Quyết định 344/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Quyết định 344/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 344/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư khu vực trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 344/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  344/TTg N G µ Y  27 T H¸ N G  5 N¨ M   1996 P Hª D U Y Ö T  D ù  ¸N  Ç U  T  K H U  T R U N G  T © M  C H Ý  LIN H, T H µ N H   H è   ® P Vò N G   µU T THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý ®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh 177/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng10  c Ch ph ng 20    n¨m  1994; X Ðt  ®Ò  nghÞ  cña  Bé  tr ng  Bé  X ©y  dùng  t¹  c«ng  v¨n sè  ë i 108/BXD/KH/DA  µy  th¸ng 01  ng 27    n¨m  1996    xin phª  Öt  ù   ®Ç u    ©y   duy D ¸n  tx dùng Khu  trung t©m   Ý     Ch linh,thµnh  è  òng  µu, cña  û     ph V T  U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  µ   Þa     òng  µu  ¹  BR ­V T tic«ng v¨n  è  s 334/CV/UBT  µy  th¸ng 6  ng 29    n¨m   1995  µ  µy  th¸ng5  v ng 18    n¨m  1996; X Ðt    Þ  ña  éi ®ång  Èm  nh  µ   íc vÒ   ù  ®Ç u    ¹  ê  ®Ò ngh c H   th ®Þ Nh n   d ¸n  tt it tr×nh sè    20/H§T§  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m 1996, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Phª  Öt  ù   ®Ç u    ©y  ùng  duy D ¸n  tx d Khu trung t©m   Ý     Ch linh,   thµnh  è  òng  µu  íi   éidung  ñ  Õu    ph V T v  n  c¸c ch y nh sau: 1.Tªn  ù      d ¸n:Khu  trungt©m  Ý     Ch Linh,thµnh  è  òng  µu.   ph V T 2. Chñ   u   : C«ng    u    ©y  ùng  µ  Þch  ô  lÞch  éc  é     ®Ç t  ty ®Ç t x d vd v du  thu B X ©y  ùng. d 3. §Þa  iÓ m:    ® Khu  t  Ýa  ¾ c     ®Ê ph B gi¸pkhu  ©n    ¾c   ©n  d cB s bay  µ  v c¶ng  dÇu   Ý,  Ýa  kh ph Nam   gi¸p khu    c«ng viªn thÓ     thao  µ  v khu  Fairyland,phÝa    §«ng    gi¸pkhu  ©n    êng    Ýa  ©y    d c ph 10,ph T gi¸pkhu  ©n    d c Nam   ©n  s bay. 4. DiÖn  Ých  t  ö  ông: Tæng   Ön  Ých  t  ö  ông    t ®Ê s d   di t ®Ê s d cho  ù  lµ d ¸n    100    ha,trong®ã:   * X ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët: ha    d c s h  k thu   38  * X ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    éi:   d c s h  x∙h   10,7 ha   * X ©y  ùng      d c¸cc«ng  ×nh kinhdoanh:51,3 ha tr         5.H¹ng  ôc    m c«ng  ×nh tr a.San  Òn: 1.236.860 m 3   n     b.§êng    giao th«ng    (mÆt  êng  éng  Ì): ® c h  186.500  2 m c.C Êp  íc(èng  32  íØ 50):4.450    n  Ø t  i   m d.Tho¸tníc(cèng  600  í1600):13.900  2      Ø t  i   m e.C Êp  iÖn  ®êng  iÖn  15    ® ( ® 0,4­ KV):25.130    m
  2. 2 f.  Tæng  c«ng  Êtc¸ctr¹m biÕn    su       ¸p:17.000  KVA g.C¸p    th«ng    tin:5.800  m h.Nhµ   Îtr ng  äc:25.000  2   tr   ê h   , m i.  C«ng  ×nh c«ng  éng:12.500  2 tr   c   m j. µ       ¹    Nh ë c¸clo i126.000  2 : m k.C«ng  inhdÞch  ô:71.000  2   tr   v  m 6.Tæng  èn  u  :Dù   Õn    v ®Ç t  ki kho¶ng  887.807  iÖu®ång, trong®ã: tr       +  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët: X d c s h  k thu   100.641  iÖu®ång tr   +  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    éi: X d c s h  x∙h   69.600  iÖu®ång tr   +  ©y  ùng    X d c¸cc«ng  ×nh kinhdoanh:537.230  iÖu®ång tr       tr   +  èn  Õn  Õtc¬  V ki thi   b¶n  kh¸c:164.404  iÖu®ång.   tr   7. Nguån  èn  u  : TiÒn    v ®Ç t  thuª®Êt,vèn  ù cã  ña  ñ  u  , vèn        t   c ch ®Ç t  huy ®éng  õc¸cthµnh  Çn  t    ph kinhtÕ,vèn     vay. 8.Thêigian thùc hiÖn  ù            d ¸n:kho¶ng  n¨m  õ1996  n   10  t  ®Õ 2005. §i Ò u 2.­ Trong    ×nh  u    ©y  ùng, chñ  u      qu¸ tr ®Ç t x d   ®Ç t ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  µ  íc vÒ   ®Þ hi h c nh n   quyÒn  ö  ông  t, sd ®Ê   ®Ò n   ïgi¶i   Êp  Ðp  ©y  ùng  µ    Üa  ô  b    to¶,c ph xd v c¸cngh v kh¸ccña    doanh  nghiÖp  nhµ  íc. n §i Ò u 3.­  é   ëng  é   ©y  ùng, Chñ   Þch  û   B Tr BX d   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  Bµ   Þa­ òng  µu  «n  c, kiÓm     ¹t®éng  ña  ñ  u   , tr c h Õt    rV T ® ®è   traho   c ch ®Ç t   í   trªn c¸cvÊn    ö  ông  t    ®Ò s d ®Ê theo quy  ¹ch ® îcduyÖt,huy  ng    ån  èn,   ho       ®é c¸cngu v   b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ù    ng  ôc    µ  ã  Öu  ® th   d ¸n ®ó m tiªuv c hi qu¶. §i Ò u  ­ Bé   ëng    é:  ©y  ùng, Tµi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu  t  4.   tr c¸c B X d      ho v§  , Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ®è Ng h Nh n     Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh  µ  ñ   Þch  û   v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   Þa     òng  µu  Þu  BR ­V T ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản