Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  35/TTg n g µ y 13  T t p s th¸ng 01 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  p hª d u y Ö t C h ¬ n g  tr× nh  © y  d ù n g   x trung  © m  c ô m  x∙ m i Ò n  n ó i, ï ng  t  v cao. Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng, Chñ   Ö m   û   ®Ò ngh c B tr   nhi U ban  © n   éc vµ  Òn  ói D t   Mi n  (C«ng  sè  v¨n  562/UB­   µy  th¸ng 9  TH ng 18    n¨m  1996) vÒ   Öc      vi xin phª  Öt  duy Ch ¬ng  ×nh Quèc    ©y  ùng  tr   giax d trung t©m  ô m    Òn  ói, ïng cao,vµ      c x∙mi n  v    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    (C«ng  c B tr B K ho v§ t v¨n  è  s 6544/BKH­VPT§   ngµy  th¸ng12  11    n¨m  1996), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1.­Phª  Öt  ¬ng  ×nh  ©y  ùng    duy Ch tr x d trung t©m   ô m     Òn     c x∙ mi nói,vïng    cao    µm  ®Ó l c¨n  cho    é,    cø  c¸c B c¸c tØnh  ªnquan  ©y  ùng  Õ   li   x d k ho¹ch 5    n¨m  µ  Õ   ¹ch hµng  v k ho   n¨m, víi éidung  ñ  Õu      n ch y sau  y: ®© I. ô c  tiªu ñ a C h ¬ n g  tr× nh:  M  c ­ Huy  ng  äi  ån  ùc t¹  ç,phèi hîp  ång  Ðp    ¬ng  ×nh   ®é m ngu l   i ch     l gh c¸c ch tr   trªn®Þa   µn    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ñ  Õu    çi    b ®Ó x d csht ch y ë m trung t©m   ô m       c x∙, nh»m   ¹o®éng  ùcthóc ®Èy    ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivïng d©n  éc t  l    qu¸ tr     i     ­ x∙h     t  vµ  Òn  ói, ãp  Çn  mi n  g ph b¶o  ¶m   ninh,quèc  ® an    phßng. ­ Thóc  y    ¹t®éng          éitrong tiÓu vïng,t¹osù    ®È c¸c ho   v¨n ho¸ ­ x∙h           giao l    u gi÷a    c¸c b¶n, lµng  µ  ÷a    ô m     íic¸c ®«   Þ      v gi c¸c c x∙ v     th ®Ó ph¸thuy    søc  ¹nh  m céng  ng, qu¶n  ým äi  ¹t®éng  ®å   l  ho   kinh tÕ      éi,gi÷ g×n  µ    ­ x∙ h     v ph¸thuy      b¶n s ¾c  ©n  éc,gãp  Çn  ©y  ùng  d t  ph x d n«ng  th«n míivïng d©n  écvµ  Òn  ói.      t   mi n II. h ¹ m  vi v µ  q u y  m «  c ñ a C h ¬ n g  tr× nh:  P ­ Ch ¬ng  ×nh ® îcthùc hiÖn        Òn  ói,vïng cao  éc c¸c tØnh    tr       ë c¸c x∙mi n    thu     miÒn  óivµ  ã  Òn  ói. n   c mi n ­ Giai®o¹n      1997    ­ 2005  ©y  ùng  xd kho¶ng 500 trung t©m   ô m     éc    c x∙ thu vïng 3  ïngnóicao,biªngií  ïng cã  ©n  éc® Æc   Ötkhã    (v         iv   d , t  bi   kh¨n). 
  2. 2 III.N é i d u n g  ® Ç u  t t¹i é t trung t © m  c ô m  x∙:    m 1.H Ö   èng    th giao th«ng    trungt©m  ô m    c x∙; 2.§iÖn  ôc  ô    ph v s¶n  Êtvµ  xu   sinhho¹t;   3.C Êp,    tho¸t íccho     n trung t©m  ô m    c x∙; 4. Khu  ùc  µnh  Ýnh: Bao  å m   ôsë  û     vh ch   g tr   U ban  ©n  ©n  µ      nh d v c¸c ban ngµnh  ña    ë  ¹ ; c x∙s t i 5.Phßng    kh¸m  a  ® khoa,ch÷a  Önh    b cho  ô m   c x∙; 6.Khu    ôc:G å m   êng  äc  tróvµ  êng    gi¸od   tr h b¸n    tr phæ   th«ng  ¬  ë; cs 7. Khu  Þch  ô, th ng  ¹i:G å m   öa  µng  ¬ng  d v  ¬ m  ch th nghiÖp, chî,ng©n     hµng,bu  iÖn,b Õn   ®   xe; 8.  ¹m  Tr khuyÕn n«ng, khuyÕn  ©m:  µ   µm  Öc  µ  µ  ,  ên  m     l Nh l vi v nh ë v ¬ c©y  con  èng; gi 9. C¬   ë    s c«ng  nghiÖp: G å m     ¬  ë  Õ   Õn, s¶n  Êt vËt liÖu,lß   c¸c c s ch bi   xu        rÌn, éc, ®an  t  m   l¸ ; 10.Khu    th«ng           éi: ¹m  tin­v¨n ho¸ x∙h   Tr truyÒn  thanh,truyÒn  ×nh.   h   IV. æ n g  v è n ® Ç u  t v µ  n g u å n  v è n:  T ­ Tæng   èn  u      v ®Ç tcho  500 trung t©m   ô m     µ 2.500  û ®ång  ®©y  µ   c x∙ l   t  ( l  sè  nh  íng ®Ó   µm    x©y  ùng  ù    ô  Ó    ®Þ h   l c¨n cø  d d ¸n c th c¸ctrung t©m  ô m    c x∙). ­Nguån  èn:   v +  èn  ©n  V ng s¸ch  µ   íc (kÓ  cña  a   ¬ng  µ    chøc  èc  Nh n   c¶  ®Þ ph v c¸c tæ  qu tÕ  µitrî . t  ) +  èn  V vay  Ýn  ông. td +  èn  V huy  ng  ña  éng  ng  ©n  . ®é c c ®å d c §i Ò u    Ò   chøc  ùchiÖn: 2.­V tæ  th   ­ Uû     ban  © n   écvµ  Òn  óicã  D t   Mi n   tr¸chnhiÖ m   ñ  ×cïng Bé  Õ   ¹ch    ch tr     K ho vµ  Çu   ùachän    § tl   c¸ctrung t©m  ô m       c x∙theo thø  ù u    µ  íng dÉn    a     t   tiªnv h   c¸c®Þ ph¬ng  ©y  ùng    ù    ô  Ó    ×nh duyÖt  xd c¸c d ¸n c th ®Ó tr   theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h vÒ  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. Sau    ù  ® îc cÊp  ã  Èm   Òn    l  tv x d   khid ¸n    c th quy phª duyÖt,Uû     ban  © n   éc vµ  Òn  ói cã  D t   Mi n   tr¸chnhiÖ m   Óm     «n  c      ki tra,® ®è c¸c ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn. ph th   ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã    K ho   § tc tr¸chnhiÖ m:   C © n   i phÇn  ®è   kinh phÝ  ng©n    do  s¸ch nhµ  íccÊp    n  cho    ù    ∙  îc c¸c d ¸n ® ®   phª  Öt,tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  duy   Th t Ch ph quy ®Þ trong chØ     Õ   ¹ch   tiªuk ho   ng©n  s¸ch hµng    n¨m  ña    c c¸ctØnh.
  3. 3 Phèihîp víi û         ban  © n   écvµ  Òn  óivµ    é  µnh  ªnquan,chñ  U D t   Mi n   c¸cB ng li     tr×viÖc  ©y  ùng  ¬  Õ   èihîp  ång  Ðp    ¬ng  ×nh trªncïng  ét    xd c ch ph   l gh c¸c ch tr     m ®Þa  µn  b trung t©m  ô m     µ    c x∙v chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  Òn  óicã  mi n   tr¸chnhiÖm:   Lµ  ñ  ch qu¶n  u      ù    µ  Õt  nh    ñ  u    ña  õng  ù  ®Ç tc¸c d ¸n v quy ®Þ c¸c ch ®Ç tc t d ¸n. Chñ   ng  èihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  ®é ph       B   c¸c li   trong viÖc  ång ghÐp      l  c¸c ch¬ng  ×nh    ïng  ét  a   µn  tr trªnc m ®Þ b nh»m   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh  ©y  ùng  th   Ch tr x d trungt©m    ã  Öu    x∙c hi qu¶. §i Ò u 3.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  Òn  óivµ  ã  mi n  c miÒn  óichÞu  n  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản