Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 418/2000/QĐ-NHNN7 ngày 21/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về đối tượng cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 343/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 343/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 343/2003/Q - NHNN NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG I U 1 QUY T NNH S 418/2000/Q -NHNN7 NGÀY 21/9/2000 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C V I TƯ NG CHO VAY B NG NGO I T C A CÁC T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i và Ngh nh s 05/2001/N -CP ngày 17 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. S a i, b sung i u 1 Quy t nh s 418/2000/Q -NHNN7 ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v i tư ng cho vay b ng ngo i t c a các t ch c tín d ng như sau: " i u 1. T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i xem xét quy t nh cho khách hàng là ngư i cư trú vay v n b ng ngo i t i v i các nhu c u v n sau ây: 1. thanh toán cho nư c ngoài ti n nh p khNu hàng hoá và d ch v ph c v ho t ng s n xu t, kinh doanh c a khách hàng. 2. th c hi n các d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh hàng hoá và d ch v xu t khNu; các nhu c u v n s n xu t, kinh doanh c a khách hàng có ngu n thu ngo i t trên lãnh th Vi t Nam ho c không có ngu n thu ngo i t nhưng ư c quy n mua ngo i t tr n vay theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý ngo i h i. 3. Dư i hình th c chi t kh u b ch ng t xu t khNu. 4. tr n nư c ngoài trư c h n, n u d án u tư ho c phương án s n xu t, kinh doanh s d ng kho n vay nư c ngoài ó có hi u qu .
  2. 5. i v i ngư i lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 6. th c hi n các d án u tư tr c ti p ra nư c ngoài theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam.". i u 2. Quy t d nh này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng, khách hàng vay ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản