Quyết định 35/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định 35/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2001/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp - huyện Thanh Trì - Hà Nội, tỷ lệ 1/2.000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :35/2001/Q -UB Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I PHÁP VÂN - T HI P - HUY N THANH TRÌ - HÀ N I, T L 1/2.000 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 34/2001/Q -UB ngày 08 tháng 6 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 Khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p – huy n Thanh Trì - Hà N i, Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p – huy n Thanh Trì - Hà N i, t l 1/2.000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính; Ch t ch U ban nhân dân huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND các xã: Hoàng Li t, T Hi p; T ng Giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th – B Xây d ng, Giám c, Th trư ng các S , Ban , Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. - T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I PHÁP VÂN – T HI P – HUY N THANH TRÌ - HÀ N I T L 1/2.000 (Ban hành theo Quy t nh s 35/2001/Q -UB ngày 08 tháng 6 năm 2001 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t 1/2.000 Khu ô th m i Pháp Vân - T Hi p - huy n Thanh Trì - Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 34/2001/Q -UB ngày 08 tháng 6 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng Quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p còn ph i tuân th các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Nhà nư c. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND huy nThanh Trì, Ki n trúc sư trư ng Thành ph và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p theo úng quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: *T ng di n tích khu v c nghiên c u: 109,657 ha. * a i m: xã Hoàng Li t và T Hi p – huy n Thanh Trì - Hà N i * Ph m vi gi i h n khu t - Phía B c giáp ư ng Pháp Vân i Yên S - Phía Nam giáp sông Tô L ch - Phía ông giáp ư ng Pháp Vân – C u Gi - Phía Tây giáp qu c l 1A i u 6: * T ng di n tích khu v c nghiên c u: 109,657ha. Bao g m: + t dành m nút giao thông và khu v c nhà máy nư c Pháp Vân: 14,745ha
  3. + t trong ph m vi l p quy ho ch: 94,912ha t trong ph m vi l p quy ho ch g m : - t khu v c hi n có ( ã xây d ng công trình) gi l i c i t o ch nh trang ho c chuy n i ch c năng xây d ng có di n tích: 44,5238ha - t khu v c d ki n xây d ng m i (trong ph m vi l p d án xây d ng khu ô th ): 50,3882 ha. Toàn b di n tích t xây d ng trong ph m vi d án ư c chia thành 33 lô t trong ó có 4 lô là t cây xanh không cách ly không xây d ng công trình và 29 lô t xây d ng v i các ch c năng như sau: + t xây d ng trư ng d y ngh g m 1 lô t (có ký hi u ch c năng s d ng A trên b n v s d ng t) + t xây d ng công trình công c ng h n h p c p thành ph và khu v c g m 2 lô t (có ký hi u D2 trên b n v s d ng t). + t xây d ng công trình công c ng c p khu nhà g m 2 lô t (có ký hi u G1 và C1 trên b n v s d ng t). + t xây d ng công trình công c ng ơn v g m 4 lô t (có ký hi u C2 trên b n v s d ng t). + t cây xanh cách ly, u m i h t ng k thu t và khu bãi gi ng c a nhà máy nư c Pháp Vân g m 4 lô t (có ký hi u CX B và L1 trên b n v s d ng t). + t cây xanh th d c th thao khu nhà g m 1 lô t (có ký hi u K1 trên b n v s d ng t) + t cây xanh th d c th thao ơn v g m 4 lô t (có ký hi u K2 trên b n v s d ng t). + t xây d ng trư ng ti u h c, trung h c cơ s có 2 lô (ký hi u G2 trên b n v s d ng t). + t xây d ng nhà tr m u giáo g m 3 lô t (ký hi u H1 trên b n v s d ng t). + t xây d ng nhà g m 10 lô t (có ký hi u E trên b n v s d ng t). i u 7: t xây d ng trư ng d y ngh có di n tích: 1,087 ha g m 1 lô t (lô s 29), v i các ch tiêu quy nh như sau: + Ký hi u ô t: III.10.A1 + T ng cao công trình: 3 t ng +M t xây d ng: 30%
  4. + H s s d ng t: 0,9 - Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Hình th c ki n trúc công trình p và phù h p tính ch t công trình. i u 8: t xây d ng công trình công c ng h n h p c p thành ph và khu v c có t ng di n tích: 0,9925 ha g m 2 lô t (các lô s 11 và 22). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: S KÝ CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT HI U D NG TÍCH CAO TB XD S (HA) (%) D NG 11 II.5.D2 Công c ng h n h p 0,6095 5 55 2,75 TP, KV 22 II.8.D2 0,383 5 35 1,75 Công c ng h n h p TP, KV - Khi thi t k xây d ng các công trình ki n trúc ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t ...Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý, ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng công trình công c ng ph c v c p khu nhà có t ng di n tích: 2,203 ha g m 2 lô t (các lô s 33 và 63) Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: S KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT D NG TÍCH CAO TB XD S (HA) (%) D NG 33 III.11.C1 Phòng khám a 0,3395 2 55 1,1 khoa 63 III.16.G1 1,8635 3 20 0,6 Trư ng PTTH - Khi thi t k xây d ng: Hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t c a công trình, tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên công trình. i u 10: - t cây xanh cách ly, u m i h t ng k thu t và khu bãi gi ng c a nhà máy nư c Pháp Vân có t ng di n tích 1,9005 ha g m 4 lô t (các lô s 27, 28,31,37) c th như sau: + Lô s 27 có di n tích: 0,1166 ha (ký hi u CX B.9.L1)
  5. + Lô s 28 có di n tích: 0,5077 ha (ký hi u CX B.9.K1) + Lô s 31 có di n tích: 0,4825 ha (ký hi u III.10.L1) + Lô s 37 có di n tích: 0,7937 ha (ký hi u III.11.L1) -Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: tuy t i c m xây d ng công trình trong ph m vi ô t, có th trông cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu v c. i u 11: t cây xanh th d c th thao khu nhà có di n tích: 0,6255 ha g m 1 lô t (lô s 30) có ký hi u III.10.K1: - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: là i m cây xanh và sân bãi th d c th thao ph c v dân cư trong khu nhà . Không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát, t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu dân cư. i u 12: t xây d ng công trình công c ng ơn v có t ng di n tích 0.824 ha g m 4 lô t ( các lô s 4, 40, 45, 51) S KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT D NG TÍCH CAO TB XD S (HA) (%) D NG 4 I.3.C2 Công c ng ơn v 0,1625 7 45 3,15 40 III.12.C2 - 0,2625 7 35 2,45 45 III.13.C2 - 0,1365 7 45 3,15 51 III.14.C2 - 0,2625 5 40 2,0 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Khi thi t k xây d ng công trình c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t...Chi u cao công trình có th cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét theo thi t k c th ư c c p có thNm quy n phê duy t. Hình th c công trình ph i p và m b o hài hoà các công trình lân c n, óng góp b m t ki n trúc cho trung tâm công c ng c a khu dân cư. i u 13: t xây d ng trư ng ti u h c và THCS có t ng di n tích 3,6240 ha g m 2 lô t (các lô 35 và 58). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: S KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT D NG TÍCH CAO TB XD S (HA) (%) D NG 35 III.11.G2 Trư ng trung h c cơ 1,400 3 20 0,6 s 58 III.11.G5 2,264 3 20 0,6
  6. Trư ng ti u h c - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Khi thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho tr em. i u 14: t xây d ng nhà tr m u giáo có t ng di n tích là 1,4565 ha g m 3 lô t (các lô s 19, 47, 53). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: S KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT D NG TÍCH CAO TB XD S (HA) (%) D NG 19 II.7.H1 Nhà tr m u giáo 0,6440 2 30 0,6 47 III.13.H1 - 0,3875 2 30 0,6 53 III.14.H1 - 0,4250 2 30 0,6 -Khi c n thi t k xây d ng hình th c ki n trúc ph i p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơI cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. i u 15: t cây xanh, TDTT ơn v có t ng di n tích 1,383 ha g m 4 lô t (các lô s 2, 36, 48, 54) c th như sau: + Lô s 2 có di n tích: 0,72 ha (ký hi u I.2.K2) + Lô s 36 có di n tích: 0,516 ha (ký hi u III.11.K2) + Lô s 48 có di n tích: 0,4205 ha (ký hi u III.13.K2) + Lô s 54 có di n tích : 0,3745 ha (ký hi u III.14.K2) -Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: là các i m cây xanh ngh ngơi ph c v dân cư trong các khu nhà , không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 16: t xây d ng nhà có t ng di n tích 21,623 ha g m 14 lô t. Trong ó có 8 lô t xây nhà cao t ng ( các lô có ký hi u I.3.E2a, I.3E2b, I.4.E2, II.6.E2a, II.7.E1a, III.11.E1b, III.13.E1, III.15.E1), 6 lô t xây d ng nhà bi t th (các lô có ký hi u II.6.E2b, II.7.E1b, II.8.E2, III.11.E1a, III.12.E1, III.14.E1). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: S KÝ HI U CH C NĂNG S DI N T NG M T H S TT D NG TÍCH CAO XD S (HA) TB (%) D NG
  7. 5 I.3.E2a Nhà 0,7900 9 17 1,53 6 I.3.E2b - 0,9995 9 17 1,53 8 I.4.E2 - 1,0745 9 15 1,35 16 II.6.E2a - 0,9180 9 15 1,35 17 II.6.E2b - 1,0350 3 20 0,6 20 II.7.E1a - 1,3100 7 18 1,26 21 II.7.E1b - 1,2030 3 20 0,6 26 II.8.E2 - 1,5690 3 20 0,6 27 III.11.E1a - 1,0300 3 20 0,6 28 III.11.E1b - 1,4200 10 15 1,5 36 III.12.E1b - 1,7950 3 20 0,6 50 III.13.E1 - 2,7965 9,5 15 1,42 56 III.14.E1 - 2,1165 3 20 0,6 61 III.15.E1 - 3,5660 10 14 1,4 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + C n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình ti p giáp m t ư ng chính có th xây d ng cao t ng hơn quy nh nhưng ph i ư c xem xét c th tuỳ theo t ng lo i ư ng và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý . + Hình th c ki n trúc ph i p, có màu s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. i u 17: H th ng giao thông - Giao thông i ngo i: Trong khu v c nghiên c u (109,657 ha) bao g m ư ng c p qu c gia và c p thành ph . Trong ó: + Qu c l 1 theo quy ho ch chung thành ph n năm 2020 là tr c chính hư ng tâm phía Nam thành ph , có m t c t ngang r ng 46m bao g m 6 làn xe ch y nhanh r ng 11,25 m x 2, 4 làn xe a phương r ng 7 m x 2, hè phía ông r ng 8m và các d i phân cách.
  8. + ư ng vành ai 3: m t c t ngang i n hình r ng 68 m bao g m c u c n cho 6 làn xe ch y nhanh, hai d i ư ng a phương r ng 11,25 m x2, hè hai bên r gn 8 m x 2 và các d i phân cách. + ư ng tránh 1A: r ng 30 m là tuy n giao thông qu c gia giao nhau v i ư ng vành ai 3 b ng nút giao thông khác c t không ư c ra vào tr c ti p. - Giao thông n i b : G m h th ng ư ng phân khu v c, ư ng nhánh, ư ng biên phía ông và phía Nam khu v c nghiên c u. + ư ng phân khu v c: tr c B c – Nam dài 1504m, m t c t ngang r ng 27m g m lòng ư ng 15m, hè hai bên 6m x 2 + Các ư ng nhánh chính g m các tuy n ư ng 3 làn xe và 2 làn xe có t ng chi u dài 6.156m. ư ng 3 làn xe g m hai tuy n ch y theo hư ng ông - Tây. M t c t ngang r ng 23,25m (lòng ư ng r ng 11,25m hè hai bên 6m x 2). Hai tuy n này là hai l i vào chính c a khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p t qu c l 1A và là ư ng tr c chính các ơn v quy ho ch phía B c và phía Nam. ư ng hai làn xe: có m t c t ngang r ng 15,5 – 17,5m (g m lòng ư ng r ng 7,5 m hè hai bên r ng 4-5 m). ư ng biên phía ông khu t nghiên c u quy ho ch. M t c t ngang r ng 15,5m g m lòng ư ng r ng 7,5m hè phía Tây r ng 5m, hè phía ông r ng 3m. Tuy n ư ng này ngoài ch c năng giao thông còn là hành lang cách ly ti ng n, b i i v i tuy n ư ng tránh 1A và nút giao thông khác c t. - Giao thông tĩnh: các bãi xe ư c b trí g n các l i ra vào chính, trung tâm công c ng và xen k trong các khu cây xanh, hành lang b o v sông Tô L ch. T ng di n tích t bãi xe: 1,59 ha. - L i vào nhà s ư c xác nh phù h p v i quy ho ch s d ng t và phương án t ch c m t b ng (c th s ư c xác nh trên án quy ho ch chi ti t t l 1/500), m b o ô tô con, xe rác, xe c u ho , c u thương có th n t n công trình và c m công trình. i u 18: H th ng thoát nư c mưa và cao san n n - Thi t k san n n d a trên cơ s h th ng thoát nư c ã ư c thi t k , m b o khu t xây d ng không b úng ng p, thu n ti n cho vi c xây d ng công trình. Hư ng d c n n có hai hư ng thoát nư c chính ra sông Tô L ch phía Nam và tuy n c ng quy ho ch trên ư ng Pháp Vân phía B c. - Cao thi t k tim ư ng t i ng giao nhau ư c xác nh trên cơ s cao t c ng thoát nư c, cao n n ô t ư c xác nh phù h p cao tim ương và n n chung lân c n.
  9. i u 19: H th ng c p nư c - Ngu n nư c c p cho khu v c ô th m i Pháp Vân – T Hi p là nhà máy nư c Pháp Vân (công su t 30.000 m3/ngày) thông qua tuy n ng truy n d n F600 hi n có ch y d c theo ư ng Pháp Vân. - D ki n có hai i m u vào ư ng ng 6500 hình thành các tuy n ng phân ph i chính ư ng kính F225 ¸F160. Ngoài ra các tuy n ng phân ph i chính còn b trí các tuy n ng phân ph i F110¸F90 t t c các tr c ư ng trong khu v c nghiên c u. i u 20: H th ng c p i n và thông tin - bưu i n 1- C p i n: i n c p cho các ph t i c a khu ô th m i Pháp Vân- T Hi p ư c l y t tr m bi n th 110/22KV Văn i n hi n có phía Tây Nam, thông qua các ư ng cáp ng m cao th 22KV, các tr m h th hi n có c i t o nâng c p và xây d ng m i. 2- Thông tin – bưu i n: - Xây d ng m t t ng ài v tinh trung tâm khu ô th v i dung lư ng 5000 s , k t h p d ch v bưu c c. - Xây d ng tuy n trung k cáp quang n i t t ng ài Thanh Trì n t ng ài v tinh c a khu ô th m i. Cáp g c t t ng ài n i th n các t cáp ư c thi t k i ng m. i u 21: Thoát nư c bNn v sinh môi trư ng 1- Thoát nư c bNn - H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng thoát nư c riêng. Nư c th i ư c thu vào h th ng c ng thoát nư c th i riêng thành ph d n ra tr m x lý nư c th i t p trung và ư c x lý s ch trư c khi x vào h th ng sông, h . - Trư c m t khi chưa có h th ng thoát nư c th i thành ph , nư c th i c a khu ô th sau khi x lý c c b ư c thoát t m vào h th ng thoát nư c mưa. 2- Rác th i: Rác th i sinh ho t ư c thu gom v các thùng rác và công ten nơ kín b trí v i bán kính ph c v phù h p do Công ty Môi trư ng ô th ho c Xí nghi p Môi trư ng ô th huy n th c hi n và qu n lý. Các xí nghi p công nghi p, kho tàng, cơ quan s h p ng v i Công ty Môi trư ng ô th tuỳ thu c vào tính ch t và kh i lư ng rác th i. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 22: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  10. i u 23: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 24: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t và quy nh c th i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng. i u 25: án quy ho ch chi ti t t l 1/2.000 khu ô th m i Pháp Vân – T Hi p và b n i u l này ư c n hành và lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng Hà N i - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i -S a chính – Nhà t. - UBND huy n Thanh Trì. - T ng Công ty u tư PT nhà và ô th – B xây d ng
Đồng bộ tài khoản