Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
65
lượt xem
11
download

Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 335: 2005 "Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng bé x©y dùng sè 35/2005/q®-bxd ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 355: 2005 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - Phßng kh¸n gi¶” bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 355: 2005 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - Phßng kh¸n gi¶”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. K/t Bé trëng thø trëng NguyÔn V¨n Liªn Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶y Yªu cÇu kü thuËt design standards for theaters and audience halls technical requirements lêi nãi ®Çu TCXDVN 355: 2005 “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ - Yªu cÇu kü thuËt” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi c¸c nhµ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c v.v. Tiªu chuÈn TCXDVN 355: 2005 ®îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 35/2005/Q§-BXD ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2005.
 2. tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ yªu cÇu kü thuËt Design standards for theaters and audience halls technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông: 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông b¾t buéc cho c¸c nhµ h¸t ®Ó biÓu diÔn kÞch nãi, nh¹c kÞch, vò kÞch, ca móa nh¹c... C¸c thµnh phÇn kh«ng b¾t buéc cã chó thÝch riªng t¹i tõng môc. 1.2. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña tiªu chuÈn nµy còng ¸p dông cho c¸c nhµ h¸t cã chøc n¨ng ®Æc biÖt nh nhµ h¸t nghÖ thuËt s©n khÊu truyÒn thèng (tuång, chÌo,c¶i l¬ng...), nhµ h¸t s©n khÊu thÓ nghiÖm... Tuy nhiªn trong c¸c tr êng hîp nµy cho phÐp cã nh÷ng ngo¹i lÖ ë phÇn s©n khÊu. PhÇn kh¸n gi¶ ¸p dông nh c¸c nhµ h¸t ë môc 1.1. 1.3. Tiªu chuÈn nµy còng ¸p dông cho c¸c phßng kh¸n gi¶ cña c¸c tæ hîp c«ng tr×nh nh Cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé, khu du lÞch, héi trêng, nhµ héi nghÞ... PhÇn s©n khÊu chØ tham kh¶o, kh«ng ¸p dông b¾t buéc. 1.4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh biÓu diÔn cã tÝnh chÊt kh¸c biÖt h¼n nh nhµ h¸t ngoµi trêi, nhµ h¸t móa rèi, r¹p xiÕc, phßng hoµ nh¹c hoÆc c«ng tr×nh trïng tu söa ch÷a, tiªu chuÈn nµy ®îc coi nh híng dÉn vµ tham kh¶o. 1.5. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c«ng viÖc: LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, t vÊn thiÕt kÕ c¬ së, thiÕt kÕ kü thuËt, ®¸nh gi¸ vµ xÐt duyÖt c¸c tµi liÖu nãi trªn, kiÓm tra kü thuËt vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh. 2. C¸c tiªu chuÈn viÖn dÉn: TCXDVN 264: 2002: Nhµ vµ c«ng tr×nh - nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o tiÕp cËn sö dông. TCVN 2622: 1995: Phßng ch¸y chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh - Yªu cÇu thiÕt kÕ. 3. C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa: 3.1. Kh«ng gian nhµ h¸t: Lµ kh«ng gian ®Ó biÓu diÔn vµ thëng thøc nghÖ thuËt s©n khÊu. Kh«ng gian nhµ h¸t bao gåm hai thµnh phÇn: - PhÇn s©n khÊu. - PhÇn kh¸n gi¶. a) PhÇn s©n khÊu: Lµ phÇn c«ng tr×nh phôc vô trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cho viÖc biÓu diÔn. PhÇn s©n khÊu bao gåm hai thµnh phÇn: - S©n khÊu : N¬i trùc tiÕp biÓu diÔn. - PhÇn phôc vô s©n khÊu: N¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ vµ phôc vô biÓu diÔn. b) PhÇn kh¸n gi¶: Lµ phÇn c«ng tr×nh phôc vô cho ngêi xem biÓu diÔn. PhÇn kh¸n gi¶ bao gåm hai thµnh phÇn:
 3. - Phßng kh¸n gi¶: N¬i kh¸n gi¶ ngåi xem biÓu diÔn. - C¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶. 3.2. S©n khÊu: Lµ n¬i trùc tiÕp biÓu diÔn nghÖ thuËt, bao gåm hai thµnh phÇn: - Sµn diÔn, s©n khÊu chÝnh. - C¸c kh«ng gian phô trî. 3.3. Sµn diÔn: Lµ diÖn tÝch trªn sµn s©n khÊu, n¬i biÓu diÔn nghÖ thuËt ®Ó kh¸n gi¶ thëng thøc. 3.4. C¸c kh«ng gian phô trî: Lµ c¸c kh«ng gian ngay liÒn kÒ sµn diÔn, n»m trong khu vùc s©n khÊu vµ trùc tiÕp phôc vô buæi diÔn. C¸c kh«ng gian phô trî bao gåm: - TiÒn ®µi. - Hè nh¹c. - C¸c s©n khÊu phô, thiªn kiÒu, gÇm s©n khÊu. 3.5. TiÒn ®µi: Lµ phÇn diÖn tÝch sµn diÔn më réng vÒ phÝa kh¸n gi¶. Khi ®ãng mµn chÝnh th× tiÒn ®µi n»m ë phÝa tríc mµn chÝnh. 3.6. Hè nh¹c: Lµ phÇn kh«ng gian n»m gi÷a s©n khÊu vµ kh¸n gi¶, ®îc lµm s©u xuèng ®Ó ban nh¹c biÓu diÔn. 3.7. C¸c s©n khÊu phô: Bao gåm c¸c kh«ng gian cã kÝch thíc t¬ng ®¬ng víi sµn diÔn ®Ó phôc vô viÖc vËn chuyÓn vµ xÕp dän c¸c ®¹o cô, bµi trÝ s©n khÊu còng nh phôc vô c¸c thñ ph¸p s©n khÊu kh¸c. C¸c s©n khÊu phô n»m ë bªn ph¶i, bªn tr¸i vµ phÝa sau s©n khÊu chÝnh. S©n khÊu phô phÝa sau gäi lµ hËu ®µi. Díi s©n khÊu chÝnh cã gÇm s©n khÊu. 3.8. S©n khÊu hép: Lµ kiÓu kh«ng gian nhµ h¸t trong ®ã s©n khÊu vµ kh¸n gi¶ ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, ng¨n chia bëi miÖng s©n khÊu (miÖng cßn gäi lµ mÆt tranh). Trong tiªu chuÈn nµy, kiÓu nhµ h¸t s©n khÊu hép ® îc chän lµm tiªu biÓu ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt cña tiªu chuÈn. 3.9. MÆt tranh: Lµ mÆt ph¼ng n»m gi÷a s©n khÊu vµ kh¸n gi¶, qua ®ã kh¸n gi¶ theo dâi diÔn xuÊt. MÆt tranh cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng kÕt cÊu x©y dùng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c, hoÆc x¸c ®Þnh b»ng c¸c gi¶i ph¸p íc lÖ, ¸nh s¸ng, vËt thÓ ®¸nh dÊu. Th«ng thêng, mÆt tranh chÝnh lµ miÖng s©n khÊu, n¬i treo mµn chÝnh cña s©n khÊu. 3.10. §êng ®á s©n khÊu: Lµ ®êng th¼ng giao tuyÕn gi÷a mÆt tranh vµ mÆt sµn s©n khÊu. Trung ®iÓm S cña ®êng ®á s©n khÊu lµ ®iÓm nh×n ®Ó tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®¶m b¶o cho mäi kh¸n gi¶ ®Òu nh×n thÊy. 3.11. §é dèc sµn phßng kh¸n gi¶: lµ ®é dèc ®Ó ®¶m b¶o kh¸n gi¶ ngåi hµng ghÕ tríc kh«ng che khuÊt ngêi ngåi hµng ghÕ sau. 3.12. Tia nh×n: lµ ®êng th¼ng tõ m¾t kh¸n gi¶ ngåi xem kÐo tíi ®iÓm nh×n S. 3.13. Dµn khung s©n khÊu: Lµ hÖ thèng kÕt cÊu b»ng thÐp, n»m phÝa sau miÖng s©n khÊu. Dµn khung gåm hai th¸p khung th¼ng ®øng, n»m hai bªn mÆt tranh vµ cÇu khung n»m ngang ë phÝa trªn mÆt tranh. Trªn dµn khung l¾p
 4. c¸c thiÕt bÞ kü thuËt ¸nh s¸ng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Trªn cÇu khung cã hµnh lang ®i qua trªn miÖng s©n khÊu. 3.14. Thiªn kiÒu (cßn gäi lµ khoang treo): Lµ phÇn kh«ng gian tiÕp tôc s©n khÊu chÝnh theo chiÒu cao ®Ó kÐo c¸c ph«ng mµn, ®¹o cô, bµi trÝ lªn cao vµ thùc hiÖn c¸c thñ ph¸p biÓu diÔn. Trong thiªn kiÒu cã c¸c hµnh lang thao t¸c vµ dµn tha. 3.15. GÇm s©n khÊu: Lµ phÇn kh«ng gian t¬ng øng víi s©n khÊu, n»m ë díi sµn s©n khÊu (diÖn tÝch t¬ng ®¬ng víi s©n khÊu chÝnh) ®Ó ®Æt c¸c thiÕt bÞ quay, trît, n©ng h¹, cÊt ph«ng mµn d¹ng cuén vµ lµm lèi ra hè nh¹c. 3.16. C¸c hµnh lang thao t¸c: Lµ c¸c hµnh lang hÑp ®i vßng quanh c¸c phÝa têng bao cña thiªn kiÒu vµ s©n khÊu phô ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vµ g¾n c¸c thiÕt bÞ phôc vô s©n khÊu. 3.17. Dµn tha: Lµ mét hÖ thèng dµn kÕt cÊu vµ sµn n»m trªn ®iÓm cao nhÊt, díi m¸i thiªn kiÒu, dïng ®Ó ®i l¹i, thao t¸c vµ g¾n c¸c thiÕt bÞ, chñ yÕu lµ hÖ thèng pu-li, têi, c¸p treo c¸c sµo trªn s©n khÊu. 3.18. C¸c sµo treo: Lµ hÖ thèng nhiÒu sµo b»ng thÐp hoÆc hîp kim, treo trªn c¸c c¸p. Trªn c¸c sµo g¾n c¸c thiÕt bÞ ©m thanh, ¸nh s¸ng hoÆc treo c¸c ph«ng mµn bµi trÝ. Nhê hÖ thèng c¸c d©y c¸p, pu-li, têi kÐo, c¸c sµo treo cã thÓ h¹ xuèng thÊp nhÊt tíi mÆt sµn s©n khÊu vµ kÐo lªn cao nhÊt tíi díi dµn tha. 3.19. Sµn s©n khÊu di ®éng: Ngoµi s©n khÊu chÝnh, cè ®Þnh cßn cã c¸c lo¹i sµn s©n khÊu di ®éng: - S©n khÊu quay: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng xoay trßn quanh mét t©m, trªn mÆt ph¼ng song song víi sµn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sµn s©n khÊu. - Sµn trît: Thùc hiÖn chuyÓn ®éng ngang, trªn mÆt ph¼ng song song víi mÆt sµn s©n khÊu hoÆc trïng víi mÆt sµn s©n khÊu. - Sµn n©ng h¹: Mét bé phËn sµn s©n khÊu cã thÓ n©ng lªn cao h¬n hoÆc h¹ xuèng thÊp h¬n mÆt sµn s©n khÊu. Sµn n©ng h¹ nÕu cã kÝch th íc nhá gäi lµ bµn n©ng h¹. C¸c sµn s©n khÊu di ®éng dïng ®Ó thùc hiÖn ba chøc n¨ng chÝnh: - VËn chuyÓn c¸c trang thiÕt bÞ, bµi trÝ thay cho viÖc ph¶i khu©n v¸c b»ng søc ngêi. - Thay ®æi bµi trÝ, khung c¶nh trªn s©n khÊu ngay trong buæi diÔn. - Phôc vô mét sè thñ ph¸p diÔn xuÊt. 3.20. Mµn ng¨n ch¸y: Lµ mét mµn lín b»ng kim lo¹i vµ vËt liÖu chÞu ®îc ch¸y næ, ng¨n ®îc ¸p suÊt vµ löa, khãi, khÝ ®éc, dïng ®Ó ng¨n sù truyÒn lan löa, khãi, khÝ ®éc tõ phÇn nµy sang phÇn kh¸c trong nhµ h¸t. Mµn ng¨n ch¸y th êng n»m trªn cao,phÝa trªn trÇn, khi cã sù cè, ho¶ ho¹n th× ®îc h¹ xuèng. Mµn ng¨n ch¸y quan träng nhÊt n»m ë vïng miÖng s©n khÊu ®Ó ng¨n chia vïng cã nguy c¬ ch¸y cao nhÊt (s©n khÊu) víi vïng cÇn b¶o vÖ nhÊt (kh¸n gi¶). Trong nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ quy m« lín, mµn ng¨n ch¸y cßn ®îc bè trÝ ë mét sè khu vùc kh¸c nh»m ph©n chia, c« lËp vïng ch¸y khi cã sù cè. 4. Ph©n lo¹i nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ 4.1. Ph©n lo¹i nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶:
 5. 4.1.1. Phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng: Ngoµi chøc n¨ng phôc vô biÓu diÔn nghÖ thuËt cßn cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nh héi nghÞ, liªn hoan, khiªu vò, thi ®Êu thÓ thao trong nhµ... nh c¸c phßng kh¸n gi¶ cña cung v¨n ho¸, c©u l¹c bé. 4.1.2. Phßng kh¸n gi¶ cho mét thÓ lo¹i nghÖ thuËt nh : R¹p chiÕu bãng (nghÖ thuËt ®iÖn ¶nh), r¹p xiÕc (cho nghÖ thuËt xiÕc), nhµ h¸t (c¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu), hoµ nh¹c... 4.1.3. Nhµ h¸t ®a n¨ng: Phôc vô biÓu diÔn vµ thëng thøc c¸c thÓ lo¹i nghÖ thuËt s©n khÊu. 4.1.4. Nhµ h¸t chuyªn dông: ChØ dïng (hoÆc chñ yÕu dïng) cho mét lo¹i h×nh nghÖ thuËt s©n khÊu: - Nhµ h¸t kÞch nãi. - Nhµ h¸t ca kÞch - vò kÞch (opera - balet). - Nhµ h¸t chÌo. - Nhµ h¸t tuång. - Nhµ h¸t c¶i l¬ng. - Nhµ h¸t móa rèi. 4.1.5. Nhµ h¸t cña mét ®oµn: Nhµ h¸t riªng cña mét ®oµn nghÖ thuËt, thuéc së h÷u cña ®oµn ®ã vµ chØ phôc vô cho ®oµn ®ã luyÖn tËp, chuÈn bÞ vµ biÓu diÔn. 4.1.6. Nhµ h¸t thÓ nghiÖm: Nhµ h¸t cña c¸c trêng nghÖ thuËt, c¸c viÖn nghiªn cøu nghÖ thuËt, cã thiÕt kÕ ®Æc biÖt nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu nghiªn cøu, thÓ nghiÖm c¸c s¸ng t¹o trong nghÖ thuËt biÓu diÔn víi c¸c kh«ng gian biÓu diÔn kh¸c nhau. 4.2. Ph©n h¹ng theo quy m« nhµ h¸t: VÒ quy m«, nhµ h¸t ®îc ph©n chia ra c¸c h¹ng kh¸c nhau theo quy m« s©n khÊu, vµ c¸c cì kh¸c nhau theo quy m« phßng kh¸n gi¶. 4.2.1. Ph©n h¹ng theo quy m« s©n khÊu: DiÖn tÝch sµn diÔn trªn 100 m2 1- H¹ng I: (CÊp I) DiÖn tÝch sµn diÔn tõ 60 ®Õn 100 m2 2- H¹ng II: (CÊp II) DiÖn tÝch sµn diÔn díi 60 m2 3- H¹ng III: (CÊp III) 4.2.2. Ph©n cì theo quy m« phßng kh¸n gi¶: 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì: Trªn 1500 ghÕ (CÊp ®Æc biÖt) 2- Phßng kh¸n gi¶ cì A: Tõ 1201 ®Õn 1500 ghÕ (CÊp ®Æc biÖt) 3- Phßng kh¸n gi¶ cì B: Tõ 801 ®Õn 1200 ghÕ (CÊp I) 4- Phßng kh¸n gi¶ cì C: Tõ 401 ®Õn 800 ghÕ (CÊp I) 5- Phßng kh¸n gi¶ cì D: Tõ 251 ®Õn 400 ghÕ (CÊp II) 6- Phßng kh¸n gi¶ cì E: Díi 250 ghÕ (CÊp III)
 6. 4.2.3. Ph©n cÊp c«ng tr×nh (c¶ vÒ ®é bÒn v÷ng vµ an toµn ch¸y næ): 1- Phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A: (CÊp ®Æc biÖt) 2- H¹ng I, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì B, C: (CÊp I) 3- H¹ng II, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì D: (CÊp II) 4- H¹ng III, hoÆc phßng kh¸n gi¶ cì E: (CÊp III) (NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ, Phô lôc 1) 5. C¸c quy ®Þnh cô thÓ: 5.1. C¸c yªu cÇu vÒ quy ho¹ch, giao th«ng vµ thiÕt kÕ ®« thÞ 5.1.1. Yªu cÇu vÒ ®Þa ®iÓm vµ diÖn tÝch khu ®Êt: a) Ph¶i ë trung t©m ®« thÞ ®Ó cã søc hÊp dÉn, ®ång thêi ®ãng gãp cho sù ho¹t ®éng vµ bÒ mÆt cña khu trung t©m. b) ë gÇn c¸c khu tËp trung d©n c hoÆc n»m trong khu c©y xanh, khu c«ng viªn gi÷a c¸c khu d©n c. c) ë n¬i cã ®êng giao th«ng thuËn tiÖn cho c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c¸ nh©n vµ c«ng céng. d) Xa c¸c nguån ån lín, nguån khÝ ®éc h¹i, c¸c n¬i cã nguy c¬ ch¸y næ cao. e) DiÖn tÝch khu ®Êt tÝnh b×nh qu©n 6 - 10m2/kh¸n gi¶. 5.1.2. §êng vßng quanh c«ng tr×nh: Ph¶i bè trÝ ®êng vßng quanh c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o cho xe ch÷a ch¸y cã thÓ ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vµ cã thÓ tiÕp cËn tÊt c¶ mäi phÝa cña c«ng tr×nh. 5.1.3. Lèi vµo cho xe « t« con: Khi bè trÝ lèi vµo cho xe « t« con tiÕp cËn nhµ h¸t th× ph¶i lµm ®êng cho xe ch¹y liªn th«ng, kh«ng ph¶i lïi vµ chiÒu réng ®êng ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. 5.1.4. Lèi vµo cho xe t¶i: Nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ h¹ng II hoÆc cì C trë lªn ph¶i bè trÝ ®êng cho xe t¶i chë bµi trÝ tiÕp cËn víi kho bµi trÝ, khi ®ã chiÒu réng ®êng vµo ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 4m. Khi xe t¶i lïi vµo, sµn xe ph¶i ngang b»ng víi sµn kho. NÕu bè trÝ kho bªn trong c«ng tr×nh th× ®êng vµo ph¶i cã chiÒu cao th«ng thuû lín h¬n hoÆc b»ng 4,5m. 5.1.5. B·i ®ç xe: ë gÇn nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ b·i ®ç xe ®ñ diÖn tÝch cho xe ca, xe « t« con, xe m¸y, xe ®¹p vµ xe l¨n cña ngêi khuyÕt tËt. Chç ®Ó xe cña ngêi khuyÕt tËt ph¶i ë vÞ trÝ gÇn cöa vµo nhµ h¸t. NÕu cã thÓ, bè trÝ mét kh«ng gian lµm n¬i ®Ó xe l¨n ngay kÒ cöa vµo hoÆc s¶nh vµo. C¸c lèi ®i lªn b»ng bËc ph¶i cã ®êng dèc cho xe l¨n. Lèi ra vµo b·i ®ç xe kh«ng ® îc c¾t ngang dßng ngêi chÝnh ra vµo nhµ h¸t. DiÖn tÝch c¸c b·i ®ç xe, tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng ®« thÞ n¬i x©y dùng nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶, còng nh hoµn c¶nh thùc tÕ. Cã thÓ tÝnh b×nh qu©n 3 - 5m2/kh¸n gi¶. 5.1.6. DiÖn tÝch t¶n ngêi: Tríc mçi lèi ra khái nhµ h¸t cÇn bè trÝ diÖn tÝch t¶n ngêi. DiÖn tÝch nµy ®îc tÝnh Ýt nhÊt lµ 30m2/100 kh¸n gi¶ ®îc ph©n bæ tho¸t ra t¹i cöa ®ã.
 7. C¸c diÖn tÝch t¶n ngêi nµy kh«ng ®îc bao bäc bëi têng, rµo, mÆt níc hoÆc c©y xanh liªn tôc mµ ph¶i ® îc më tiÕp ra c¸c ®êng giao th«ng hoÆc kh«ng gian më réng kh¸c. C¸c lèi ra vµo cña « t«, cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, cña xe ch÷a ch¸y... kh«ng ®îc tÝnh vµo diÖn tÝch t¶n ngêi. 5.1.7. MÆt tríc nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ (hoÆc mÆt híng ra ®êng) ph¶i cã kho¶ng lïi c¸ch xa khái mÐp ®êng giao th«ng c«ng céng: - 150 cm/100 kh¸n gi¶. - Ph¶i ≥ 15 m ®èi víi c¸c nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ngo¹i cì, cì A vµ B. 5.1.8. C¸c tæng kho vµ c¸c xëng lín: nÕu kh«ng phôc vô hµng ngµy cho c¸c nhµ h¸t kh«ng ®îc ®Æt chung trong c«ng tr×nh nhµ h¸t mµ ph¶i bè trÝ thµnh c«ng tr×nh riªng, t¸ch rêi khái khu ®Êt cña c«ng tr×nh nhµ h¸t. 5.1.9. Trong c«ng tr×nh nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ kh«ng ®îc bè trÝ nhµ ë hoÆc c¸c c¬ së d©n dông kh¸c, kh«ng bè trÝ ga ra, kho x¨ng dÇu, chÊt næ vµ c¸c kho tµng kh«ng phôc vô nhµ h¸t. 5.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ c«ng tr×nh: 5.2.1. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn kh¸n gi¶: 5.2.1.1. PhÇn kh¸n gi¶ cña nhµ h¸t: bao gåm phßng kh¸n gi¶ (n¬i kh¸n gi¶ ngåi xem) vµ c¸c kh«ng gian phôc vô kh¸n gi¶: Lèi vµo, n¬i mua vÐ, s¶nh vµo, n¬i göi mò ¸o, hµnh lang, s¶nh nghØ, c¸c kh«ng gian x· héi (phßng khiªu vò, phßng tiÖc, phßng kh¸ch, phßng truyÒn thèng), c¸c phßng phô trî (y tÕ - cÊp cøu, b¶o vÖ, phßng nh©n viªn...) vµ c¸c lèi giao th«ng, hµnh lang, cÇu thang, c¨ng tin, cµ phª gi¶i kh¸t... 5.2.1.2. Tiªu chuÈn diÖn tÝch, khèi tÝch: Tiªu chuÈn khèi tÝch cho nhµ h¸t kÞch nãi: 4-6m3/kh¸n gi¶, cho nhµ h¸t nh¹c kÞch, balet, hßa nh¹c: 6-8m3/kh¸n gi¶. Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c¸c bé phËn thuéc phÇn kh¸n gi¶ ®îc lÊy theo b¶ng sau (B¶ng 1). B¶ng 1: Tiªu chuÈn diÖn tÝch ®èi víi phÇn kh¸n gi¶ (C¸c thµnh phÇn quy ®Þnh b¾t buéc ®èi víi mäi nhµ h¸t) TT Bé phËn DiÖn tÝch øng víi 1 kh¸n gi¶ (m2) 1 Phßng kh¸n gi¶ (bao gåm c¶ diÖn 0,8 - 1,2 tÝch c¸c tÇng g¸c, c¸c ban c«ng, c¸c l«) 2 Phßng b¸n vÐ 0,05 3 S¶nh vµo 0,15 - 0,18 4 N¬i göi mò ¸o 0,03 5 Hµnh lang ph©n phèi kh¸ch 0,20 6 S¶nh nghØ 0,30 7 Khu vÖ sinh 0,03 8 Phßng y tÕ - cÊp cøu 0,03 9 C¨ng tin, gi¶i kh¸t cho kh¸n gi¶ 0,10 10 Phßng chuÈn bÞ c¨ng tin 0,03
 8. 5.2.1.3. KÝch thíc vµ th«ng sè tÝnh to¸n ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép: B¶ng 2: KÝch thíc, th«ng sè ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cã s©n khÊu hép TT ChØ tiªu Th«ng Chó thÝch sè 1 ChiÒu s©u phßng kh¸n gi¶ Lµ kho¶ng c¸ch tõ ®êng ®á a- §èi víi nhµ h¸t kÞch nãi, ca kÞch ≤27m s©n khÊu tíi têng cuèi b- §èi víi nhµ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch ≤30m phßng kh¸n gi¶, sau hµng ghÕ xa nhÊt.
 9. hµng. T¹i n¬i b¸n vÐ bè trÝ 1 hoÆc 2 ®iÖn tho¹i c«ng céng. Trong mäi trêng hîp, ®iÓm so¸t vÐ vµ xÐ vÐ ph¶i n»m ë sau s¶nh vµo. 5.2.1.5. Cöa vµo cña kh¸n gi¶: Cöa vµo ph¶i lµm kiÓu cöa hai c¸nh, b¶n lÒ quay, më ra ngoµi, theo híng tho¸t ngêi. Cã thÓ dïng bé ®Èy tù ®éng khÐp cöa. Kh«ng ®îc lµm cöa cuèn, cöa kÐo, cöa sËp, cöa chèt, c¸nh b¶n lÒ më vµo trong, kh«ng ®îc lµm bËu cöa, kh«ng treo rÌm. NÕu cöa më hoÆc cöa h·m cã mÆt kÝnh th× ph¶i lµm b»ng kÝnh an toµn kh«ng vì, hoÆc vì vôn. TÝnh 60cm bÒ réng cöa / 100 kh¸n gi¶ (sè lÎ díi mét tr¨m tÝnh trßn thªm mét tr¨m). 5.2.1.6. Liªn hÖ gi÷a s¶nh vµo vµ hµnh lang nhµ h¸t: V× s¶nh vµo lµ n¬i cha xÐ vÐ, kh¸ch ra vµo tù do hoÆc míi chØ s¬ bé so¸t vÐ nªn kh«ng ® îc kÕt hîp liªn th«ng gi÷a s¶nh vµo víi hµnh lang ph©n phèi kh¸ch còng nh gi÷a s¶nh vµo víi s¶nh nghØ. 5.2.1.7. N¬i göi mò ¸o: Trong c¸c nhµ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C, D, E cho phÐp kÕt hîp liªn th«ng s¶nh vµo víi n¬i göi mò ¸o, hoÆc kÕt hîp hµnh lang ph©n phèi kh¸ch víi s¶nh nghØ. Khi ®ã cho phÐp gi¶m bít c¸c chØ tiªu diÖn tÝch yªu cÇu trong b¶ng 1. 5.2.1.8. S¶nh nghØ: S¶nh nghØ lu th«ng trùc tiÕp víi phßng kh¸n gi¶, c¸c ban c«ng, c¸c l«, c¸c khu c¨ng tin gi¶i kh¸t, vÖ sinh. Kh«ng lu th«ng trùc tiÕp víi s¶nh vµo, hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoµi. 5.2.1.9. Khu vÖ sinh: Khu vÖ sinh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vµo xem bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ vµ kh«ng liªn th«ng víi s¶nh vµo hoÆc c¸c kh«ng gian bªn ngoµi. Khu vÖ sinh kh«ng ®îc bè trÝ liªn th«ng trùc tiÕp víi kh«ng gian phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.10. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dµnh cho kh¸ch cha so¸t vÐ, cha xÐ vÐ: cã thÓ bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh vµo vµ kh«ng ®îc phÐp liªn th«ng víi hµnh lang ph©n phèi kh¸ch hoÆc s¶nh nghØ. DiÖn tÝch c¨ng tin gi¶i kh¸t nµy kh«ng tÝnh vµo chØ tiªu diÖn tÝch trong b¶ng 1. 5.2.1.11. C¨ng tin - gi¶i kh¸t dµnh cho kh¸ch ®· xÐ vÐ vµo xem: bè trÝ liªn th«ng víi s¶nh nghØ hoÆc hµnh lang ph©n phèi kh¸ch. DiÖn tÝch c¨ng tin nµy tÝnh theo b¶ng 1. 5.2.1.12. ChiÒu cao th«ng thuû: - Phßng b¸n vÐ, n¬i gi÷ mò ¸o, c¨ng tin - gi¶i kh¸t, hµnh lang ph©n phèi kh¸ch v.v. : ph¶i ≥ 3,3m. - S¶nh vµo: ph¶i ≥ 3,6m. - S¶nh nghØ: ph¶i ≥ 4,2m. 5.2.1.13. KÝch thíc ghÕ ngåi cho kh¸n gi¶ lÊy nh sau: - ChiÒu réng (kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a hai tay ghÕ) : 45 - 55 cm. - ChiÒu s©u (kho¶ng c¸ch gi÷a mÐp ghÕ víi mÆt tùa) : 45 - 55 cm. - ChiÒu cao mÆt ghÕ so víi sµn : 40 - 45 cm. 5.2.1.14. GhÕ ngåi ph¶i ®îc g¾n chÆt vµo mÆt sµn, trõ c¸c ghÕ ë l« cã sµn ph¼ng nhng còng kh«ng ®îc qu¸ 8 ghÕ tù do, xª dÞch ®îc (Cho phÐp ngo¹i lÖ ®èi víi phßng kh¸n gi¶ ®a n¨ng cña nhµ v¨n ho¸, c©u l¹c bé). 5.2.1.15. C¸c ghÕ lËt: ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y tiÕng ®éng khi sö dông.
 10. 5.2.1.16. Kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hµng ghÕ: - Ph¶i ≥ 45cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì B trë lªn. - Ph¶i ≥ 40cm ®èi víi phßng kh¸n gi¶ cì C trë xuèng. C¸ch tÝnh to¸n cô thÓ kho¶ng c¸ch nµy theo møc ®é tiÖn nghi cho ë h×nh 2. GhÕ kh«ng ®Öm GhÕ cã ®Öm H×nh 2: Yªu cÇu vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng ghÕ 5.2.1.17. Sè ghÕ tèi ®a ®îc bè trÝ trong mét hµng ghÕ liªn tôc: phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch ®Ó ®i l¹i gi÷a hai hµng ghÕ, lÊy theo b¶ng 3. B¶ng 3: Sè ghÕ tèi ®a trong mét hµng ghÕ liªn tôc: Cã lèi ®i vµo tõ c¶ ChØ cã lèi ®i vµo tõ hai ®Çu hµng ghÕ mét ®Çu hµng ghÕ ChiÒu réng 40 45 50 55 60 40 45 50 55 60 kho¶ng c¸ch ®i
 11. l¹i gi÷a hai hµng ghÕ (cm) Sè ghÕ tèi ®a 28 34 40 46 52 14 16 16 16 16 ®îc bè trÝ trong mét hµng ghÕ 5.2.1.18. Chç ngåi cho ngêi tµn tËt: ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt 1/3 sè ghÕ hµng ®Çu cã thÓ th¸o rêi ra ®îc ®Ó cho ngêi tµn tËt ngåi xe l¨n, hoÆc chõa kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt 3,2m tõ hµng ghÕ ®Çu tíi lan can hè nh¹c ®Ó s¾p xÕp chç ngåi cho ngêi ®i xe l¨n. 5.2.1.19. §é dèc sµn phßng kh¸n gi¶: ph¶i b¶o ®¶m ®Ó tia nh×n cña kh¸n gi¶ ngåi hµng ghÕ sau kh«ng bÞ ®Çu kh¸n gi¶ ngåi hµng ghÕ tr íc che khuÊt. Yªu cÇu n©ng ®é n©ng cao tia nh×n t¹i mçi hµng ghÕ tèi thiÓu lµ 12 - 15cm. 5.2.1.20. Trong mçi l«: kh«ng bè trÝ díi hai ghÕ vµ trªn 12 ghÕ. Kh«ng bè trÝ qu¸ 2 hµng ghÕ trong l« cã sµn ph¼ng vµ qu¸ 3 hµng ghÕ trong l« cã sµn chia bËc. 5.2.1.21. Ban c«ng, lan can ban c«ng: Kho¶ng c¸ch ®i l¹i gi÷a hµng ghÕ ®Çu trªn ban c«ng vµ lan can ban c«ng kh«ng ®îc nhá h¬n 90cm. §é cao cña lan can ban c«ng kh«ng ®îc nhá h¬n 85cm. 5.2.1.22. Mµn, rÌm phßng kh¸n gi¶: - Lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc kh«ng bÐn ch¸y. - Kh«ng lµm víng lèi ®i l¹i, lèi tho¸t ngêi. - ChØ treo b»ng mÐp trªn chø kh«ng cè ®Þnh ë mÐp bªn hoÆc mÐp díi. - §iÓm thÊp nhÊt cña mÐp díi mµn rÌm ph¶i c¸ch mÆt sµn Ýt nhÊt 15cm. 5.2.1.23. L« cho kh¸ch ®Æc biÖt: NÕu cã bè trÝ l« cho kh¸ch ®Æc biÖt th× gÇn ®ã ph¶i cã phßng kh¸ch nhá, cã phßng vÖ sinh riªng (trong mét sè trêng hîp cÇn bè trÝ c¶ lèi tho¸t hiÓm riªng biÖt). 5.2.1.24. Lç tho¸t khãi: Trªn trÇn phßng kh¸n gi¶ ph¶i bè trÝ lç tho¸t khãi víi tæng diÖn tÝch Ýt nhÊt b»ng 0,5% diÖn tÝch sµn phßng kh¸n gi¶. 5.2.1.25. DiÖn tÝch hè nh¹c: hè nh¹c cho c¸c thÓ lo¹i nhµ h¸t ®îc tÝnh kh¸c nhau. Trung b×nh tÝnh cho mçi nh¹c c«ng 1,2m2, riªng cho pian« 4,5m2. B¶ng 4: KÝch thíc cña hè nh¹c Bé phËn KÝch thíc 1. ChiÒu réng hè nh¹c theo trôc phßng kh¸n gi¶ a- §èi víi nhµ h¸t kÞch nãi, ca kÞch ≥3m b- §èi víi nhµ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch ≥4m 2. ChiÒu s©u hè nh¹c (tõ mÐp ngoµi mÆt sµn s©n khÊu 2,1-2,4 m.
 12. tíi sµn hè nh¹c) 3. KÝch thíc mçi bËc sµn hè nh¹c a- ChiÒu réng 1,3 -1,6 m b- ChiÒu s©u 0,2 m 4. Tû lÖ phÇn ®ua ra cña s©n khÊu, tiÒn ®µi so víi chiÒu réng miÖng hè nh¹c, kh«ng ®îc lín h¬n a- §èi víi nhµ h¸t kÞch nãi, ca kÞch 1/3 b- §èi víi nhµ h¸t nh¹c kÞch, vò kÞch 1/4 5.2.1.26. Bôc ®øng cña nh¹c trëng ph¶i ®¶m b¶o: - §Çu vµ vai nh¹c trëng kh«ng che tÇm m¾t cña kh¸n gi¶ nh×n lªn s©n khÊu. - Kh¸n gi¶ nh×n thÊy nh¹c trëng tõ lng trë lªn. - Nh¹c trëng nh×n thÊy diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu vµ ngîc l¹i diÔn viªn ë mäi vÞ trÝ trªn s©n khÊu ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c trëng. - Nh¹c trëng nh×n thÊy nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ trong hè nh¹c vµ ngîc l¹i nh¹c c«ng ë mäi vÞ trÝ ®Òu cã thÓ nh×n thÊy nh¹c trëng. - Tõ vÞ trÝ cña nh¹c trëng ph¶i cã ®êng ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé víi ®¹o diÔn, ngêi phô tr¸ch buæi diÔn vµ phßng nghØ cña nh¹c c«ng. §iÖn tho¹i kh«ng reo chu«ng mµ cã ®Ìn tÝn hiÖu. 5.2.1.27. T¹i c¸c vÞ trÝ nh¹c c«ng ph¶i cã æ c¾m ®iÖn. 5.2.1.28. Tõ hè nh¹c ph¶i cã Ýt nhÊt hai lèi ra vµo. C¸c phßng phô trî phÇn kh¸n gi¶ 5.2.1.29. QuÇy göi mò ¸o: ChiÒu dµi quÇy göi mò ¸o tÝnh 1m/150 ngêi (tÝnh cho 50% sè kh¸n gi¶). Ho¹t ®éng ë khu vùc göi mò ¸o kh«ng ® îc ng¨n trë luång chÝnh cña kh¸n gi¶ ra vµo. ChiÒu cao th«ng thuû ph¶i ≥ 3,3m. ChiÒu cao th«ng thñy n¬i ®Æt m¾c ¸o ph¶i ≥ 2m. Ph¶i cã mét tñ riªng ®Ó gi÷ vò khÝ, cã nhiÒu ng¨n, mçi ng¨n cã ch×a kho¸ riªng do ngêi göi vò khÝ tù gi÷. 5.2.1.30. ë nhµ h¸t cì C trë lªn ph¶i cã phßng y tÕ cÊp cøu riªng. ë nhµ h¸t cì nhá h¬n cã thÓ bè trÝ n¬i cÊp cøu t¹i mét phßng chøc n¨ng kh¸c. 5.2.1.31. Phßng cÊp cøu: ph¶i n»m ë tÇng trÖt, ®Æt ë kho¶ng gi÷a hai phÇn s©n khÊu vµ kh¸n gi¶, cã lèi ®i thuËn tiÖn tõ c¶ hai bé phËn nãi trªn, kÓ c¶ khi ph¶i khiªng b¨ng ca. cã lèi trùc tiÕp chuyÓn b¨ng ca ra xe cøu th¬ng kh«ng xuyªn qua c¸c s¶nh vµ c¸c kh«ng gian c«ng céng. Phßng y tÕ - cÊp cøu ph¶i cã ®iÖn tho¹i riªng nèi ra ngoµi vµ ®iÖn tho¹i néi bé nèi víi c¸c bé phËn trong nhµ h¸t. 5.2.1.32. Phßng m¸y chiÕu: ®îc tÝnh to¸n ®Ó bè trÝ nhiÒu nhÊt lµ 3 m¸y chiÕu phim vµ mét m¸y chiÕu phim ®Ìn chiÕu. Phßng m¸y chiÕu vµ c¸c bé phËn liªn quan ®Õn chiÕu bãng ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ r¹p chiÕu bãng. 5.2.1.33. Phßng ph¸t thanh, truyÒn h×nh: DiÖn tÝch 25-40m2, bè trÝ t¹i ®iÓm cã tÇm nh×n bao qu¸t s©n khÊu vµ phßng kh¸n gi¶. Cã ®iÖn tho¹i nèi víi m¹ng ®iÖn tho¹i thµnh phè vµ ®iÖn tho¹i néi bé.
 13. 5.2.1.34. Phßng hót thuèc: TÝnh to¸n diÖn tÝch 0,5m2/ngêi, tÝnh cho 10% sè kh¸n gi¶. Phßng hót thuèc ph¶i cã th«ng giã ®Ó th¶i khãi ra ngoµi trêi. Sµn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.1.35. Phßng vÖ sinh, röa tay, söa sang trang ®iÓm cho kh¸n gi¶: Bè trÝ gÇn quÇy göi mò ¸o, s¶nh vµo, s¶nh nghØ vµ t¹i tÊt c¶ c¸c tÇng cña nhµ h¸t. Phßng vÖ sinh kh«ng më cöa trùc tiÕp vµo phßng kh¸n gi¶. Ph¶i cã vÖ sinh nam - n÷ riªng biÖt vµ t¸ch riªng ngay tõ cöa vµo ngoµi cïng. N¬i söa sang trang ®iÓm bè trÝ tríc khi vµo tíi phßng röa tay, vÖ sinh. CÇn cã Ýt nhÊt mét phßng vÖ sinh cho ngêi tµn tËt. 5.2.1.36. TÝnh to¸n sè lîng thiÕt bÞ vÖ sinh: cho 100% kh¸n gi¶, trong ®ã 50% lµ nam, 50% lµ n÷. VÖ sinh 100 ngêi mét xÝ VÖ sinh 50 ngêi mét xÝ nam: n÷: 35 ngêi mét tiÓu 300 ngêi mét phßng röa 1-3 xÝ cã mét bån röa 1-3 xÝ mét bån röa tay tay Khu vÖ sinh ë gÇn khu vùc chç ngåi cho ngêi tµn tËt ®i xe l¨n cÇn bè trÝ Ýt nhÊt 1 thiÕt bÞ vÖ sinh ®Æc biÖt cho ngêi tµn tËt. 5.2.1.37. Phßng nh©n viªn bé phËn kh¸n gi¶ (so¸t vÐ, híng dÉn, an ninh, tr«ng mò ¸o, b¸n vÐ, t¹p vô...): TÝnh to¸n diÖn tÝch 1,5 - 2m2/mçi nh©n viªn. 5.2.2. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu chÝnh 5.2.2.1. MiÖng s©n khÊu: KÝch thíc miÖng s©n khÊu lµ mét chØ sè cã tÝnh chÊt híng dÉn, phô thuéc vµo sè lîng kh¸n gi¶ vµ ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ h×nh häc cña h×nh ch÷ nhËt, nhng cã kho¶ng xª dÞch cho phÐp kh¸ réng. Cã thÓ tham kh¶o b¶ng 5 díi ®©y: B¶ng 5: ChØ sè híng dÉn kÝch thíc miÖng s©n khÊu Dung tÝch phßng kh¸n KÝch thíc tèt nhÊt (l x h) Ph¹m vi xª dÞch cho gi¶ phÐp Ngo¹i cì (>1500 ghÕ) 16 x 10 l = 14 - 18 h = 5,5 - 10 Cì A (1201 - 1500) 14 x 8 l = 13 - 16 h = 5 - 8,5 Cì B (801 - 1200) 13 x 7,5 l = 11,5 - 13 h = 4,5 - 8 Cì C (401 - 800) 12 x 6,5 l = 10 - 12,5 h=4-7 Cì D (251 - 400) 9,5 x 5 l = 8,5 - 10,5 h = 4,5 - 7 Cì E (≤ 250) 7 x 4,5 l=6-8 h=4-6 trong ®ã: l - chiÒu réng miÖng s©n khÊu (m) h - chiÒu cao miÖng s©n khÊu (m)
 14. 5.2.2.2. Khung s©n khÊu: Khung s©n khÊu n»m c¸ch miÖng s©n khÊu 1,2m. KÝch thíc khung s©n khÊu b»ng kÝch thíc miÖng s©n khÊu. Hµnh lang thao t¸c trªn cÇu khung s©n khÊu réng tèi thiÓu 0,6m; t¹i vÞ trÝ cã l¾p c¸c ®Ìn chiÕu réng tèi thiÓu 1,2m. ChiÒu cao th«ng thuû ®Ó ®i l¹i 2,1m. Sµn ph¶i b»ng thÐp, tr¶i vËt liÖu ªm tiÕng, kh«ng bÐn ch¸y. Hai mÐp hµnh lang ph¶i cã thµnh cao 10 cm ®Ó chèng vËt trªn sµn r¬i xuèng. 5.2.2.3. Sµn diÔn: Sµn diÔn n»m sau mµn chÝnh s©n khÊu, chiÒu réng b»ng chiÒu réng miÖng s©n khÊu, réng thªm mçi bªn mét d¶i réng 85cm. ChiÒu s©u mÆt diÔn tÝnh tõ mµn chÝnh s©n khÊu tíi mµn ®¸y s©n khÊu tÝnh b»ng 3/4 chiÒu réng sµn diÔn. ChiÒu cao mÆt sµn diÔn so víi mÆt sµn tríc hµng ghÕ ®Çu tiªn lµ 0,95 -1,15m. MÆt sµn diÔn ph¶i b»ng gç dµy 4cm, b»ng ph¼ng, kh«ng cã khe hë, cÊu t¹o sµn ®ßn g¸nh ®µn håi. KÕt cÊu chÞu lùc sµn b»ng bª t«ng hoÆc thÐp. NÕu cã sµn quay, sµn trît th× khe hë kh«ng ®îc lín h¬n 1 cm, hai bªn mÐp ph¶i cao b»ng nhau. H×nh 3: KÝch thíc miÖng s©n khÊu, khung s©n khÊu vµ kh«ng gian kÕ cËn 120 5.2.2.4. Kh«ng gian xung quanh sµn diÔn: Hai bªn sµn diÔn cÇn cã kh«ng gian mçi bªn 4m ®Ó ®Æt gi¸ ®Ìn chiÕu, c¸c ca bin thay nhanh trang phôc. PhÝa sau sµn diÔn, sau mµn ®¸y s©n khÊu cÇn cã ®êng ch¹y cho diÔn viªn qua l¹i, cã chiÒu réng ≥ 1,2m. 5.2.2.5. TiÒn ®µi: C¸c yªu cÇu cña bÒ mÆt tiÒn ®µi ph¶i ®óng nh bÒ mÆt sµn diÔn. PhÇn tiÒn ®µi ®ua ra che khuÊt miÖng hè nh¹c quy ®Þnh t¹i b¶ng 4, môc 5.2.1.25. 5.2.3. Yªu cÇu thiÕt kÕ phÇn s©n khÊu phô
 15. 5.2.3.1. Hai s©n khÊu phô ë: bªn ph¶i vµ tr¸i s©n khÊu cã diÖn tÝch, kÝch thíc t¬ng ®¬ng víi s©n khÊu chÝnh. ChiÒu cao s©n khÊu phô b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu chÝnh céng thªm 2,4m. Trªn suèt chiÒu cao ®ã kh«ng ® îc cã kÕt cÊu cè ®Þnh hoÆc ®êng d©y ng¨n c¶n chuyÓn dÞch ngang cña c¸c bµi trÝ, ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh sang c¸c s©n khÊu phô. 5.2.3.2. S©n khÊu sau (HËu ®µi): cã diÖn tÝch, kÝch thíc t¬ng ®¬ng s©n khÊu chÝnh, chiÒu cao còng b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu céng thªm 2,4m, ®ñ ®Ó lïi c¸c bµi trÝ ph«ng c¶nh tõ s©n khÊu chÝnh ra phÝa sau kh«ng cã kÕt cÊu cè ®Þnh ng¨n c¶n. 5.2.3.3. GÇm s©n khÊu: NÕu gÇm s©n khÊu bè trÝ c¸c thiÕt bÞ m©m quay, sµn trît, bµn n©ng h¹ th× chiÒu cao phô thuéc thiÕt kÕ cô thÓ cña c¸c thiÕt bÞ ®ã. NÕu gÇm s©n khÊu chØ ®Ó bè trÝ c¸c gi¸ cÊt c¸c ph«ng mµn d¹ng cuén vµ bè trÝ lèi ®i ra hè nh¹c th× chiÒu cao th«ng thuû ≥ 2,1m. C¸c lèi ®i ph¶i cã lan can hai bªn. CÇn cã Ýt nhÊt hai cöa ra vµo gÇm s©n khÊu ë hai phÝa ®èi diÖn nhau, chiÒu réng mçi cöa ≥ 1,2m. Sµn vµ têng gÇm s©n khÊu ph¶i b¶o ®¶m ng¨n níc ngÇm ch¶y vµo. TÊt c¶ mäi d©y ®iÖn vµ d©y th«ng tin ®i ® íi gÇm ph¶i lµ c¸p ch× hoÆc c¸p cao su tuyÖt ®èi an toµn, c¸ch níc, c¸ch Èm vµ kh«ng bÞ c«n trïng, chuét bä ph¸ ho¹i. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ®éng c¬, ® êng d©y, æ c¾m, ®Çu nèi... ph¶i tÝnh ®Õn trêng hîp bÞ ngËp níc. 5.2.3.4. Thiªn kiÒu (khoang treo): ChiÒu cao thiªn kiÒu (H) tÝnh tõ mÆt sµn s©n khÊu tíi mÆt díi kÕt cÊu m¸i lµ: H = 2h + p + 0,5 m + 2,1m. Trong ®ã: h lµ : ChiÒu cao miÖng s©n khÊu + 2m. p lµ : ChiÒu cao kÕt cÊu hÖ thèng dµn tha. 0,5 m lµ : Kho¶ng kh«ng gian ®Ó m¾c puli, c¸p díi dµn tha. 2,1m lµ : ChiÒu cao th«ng thuû tõ mÆt dµn th a tíi mÆt díi kÕt cÊu m¸i, lµ kh«ng gian ®Ó ®i l¹i, thao t¸c. 5.2.3.5. Dµn tha: Toµn bé hÖ thèng kÕt cÊu chÞu lùc vµ sµn, hµnh lang ph¶i b»ng thÐp. Xung quanh c¸c sµn, hµnh lang ph¶i cã diÒm cao 10 cm, ®é réng khe hë trªn sµn kh«ng ®îc lín h¬n 1 cm, ®Ó phßng vËt r¬i lät xuèng s©n khÊu. ChiÒu cao th«ng thuû trªn dµn tha lµ 2,1m. 5.2.3.6. Hµnh lang thao t¸c: ChiÒu réng c¸c hµnh lang thao t¸c tèi thiÓu lµ 0,6m, t¹i c¸c vÞ trÝ cã m¾c ®Ìn chiÕu tèi thiÓu 1,2 m. ChiÒu cao th«ng thuû tèi thiÓu 2,1m, trõ hµnh lang cao nhÊt n»m ë têng sau thiªn kiÒu cã chiÒu cao th«ng thuû 1,6 m. KÕt cÊu chÞu lùc vµ sµn hµnh lang thao t¸c ph¶i b»ng bª t«ng hoÆc thÐp, cã chèng tr¬n, kh«ng cã khe hë lín h¬n 1 cm vµ hai bªn mÐp ph¶i cã diÒm cao 10cm. 5.2.3.7. BËc thang s©n khÊu: ë nhµ h¸t cã phßng kh¸n gi¶ cì C trë lªn ph¶i lµm b»ng thÐp b¶n cã v»n chèng tr¬n, cì D trë xuèng cã thÓ lµm b»ng thÐp trßn. NÕu thang cã ®é dèc trªn 600 trë lªn th× tõ ®é cao 3m trªn sµn s©n khÊu trë lªn ph¶i cã lång s¾t an toµn bao quanh thang. NÕu thang tho¶i h¬n ph¶i cã lan can tay vÞn tõ mÆt sµn s©n khÊu trë lªn.
 16. 5.2.3.8. Cöa sæ tho¸t khãi: Trªn toµn bé c¸c têng bao quanh s©n khÊu, s©n khÊu phô, thiªn kiÒu kh«ng ®îc thiÕt kÕ cöa sæ hoÆc lç trèng. ChØ thiÕt kÕ c¸c « cöa sæ n»m ë phÇn cao nhÊt cña thiªn kiÒu, trªn dµn th a vµ díi kÕt cÊu m¸i ®Ó tho¸t khãi, h¬i nãng vµ khÝ ®éc khi cã ch¸y næ. Tæng diÖn tÝch c¸c « cöa tho¸t khãi kh«ng nhá h¬n 1/20- 1/30 diÖn tÝch s©n khÊu chÝnh. 5.2.4. C¸c phßng chøc n¨ng phôc vô cho biÓu diÔn (C¸c thµnh phÇn quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i cã cho mäi nhµ h¸t. Tuy nhiªn sè lîng phßng cho phÐp linh ho¹t theo yªu cÇu cô thÓ). 5.2.4.1. Lèi ®a bµi trÝ vµo nhµ h¸t: cã chiÒu réng 4-6m, chiÒu cao tèi thiÓu b»ng chiÒu cao miÖng s©n khÊu. Ph¶i bè trÝ cho xe t¶i lïi vµo ® îc ®Õn tËn cæng vµ mÆt sµn xe t¶i võa cao b»ng mÆt sµn lèi ®a bµi trÝ vµo. 5.2.4.2. S¶nh diÔn viªn, nh©n viªn: bè trÝ ë mÆt sau nhµ h¸t, cã phßng th - êng trùc, cã hµnh lang dÉn tíi phßng kh¸ch, c¸c phßng lµm viÖc, phßng ho¸ trang, chê diÔn, c¸c kho xëng, phßng c¨ng tin gi¶i kh¸t, phßng göi trÎ. 5.2.4.3. Phßng göi trÎ (con diÔn viªn): bè trÝ gÇn s¶nh diÔn viªn. DiÖn tÝch tÝnh 3m2 cho mçi trÎ, tÝnh cho 10% diÔn viªn. Trong phßng göi trÎ cã phßng ch¬i, phßng ngñ, phßng vÖ sinh trÎ em, tñ thøc ¨n, tñ thuèc. 5.2.4.4. Phßng c¨ng tin gi¶i kh¸t phôc vô diÔn viªn vµ nh©n viªn: bè trÝ gÇn s¶nh vµ gÇn c¸c phßng ho¸ trang, chê diÔn. DiÖn tÝch tÝnh to¸n 0,4m 2 cho mçi ngêi, tÝnh cho 50 % sè diÔn viªn, nh©n viªn cã mÆt ®ång thêi. 5.2.4.5. Phßng chê diÔn bè trÝ: gÇn s©n khÊu vµ cïng cèt víi sµn s©n khÊu. Bè trÝ mét hoÆc hai phßng chê diÔn ë hai phÝa s©n khÊu, diÖn tÝch mçi phßng 30 m2. Trong phßng cã bè trÝ mµn h×nh vµ loa phãng thanh nèi víi camera ®Æt ë s©n khÊu ®Ó theo dâi diÔn xuÊt. Ph¶i cã ®iÖn tho¹i néi bé. 5.2.4.6. Phßng diÔn tËp: cã diÖn tÝch ®óng b»ng s©n khÊu chÝnh céng víi lèi ®i vßng xung quanh. Bè trÝ ë xa s©n khÊu chÝnh. Sµn phßng diÔn tËp cÊu t¹o gièng nh sµn s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.7. Phßng tËp tho¹i: cã diÖn tÝch 30 m2, bè trÝ gÇn phßng diÔn tËp. 5.2.4.8. Phßng tËp cho ban nh¹c: tÝnh to¸n cho 30-80 nh¹c c«ng, mçi nh¹c c«ng 1,2 m2 diÖn tÝch sµn vµ 5-6 m3 thÓ tÝch kh«ng gian. Phßng tËp cho ban nh¹c bè trÝ xa s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.9. Phßng tËp cho dµn ®ång ca: tÝnh to¸n tèi thiÓu cho 30 ngêi vµ tèi ®a cho 200 ngêi h¸t, mçi ngêi 0,8m2 diÖn tÝch sµn vµ 4-6m3 thÓ tÝch kh«ng gian. Phßng tËp cho dµn ®ång ca bè trÝ xa s©n khÊu chÝnh. 5.2.4.10. Phßng tËp móa cã diÖn tÝch ®¸y b»ng s©n khÊu chÝnh. Sµn thiÕt kÕ gièng nh s©n khÊu chÝnh. Yªu cÇu c¸ch ©m va ch¹m ë díi sµn vµ xung quanh sµn. Bè trÝ g¬ng vµ giãng vÞn ë tÊt c¶ bèn mÆt têng. Cho phÐp bè trÝ phßng tËp móa chung víi phßng diÔn tËp. 5.2.4.11. Phßng tËp ®éc tÊu: dïng cho ca sÜ lÜnh xíng, nh¹c c«ng ®éc tÊu, bè trÝ tõ 3 ®Õn 6 phßng, mçi phßng 20 m2 , ph¶i bè trÝ g¬ng lín ë Ýt nhÊt mét mÆt têng. 5.2.4.12. Phßng ho¸ trang c¸ nh©n: cho c¸c diÔn viªn chÝnh ho¸ trang vµ thay trang phôc. Mçi phßng bè trÝ tõ 1 ®Õn 3 bµn ho¸ trang. Bµn ho¸ trang réng 85 -95 cm ,s©u 55 cm, bè trÝ g¬ng 3 mÆt trªn bµn vµ g¬ng ®øng trªn têng. KÌm
 17. theo mçi bµn ho¸ trang cã tñ réng 1-1,2m, gi¸ m¾c trang phôc. Mçi bµn ho¸ trang cã mét bån röa mÆt riªng. Cø 2-3 phßng, tøc lµ 8-10 bµn ho¸ trang c¸ nh©n cã mét phßng vÖ sinh cã vßi t¾m h¬ng sen, mét phßng nghØ nhá cã ghÕ bµnh, bµn níc. Mét nhµ h¸t cã 5-10 phßng ho¸ trang c¸ nh©n, tæng céng 10-30 bµn ho¸ trang c¸ nh©n. 5.2.4.13. Phßng ho¸ trang cho diÔn viªn thêng, dµn ®ång ca, ban nh¹c: dµnh cho sè ®«ng diÔn viªn. Chia riªng phßng cho nam, n÷. Mçi phßng cho 8-10 diÔn viªn, mçi diÔn viªn tÝnh 3 m2 diÖn tÝch sµn, cã mét bµn ho¸ trang réng 70- 80 cm, s©u 55 cm.Trong phßng cã bè trÝ sè tñ ¸o t ¬ng ®¬ng víi sè bµn ho¸ trang, c¸c m¾c treo trang phôc, c¸c g¬ng ®øng, bån röa mÆt, ghÕ bµnh, bµn níc. Cø hai phßng cã mét phßng vÖ sinh cã vßi t¾m h¬ng sen. 5.2.4.14. Phßng ho¸ trang tËp thÓ, cho diÔn viªn phô, diÔn viªn quÇn chóng: n»m kÒ cËn phßng ho¸ trang cho dµn ®ång ca, ban nh¹c. Mét phßng cho 50-70 diÔn viªn nam, mét phßng cho 30- 50 diÔn viªn n÷, mçi diÔn viªn tÝnh 2 m2 diÖn tÝch sµn. Sö dông khu vÖ sinh chung. 5.2.4.15. Phßng ho¸ trang cho diÔn viªn móa: bè trÝ gièng nh phßng ho¸ trang c¸ nh©n cho diÔn viªn chÝnh hoÆc phßng ho¸ trang cho dµn ®ång ca, ban nh¹c, nhng chØ tiªu diÖn tÝch tÝnh 4m2/diÔn viªn vµ cã bè trÝ thªm phßng nghØ cã giêng ng¶ lng, cã giêng lµm xoa bãp. Chia ra phßng ho¸ trang cho c¸c diÔn viªn móa chÝnh vµ phßng ho¸ trang chung cho c¸c diÔn viªn ®oµn móa. Tæng céng c¸c phßng ho¸ trang diÔn viªn móa lµ 20-60 diÔn viªn nam, n÷. 5.2.4.16. Phßng nghØ cho diÔn viªn: ®· ho¸ trang xong ngåi nghØ ®Ó chê diÔn bè trÝ gÇn s©n khÊu vµ cïng cèt víi sµn s©n khÊu. Trong phßng cã ghÕ ngåi, bµn níc, ph¬ng tiÖn liªn l¹c néi bé víi mäi bé phËn trong nhµ h¸t vµ mµn h×nh hoÆc loa phãng thanh ®Ó theo dâi diÔn biÕn trªn s©n khÊu. DiÖn tÝch sµn tÝnh cho 60% sè diÔn viªn dù kiÕn ®«ng nhÊt, mçi ngêi 1,2m2/ngêi. 5.2.4.17. Phßng hót thuèc: cho diÔn viªn diÖn tÝch sµn 20-30m2, bè trÝ trong khu vùc c¸c phßng ho¸ trang. Phßng ph¶i cã cöa ®ãng kÝn, cã qu¹t hót khãi ®Èy ra ngoµi trêi, sµn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.4.18. Phßng lªn gi©y ®µn: bè trÝ ë gÇn phßng nghØ chê diÔn cña nh¹c c«ng, gÇn lèi ra hè nh¹c vµ cïng cèt víi sµn hè nh¹c. Bè trÝ thµnh mét hoÆc hai phßng, tæng diÖn tÝch t¬ng ®¬ng sµn hè nh¹c. 5.2.4.19. Phßng t¹o ch©n dung nh©n vËt: DiÖn tÝch 20 - 30m2, bè trÝ tñ, gi¸ kÖ ®Æt chai lä, gi¸ m¾c ¸o, m¾c tãc gi¶, bån röa... Bè trÝ ë vÞ trÝ gÇn c¸c phßng ho¸ trang. 5.2.4.20. C¸c ca bin thay nhanh trang phôc: Bè trÝ 2 ®Õn 3 ca bin ë kÒ cËn víi s©n khÊu, kÝch thíc mçi ca bin lµ 1,5m x 1,5m, lµm b»ng kim lo¹i nhÑ. Trong ca bin cã m¾c ¸o, mò, tãc gi¶. 5.2.4.21. Kho trang phôc dïng ngay: n»m gÇn c¸c phßng ho¸ trang. DiÖn tÝch kho tÝnh cho Ýt nhÊt 3 vë diÔn, mçi vë kÞch nãi 100 bé trang phôc, mçi vë opera, nh¹c vò kÞch 150-200 bé, mçi bé tÝnh 0,2m2 mÆt sµn kho (bao gåm c¶ quÇy xuÊt hµng).
 18. 5.2.4.22. Kho nh¹c cô: bè trÝ gÇn c¸c phßng lªn gi©y ®µn, diÖn tÝch 2 50m . Phßng ph¶i cã thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®Ó khèng chÕ nhiÖt ®é vµ ®é Èm, tèi thiÓu ph¶i cã m¸y hót Èm. 5.2.4.23. Kho b¶n nh¹c: DiÖn tÝch 20-30m2 hoÆc b»ng 1/3 diÖn tÝch sµn hè nh¹c, bè trÝ gÇn hè nh¹c. 5.2.4.24. Phßng lµ ñi trang phôc: Phßng lµ ñi trang phôc ®îc bè trÝ gÇn c¸c phßng thay trang phôc, diÖn tÝch 20-30m2. Têng, trÇn, sµn ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng bÐn ch¸y. 5.2.4.25. C¸c phßng chØ ®¹o nghÖ thuËt vµ qu¶n lý nhµ h¸t: C¸c phßng chøc n¨ng nµy ®îc bè trÝ ngay trong phÇn phôc vô s©n khÊu, diÖn tÝch cho ë b¶ng 6. TÊt c¶ c¸c phßng ph¶i cã ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé, ®iÖn tho¹i thµnh phè vµ cã loa phãng thanh hoÆc mµn h×nh ®Ó theo dâi diÔn biÕn trªn s©n khÊu (Trõ phßng häp, th viÖn, lu tr÷, tæ chøc, ®oµn thÓ). B¶ng 6: Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c¸c phßng chØ ®¹o nghÖ thuËt vµ qu¶n lÝ nhµ h¸t TT Phßng chøc n¨ng DiÖn tÝch (m2) 1 Phßng ®¹o diÔn 20 2 Phßng c¸c ®¹o diÔn phô 15-20 3 Phßng chØ huy buæi diÔn 10-12 4 Phßng nh¹c trëng 20 5 Phßng chØ huy vò ®¹o 20 6 Phßng trëng ®oµn v¨n c«ng 15-20 7 Phßng t¸c gi¶ kÞch b¶n 15-20 8 Phßng b¸o chÝ, th«ng tÊn 15-20 9 Phßng gi¸m ®èc nhµ h¸t 25-30 10 C¸c phßng phã gi¸m ®èc, mçi phßng 10-20 11 Phßng häp 40-60 12 Phßng nghÖ thuËt 12-15 13 C¸c phßng chøc n¨ng hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, 12-15 tæ chøc, tµi chÝnh, kü thuËt, ®oµn thÓ... 14 Th viÖn 30-40 15 Lu tr÷, v¨n th 20 5.2.4.26. C¸c phßng dµnh cho c«ng nh©n kü thuËt, c¬ ®iÖn, c«ng nh©n bµi trÝ...: §©y lµ c¸c phßng nghØ, thay ¸o cho c«ng nh©n kü thuËt, c¬ ®iÖn, bµi trÝ... cña nhµ h¸t. C¸c phßng nµy cÇn ®¶m b¶o kh«ng gian phôc vô 10-50 ngêi, diÖn tÝch trung b×nh cho mçi ngêi lµ 2m2, mçi phßng thiÕt kÕ cho kh«ng qu¸ 15 ngêi. C¸c phßng ph¶i cã ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé. Cã thÓ bè trÝ ë tÇng hÇm nÕu cã gi¶i quyÕt th«ng giã tèt. Kh«ng bè trÝ gÇn c¸c phßng ho¸ trang. C¸c phßng nµy bè trÝ khu vÖ sinh riªng, kh«ng chung víi khu vÖ sinh diÔn viªn.
 19. 5.2.4.27. Phßng cho ngêi trùc ch÷a ch¸y: ph¶i ë gÇn trung t©m b¸o ch¸y, cã ®iÖn tho¹i néi bé vµ ®iÖn tho¹i thµnh phè, m¸y ®iÖn tho¹i kh«ng d©y kÐo dµi. Cã bè trÝ 1 ®Õn 2 giêng nghØ vµ ngñ. 5.2.4.28. C¸c phßng vÖ sinh chung: Ngoµi c¸c khu vÖ sinh bè trÝ riªng (cho c¸c phßng ho¸ trang, c¸c phßng l·nh ®¹o, chØ ®¹o nghÖ thuËt, c¸c phßng c«ng nh©n kü thuËt...) cÇn bè trÝ khu vÖ sinh chung, chñ yÕu dµnh cho sè ®«ng diÔn viªn vµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp phôc vô buæi diÔn. Bè trÝ cho nam riªng, n÷ riªng. Nam: - 25 ngêi mét xÝ. - 25 ngêi mét tiÓu. - 1-3 xÝ mét bån röa tay. - 20 ngêi mét phßng t¾m h¬ng sen. N÷: - 20 ngêi mét xÝ. - 50 ngêi mét phßng röa. -1-3 xÝ mét bån röa tay. - 20 ngêi mét phßng t¾m h¬ng sen. 5.2.5. C¸c phßng kü thuËt 5.2.5.1. Nguån cÊp ®iÖn n¨ng cho c¸c nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶: Nguån ®iÖn cÊp cho nhµ h¸t - phßng kh¸n gi¶ ph¶i lÊy tõ hai nguån ®iÖn cao thÕ kh¸c nhau th«ng qua tr¹m biÕn thÕ riªng cña nhµ h¸t. ThiÕt kÕ tr¹m vµ thiÕt bÞ tu©n theo c¸c tiªu chuÈn an toµn líi ®iÖn. Tr¹m biÕn thÕ ph¶i ë ngoµi c«ng tr×nh nhµ h¸t, nÕu n»m ë trong nhµ h¸t th× ph¶i tiÕp xóc trùc tiÕp víi bªn ngoµi, Ýt nhÊt ë mét phÝa. Trong nhµ h¸t h¹ng III hoÆc cì D, E bè trÝ Ýt nhÊt hai tæ m¸y biÕn thÕ. Nhµ h¸t h¹ng I, II vµ cì A, B, C bè trÝ 3 ®Õn 4 tæ m¸y biÕn thÕ. 5.2.5.2. Phßng ®iÒu khiÓn chiÕu s¸ng s©n khÊu - phßng kh¸n gi¶: bè trÝ ë vÞ trÝ nh×n ®îc toµn bé s©n kh©ó vµ phÇn lín phßng kh¸n gi¶. DiÖn tÝch 15- 20m2. Ph¶i cã ®iÖn tho¹i liªn l¹c néi bé. 5.2.5.3. Phßng ®iÒu khiÓn ©m thanh: n»m ë têng sau phßng kh¸n gi¶, n¬i cã thÓ nh×n thÊy toµn bé s©n khÊu. DiÖn tÝch phßng 15-20m2. 5.2.5.4. Tæ m¸y ph¸t ®iÖn: ph¶i ®¶m b¶o tù ®éng khëi ®éng ph¸t ®iÖn ngay vµi gi©y sau khi mÊt c¶ hai nguån ®iÖn líi. Phßng tæ m¸y ph¸t ®iÖn ph¶i n»m ngoµi c«ng tr×nh, hoÆc n»m ë tÇng hÇm, khi ®ã ph¶i cã thiÕt kÕ c¸ch ©m triÖt ®Ó ë têng, trÇn, sµn vµ cã ®iÒu kiÖn th«ng giã tèt. èng khãi ph¶i x¶ trùc tiÕp ra ngoµi trêi. 5.2.5.5. Phßng ¾c quy: ®Ó cÊp dßng ®iÖn mét chiÒu th¾p s¸ng hÖ thèng ®Ìn sù cè tho¸t ngêi khi mÊt toµn bé c¸c nguån ®iÖn hoÆc khi cã ch¸y, næ. DiÖn tÝch 20m2. Têng, trÇn, sµn ph¶i b»ng vËt liÖu chÞu a xÝt, phßng ph¶i ®îc th«ng giã tèt, giã thæi th¼ng ra ngoµi trêi. 5.2.6. C¸c kho xëng cña nhµ h¸t 5.2.6.1. C¸c kho trùc tiÕp phôc vô cho c¸c vë diÔn hµng ngµy: (C¸c kho quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i cã, tuy nhiªn quy m« diÖn tÝch c¸c phßng cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m theo nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ).
 20. B¶ng 7: DiÖn tÝch c¸c kho phôc vô trùc tiÕp c¸c buæi diÔn hµng ngµy: TT Kho Yªu cÇu vÞ trÝ, kÝch thíc DiÖn tÝch (m2) 1 Kho bµi trÝ cho vë ®ang diÔn N»m gÇn s©n khÊu, cïng 100-200 cèt s©n khÊu 2 Kho bµi trÝ n»m trong ch¬ng Cã thÓ kh«ng cïng cèt 200-300 tr×nh thêng xuyªn cña nhµ h¸t s©n khÊu 3 Kho bµn ghÕ Cïng cèt s©n khÊu 30 - 40 4 Kho c¸c lo¹i ®Ìn, ®Ìn pha Cïng cèt s©n khÊu 15 - 20 5 Kho ®¹o cô N»m gÇn s©n khÊu, cïng 30 - 50 cèt s©n khÊu 6 Kho ph«ng mµn d¹ng cuén Yªu cÇu hÑp vµ dµi, chiÒu 25 - 60 (ngoµi c¸c gi¸ cÊt ph«ng mµn dµi Ýt nhÊt b»ng chiÒu d¹ng cuén díi gÇm s©n khÊu) réng s©n khÊu 5.2.6.2. C¸c kho kh«ng phôc vô trùc tiÕp cho vë diÔn hµng ngµy: (C¸c kho kh«ng quy ®Þnh nhÊt thiÕt ph¶i cã). B¶ng 8: DiÖn tÝch c¸c kho kh«ng trùc tiÕp phôc vô c¸c vë diÔn hµng ngµy: TT Kho Yªu cÇu vÞ trÝDiÖn tÝch (m2) 1 Kho ph«ng mµn ë trong nhµ h¸t, kh«ng 30 - 50 gÇn s©n kh©u 2 Kho ®¹o cô, bµn ghÕ ë trong nhµ h¸t, kh«ng 30 - 60 gÇn s©n kh©u 3 Kho ®Ìn, ®Ìn pha, dông cô ë trong nhµ h¸t, kh«ng 20 - 30 ®iÖn thanh, ®iÖn tö gÇn s©n kh©u 5.2.6.3. C¸c tæng kho cña nhµ h¸t: C¸c tæng kho nµy lµ n¬i lu gi÷, b¶o qu¶n c¸c bµi trÝ, ®¹o cô cña c¸c vë ®· diÔn xong hoÆc sÏ diÔn, ®îc bè trÝ ë khu vùc kho xëng cña nhµ h¸t, n»m ngoµi khu vùc c«ng tr×nh nhµ h¸t. DiÖn tÝch theo b¶ng 9. (C¸c kho kh«ng quy ®Þnh nhÊt thiÕt ph¶i cã. Kh«ng b¾t buéc n»m trong khu vùc c«ng tr×nh nhµ h¸t). B¶ng 9: DiÖn tÝch c¸c tæng kho cÊt gi÷ bµi trÝ, ®¹o cô c¸c vë trong mét thêi gian dµi kh«ng tr×nh diÔn TT Tæng kho DiÖn tÝch (m2) 1 Tæng kho bµi trÝ 200 - 500 2 Tæng kho ®¹o cô 50 - 100 3 Tæng kho bµn ghÕ, ®å 150 - 300 gç 4 Tæng kho trang phôc 150 - 300
Đồng bộ tài khoản