n pháp qu n lý, i u hành và th c hi n nhi m v ki m tra an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b m b o ho t ng có hi u qu theo quy nh c a C c ăng ki m Vi t Nam. i u 2.6: Tr m ăng ki m ph i th c hi n vi c ki m tra và giám sát k thu t, ánh giá và k t lu n trung th c v k t qu ki m tra và ph i ch u trách nhi m v k t lu n ó. III. I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 3.1: Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ư c t ch c và ho t ng theo lo i hình doanh nghi p công ích, chuyên doanh ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b , không ư c phép buôn bán phương ti n cơ gi i ư ng b , ph tùng, ph ki n, v t tư k thu t và ho t ng b o dư ng, s a ch a phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 3.2: áp ng v i tình hình trư c m t, C c ăng ki m Vi t Nam ch o Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b (VAR) ( ư c thành l p theo quy t nh s 3141 Q -TCCB-L ngày 23-9-1994 c a B trư ng B Giao thông V n t i) và các S GTVT, S GTCC thành l p ngay các Tr m ăng ki m trang b bán cơ gi i, t ch c t p hu n cho ăng ki m viên, mua s m thi t b bán cơ gi i cho các tr m, ng th i chuNn b tích c c các tr m trang b cơ gi i ng b i vào ho t ng trong th i gian nhanh nh t. i u 3.3: C c ăng ki m Vi t Nam căn c ch c năng, nhi m v ư c B trư ng giao cho ch o v chuyên môn, nghi p v và ra nh ng Quy nh c th th c hi n vi c qu n lý ho t ng th ng nh t m ng lư i ăng ki m làm nhi m v ki m nh phương ti n cơ gi i ư ng b trên ph m vi c nư c. C C ĂNG KI M VI T NAM TRUNG TÂM ĂNG KI M PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B (V.A.R) DANH M C CÁC THI T BN KI M TRA TRANG BN CHO CÁC TR M KI M NNH K THU T GIAI O N I (t 1-8-1995 n 12-1996) - Dùng cho xe t i lo i 12 t n: 360.000 ng/1 cái. 1. Thi t b do dơ c a vô lăng lái: - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua t 7-7-1995 thì có th l y hàng vào ngày 23-7-1995. - ơn giá: 850.000 ng - m t thi t b (Vi t Nam SX). - Th i gian b o hành 6 tháng. 2. C lê l c: dùng ki m tra l c xi t bulông (bánh xe). - Cung c p ư c theo yêu c u c a các s , n u t mua thì sau 3 ngày n 5 ngày có th nh n ư c hàng. - Kho ng o c a thi t b : t 0-30 KG - ơn giá: 190.000 ng - m t thi t b . 3. Thi t b ki m tra èn chi u sáng:
  7. - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua t 7-7-1995 thì có th l y hàng vào ngày 23-7-1995. - ơn giá: 2.900.000 ng - m t thi t b (Vi t Nam SX). 4. èn soi ki m tra: - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua t 7-7-1995 thì có th l y hàng vào ngày 23-7-1995. - ơn giá: 5. Thi t b o n: - D i o t 35 n 130 B. - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua t 7-7-1995 thì có th l y hàng vào ngày 23-7-1995. - ơn giá: 600USD - m t thi t b . 6. Thi t b ki m tra áp su t l p ( ài Loan): - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua thì sau 3 n 5 ngày có th l y ư c hàng. - ơn giá: 145.000 ng - m t thi t b . 7. Kích thu l c: ( ài Loan): - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua thì sau 3 n 5 ngày có th l y ư c hàng. - ơn giá: + Dùng cho xe con, xe du l ch: lo i 6 t n: 260.000 ng/1 cái. - Dùng cho xe t i lo i 12 t n: 360.000 ng/1 cái. 8. Búa Ki m tra (lo i chuyên dùng): - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua thì sau 10 n 15 ngày có th l y ư c hàng. - ơn giá: 9. Thi t b ki m tra mòn c a l p (lo i chuyên dùng) - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . N u t mua thì sau 10 n 15 ngày có th l y ư c hàng. - ơn giá:
  8. 10. Các thi t b khác ph c v cho tr m m b o úng tiêu chuN n c a Tr m. - Cung c p ư c theo yêu c u c a các S . - Bình c u ho (B c Kinh xu t khN u)- có tem ki m tra c a C c PCCC. - ơn giá: 165.000 ng/1 bình. - T c u thương. - ơn giá: 100.000 ng/1 t . 11. Thi t b thông tin: kho ng 50.000.000 tri u ng, bao g m: - Máy vi tính. - Máy in. - Fax. - Các chương trình ph n m m. T ng s ti n trang b thi t b cho m t tr m trong giai o n u t 60 tri u n 70 tri u ng. N u tính c chi phí làm ư ng th phanh, nhà xư ng làm vi c t m th i thì c n kho ng 400 n 450 tri u ng cho m t tr m.
Đồng bộ tài khoản